EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:115:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 115, 13 kwietnia 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 115

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 65
13 kwietnia 2022


Spis treści

 

I   Akty ustawodawcze

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego di Rady (UE) 2022/612 z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii (wersja przekształcona) ( 1 )

1

 

*

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/613 z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzeń (UE) nr 1303/2013 i (UE) nr 223/2014 w odniesieniu do zwiększonych płatności zaliczkowych z zasobów REACT-EU oraz ustanowienia stawki jednostkowej

38

 

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

 

 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

 

*

Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy między Unią Europejską a Demokratyczną Republiką Timoru Wschodniego dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych

42

 

*

Decyzja Rady (UE) 2022/614 z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii, i tymczasowego stosowania Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Republiką Mauritiusu w sprawie przedłużenia obowiązywania Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Republiką Mauritiusu

43

 

 

Porozumienie w formie wymiany listów między Unią Europejską a Republiką Mauritiusu w sprawie przedłużenia obowiązywania Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Republiką Mauritiusu

45

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) 2022/615 z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE, Euratom) nr 609/2014 w celu zwiększenia przewidywalności dla państw członkowskich oraz doprecyzowania procedur rozstrzygania sporów przy udostępnianiu tradycyjnych zasobów własnych oraz zasobów własnych opartych na VAT i na DNB

51

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/616 z dnia 8 kwietnia 2022 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwy [„Carne de Ávila” (ChOG)]

59

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/617 z dnia 12 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów zawartości rtęci w rybach i soli ( 1 )

60

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/618 z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie sprostowania francuskiej wersji językowej rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/1533 wprowadzającego specjalne warunki regulujące przywóz paszy i żywności pochodzących lub wysyłanych z Japonii w następstwie wypadku w elektrowni jądrowej Fukushima ( 1 )

64

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/619 z dnia 12 kwietnia 2022 r. kończące przeglądy pod kątem nowego eksportera dotyczące rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/2230 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz kwasu trichloroizocyjanurowego z Chińskiej Republiki Ludowej w odniesieniu do trzech chińskich producentów eksportujących, nakładające cło w odniesieniu do przywozu od tych producentów oraz kończące rejestrację tego przywozu

66

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady (UE) 2022/620 z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie mianowania członka Komitetu Regionów, zaproponowanego przez Republikę Federalną Niemiec

73

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/621 z dnia 7 kwietnia 2022 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2019/436 w odniesieniu do norm zharmonizowanych dla mieszarek samochodowych, dźwignic i innych maszyn, opracowanych na potrzeby dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ( 1 )

75

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/622 z dnia 7 kwietnia 2022 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2019/1326 w odniesieniu do norm zharmonizowanych dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń do pomiarów energii elektrycznej oraz wyłączników do użytku domowego i podobnego ( 1 )

85

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/623 z dnia 11 kwietnia 2022 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2021/641 dotyczącą środków nadzwyczajnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 2454)  ( 1 )

90

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/624 z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie zakończenia częściowego przeglądu okresowego środków antydumpingowych dotyczących przywozu niektórych wyrobów płaskich walcowanych na gorąco z żeliwa, stali niestopowej i pozostałej stali stopowej, pochodzących z Rosji

185

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2021/2268 z dnia 6 września 2021 r. zmieniającego regulacyjne standardy techniczne określone w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/653 w odniesieniu do podstawowej metodyki i prezentacji scenariuszy dotyczących wyników, prezentacji kosztów i metodyki obliczania ogólnych wskaźników kosztów, prezentacji i treści informacji na temat wyników osiągniętych w przeszłości oraz prezentacji kosztów w odniesieniu do detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) oferujących wiele wariantów inwestycyjnych, a także dostosowania przepisu przejściowego dla twórców PRIIP oferujących jednostki funduszy, o których mowa w art. 32 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014, jako bazowe warianty inwestycyjne do przedłużonego obowiązywania przepisu przejściowego określonego w tym artykule ( Dz.U. L 455 I z 20.12.2021 )

187

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top