EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:431:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 431, 21 grudnia 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 431

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 63
21 grudnia 2020


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/2153 z dnia 7 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie Rady (UE) 2017/1939 w odniesieniu do kategorii operacyjnych danych osobowych oraz kategorii osób, których dane dotyczą i których operacyjne dane osobowe mogą być przetwarzane przez Prokuraturę Europejską w katalogu akt spraw

1

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/2154 z dnia 14 października 2020 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do wymagań w zakresie zdrowia zwierząt, certyfikacji i powiadamiania na potrzeby przemieszczania w obrębie terytorium Unii produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych od lub ze zwierząt lądowych ( 1 )

5

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/2155 z dnia 14 października 2020 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE poprzez ustanowienie opcjonalnego wspólnego systemu Unii Europejskiej w zakresie oceny gotowości budynków do obsługi inteligentnych sieci ( 1 )

9

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2156 z dnia 14 października 2020 r. określające warunki techniczne skutecznego wdrożenia opcjonalnego wspólnego systemu Unii Europejskiej w zakresie oceny gotowości budynków do obsługi inteligentnych sieci ( 1 )

25

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2157 z dnia 14 grudnia 2020 r. zatwierdzające zmiany na poziomie Unii w specyfikacji produktu oznaczonego chronioną nazwą pochodzenia lub chronionym oznaczeniem geograficznym („Montello – Colli Asolani” (ChNP))

30

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2158 z dnia 14 grudnia 2020 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [„Chabichou du Poitou” (ChNP)]

32

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2159 z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

34

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/2160 z dnia 18 grudnia 2020 r. zmieniające załącznik XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do grupy substancji 4-(1,1,3,3-tetrametylobutylo)fenol oksyetylenowany (obejmującej dobrze zdefiniowane substancje oraz substancje o nieznanym lub zmiennym składzie, złożone produkty reakcji lub materiały biologiczne, polimery i homologi) ( 1 )

38

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2161 z dnia 18 grudnia 2020 r. wszczynające dochodzenie dotyczące możliwego obchodzenia środków antydumpingowych, wprowadzonych rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2019/915 na przywóz niektórych rodzajów folii aluminiowej w rolkach pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, przez przywóz niektórych rodzajów folii aluminiowej w rolkach wysyłanych z Tajlandii, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Tajlandii, oraz poddające ten przywóz wymogowi rejestracji

42

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2162 z dnia 18 grudnia 2020 r. wszczynające dochodzenie dotyczące możliwego obchodzenia środków antydumpingowych, nałożonych rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2015/2384 i rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2017/271 na przywóz niektórych rodzajów folii aluminiowej pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, przez przywóz niektórych rodzajów folii aluminiowej wysyłanych z Tajlandii, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Tajlandii, oraz poddające ten przywóz wymogowi rejestracji

48

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2163 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wykonania w Zjednoczonym Królestwie w odniesieniu do Irlandii Północnej reguł pochodzenia określonych w uzgodnieniach preferencyjnych Unii

55

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2020/2164 z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie przedłużenia mandatu szefa misji Unii Europejskiej dotyczącej budowania zdolności w Somalii (EUCAP Somalia) (EUCAP Somalia/1/2020)

59

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/2165 z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia zasad stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1861 w odniesieniu do minimalnych norm jakości danych i specyfikacji technicznych dotyczących wprowadzania fotografii i danych daktyloskopijnych do Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) w dziedzinie odpraw granicznych i powrotów (notyfikowana jako dokument nr C(2020) 8599)

61

 

*

Decyzja Komisji (UE) 2020/2166 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie określenia udziałów państw członkowskich w aukcjach w latach 2021–2030 w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (notyfikowana jako dokument nr C(2020) 8945)  ( 1 )

66

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/2167 z dnia 17 grudnia 2020 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2016/1918 dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do przewlekłej choroby wyniszczającej poprzez przedłużenie okresu jej stosowania (notyfikowana jako dokument nr C(2020) 8802)  ( 1 )

70

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/2168 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zgodności przedłożonego wspólnie przez zainteresowane państwa członkowskie wniosku dotyczącego przedłużenia kolejowego korytarza towarowego Morze Północne–Morze Bałtyckie z art. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 913/2010 w sprawie europejskiej sieci kolejowej ukierunkowanej na konkurencyjny transport towarowy (notyfikowana jako dokument nr C(2020) 8919)

72

 

 

ZALECENIA

 

*

Zalecenie Rady (UE) 2020/2169 z dnia 17 grudnia 2020 r. zmieniające zalecenie (UE) 2020/912 w sprawie tymczasowego ograniczenia innych niż niezbędne podróży do UE oraz ewentualnego zniesienia takiego ograniczenia

75

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top