EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:308:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 308, 29 listopada 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 308

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 62
29 listopada 2019


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/1974 z dnia 17 maja 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1295/2013 przez ustanowienie dodatkowych jakościowych i ilościowych wskaźników efektywności

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1975 z dnia 31 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/220 ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1217/2009 ustanawiającego sieć zbierania danych rachunkowych o dochodach i działalności gospodarczej gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej

4

 

*

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/1976 z dnia 25 listopada 2019 r. zezwalające na wprowadzenie na rynek fenylokapsaicyny jako nowej żywności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2470 ( 1 )

40

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1977 z dnia 26 listopada 2019 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie fenylometanotiolu, siarczku benzylu metylu, sec-pentylotiofenu, tridek-2-enalu, 12-metylotridekanalu, 2,5-dimetylofenolu, heksa-2(trans),4(trans)-dienalu i 2-etylo-4-hydroksy-5-metylo-3(2H)-furanonu jako dodatków paszowych dla kotów i psów ( 1 )

45

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1978 z dnia 26 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1238/95 w odniesieniu do opłat na rzecz Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin

58

 

*

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/1979 z dnia 26 listopada 2019 r. zezwalające na wprowadzenie na rynek mieszaniny 2’ -fukozylolaktozy/difukozylolaktozy jako nowej żywności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2470 ( 1 )

62

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1980 z dnia 26 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95 w odniesieniu do ustalania cen reprezentatywnych w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj

69

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1981 z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/626 w odniesieniu do wykazów państw trzecich lub ich regionów, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii Europejskiej ślimaków, żelatyny i kolagenu oraz owadów przeznaczonych do spożycia przez ludzi ( 1 )

72

 

*

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/1982 z dnia 28 listopada 2019 r. poddające rejestracji przywóz niektórych gwintowanych łączników rur lub przewodów rurowych, odlewanych z żeliwa ciągliwego i z żeliwa sferoidalnego, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, po wznowieniu dochodzenia w celu wykonania wyroku z dnia 20 września 2019 r. w sprawie T-650/17, w odniesieniu do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/1146 nakładającego ponownie ostateczne cło antydumpingowe na przywóz gwintowanych łączników rur lub przewodów rurowych, odlewanych z żeliwa ciągliwego i z żeliwa sferoidalnego, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, produkowanych przez spółkę Jinan Meide Castings Co., Ltd

77

 

*

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/1983 z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/39 w odniesieniu do ponownego rozdziału pomocy unijnej

82

 

*

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/1984 z dnia 28 listopada 2019 r. ustalające maksymalną wysokość dopłat do prywatnego przechowywania oliwy z oliwek w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2019/1882

84

 

 

DYREKTYWY

 

*

Dyrektywa Wykonawcza Komisji (UE) 2019/1985 z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca dyrektywy 2003/90/WE i 2003/91/WE określające środki wykonawcze do celów art. 7 dyrektywy Rady 2002/53/WE i art. 7 dyrektywy Rady 2002/55/WE w odniesieniu do cech minimalnych objętych badaniem oraz minimalnych warunków badania niektórych odmian gatunków roślin uprawnych i gatunków warzyw ( 1 )

86

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady (UE) 2019/1986 z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie mianowania pięciu członków i jednego zastępcy członka Komitetu Regionówzaproponowanych przez Rzeczpospolitą Polską

94

 

*

Decyzja Rady (UE) 2019/1987 z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie stanowiska, jakie należy zająć w imieniu Unii Europejskiej na forum Rady Członków Międzynarodowej Rady ds. Oliwy z Oliwek w odniesieniu do norm handlowych mających zastosowanie do oliwy z oliwek i oliwy z wytłoczyn z oliwek

95

 

*

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2019/1988 z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie mianowania dowódcy sił UE operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (Atalanta) oraz uchylająca decyzję (WPZiB) 2019/1245 (ATALANTA/4/2019)

98

 

*

Decyzja Rady Europejskiej (UE) 2019/1989 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie mianowania Komisji Europejskiej

100

 

*

Decyzja Rady (UE) 2019/1990 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przekazania dyrektorowi Urzędu Administracji i Wypłacania Należności Indywidualnych Komisji Europejskiej niektórych uprawnień urzędnika zatwierdzającego w zakresie wypłacania wynagrodzeń oraz zwrotu kosztów misji i zatwierdzonych kosztów podróży

103

 

*

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2019/1991 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie mianowania szefa misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie (EULEX KOSOWO) (EULEX KOSOWO/2/2019)

105

 

*

Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2019/1992 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2016/2008 dotyczącą środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do choroby guzowatej skóry bydła w niektórych państwach członkowskich poprzez przedłużenie okresu jej stosowania (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 8571) ( 1 )

107

 

*

Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2019/1993 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia systemu „Trade Assurance Scheme for Combinable Crops” w odniesieniu do wykazania spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju zgodnie z dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady 98/70/WE oraz 2009/28/WE

110

 

*

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/1994 z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 8745)  ( 1 )

112

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do decyzji Delegowanej Urzędu Nadzoru Efta nr 042/19/COL z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie wyłączenia świadczenia usług publicznych w zakresie transportu autobusowego w Norwegii z zakresu stosowania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE [2019/…] ( Dz.U. L 259 z 10.10.2019 )

134

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/1935 z dnia 13 maja 2019 r. zmieniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dostosowujących kwotę bazową w euro w odniesieniu do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu i zdolności finansowej pośredników ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych ( Dz.U. L 301 z 22.11.2019 )

135

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top