Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:289:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 289, 8 listopada 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 289

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 62
8 listopada 2019


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

 

*

Decyzja Rady (UE) 2019/1864 z dnia 24 października 2019 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii, Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w ramach negocjacji na podstawie art. XXVIII GATT 1994 w sprawie zmiany koncesji Szwajcarii w ramach WTO dotyczących mięsa przyprawianego

1

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/1865 z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie sprostowania rumuńskiej wersji językowej rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35 uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) ( 1 )

3

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/1866 z dnia 3 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2017/653 w celu dostosowania przepisu przejściowego dla twórców PRIIP oferujących jednostki funduszy, o których mowa w art. 32 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014, jako bazowe warianty inwestycyjne, do przedłużonego obowiązywania zwolnienia na podstawie tego artykułu ( 1 )

4

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/1867 z dnia 28 sierpnia 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do ustanowienia finansowania w oparciu o stawki ryczałtowe

6

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/1868 z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1031/2010 w celu dostosowania sprzedaży uprawnień na aukcji do zasad EU ETS na lata 2021–2030 oraz klasyfikacji uprawnień jako instrumentów finansowych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE ( 1 )

9

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/1869 z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie zmiany i sprostowania załącznika I do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do maksymalnych zawartości niektórych substancji niepożądanych w paszach ( 1 )

32

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/1870 z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów kwasu erukowego i cyjanowodoru w niektórych środkach spożywczych ( 1 )

37

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/1871 z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie punktów odniesienia dla działań kontrolnych, dotyczących niedozwolonych substancji farmakologicznie czynnych obecnych w żywności pochodzenia zwierzęcego oraz uchylające decyzję 2005/34/WE ( 1 )

41

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1872 z dnia 7 listopada 2019 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008 w odniesieniu do pozycji dotyczącej Japonii w wykazie państw trzecich, terytoriów, stref lub grup, z których dozwolony jest przywóz do Unii lub przewóz przez jej terytorium niektórych produktów drobiowych ( 1 )

47

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1873 z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie obowiązujących w punktach kontroli granicznej procedur skoordynowanego przeprowadzania przez właściwe organy wzmożonych kontroli urzędowych dotyczących produktów pochodzenia zwierzęcego, materiału biologicznego, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów złożonych ( 1 )

50

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1874 z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie adekwatności właściwych organów Chińskiej Republiki Ludowej zgodnie z dyrektywą 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 7854)  ( 1 )

55

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG ( Dz.U. L 088 z 4.4.2011 )

59

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/934 z dnia 12 marca 2019 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do obszarów uprawy winorośli, w przypadku których zawartość alkoholu może być zwiększona, dozwolonych praktyk enologicznych i ograniczeń mających zastosowanie do produkcji i konserwowania produktów sektora win, minimalnej zawartości alkoholu w odniesieniu do produktów ubocznych oraz ich usuwania, a także publikacji dokumentów OIV ( Dz.U. L 149 z 7.6.2019 )

60

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/1706 z dnia 10 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/325 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz przędzy o dużej wytrzymałości na rozciąganie, z poliestrów, pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036 ( Dz.U. L 260 z 11.10.2019 )

61

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top