EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:179:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 179, 3 lipca 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 179

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 62
3 lipca 2019


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1129 z dnia 2 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 79/2012 ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania niektórych przepisów rozporządzenia Rady (UE) nr 904/2010 w sprawie współpracy administracyjnej oraz zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1130 z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie jednolitych warunków zharmonizowanego stosowania typologii terytorialnych na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady

9

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1131 z dnia 2 lipca 2019 r. ustanawiające narzędzie celne w celu wykonania art. 14a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036 oraz art. 24a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1037

12

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1132 z dnia 2 lipca 2019 r. udzielające tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej rolnikom w sektorze wołowiny i cielęciny w Irlandii

20

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady (UE) 2019/1133 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach międzynarodowego partnerstwa na rzecz współpracy w dziedzinie efektywności energetycznej (IPEEC) w odniesieniu do przedłużenia okresu obowiązywania zakresu zadań dla IPEEC na okres od dnia 24 maja do dnia 31 grudnia 2019 r.

23

 

*

Decyzja Komisji (UE) 2019/1134 z dnia 1 lipca 2019 r. zmieniająca decyzję 2009/300/WE i decyzję (UE) 2015/2099 w odniesieniu do okresu ważności ekologicznych kryteriów przyznawania oznakowania ekologicznego UE niektórym produktom i związanych z nimi wymogów dotyczących oceny i weryfikacji (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 4626)  ( 1 )

25

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/2251 z dnia 4 października 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących technik ograniczania ryzyka związanego z kontraktami pochodnymi będącymi przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, które nie są rozliczane przez kontrahenta centralnego ( Dz.U. L 340 z 15.12.2016 )

27

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2018/1145 z dnia 7 czerwca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie delegowane (UE) 2017/891 w odniesieniu do organizacji producentów w sektorze owoców i warzyw ( Dz.U. L 208 z 17.8.2018 )

27

 

*

Sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/50/UE z dnia 22 października 2013 r. zmieniającej dyrektywę 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym, dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych oraz dyrektywę Komisji 2007/14/WE ustanawiającą szczegółowe zasady wdrożenia niektórych przepisów dyrektywy 2004/109/WE ( Dz.U. L 294 z 6.11.2013 )

28

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top