EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:043:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 43, 14 lutego 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 43

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 62
14 lutego 2019


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/254 z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie dostosowania załącznika III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej ( 1 )

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/255 z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 821/2014 ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w zakresie szczegółowych uregulowań dotyczących transferu wkładów z programów i zarządzania nimi, przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów finansowych, charakterystyki technicznej działań informacyjnych i komunikacyjnych w odniesieniu do operacji oraz systemu rejestracji i przechowywania danych

15

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/256 z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/207 w odniesieniu do zmian wzorów służących do przekazywania informacji na temat dużych projektów wspólnego planu działania, do sprawozdań z wdrażania w ramach celów „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz „Europejska współpraca terytorialna”, a także wzorów sprawozdania z postępów i rocznych sprawozdań z kontroli oraz poprawiające to rozporządzenie w odniesieniu do danych do celów przeglądu skuteczności działania i ram wykonania

20

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/257 z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniające po raz 294. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z organizacjami ISIL (Daisz) i Al-Kaida

34

 

 

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

 

*

Decyzja nr 1/2019 Mieszanego Komitetu UE–Szwajcaria z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany tabel III i IV w protokole 2 do Umowy pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską z dnia 22 lipca 1972 r., z późniejszymi zmianami [2019/258]

36

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1020/2008 z dnia 17 października 2008 r. zmieniającego załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego oraz rozporządzenie (WE) nr 2076/2005 w odniesieniu do znakowania identyfikacyjnego, surowego mleka i przetworów mlecznych, jaj i przetworów jajecznych oraz niektórych produktów rybołówstwa ( Dz.U. L 277 z 18.10.2008 )

39

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1161/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. zmieniającego załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do informacji dotyczących łańcucha żywnościowego, które mają być przekazywane przedsiębiorstwom sektora spożywczego prowadzącym ubojnie ( Dz.U. L 314 z 1.12.2009 )

40

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1021/2008 z dnia 17 października 2008 r. zmieniającego załączniki I, II i III do rozporządzenia (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz rozporządzenie (WE) nr 2076/2005 w odniesieniu do żywych małży, niektórych produktów rybołówstwa i pracowników pełniących funkcję pomocników przy kontrolach urzędowych w rzeźniach ( Dz.U. L 277 z 18.10.2008 )

41

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 558/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. zmieniającego załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego ( Dz.U. L 159 z 25.6.2010 )

42

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 150/2011 z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniającego załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwierząt łownych i zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych oraz mięsa zwierząt łownych i zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych ( Dz.U. L 46 z 19.2.2011 )

43

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 151/2011 z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych ( Dz.U. L 46 z 19.2.2011 )

43

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 739/2011 z dnia 27 lipca 2011 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi ( Dz.U. L 196 z 28.7.2011 )

44

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1276/2011 z dnia 8 grudnia 2011 r. zmieniającego załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady odnośnie do obróbki mającej na celu zabicie żywotnych postaci pasożytów w produktach rybołówstwa przeznaczonych do spożycia przez ludzi ( Dz.U. L 327 z 9.12.2011 )

44

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 16/2012 z dnia 11 stycznia 2012 r. zmieniającego załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących żywności mrożonej pochodzenia zwierzęcego przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz.U. L 8 z 12.1.2012 )

45

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 633/2014 z dnia 13 czerwca 2014 r. zmieniającego załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do szczególnych wymogów dotyczących obróbki grubej zwierzyny łownej oraz do badań poubojowych zwierzyny łownej ( Dz.U. L 175 z 14.6.2014 )

45

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/2285 z dnia 8 grudnia 2015 r. zmieniającego załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi, w odniesieniu do określonych wymogów w odniesieniu do żywych małży, szkarłupni, osłonic i ślimaków morskich oraz załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 2073/2005 w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych ( Dz.U. L 323 z 9.12.2015 )

46

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/355 z dnia 11 marca 2016 r. zmieniającego załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów szczególnych dotyczących żelatyny, kolagenu i wysoko przetworzonych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi ( Dz.U. L 67 z 12.3.2016 )

46

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top