EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:017:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 17, 23 stycznia 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 17

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 61
23 stycznia 2018


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

 

*

Informacja dotycząca daty podpisania i tymczasowego stosowania Traktatu o Wspólnocie Transportowej UE-Bałkany Zachodnie

1

 

*

Informacja w sprawie wejścia w życie Umowy między Unią Europejską a Niezależnym Państwem Samoa dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych

1

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/92 z dnia 18 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 658/2014 w odniesieniu do dostosowania do stopy inflacji opłat wnoszonych na rzecz Europejskiej Agencji Leków za prowadzenie działań z zakresu nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii w odniesieniu do produktów leczniczych stosowanych u ludzi ( 1 )

2

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/93 z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zwiększenia wartości procentowej środków z budżetu przydzielonych na projekty wspierane poprzez dotacje na działania w ramach podprogramu działań na rzecz środowiska przeznaczonych na projekty wspierające ochronę przyrody i różnorodność biologiczną zgodnie z art. 9 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1293/2013 w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 614/2007 ( 1 )

5

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/94 z dnia 16 listopada 2017 r. ustalające ryczałtową obniżkę należności celnych przywozowych na przywóz do Hiszpanii sorgo pochodzącego z państw trzecich

7

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/95 z dnia 9 stycznia 2018 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [„Slavonski med” (ChNP)]

9

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/96 z dnia 9 stycznia 2018 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [„Oignon doux des Cévennes” (ChNP)]

10

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/97 z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania substancji słodzących w pieczywie cukierniczym i wyrobach ciastkarskich ( 1 )

11

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/98 z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 oraz załącznik do rozporządzenia Komisji (UE) nr 231/2012 w odniesieniu do sorbinianu wapnia (E 203) ( 1 )

14

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/99 z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/2378 w odniesieniu do formatu i warunków przekazywania rocznej oceny skuteczności automatycznej wymiany informacji oraz wykazu danych statystycznych przekazywanych przez państwa członkowskie do celów oceny dyrektywy Rady 2011/16/UE

29

 

 

DYREKTYWY

 

*

Dyrektywa wykonawcza Komisji (UE) 2018/100 z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniająca dyrektywy 2003/90/WE i 2003/91/WE określające środki wykonawcze do celów art. 7 dyrektywy Rady 2002/53/WE i art. 7 dyrektywy Rady 2002/55/WE w odniesieniu do cech minimalnych objętych badaniem oraz minimalnych warunków badania niektórych odmian gatunków roślin uprawnych i gatunków warzyw ( 1 )

34

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2018/101 z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie propagowania skutecznych kontroli wywozu broni

40

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/102 z dnia 19 stycznia 2018 r. zmieniająca załącznik II do decyzji 93/52/EWG w odniesieniu do uznania hiszpańskich Wspólnot Autonomicznych Aragonii i Katalonii za regiony oficjalnie wolne od brucelozy (B. melitensis) (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 159)  ( 1 )

48

 

 

ZALECENIA

 

*

Zalecenie Komisji (UE) 2018/103 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie praworządności w Polsce uzupełniające zalecenia (UE) 2016/1374, (UE) 2017/146 i (UE) 2017/1520

50

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top