Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:156:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 156, 20 czerwca 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 156

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 60
20 czerwca 2017


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1084 z dnia 14 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 651/2014 w odniesieniu do pomocy na infrastrukturę portową i infrastrukturę portów lotniczych, progów powodujących obowiązek zgłoszenia pomocy na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomocy na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, a także programów regionalnej pomocy operacyjnej skierowanych do regionów najbardziej oddalonych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 702/2014 w odniesieniu do obliczania kosztów kwalifikowalnych ( 1 )

1

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1085 z dnia 19 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 891/2009 w sprawie otwierania niektórych wspólnotowych kontyngentów taryfowych w sektorze cukru i administrowania nimi

19

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1086 z dnia 19 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 634/2007 w odniesieniu do charakterystyki selenometioniny wytwarzanej przez Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 ( 1 )

22

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady (WPZiB) 2017/1087 z dnia 19 czerwca 2017 r. zmieniająca decyzję 2014/386/WPZiB w sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na bezprawne przyłączenie Krymu i Sewastopola

24

 

*

Decyzja Komisji (UE) 2017/1088 z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie pomocy państwa nr SA. 35484 (2013/C) (ex SA. 35484 (2012/NN)) dotyczącej niektórych podśrodków w zakresie badań naukowych finansowanych na podstawie ustawy w sprawie mleka i tłuszczu (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 1863)

25

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/1089 z dnia 16 czerwca 2017 r. zmieniająca załącznik II do decyzji 2006/766/WE w odniesieniu do włączenia byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii, Gruzji i Republiki Kiribati do wykazu państw i terytoriów trzecich, z których dopuszczony jest przywóz niektórych produktów rybołówstwa przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 4049)  ( 1 )

34

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do decyzji wykonawczej Komisji 2011/850/UE z dnia 12 grudnia 2011 r. ustanawiającej zasady stosowania dyrektyw 2004/107/WE i 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do systemu wzajemnej wymiany informacji oraz sprawozdań dotyczących jakości otaczającego powietrza ( Dz.U. L 335 z 17.12.2011 )

36

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/63 z dnia 21 października 2014 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE w odniesieniu do składek ex ante wnoszonych na rzecz mechanizmów finansowania restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji ( Dz.U. L 11 z 17.1.2015 )

38

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top