EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:280:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 280, 24 października 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 280

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 58
24 października 2015


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

 

*

Informacja dotycząca podpisania Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tunezyjską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

1

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1910 z dnia 21 października 2015 r. zmieniające załączniki III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości guazatyny w określonych produktach lub na ich powierzchni ( 1 )

2

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1911 z dnia 23 października 2015 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

16

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1912 z dnia 23 października 2015 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 1273/2011 na podokres październik 2015 r.

18

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady (UE) 2015/1913 z dnia 18 września 2015 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Konwencji Rady Europy o zapobieganiu terroryzmowi (CETS nr 196)

22

 

*

Decyzja Rady (UE) 2015/1914 z dnia 18 września 2015 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Protokołu dodatkowego do Konwencji Rady Europy o zapobieganiu terroryzmowi (CETS nr 196)

24

 

*

Decyzja Rady (UE) 2015/1915 z dnia 9 października 2015 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów dwóch członków i trzech zastępców członków z Hiszpanii

26

 

*

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2015/1916 z dnia 20 października 2015 r. w sprawie ustanowienia komitetu uczestników misji Unii Europejskiej w dziedzinie WPBiO w Mali (EUCAP Sahel Mali) (EUCAP Sahel Mali/3/2015)

28

 

*

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2015/1917 z dnia 20 października 2015 r. w sprawie akceptacji wkładu Szwajcarii w misję Unii Europejskiej w dziedzinie WPBiO w Mali (EUCAP Sahel Mali) (EUCAP Sahel Mali/4/2015)

30

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/1918 z dnia 22 października 2015 r. ustanawiająca system pomocy i współpracy administracyjnej na podstawie rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (notyfikowana jako dokument nr C(2015) 7132)  ( 1 )

31

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/845 z dnia 27 maja 2015 r. zmieniającego załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości azoksystrobiny, chlorantraniliprolu, cyjanotraniliprolu, dikamby, difenokonazolu, fenpiroksymatu, fludioksonilu, glufosynatu amonowego, imazapiku, imazapyru, indoksakarbu, izoksaflutolu, mandipropamidu, pentiopiradu, propikonazolu, pirymetanilu, spirotetramatu i trineksapaku w określonych produktach lub na ich powierzchni ( Dz.U. L 138 z 4.6.2015 )

38

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2015/1514 z dnia 14 września 2015 r. dotyczącego wykonania rozporządzenia (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających ( Dz.U. L 239 z 15.9.2015 )

38

 

*

Sprostowanie do decyzji Rady (WPZiB) 2015/1524 z dnia 14 września 2015 r. zmieniającej decyzję 2014/145/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi ( Dz.U. L 239 z 15.9.2015 )

39

 

*

Sprostowanie do dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE ( Dz.U. L 275 z 25.10.2003 ) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 15, tom 7, s. 631)

39

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top