EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:331:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 331, 18 listopada 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 331

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 57
18 listopada 2014


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1225/2014 z dnia 17 listopada 2014 r. wykonujące rozporządzenie (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających

1

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1226/2014 z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie udzielenia zezwolenia na oświadczenie zdrowotne dotyczące żywności i odnoszące się do zmniejszania ryzyka choroby ( 1 )

3

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1227/2014 z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia współczynnika korygującego do płatności bezpośrednich przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 73/2009 w odniesieniu do roku kalendarzowego 2014 i uchylające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 879/2014

6

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1228/2014 z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie udzielenia i odmowy udzielenia zezwolenia na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności i odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby ( 1 )

8

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1229/2014 z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności inne niż odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci ( 1 )

14

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1230/2014 z dnia 17 listopada 2014 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie bilizynianu miedzi jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt ( 1 )

18

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1231/2014 z dnia 17 listopada 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

22

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady 2014/800/WPZiB z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie uruchomienia misji doradczej Unii Europejskiej na rzecz reformy cywilnego sektora bezpieczeństwa na Ukrainie (EUAM Ukraine) i zmieniająca decyzję 2014/486/WPZiB

24

 

*

Decyzja Rady 2014/801/WPZiB z dnia 17 listopada 2014 r. zmieniająca decyzję 2014/145/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi

26

 

 

2014/802/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 14 listopada 2014 r. zmieniająca decyzje 2010/470/UE i 2010/472/UE w odniesieniu do warunków dotyczących zdrowia zwierząt w zakresie trzęsawki na potrzeby handlu i przywozu do Unii zarodków owiec i kóz (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 8339)  ( 1 )

28

 

 

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

 

 

2014/803/UE

 

*

Decyzja nr 1/2014 Wspólnego Komitetu UE–Szwajcaria z dnia 10 października 2014 r. określająca przypadki zwolnienia z przekazywania danych, o których mowa w art. 3 ust. 3 akapit pierwszy załącznika I do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie uproszczenia kontroli i formalności przy przewozie towarów oraz środków bezpieczeństwa stosowanych przez organy celne

38

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do decyzji Rady 2014/252/UE z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Turcji o readmisji osób przebywających nielegalnie ( Dz.U. L 134 z 7.5.2014 )

40

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 ( Dz.U. L 304 z 22.11.2011 )

40

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 552/2009 z dnia 22 czerwca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do załącznika XVII ( Dz.U. L 164 z 26.6.2009 )

41

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top