EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:113:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, R 113, 25 kwiecień 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

doi:10.3000/19770766.L_2013.113.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 113

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 56
25 kwietnia 2013


Spis treści

 

I   Akty ustawodawcze

Strona

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 377/2013/UE z dnia 24 kwietnia 2013 r. wprowadzająca tymczasowe odstępstwo od dyrektywy 2003/87/WE ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie (1)

1

 

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 378/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej Paecilomyces fumosoroseus szczep FE 9901, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (1)

5

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 379/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

9

 

 

DECYZJE

 

 

2013/191/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Rady z dnia 22 kwietnia 2013 r. upoważniająca Łotwę do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit. a), art. 168 i 168a dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

11

 

 

2013/192/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Rady z dnia 22 kwietnia 2013 r. zezwalająca Republice Francuskiej na stosowanie obniżonej stawki opodatkowania benzyny bezołowiowej wykorzystywanej jako paliwo silnikowe i zużywanej w departamentach Korsyki zgodnie z art. 19 dyrektywy 2003/96/WE

13

 

 

2013/193/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Rady z dnia 22 kwietnia 2013 r. zezwalająca Republice Francuskiej na zastosowanie zróżnicowanych stawek opodatkowania paliw silnikowych zgodnie z art. 19 dyrektywy 2003/96/WE

15

 

 

2013/194/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Hiszpanii i zastępcy członka z Hiszpanii

17

 

 

2013/195/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 23 kwietnia 2013 r. określająca praktyczne warunki, jednolite formaty i metodę w odniesieniu do wykazu dotyczącego widma radiowego ustanowionego decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady nr 243/2012/UE w sprawie ustanowienia wieloletniego programu dotyczącego polityki w zakresie widma radiowego (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 2235)  (1)

18

 

 

2013/196/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 24 kwietnia 2013 r. zmieniająca decyzję wykonawczą Komisji 2012/715/UE ustanawiającą wykaz państw trzecich, których ramy prawne mające zastosowanie do substancji czynnych wchodzących w skład produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz odnośne środki kontrolne i wykonawcze zapewniają poziom ochrony zdrowia publicznego równoważny poziomowi zapewnianemu w Unii (1)

22

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE (Dz.U. L 315 z 14.11.2012)

24

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top