Help Print this page 

Document L:2012:274:TOC

Title and reference
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 274, 9 październik 2012

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1977-0766

doi:10.3000/19770766.L_2012.274.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 274

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 55
9 października 2012


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 918/2012 z dnia 5 lipca 2012 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 r. w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego w odniesieniu do definicji, obliczania pozycji krótkich netto, pokrytych swapów ryzyka kredytowego z tytułu długu państwowego, progów powodujących obowiązek zgłoszenia, progów płynności w odniesieniu do zawieszenia ograniczeń, znacznych spadków wartości instrumentów finansowych i wystąpienia niekorzystnych zdarzeń (1)

1

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 919/2012 z dnia 5 lipca 2012 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 r. w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających metodę obliczania spadku wartości akcji płynnych i innych instrumentów finansowych (1)

16

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 920/2012 z dnia 4 października 2012 r. zakazujące prowadzenia działalności połowowej przez taklowce pływające pod banderą Cypru lub zarejestrowane na Cyprze, prowadzące połowy tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim, na wschód od 45° długości geograficznej zachodniej, oraz w Morzu Śródziemnym

18

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 921/2012 z dnia 8 października 2012 r. zmieniające po raz 179. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z siecią Al-Kaida

20

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 922/2012 z dnia 8 października 2012 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

22

 

 

DYREKTYWY

 

*

Dyrektywa Komisji 2012/24/UE z dnia 8 października 2012 r. zmieniająca, w celu dostosowania jej przepisów technicznych, dyrektywę Rady 86/297/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do wałów odbioru mocy w ciągnikach oraz ich zabezpieczenia (1)

24

 

 

DECYZJE

 

 

2012/624/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Rady z dnia 4 października 2012 r. w sprawie upoważnienia Węgier do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 193 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

26

 

 

2012/625/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 4 października 2012 r. w sprawie mianowania do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego członka z Cypru

28

 

 

2012/626/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 4 października 2012 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów sześciu członków i pięciu zastępców członków z Rumunii

29

 

 

2012/627/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 5 października 2012 r. w sprawie uznania ram prawnych i nadzorczych Australii za równoważne z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych (1)

30

 

 

2012/628/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 5 października 2012 r. w sprawie uznania ram prawnych i nadzorczych Stanów Zjednoczonych Ameryki za równoważne z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych (1)

32

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top