EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:343:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 343, 23 grudzień 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

doi:10.3000/19770766.L_2011.343.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 343

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 54
23 grudnia 2011


Spis treści

 

I   Akty ustawodawcze

Strona

 

 

DYREKTYWY

 

*

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/98/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie procedury jednego wniosku o jedno zezwolenie dla obywateli państw trzecich na pobyt i pracę na terytorium państwa członkowskiego oraz w sprawie wspólnego zbioru praw dla pracowników z państw trzecich przebywających legalnie w państwie członkowskim

1

 

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1375/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r. dotyczące wykonania art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu oraz uchylenia rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 687/2011

10

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1376/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Mongeta del Ganxet (ChNP)]

14

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1377/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Salva Cremasco (CHNP)]

16

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1378/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Rheinisches Apfelkraut (ChOG)]

18

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1379/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 382/2008, (UE) nr 1178/2010 oraz (UE) nr 90/2011 w odniesieniu do kodów CN oraz kodów produktów w nomenklaturze produktów rolnych do celów refundacji wywozowych w sektorach wołowiny i cielęciny, jaj i mięsa drobiowego

20

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1380/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 798/2008 w odniesieniu do ptaków bezgrzebieniowych rozpłodowych i produkcyjnych (1)

25

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1381/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie niezatwierdzenia substancji czynnej chloropikryna, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmieniające decyzję Komisji 2008/934/WE (1)

26

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1382/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

28

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1383/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 stycznia 2012 r.

30

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1384/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie minimalnej stawki cła ustalanej w związku z trzecim częściowym zaproszeniem do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia otwartego rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 1239/2011

33

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady 2011/871/WPZiB z dnia 19 grudnia 2011 r. ustanawiająca mechanizm zarządzania finansowaniem wspólnych kosztów operacji Unii Europejskiej mających wpływ na kwestie wojskowe lub obronne (ATHENA)

35

 

*

Decyzja Rady 2011/872/WPZiB z dnia 22 grudnia 2011 r. dotycząca aktualizacji wykazu osób, grup i podmiotów objętych art. 2, 3 i 4 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu i uchylenia decyzji 2011/430/WPZiB

54

 

 

2011/873/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie określenia ilości oraz przydziału kontyngentów substancji kontrolowanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 9196)

57

 

 

2011/874/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 15 grudnia 2011 r. ustanawiająca wykaz państw trzecich i terytoriów, z których dozwolony jest przywóz psów, kotów i fretek oraz przemieszczanie o charakterze niehandlowym więcej niż pięciu psów, kotów lub fretek do Unii, jak również wzory świadectw stosowanych w przywozie oraz przemieszczaniu o charakterze niehandlowym tych zwierząt do Unii (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 9232)  (1)

65

 

 

2011/875/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 16 grudnia 2011 r. wyłączająca niektóre usługi finansowe w sektorze pocztowym na Węgrzech z zakresu stosowania dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 9197)  (1)

77

 

 

2011/876/UE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 19 grudnia 2011 r. przyznająca niektórym stronom zwolnienie z rozszerzenia na niektóre części rowerowe cła antydumpingowego na rowery pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej nałożonego rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2474/93, znosząca zawieszenie oraz wycofująca zwolnienie z płatności cła antydumpingowego rozszerzonego na niektóre części rowerowe pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej, przyznane niektórym stronom na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 88/97 (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 9473)

86

 

 

2011/877/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 19 grudnia 2011 r. ustanawiająca zharmonizowane wartości referencyjne sprawności dla rozdzielonej produkcji energii elektrycznej i ciepła w zastosowaniu dyrektywy 2004/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i uchylająca decyzję Komisji 2007/74/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 9523)

91

 

 

2011/878/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 20 grudnia 2011 r. potwierdzająca wstępne obliczenia średnich indywidualnych poziomów emisji CO2 oraz docelowych indywidualnych poziomów emisji dla producentów samochodów osobowych w roku kalendarzowym 2010 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 (1)

97

 

 

2011/879/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniająca załączniki II oraz IV do dyrektywy Rady 2009/158/WE w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, regulujących handel wewnątrzwspólnotowy i przywóz z państw trzecich drobiu i jaj wylęgowych (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 9518)  (1)

105

 

 

2011/880/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniająca załącznik I do decyzji wykonawczej 2011/402/UE w sprawie środków nadzwyczajnych mających zastosowanie do nasion kozieradki i niektórych nasion lub ziaren przywożonych z Egiptu (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 9524)  (1)

117

 

 

2011/881/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 21 grudnia 2011 r. dotycząca przyjęcia decyzji w sprawie finansowania celem wspierania dobrowolnych badań w zakresie nadzoru nad stratami rodzin pszczoły miodnej (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 9597)

119

 

 

2011/882/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 21 grudnia 2011 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu nowej bazy gumy do żucia jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 9680)

121

 

 

2011/883/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 21 grudnia 2011 r. ustanawiająca wykaz inspektorów Unii na podstawie art. 79 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 9701)

123

 

 

2011/884/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie środków nadzwyczajnych w odniesieniu do niedozwolonego genetycznie zmodyfikowanego ryżu w produktach z ryżu pochodzących z Chin i uchylająca decyzję 2008/289/WE (1)

140

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do decyzji Komisji 2008/312/Euratom z dnia 5 marca 2008 r. ustanawiającej standardowy dokument dla nadzoru i kontroli nad przemieszczaniem odpadów promieniotwórczych oraz wypalonego paliwa jądrowego określonych w dyrektywie Rady 2006/117/Euratom (Dz.U. L 107 z 17.4.2008)

149

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top