EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:049:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 49, 24 luty 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5139

doi:10.3000/17255139.L_2011.049.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 49

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 54
24 lutego 2011


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 167/2011 z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie zakończenia częściowego przeglądu okresowego środków antydumpingowych stosowanych wobec przywozu niektórych politereftalanów etylenu pochodzących między innymi z Republiki Korei

1

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 168/2011 z dnia 23 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 107/2010 w odniesieniu do stosowania dodatku paszowego Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 w paszy zawierającej maduramycynę amonu, sól sodową monenzyny, narazynę lub chlorowodorek robenidyny (1)

4

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 169/2011 z dnia 23 lutego 2011 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie diklazurilu jako dodatku paszowego dla perlic (posiadacz zezwolenia Janssen Pharmaceutica N.V.) (1)

6

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 170/2011 z dnia 23 lutego 2011 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 jako dodatku paszowego dla prosiąt (odsadzonych od maciory) oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1200/2005 (posiadacz zezwolenia Prosol SpA) (1)

8

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 171/2011 z dnia 23 lutego 2011 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie 6-fitazy (EC 3.1.3.26) wytwarzanej przez Aspergillus oryzae (DSM 14223) jako dodatku paszowego dla drobiu i świń oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 255/2005 (posiadacz zezwolenia: DSM Nutritional Products Ltd reprezentowany przez DSM Nutritional Products Sp. z o.o.) (1)

11

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 172/2011 z dnia 23 lutego 2011 r. ustalające z góry stawkę dopłat do prywatnego przechowywania masła na rok 2011

14

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 173/2011 z dnia 23 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 2095/2005, (WE) nr 1557/2006, (WE) nr 1741/2006, (WE) nr 1850/2006, (WE) nr 1359/2007, (WE) nr 382/2008, (WE) nr 436/2009, (WE) nr 612/2009, (WE) nr 1122/2009, (WE) nr 1187/2009 oraz (UE) nr 479/2010 w odniesieniu do obowiązków przekazywania informacji w ramach wspólnej organizacji rynków rolnych oraz systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników

16

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 174/2011 z dnia 23 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe

23

 

 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 175/2011 z dnia 23 lutego 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

31

 

 

DYREKTYWY

 

*

Dyrektywa Komisji 2011/15/UE z dnia 23 lutego 2011 r. zmieniająca dyrektywę 2002/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającą wspólnotowy system monitorowania i informacji o ruchu statków (1)

33

 

 

DECYZJE

 

 

2011/122/UE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie odstępstwa od reguł pochodzenia określonych w decyzji Rady 2001/822/WE w odniesieniu do niektórych produktów rybołówstwa przywożonych z Saint-Pierre i Miquelon (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 986)

37

 

 

2011/123/UE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 23 lutego 2011 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia sedaksanu i Bacillus firmus I-1582 do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 989)  (1)

40

 

 

2011/124/UE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 23 lutego 2011 r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonej do szczegółowego badania w celu ewentualnego włączenia etametsulfuronu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 991)  (1)

42

 

 

IV   Akty przyjęte przed dniem 1 grudnia 2009 r. na mocy Traktatu WE, Traktatu UE i Traktatu Euratom

 

*

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 305/09/COL z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie umowy sprzedaży energii zawartej między gminą Notodden a przedsiębiorstwem Becromal Norway AS (Norwegia)

44

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 143/2011 z dnia 17 lutego 2011 r. zmieniającego załącznik XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dz.U. L 44 z 18.2.2011)

52

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 144/2011 z dnia 17 lutego 2011 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 206/2010 ustanawiające wykazy krajów trzecich, ich terytoriów lub części, upoważnionych do wprowadzania do Unii Europejskiej niektórych zwierząt oraz świeżego mięsa, a także wymogi dotyczące świadectw weterynaryjnych (Dz.U. L 44 z 18.2.2011)

53

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylającego dyrektywę Rady 91/670/EWG, rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 i dyrektywę 2004/36/WE (Dz.U. L 79 z 19.3.2008)

54

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top