Help Print this page 

Document L:2008:084:TOC

Title and reference
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 84, 26 marzec 2008

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 84

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 51
26 marca 2008


Spis treści

 

II   Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa

Strona

 

 

DECYZJE

 

 

Komisja

 

 

2008/231/WE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 1 lutego 2008 r. dotycząca specyfikacji technicznej interoperacyjności podsystemu „Ruch kolejowy” transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości, o której mowa w art. 6 ust. 1 dyrektywy Rady 96/48/WE, i uchylająca decyzję Komisji 2002/734/WE z dnia 30 maja 2002 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 356)  (1)

1

 

 

2008/232/WE

 

*

Decyzja Komisji z dnia 21 lutego 2008 r. dotycząca specyfikacji technicznej interoperacyjności podsystemu „Tabor” transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 648)  (1)

132

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do Wytycznych Europejskiego Banku Centralnego z dnia 1 sierpnia 2007 r. w sprawie statystyki pieniężnej oraz instytucji i rynków finansowych (przeredagowanych) (EBC/2007/9) (Dz.U. L 341 z 27.12.2007)

393

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top