Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0187

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/187 z dnia 6 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 185/2010 w odniesieniu do kontroli bezpieczeństwa bagażu kabinowego Tekst mający znaczenie dla EOG

OJ L 31, 7.2.2015, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 14/11/2015; Uchylona w sposób domniemany przez 32015R1998

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/187/oj

7.2.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 31/18


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/187

z dnia 6 lutego 2015 r.

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 185/2010 w odniesieniu do kontroli bezpieczeństwa bagażu kabinowego

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 300/2008 z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 2320/2002 (1), w szczególności jego art. 4 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Najnowsze dane wskazują, że terroryści starają się opracować nowe sposoby ukrywania improwizowanych urządzeń wybuchowych, zaprojektowanych w celu obejścia istniejących środków ochrony lotnictwa odnoszących się do kontroli bezpieczeństwa bagażu kabinowego.

(2)

Należy zatem zmienić niektóre szczególne środki ochrony lotnictwa określone w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 185/2010 (2) w celu skuteczniejszego ograniczania zagrożenia stwarzanego przez improwizowane urządzenia wybuchowe ukryte w bagażu kabinowym.

(3)

Zmiany te powinny udoskonalić specyfikacje techniczne w odniesieniu do kontroli bezpieczeństwa bagażu kabinowego za pomocą systemów wykrywania materiałów wybuchowych (EDS).

(4)

Zmiany te powinny również umożliwić, pod pewnymi warunkami, kontrolę bezpieczeństwa bagażu kabinowego zawierającego komputery przenośne i inne duże urządzenia elektryczne.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 185/2010.

(6)

Niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie tak szybko, jak to możliwe, w celu zminimalizowania zagrożeń bezpieczeństwa lotniczego.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Ochrony Lotnictwa Cywilnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku do rozporządzenia (UE) nr 185/2010 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 marca 2015 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 6 lutego 2015 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 97 z 9.4.2008, s. 72.

(2)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 185/2010 z dnia 4 marca 2010 r. ustanawiające szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (Dz.U. L 55 z 5.3.2010, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

W załączniku do rozporządzenia (UE) nr 185/2010 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w rozdziale 4 wprowadza się następujące zmiany:

a)

punkt 4.1.2.1 otrzymuje brzmienie:

„4.1.2.1.

Przed kontrolą bezpieczeństwa z bagażu kabinowego usuwa się komputery przenośne i inne duże urządzenia elektryczne, które poddaje się kontroli bezpieczeństwa oddzielnie, chyba że bagaż kabinowy ma zostać poddany kontroli bezpieczeństwa za pomocą systemów wykrywania materiałów wybuchowych (EDS) spełniających normę C2 lub wyższe normy.”

;

b)

punkt 4.1.2.8 otrzymuje brzmienie:

„4.1.2.8.

Jeżeli w bagażu znajdowało się duże urządzenie elektryczne, wyjmuje się je z bagażu i bagaż poddaje się ponownej kontroli bezpieczeństwa, a urządzenie elektryczne podlega oddzielnej kontroli bezpieczeństwa, chyba że bagaż kabinowy został poddany kontroli bezpieczeństwa za pomocą systemów wykrywania materiałów wybuchowych (EDS) spełniających normę C2 lub wyższe normy.”

;

2)

w rozdziale 12 dodaje się punkty 12.4.2.7–12.4.2.9 w brzmieniu:

„12.4.2.7.

Wszystkie EDS przeznaczone do kontroli bagażu kabinowego muszą spełniać przynajmniej normę C1.

12.4.2.8.

Wszystkie EDS przeznaczone do kontroli bagażu kabinowego zawierającego komputery przenośne i inne duże urządzenia elektryczne muszą spełniać przynajmniej normę C2.

12.4.2.9.

Wszystkie EDS przeznaczone do kontroli bagażu kabinowego zawierającego komputery przenośne i inne duże urządzenia elektryczne oraz płyny, aerozole i żele muszą spełniać przynajmniej normę C3.”

.


Top