EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2009_265_R_0024_01

2009/741/WE: Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2005 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Azerbejdżańską dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych
Umowa między Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Azerbejdżańskiej dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych

OJ L 265, 9.10.2009, p. 24–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.10.2009   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 265/24


DECYZJA RADY

z dnia 8 listopada 2005 r.

w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Azerbejdżańską dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

(2009/741/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 80 ust. 2 w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dnia 5 czerwca 2003 r. Rada upoważniła Komisję do rozpoczęcia negocjacji z państwami trzecimi w sprawie zastąpienia pewnych postanowień obecnie obowiązujących umów dwustronnych umową wspólnotową.

(2)

Komisja wynegocjowała w imieniu Wspólnoty Umowę z Republiką Azerbejdżańską dotyczącą pewnych aspektów usług lotniczych zgodnie z mechanizmami i dyrektywami zawartymi w załączniku do decyzji Rady upoważniającej Komisję do rozpoczęcia negocjacji z państwami trzecimi w sprawie zastąpienia pewnych postanowień obecnie obowiązujących umów dwustronnych umową wspólnotową.

(3)

Umowa wynegocjowana przez Komisję powinna zostać podpisana i stosowana tymczasowo, z zastrzeżeniem możliwości jej zawarcia w późniejszym terminie,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty podpisanie Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Azerbejdżańską dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych z zastrzeżeniem decyzji Rady dotyczącej zawarcia wspomnianej Umowy.

Tekst Umowy załącza się do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Z zastrzeżeniem zawarcia Umowy w późniejszym terminie, niniejszym upoważnia się przewodniczącego Rady do wyznaczenia osoby lub osób uprawnionych do podpisania w imieniu Wspólnoty Umowy.

Artykuł 3

Do czasu wejścia w życie Umowa jest stosowana tymczasowo od pierwszego dnia pierwszego miesiąca następującego po dniu, w którym Strony dokonały wzajemnej notyfikacji zakończenia niezbędnych w tym celu procedur.

Artykuł 4

Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do dokonania notyfikacji przewidzianej w art. 8 ust. 2 Umowy.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 listopada 2005 r.

W imieniu Rady

G. BROWN

Przewodniczący


UMOWA

między Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Azerbejdżańskiej dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA,

z jednej strony, oraz

RZĄD REPUBLIKI AZERBEJDŻANU,

z drugiej strony,

(zwane dalej „Stronami”),

STWIERDZAJĄC, że zostały zawarte dwustronne umowy o komunikacji lotniczej między kilkoma państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej a Republiką Azerbejdżanu, zawierające postanowienia sprzeczne z prawem wspólnotowym,

STWIERDZAJĄC, że Wspólnota Europejska ma wyłączną kompetencję w zakresie poszczególnych aspektów, które mogą zostać włączone do dwustronnych umów lotniczych komunikacji lotniczej między państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej a państwami trzecimi,

STWIERDZAJĄC, że na podstawie prawa Wspólnoty Europejskiej wspólnotowi przewoźnicy lotniczy ustanowieni w państwie członkowskim mają prawo niedyskryminacyjnego dostępu do tras lotniczych między państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej a państwami trzecimi,

UWZGLĘDNIAJĄC umowy między Wspólnotą Europejską a pewnymi państwami trzecimi przewidujące dla obywateli tych państw trzecich możliwość nabywania prawa własności przewoźników lotniczych posiadających koncesje wydane zgodnie z prawem Wspólnoty Europejskiej,

UZNAJĄC, że postanowienia dwustronnych umów o komunikacji lotniczej między państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej a Republiką Azerbejdżanu, które są niezgodne z prawem wspólnotowym wspólnoty Europejskiej, muszą być doprowadzone do pełnej zgodności z tym prawem w celu ustanowienia solidnej podstawy prawnej dla wykonywania przewozów lotniczych między Wspólnotą Europejską a Republiką Azerbejdżanu, a także w celu zachowania kontynuacji wykonywania takich przewozów lotniczych,

STWIERDZAJĄC, że postanowienia dwustronnych umów o komunikacji lotniczej między państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej a Republiką Azerbejdżanu, które nie są sprzeczne z prawem Wspólnoty Europejskiej, nie muszą zostać zmienione ani zastąpione,

STWIERDZAJĄC, że w ramach niniejszych negocjacji celem Wspólnoty Europejskiej, jako strony tych negocjacji, nie jest zwiększenie ogólnego natężenia ruchu lotniczego między Wspólnotą Europejską a Republiką Azerbejdżanu ani naruszenie równowagi między wspólnotowymi przewoźnikami lotniczymi a przewoźnikami lotniczymi z Republiki Azerbejdżanu, ani negocjowanie zmian w postanowieniach obecnie obowiązujących dwustronnych umów o komunikacji lotniczej,

UZGODNILI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Postanowienia ogólne

1.   Do celów niniejszej Umowy określenie „państwa członkowskie” oznacza państwa członkowskie Wspólnoty Europejskiej.

2.   Zawarte w umowach wymienionych w załączniku I odniesienia do obywateli państwa członkowskiego będącego stroną takiej umowy są rozumiane jako odniesienia do obywateli państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej.

3.   Zawarte w umowach wymienionych w załączniku I odniesienia do przewoźników lotniczych lub przedsiębiorstw lotniczych pochodzących z państwa członkowskiego będącego stroną takiej umowy są rozumiane jako odniesienia do przewoźników lotniczych lub przedsiębiorstw lotniczych wyznaczonych przez to państwo członkowskie.

Artykuł 2

Wyznaczenie przez państwo członkowskie

1.   Postanowienia ust. 2 i 3 niniejszego artykułu zastępują odpowiednie postanowienia artykułów wymienionych odpowiednio w załączniku II lit. a) i b) w odniesieniu do, odpowiednio, wyznaczenia przez zainteresowane państwo członkowskie przewoźnika lotniczego, upoważnień i zezwoleń udzielonych mu przez Republikę Azerbejdżanu oraz odmowy, cofnięcia, zawieszenia lub ograniczenia upoważnień lub zezwoleń udzielonych temu przewoźnikowi lotniczemu.

2.   Po otrzymaniu wyznaczenia dokonanego przez państwo członkowskie Republika Azerbejdżanu udziela właściwych upoważnień i zezwoleń w najkrótszym przewidzianym przez procedury terminie, pod warunkiem że:

(i)

przewoźnik lotniczy jest ustanowiony na terytorium wyznaczającego państwa członkowskiego, zgodnie z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską, i posiada ważną koncesję wydaną zgodnie z prawem Wspólnoty Europejskiej;

(ii)

państwo członkowskie odpowiedzialne za wydanie certyfikatu przewoźnika lotniczego sprawuje i utrzymuje skuteczną kontrolę regulacyjną nad przewoźnikiem lotniczym, a właściwa władza lotnicza jest wyraźnie określona w wyznaczeniu; i

(iii)

przewoźnik lotniczy jest i pozostaje własnością, bezpośrednio lub poprzez udział większościowy, państw członkowskich i/lub obywateli państw członkowskich, i/lub innych państw wymienionych w załączniku III i/lub obywateli tych innych państw, i pozostaje nieprzerwanie pod skuteczną kontrolą tych państw i/lub obywateli.

3.   Republika Azerbejdżanu może odmówić, cofnąć, zawiesić lub ograniczyć upoważnienia lub zezwolenia wydane przewoźnikowi lotniczemu wyznaczonemu przez państwo członkowskie, jeżeli:

(i)

przewoźnik lotniczy nie jest ustanowiony na terytorium wyznaczającego państwa członkowskiego, zgodnie z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską, lub nie posiada ważnej koncesji wydanej zgodnie z prawem Wspólnoty Europejskiej;

(ii)

państwo członkowskie odpowiedzialne za wydanie certyfikatu przewoźnika lotniczego nie sprawuje ani nie utrzymuje skutecznej kontroli regulacyjnej nad przewoźnikiem lotniczym lub właściwa władza lotnicza nie jest wyraźnie określona w wyznaczeniu; lub

(iii)

przewoźnik lotniczy nie stanowi własności, bezpośrednio lub poprzez udział większościowy, i nie pozostaje pod skuteczną kontrolą państw członkowskich i/lub obywateli państw członkowskich, i/lub innych państw wymienionych w załączniku III i/lub obywateli tych innych państw.

Wykonując swoje prawa na mocy niniejszego ustępu, Republika Azerbejdżanu nie dyskryminuje wspólnotowych przewoźników lotniczych ze względu na ich narodowość.

Artykuł 3

Prawa dotyczące kontroli regulacyjnej

1.   Postanowienia ust. 2 niniejszego artykułu uzupełniają artykuły wymienione w załączniku II lit. c).

2.   Jeżeli państwo członkowskie wyznaczyło przewoźnika lotniczego, nad którym kontrolę regulacyjną sprawuje i utrzymuje inne państwo członkowskie, prawa Republiki Azerbejdżanu zgodnie z postanowieniami dotyczącymi bezpieczeństwa zawartymi w umowie między państwem członkowskim, które wyznaczyło danego przewoźnika lotniczego, a Republiką Azerbejdżanu będą miały w równym stopniu zastosowanie w stosunku do przyjmowania, wykonywania lub utrzymywania norm bezpieczeństwa przez to inne państwo członkowskie oraz w stosunku do zezwolenia eksploatacyjnego tego przewoźnika lotniczego.

Artykuł 4

Opodatkowanie paliwa lotniczego

1.   Postanowienia ust. 2 niniejszego artykułu uzupełniają odpowiednie postanowienia artykułów wymienionych w załączniku II lit. d).

2.   Nie naruszając jakichkolwiek innych postanowień stanowiących inaczej, żadne z postanowień umów wymienionych w załączniku II lit. d) nie uniemożliwia państwu członkowskiemu nałożenia, na zasadzie niedyskryminacyjnej, podatków, należności, ceł, opłat lub obciążeń na paliwo dostarczane na jego terytorium do użytku w statkach powietrznych wyznaczonego przewoźnika lotniczego pochodzącego z Republiki Azerbejdżanu, operującego między punktem znajdującym się na terytorium tego państwa członkowskiego a innym punktem znajdującym się na terytorium tego lub innego państwa członkowskiego.

3.   Nie naruszając jakichkolwiek innych postanowień stanowiących inaczej, żadne z postanowień umów wymienionych w załączniku II lit. d) nie uniemożliwia Republice Azerbejdżanu nałożenia, na zasadzie niedyskryminacyjnej, podatków, należności, ceł, opłat lub obciążeń na paliwo dostarczane na jej terytorium do użytku w statkach powietrznych wyznaczonego przewoźnika lotniczego pochodzącego z państwa członkowskiego, operującego między punktem znajdującym się na terytorium Republiki Azerbejdżanu a innym punktem znajdującym się na terytorium Republiki Azerbejdżanu.

Artykuł 5

Taryfy za przewóz wewnątrz Wspólnoty Europejskiej

1.   Postanowienia ust. 2 niniejszego artykułu uzupełniają artykuły wymienione w załączniku II lit. e).

2.   Taryfy za przewóz w całości wewnątrz Wspólnoty Europejskiej, pobierane przez przewoźnika(-ów) lotniczego(-ych) wyznaczonego(-nych) przez Republikę Azerbejdżanu zgodnie z umową wymienioną w załączniku I zawierającą postanowienie wymienione w załączniku II lit. e), podlegają prawu Wspólnoty Europejskiej.

Artykuł 6

Załączniki do Umowy

Załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część.

Artykuł 7

Zmiany lub poprawki

Zmiany lub poprawki do niniejszej Umowy mogą zostać dokonane przez Strony w każdej chwili za ich obopólną zgodą.

Artykuł 8

Wejście w życie i tymczasowe stosowanie

1.   Niniejsza Umowa wchodzi w życie po dokonaniu przez Strony wzajemnej pisemnej notyfikacji zakończenia ich wewnętrznych procedur niezbędnych do jej wejścia w życie.

2.   Nie naruszając ust. 1, Strony zgadzają się na tymczasowe stosowanie niniejszej Umowy od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu, w którym Strony dokonały wzajemnej notyfikacji zakończenia niezbędnych w tym celu procedur.

3.   Umowy oraz inne ustalenia między państwami członkowskimi a Republiką Azerbejdżanu, które w dniu podpisania niniejszej Umowy nie weszły jeszcze w życie i nie są tymczasowo stosowane, są wymienione w załączniku I lit. b). Niniejsza Umowa stosuje się do wszystkich takich umów i ustaleń z dniem ich wejścia w życie lub rozpoczęcia tymczasowego stosowania.

Artykuł 9

Wygaśnięcie

1.   W przypadku wygaśnięcia umowy wymienionej w załączniku I wygasają jednocześnie wszystkie postanowienia niniejszej Umowy odwołujące się do umowy wymienionej w załączniku I.

2.   W przypadku wygaśnięcia wszystkich umów wymienionych w załączniku I wygasa jednocześnie niniejsza Umowa,

W DOWÓD CZEGO niżej podpisani, będący należycie upoważnionymi, złożyli podpisy pod niniejszą Umową.

Sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w Strasburgu dnia 7 lipca 2009 r. w językach: angielskim, bułgarskim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim, włoskim i azerbejdżańskim.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

Image

Image

За правителството на Република Азербайджан

Por el Gobierno de la República de Azerbaiyán

Za vládu Ázerbájdžánskou republiky

For Republikken Aserbajdsjans regering

Für die Regierung der Republik Aserbaidschan

Aserbaidžaani Vabariigi valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν

For the Government of the Republic of Azerbaijan

Pour le gouvernement de la République d'Azerbaïdjan

Per il governo della Repubblica dell'Azerbaigian

Azerbaidžānas Republikas valdības vārdā

Azerbaidžano Vyriausybės Respublikos vardu

Az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya részéről

Għall-Gvern tar-Repubblika tal-Ażerbajġan

Voor de regering van de Republiek Azerbeidzjan

W imieniu Rządu Republiki Azerbejdżańskiej

Pelo Governo da República do Azerbaijão

Pentru Guvernul Republicii Azerbaidjan

Za vládu Azerbajdžanskej republiky

Za vlado Azerbajdžanske republike

Azerbaidžanin tasavallan hallituksen puolesta

För Republiken Azerbajdzjans regering

Image

Image

ZAŁĄCZNIK I

Wykaz umów, o których mowa w art. 1 niniejszej Umowy

a)

Umowy o komunikacji lotniczej między Rządem Republiki Azerbejdżanu a państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej, które w dniu podpisania niniejszej Umowy były zawarte, podpisane i/lub tymczasowo stosowane:

Umowa między Rządem Austrii a Rządem Republiki Azerbejdżańskiej dotycząca usług lotniczych, podpisana w Wiedniu dnia 4 lipca 2000 r., zwana dalej w załączniku II „Umową Azerbejdżan-Austria”,

Umowa między Rządem Królestwa Belgii a Rządem Republiki Azerbejdżańskiej dotycząca usług lotniczych, podpisana w Baku dnia 13 kwietnia 1998 r., zwana dalej

w załączniku II „Umową Azerbejdżan-Belgia”,

Umowa między Rządem Republiki Bułgarii a Rządem Republiki Azerbejdżańskiej dotycząca usług lotniczych między ich terytoriami oraz poza nimi, sporządzona w Sofii dnia 29 czerwca 1995 r., zwana dalej w załączniku II „Umową Azerbejdżan-Bułgaria”,

Umowa między Rządem Królestwa Danii a Rządem Republiki Azerbejdżańskiej dotycząca usług lotniczych, parafowana w Kopenhadze dnia 27 kwietnia 2000 r., zwana dalej w załączniku II „Umową Azerbejdżan-Dania”.

Ostatnio zmieniona wymianą pism z dnia 1 marca 2004 r. i 17 grudnia 2004 r.,

Umowa o transporcie lotniczym między Rządem Republiki Federalnej Niemiec a Rządem Republiki Azerbejdżańskiej, podpisana w Baku dnia 28 lipca 1995 r., zwana dalej w załączniku II „Umową Azerbejdżan-Niemcy”.

Ostatnio zmieniona Protokołem zmieniającym i uzupełniającym umowę o transporcie lotniczym z dnia 28 lipca 1995 r. między Rządem Republiki Federalnej Niemiec a Rządem Republiki Azerbejdżańskiej, sporządzonym w Baku dnia 29 czerwca 1998 r.,

Umowa między Rządem Republiki Francuskiej a Rządem Republiki Azerbejdżańskiej dotycząca usług lotniczych, sporządzona w Paryżu dnia 19 czerwca 1997 r., zwana dalej w załączniku II „Umową Azerbejdżan-Francja”,

Umowa między Rządem Republiki Greckiej a Rządem Republiki Azerbejdżańskiej dotycząca usług lotniczych, parafowana w Atenach w dniu 6 czerwca 1995 r., zwana dalej w załączniku II „Umową Azerbejdżan-Grecja”,

Umowa między Rządem Republiki Włoskiej a Rządem Republiki Azerbejdżańskiej dotycząca usług lotniczych, sporządzona w Rzymie dnia 25 września 1997 r., zwana dalej w załączniku II „Umową Azerbejdżan-Włochy”,

Umowa między Rządem Wielkiego Księstwa Luksemburga a Rządem Republiki Azerbejdżańskiej dotycząca usług lotniczych, parafowana w Baku dnia 3 lipca 2001 r., zwana dalej w załączniku II „Umową Azerbejdżan-Luksemburg”,

Umowa między Królestwem Niderlandów a Republiką Azerbejdżańskiej dotycząca usług lotniczych, sporządzona w Baku dnia 11 lipca 1996 r., zwana dalej w załączniku II „Umową Azerbejdżan-Niderlandy”,

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżańskiej o cywilnej komunikacji lotniczej, sporządzona w Warszawie dnia 26 sierpnia 1997 r., zwana dalej w załączniku II „Umową Azerbejdżan-Polska”,

Umowa między Rządem Rumunii a Rządem Republiki Azerbejdżańskiej dotycząca usług lotniczych, sporządzona w Baku dnia 27 marca 1996 r., zwana dalej w załączniku II „Umową Azerbejdżan-Rumunia”,

Umowa między Rządem Republiki Słowackiej a Rządem Republiki Azerbejdżańskiej dotycząca usług lotniczych, parafowana w Baku dnia 27 października 2000 r., zwana dalej w załączniku II „Umową Azerbejdżan-Republika Słowacka”,

Umowa między Królestwem Hiszpanii a Republiką Azerbejdżańską dotycząca usług lotniczych, parafowana w Madrycie dnia 18 listopada 2004 r., zwana dalej w załączniku II „Umową Azerbejdżan-Hiszpania”,

Umowa między Rządem Królestwa Szwecji a Rządem Republiki Azerbejdżańskiej dotycząca usług lotniczych, parafowana w Kopenhadze dnia 27 kwietnia 2000 r., zwana dalej w załączniku II „Umową Azerbejdżan-Szwecja”.

Ostatnio zmieniona wymianą pism z dnia 1 marca 2004 r. i 17 grudnia 2004 r.,

Umowa między Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej a Rządem Republiki Azerbejdżańskiej dotycząca usług lotniczych, sporządzona w Londynie dnia 23 lutego 1994 r., zwana dalej w załączniku II „Umową Azerbejdżan-Zjednoczone Królestwo”.

Zmieniona wymianą not sporządzonych w Baku w dniach 20 czerwca i 23 grudnia 1996 r.

Ostatnio zmieniona na podstawie protokołu ustaleń, sporządzonego w Baku w dniach 3–4 lipca 2000 r.

b)

Umowy o komunikacji lotniczej i inne ustalenia parafowane lub podpisane między Republiką Azerbejdżanu a państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej, które w dniu podpisania niniejszej Umowy nie weszły jeszcze w życie i/lub nie były tymczasowo stosowane:

Umowa między Rządem Republiki Czeskiej a Rządem Republiki Azerbejdżańskiej dotycząca usług lotniczych, parafowana w Pradze dnia 3 grudnia 1998 r., zwana dalej w załączniku II „Umową Azerbejdżan-Republika Czeska”,

Umowa dotycząca usług lotniczych między Rządem Republiki Azerbejdżańskiej a Rządem Republiki Estońskiej, parafowana w Tallinnie dnia 8 listopada 2002 r., zwana dalej w załączniku II „Umową Azerbejdżan-Estonia”,

Umowa między Rządem Republiki Finlandii a Rządem Republiki Azerbejdżańskiej dotycząca usług lotniczych, parafowana w Baku dnia 29 września 2000 r., zwana dalej w załączniku II „Umową Azerbejdżan-Finlandia”.

ZAŁĄCZNIK II

Wykaz artykułów zawartych w umowach wymienionych w załączniku I, o których mowa w art. 2–5 niniejszej Umowy

a)

Wyznaczenie przez państwo członkowskie:

Artykuł 3 ust. 5 Umowy Azerbejdżan-Austria,

Artykuł 3 ust. 5 Umowy Azerbejdżan-Bułgaria,

Artykuł 3 ust. 4 Umowy Azerbejdżan-Republika Czeska,

Artykuł 3 ust. 4 Umowy Azerbejdżan-Dania,

Artykuł 3 ust. 4 Umowy Azerbejdżan-Estonia,

Artykuł 3 ust. 4 Umowy Azerbejdżan-Niemcy,

Artykuł 3 ust. 4 Umowy Azerbejdżan-Grecja,

Artykuł 4 ust. 3 Umowy Azerbejdżan-Francja,

Artykuł 4 ust. 4 Umowy Azerbejdżan-Włochy,

Artykuł 3 ust. 4 Umowy Azerbejdżan-Luksemburg,

Artykuł 3 ust. 4 Umowy Azerbejdżan-Niderlandy,

Artykuł 3 ust. 4 Umowy Azerbejdżan-Polska,

Artykuł 3 ust. 4 Umowy Azerbejdżan-Rumunia,

Artykuł 4 ust. 4 Umowy Azerbejdżan-Republika Słowacka,

Artykuł 3 ust. 4 Umowy Azerbejdżan-Szwecja,

Artykuł 4 ust. 4 Umowy Azerbejdżan-Zjednoczone Królestwo.

b)

Odmowa, cofnięcie, zawieszenie lub ograniczenie upoważnień lub zezwoleń:

Artykuł 4 ust. 1 lit. a) Umowy Azerbejdżan-Austria,

Artykuł 5 ust. 1 lit. d) Umowy Azerbejdżan-Belgia,

Artykuł 4 ust. 1 lit. a) Umowy Azerbejdżan-Bułgaria,

Artykuł 4 ust. 1 lit. b) Umowy Azerbejdżan-Republika Czeska,

Artykuł 4 ust. 1 lit. a) Umowy Azerbejdżan-Dania,

Artykuł 4 ust. 1 lit. a) Umowy Azerbejdżan-Estonia,

Artykuł 4 ust. 1 lit. b) Umowy Azerbejdżan-Grecja,

Artykuł 5 ust. 1 Umowy Azerbejdżan-Francja,

Artykuł 5 ust. 1 lit. a) Umowy Azerbejdżan-Finlandia,

Artykuł 5 ust. 1 lit. a) Umowy Azerbejdżan-Włochy,

Artykuł 4 ust. 1 lit. a) Umowy Azerbejdżan-Luksemburg,

Artykuł 4 ust. 1 lit. c) Umowy Azerbejdżan-Niderlandy,

Artykuł 4 ust. 1 lit. a) Umowy Azerbejdżan-Polska,

Artykuł 4 ust. 1 lit. a) Umowy Azerbejdżan-Rumunia,

Artykuł 5 ust. 1 lit. a) Umowy Azerbejdżan-Republika Słowacka,

Artykuł 4 ust. 1 lit. a) Umowy Azerbejdżan-Szwecja,

Artykuł 5 ust. 1 lit. a) Umowy Azerbejdżan-Zjednoczone Królestwo.

c)

Kontrola regulacyjna:

Artykuł 6 Umowy Azerbejdżan-Austria,

Artykuł 7 Umowy Azerbejdżan-Belgia,

Artykuł 7 Umowy Azerbejdżan-Republika Czeska,

Artykuł 14 Umowy Azerbejdżan-Dania,

Artykuł 15 Umowy Azerbejdżan-Estonia,

Artykuł 11a Umowy Azerbejdżan-Niemcy,

Artykuł 6 Umowy Azerbejdżan-Grecja,

Artykuł 8 Umowy Azerbejdżan-Francja,

Artykuł 13 Umowy Azerbejdżan-Finlandia,

Artykuł 10 Umowy Azerbejdżan-Włochy,

Artykuł 6 Umowy Azerbejdżan-Luksemburg,

Artykuł 13 Umowy Azerbejdżan-Niderlandy,

Artykuł 10 Umowy Azerbejdżan-Republika Słowacka,

Artykuł 14 Umowy Azerbejdżan-Szwecja.

d)

Opodatkowanie paliwa lotniczego:

Artykuł 7 Umowy Azerbejdżan-Austria,

Artykuł 10 Umowy Azerbejdżan-Belgia,

Artykuł 7 Umowy Azerbejdżan-Bułgaria,

Artykuł 8 Umowy Azerbejdżan-Republika Czeska,

Artykuł 6 Umowy Azerbejdżan-Dania,

Artykuł 7 Umowy Azerbejdżan-Estonia,

Artykuł 6 Umowy Azerbejdżan-Niemcy,

Artykuł 9 Umowy Azerbejdżan-Grecja,

Artykuł 11 Umowy Azerbejdżan-Francja,

Artykuł 6 Umowy Azerbejdżan-Finlandia,

Artykuł 6 Umowy Azerbejdżan-Włochy,

Artykuł 8 Umowy Azerbejdżan-Luksemburg,

Artykuł 9 Umowy Azerbejdżan-Niderlandy,

Artykuł 6 Umowy Azerbejdżan-Polska,

Artykuł 9 Umowy Azerbejdżan-Rumunia,

Artykuł 5 Umowy Azerbejdżan-Hiszpania,

Artykuł 9 Umowy Azerbejdżan-Republika Słowacka,

Artykuł 6 Umowy Azerbejdżan-Szwecja,

Artykuł 8 Umowy Azerbejdżan-Zjednoczone Królestwo.

e)

Taryfy za przewóz wewnątrz Wspólnoty Europejskiej:

Artykuł 11 Umowy Azerbejdżan-Austria,

Artykuł 13 Umowy Azerbejdżan-Belgia,

Artykuł 9 Umowy Azerbejdżan-Bułgaria,

Artykuł 12 Umowy Azerbejdżan-Republika Czeska,

Artykuł 10 Umowy Azerbejdżan-Dania,

Artykuł 13 Umowy Azerbejdżan-Estonia,

Artykuł 10 Umowy Azerbejdżan-Niemcy,

Artykuł 12 Umowy Azerbejdżan-Grecja,

Artykuł 17 Umowy Azerbejdżan-Francja,

Artykuł 10 Umowy Azerbejdżan-Finlandia,

Artykuł 8 Umowy Azerbejdżan-Włochy,

Artykuł 10 Umowy Azerbejdżan-Luksemburg,

Artykuł 5 Umowy Azerbejdżan-Niderlandy,

Artykuł 10 Umowy Azerbejdżan-Polska,

Artykuł 8 Umowy Azerbejdżan-Rumunia,

Artykuł 8 Umowy Azerbejdżan-Republika Słowacka,

Artykuł 10 Umowy Azerbejdżan-Szwecja,

Artykuł 7 Umowy Azerbejdżan-Zjednoczone Królestwo.

ZAŁĄCZNIK III

Wykaz innych państw, o których mowa w art. 2 niniejszej Umowy

a)

Republika Islandii (zgodnie z Porozumieniem o Europejskim Obszarze Gospodarczym);

b)

Księstwo Liechtensteinu (zgodnie z Porozumieniem o Europejskim Obszarze Gospodarczym);

c)

Królestwo Norwegii (zgodnie z Porozumieniem o Europejskim Obszarze Gospodarczym);

d)

Konfederacja Szwajcarska (zgodnie z Umową między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską o transporcie lotniczym).


Top