EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2007_342_R_0001_01

2007/854/WE: Decyzja Rady z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego tymczasowego stosowania protokołu określającego wielkości dopuszczalne połowów oraz rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów omiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Gwinei Bissau na okres od dnia 16 czerwca 2007 r. do dnia 15 czerwca 2011 r.
Porozumienie w formie wymiany listów dotyczące tymczasowego stosowania Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Gwinei Bissau na okres od dnia 16 czerwca 2007 r. do dnia 15 czerwca 2011 r.
Porozumienie Umowa o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Gwinei Bissau na okres od dnia 16 czerwca 2007 r. do dnia 15 czerwca 2011 r.

OJ L 342, 27.12.2007, p. 1–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.12.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 342/1


DECYZJA RADY

z dnia 4 grudnia 2007 r.

w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego tymczasowego stosowania protokołu określającego wielkości dopuszczalne połowów oraz rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów omiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Gwinei Bissau na okres od dnia 16 czerwca 2007 r. do dnia 15 czerwca 2011 r.

(2007/854/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 300 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Wspólnota wynegocjowała z Republiką Gwinei Bissau nową umowę o partnerstwie w sprawie połowów przyznającą statkom wspólnotowym wielkości dopuszczalne połowów na wodach objętych zwierzchnictwem i jurysdykcją Gwinei Bissau w zakresie rybołówstwa.

(2)

W wyniku tych negocjacji dnia 23 maja 2007 r. parafowano nową umowę o partnerstwie w sprawie połowów.

(3)

Nowa umowa o partnerstwie w sprawie połowów uchyla umowę w sprawie połowów zawartą między Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Gwinei Bissau.

(4)

Aby statki wspólnotowe mogły kontynuować działalność połowową, zasadnicze znaczenie ma możliwie jak najszybsze stosowanie nowej umowy o partnerstwie w sprawie połowów. W związku z tym strony parafowały porozumienie w formie wymiany listów przewidujące tymczasowe stosowanie protokołu załączonego do nowej umowy o partnerstwie w sprawie połowów, od dnia 16 czerwca 2007 r.

(5)

Zatwierdzenie porozumienia w formie wymiany listów leży w interesie Wspólnoty.

(6)

Należy określić metodę podziału wielkości dopuszczalnych połowów pomiędzy poszczególne państwa członkowskie,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Niniejszym zatwierdza się Porozumienie w formie wymiany listów dotyczące tymczasowego stosowania protokołu określającego wielkości dopuszczalne połowów oraz rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Gwinei Bissau na okres od dnia 16 czerwca 2007 r. do dnia 15 czerwca 2011 r., z zastrzeżeniem decyzji Rady w sprawie zawarcia tego porozumienia.

Teksty porozumienia w formie wymiany listów, umowy o partnerstwie w sprawie połowów, jej protokołu i załączników zostają załączone do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

1.   Wielkości dopuszczalne połowów ustalone w protokole są rozdzielane między państwa członkowskie według następującego klucza:

a)

połów krewetek:

Hiszpania

1 421

BRT

Włochy

1 776

BRT

Grecja

137

BRT

Portugalia

1 066

BRT

b)

połów ryb/głowonogów:

Hiszpania

3 143

BRT

Włochy

786

BRT

Grecja

471

BRT

c)

sejnery do połowów tuńczyka i taklowce powierzchniowe:

Hiszpania

10

statków

Francja

9

statków

Portugalia

4

statki

d)

statki dokonujące połowów wędziskami i taklami:

Hiszpania

10

statków

Francja

4

statki

2.   Jeżeli wnioski państw członkowskich, o których mowa w ust. 1, dotyczące wydania licencji nie pokrywają wszystkich wielkości dopuszczalnych połowów ustalonych w protokole, Komisja może uwzględnić wnioski o wydanie licencji z pozostałych państw członkowskich.

Artykuł 3

Państwa członkowskie, których statki prowadzą połowy na mocy umowy, o której mowa w art. 1, powiadamiają Komisję o ilościach odłowionych z poszczególnych stad w obszarze połowowym Gwinei Bissau zgodnie z zasadami ustanowionymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 500/2001 z dnia 14 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia szczegółowych zasad stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2847/93 w odniesieniu do monitorowania połowów statków rybackich Wspólnoty na wodach państw trzecich i na pełnym morzu (1).

Artykuł 4

Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania porozumienia w formie wymiany listów, tak aby stało się ono wiążące dla Wspólnoty.

Sporządzono w Brukseli dnia 4 grudnia 2007 r.

W imieniu Rady

Przewodniczący

F. TEIXEIRA DOS SANTOS


(1)  Dz.U. L 73 z 15.3.2001, str. 8.


POROZUMIENIE

w formie wymiany listów dotyczące tymczasowego stosowania Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Gwinei Bissau na okres od dnia 16 czerwca 2007 r. do dnia 15 czerwca 2011 r.

Szanowny Panie!

Cieszę się, że negocjatorzy reprezentujący Republikę Gwinei Bissau i Wspólnotę Europejską znaleźli konsensus w sprawie Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Republiką Gwinei Bissau a Wspólnotą Europejską oraz Protokołu ustanawiającego wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową, wraz z załącznikiem.

Wynik tych negocjacji, będący pozytywnym efektem wcześniejszej umowy, wzmocni nasze stosunki w zakresie rybołówstwa i ustanowi rzeczywiste ramy partnerstwa na rzecz rozwoju zrównoważonej i odpowiedzialnej polityki rybackiej na wodach Gwinei Bissau. W tym kontekście proponuję jednoczesne uruchomienie procedur przyjęcia i ratyfikacji umowy, protokołu i załącznika oraz dodatków do niego, zgodnie z procedurami obowiązującymi w Republice Gwinei Bissau i we Wspólnocie Europejskiej i niezbędnymi do ich wejścia w życie.

Aby nie utrudniać działalności połowowej prowadzonej przez statki wspólnotowe na wodach Gwinei Bissau i w odniesieniu do umowy i protokołu parafowanych dnia 23 maja 2007 r. i ustanawiających wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową na okres od dnia 16 czerwca 2007 r. do dnia 15 czerwca 2011 r., mam zaszczyt poinformować Pana, że rząd Republiki Gwinei Bissau jest gotów zastosować tymczasowo tę umowę i protokół, począwszy od dnia 16 czerwca 2007 r., w oczekiwaniu na ich wejście w życie zgodnie z art. 19 umowy, pod warunkiem że Wspólnota Europejska jest gotowa uczynić to samo.

W tym przypadku zakładamy, że pierwsza rata rekompensaty finansowej ustalonej w art. 2 protokołu zostanie wpłacona do dnia 30 kwietnia 2008 r.

Będę wdzięczny za potwierdzenie zgody Wspólnoty Europejskiej na takie tymczasowe stosowanie.

Z wyrazami szacunku

W imieniu rządu Republiki Gwinei Bissau.

Szanowny Panie!

Mam zaszczyt potwierdzić otrzymanie Pańskiego listu z dnia dzisiejszego, o następującej treści:

„Szanowny Panie!

Cieszę się, że negocjatorzy reprezentujący Republikę Gwinei Bissau i Wspólnotę Europejską znaleźli konsensus w sprawie Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Republiką Gwinei Bissau a Wspólnotą Europejską oraz Protokołu ustanawiającego wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową, wraz z załącznikiem.

Wynik tych negocjacji, będący pozytywnym efektem wcześniejszej umowy, wzmocni nasze stosunki w zakresie rybołówstwa i ustanowi rzeczywiste ramy partnerstwa na rzecz rozwoju zrównoważonej i odpowiedzialnej polityki rybackiej na wodach Gwinei Bissau. W tym kontekście proponuję jednoczesne uruchomienie procedur przyjęcia i ratyfikacji umowy, protokołu i załączniku oraz dodatków do niego, zgodnie z procedurami obowiązującymi w Republice Gwinei Bissau i we Wspólnocie Europejskiej i niezbędnymi do ich wejścia w życie.

Aby nie utrudniać działalności połowowej prowadzonej przez statki wspólnotowe na wodach Gwinei Bissau i w odniesieniu do umowy i protokołu parafowanych dnia 23 maja 2007 r. i ustanawiających wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową na okres od dnia 16 czerwca 2007 r. do dnia 15 czerwca 2011 r., mam zaszczyt poinformować Pana, że rząd Republiki Gwinei Bissau jest gotów zastosować tymczasowo tę umowę i protokół począwszy od dnia 16 czerwca 2007 r., w oczekiwaniu na ich wejście w życie zgodnie z art. 19 umowy, pod warunkiem że Wspólnota Europejska jest gotowa uczynić to samo.

W tym przypadku zakładamy, że pierwsza rata rekompensaty finansowej ustalonej w art. 2 protokołu zostanie wpłacona do dnia 30 kwietnia 2008 r.

Będę wdzięczny za potwierdzenie zgody Wspólnoty Europejskiej na takie tymczasowe stosowanie.

Z wyrazami szacunku W imieniu rządu Republiki Gwinei Bissau.”.

Mam zaszczyt potwierdzić zgodę Wspólnoty Europejskiej na takie tymczasowe stosowanie.

Z wyrazami szacunku

W imieniu Rady Unii Europejskiej


POROZUMIENIE

Umowa o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Gwinei Bissau na okres od dnia 16 czerwca 2007 r. do dnia 15 czerwca 2011 r.

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA, zwana dalej „Wspólnotą”,

I

REPUBLIKA GWINEI BISSAU, zwana dalej „Gwineą Bissau”,

Zwane dalej „Stronami”,

UWZGLĘDNIAJĄC bliskie stosunki między Wspólnotą a Gwineą Bissau, w szczególności w ramach umowy z Kotonu ustanawiającej ścisłą współpracę pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gwineą Bissau, z drugiej strony, oraz ich wspólne pragnienie dalszego rozwijania tych stosunków,

PRZYWOŁUJĄC FAKT, że Wspólnota i Gwinea Bissau są sygnatariuszami Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza i zgodnie z tą konwencją Gwinea Bissau ustanowiła wyłączną strefę ekonomiczną rozciągającą się na 200 mil morskich od jej wybrzeża, w której sprawuje suwerenną władzę do celów badań, ochrony i zarządzania zasobami tej strefy,

ZDECYDOWANE stosować decyzje i zalecenia Międzynarodowej Komisji ds. Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego, zwanej dalej „ICCAT”, CECAF oraz innych regionalnych lub międzynarodowych organizacji z tego sektora, których członkami lub przedstawicielami są Strony,

ZDECYDOWANE na współpracę, leżącą we wspólnym interesie Stron, w szczególności zgodnie z zasadami kodeksu postępowania dotyczącego odpowiedzialnego rybołówstwa, przyjętego na konferencji FAO w 1995 r., na rzecz ustanowienia odpowiedzialnego rybołówstwa w celu zapewnienia długookresowej ochrony i zrównoważonej eksploatacji żywych zasobów morskich, w szczególności poprzez wzmocnienie systemu kontroli całej działalności połowowej, aby zapewnić skuteczność środków zagospodarowania i ochrony tych zasobów oraz ochrony środowiska morskiego,

POTWIERDZAJĄC, że sprawowanie przez państwa nadbrzeżne suwerennej władzy nad żywymi zasobami na wodach będących pod ich jurysdykcją do celów badawczych, eksploatacji, ochrony i zarządzania tymi zasobami musi następować zgodnie z zasadami prawa międzynarodowego,

PRZEKONANE, że realizacja ich celów gospodarczych i społecznych związanych z rybołówstwem zostanie wzmocniona poprzez ścisłą współpracę naukowo-techniczną w tym sektorze, w warunkach zapewniających zachowanie zasobów rybnych i ich racjonalną eksploatację,

PRZEKONANE, że taka współpraca musi przyjąć formę inicjatyw i środków, które podejmowane wspólnie lub niezależnie przez każdą ze Stron będą się wzajemnie uzupełniać, zapewniając spójność polityk i synergię podejmowanych starań,

PODEJMUJĄC zdecydowane zobowiązanie dotyczące zrównoważonego i odpowiedzialnego rybołówstwa,

ZDECYDOWANE, w tym celu, przyczyniać się w ramach sektorowej polityki rybackiej Gwinei Bissau do rozwijania partnerstwa mającego w szczególności na celu ustalenie najwłaściwszych środków gwarantujących skuteczne wdrażanie tej polityki oraz zaangażowanie podmiotów gospodarczych i społeczeństwa w jej realizację,

PRAGNĄC ustanowić zasady i warunki regulujące działalność połowową statków wspólnotowych na obszarach połowowych Gwinei Bissau oraz warunki dotyczące wsparcia Wspólnoty na rzecz wprowadzenia odpowiedzialnego rybołówstwa na tych obszarach połowowych,

ZDECYDOWANE kontynuować ściślejszą współpracę gospodarczą w zakresie przemysłu rybnego i działań pokrewnych w drodze dokonywania inwestycji w Gwinei Bissau i ich rozwoju, w co zaangażują się przedsiębiorstwa Stron,

UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Przedmiot

Niniejsza Umowa ustanawia podstawowe zasady, normy i procedury regulujące:

współpracę gospodarczą, finansową, techniczną i naukową w dziedzinie rybołówstwa, mającą na celu wprowadzenie odpowiedzialnego rybołówstwa na obszarach połowowych Gwinei Bissau, gwarantującą ochronę i zrównoważone wykorzystywanie zasobów rybackich oraz rozwój sektora gospodarki rybackiej w Gwinei Bissau,

warunki dostępu wspólnotowych statków rybackich do obszarów połowowych Gwinei Bissau,

zasady prowadzenia kontroli połowów na obszarach połowowych Gwinei Bissau, mające gwarantować spełnienie wyżej opisanych warunków, skuteczność środków zapewniających ochronę zasobów rybackich i zarządzanie nimi oraz zwalczanie nielegalnych, nieregulowanych i nieraportowanych połowów,

partnerstwo pomiędzy przedsiębiorstwami ukierunkowane na rozwój działalności gospodarczej w sektorze gospodarki rybackiej i działań pokrewnych, we wspólnym interesie Stron.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszej Umowy, protokołu i załączników do niego stosuje się następujące definicje:

a)

„obszary połowowe Gwinei Bissau” oznaczają wody podlegające zwierzchnictwu lub jurysdykcji Gwinei Bissau. Działalność połowowa statków wspólnotowych przewidziana w niniejszej Umowie odbywa się wyłącznie na obszarach połowowych, w których połowy są dopuszczone na mocy ustawodawstwa Gwinei Bissau;

b)

„Ministerstwo” oznacza organ rządowy odpowiedzialny za sektor gospodarki rybackiej;

c)

„organy wspólnoty” oznaczają Komisję Europejską;

d)

„statek wspólnotowy” oznacza statek rybacki pływający pod banderą państwa członkowskiego i zarejestrowany we Wspólnocie;

e)

„wspólny komitet” oznacza komitet złożony z przedstawicieli Wspólnoty i Gwinei Bissau, którego funkcje opisano w art. 10 niniejszej Umowy;

f)

„nadzór” oznacza dyrekcję nadzoru rybołówstwa;

g)

„Przedstawicielstwo” oznacza Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Gwinei Bissau;

h)

„marynarze AKP” oznaczają wszystkich marynarzy będących obywatelami państwa spoza Europy, które jest sygnatariuszem umowy z Kotonu. W związku z tym marynarz z Gwinei Bissau jest marynarzem AKP;

i)

„armator” oznacza osobę prawnie odpowiedzialną za statek rybacki.

Artykuł 3

Zasady i cele niniejszej Umowy

1.   Strony zobowiązują się do wspierania odpowiedzialnego rybołówstwa i zrównoważonego wykorzystywania zasobów rybackich na obszarach połowowych Gwinei Bissau w oparciu o zasadę niedyskryminowania żadnej z flot obecnych na tych wodach.

2.   Strony zobowiązują się do ustanowienia zasad prowadzenia dialogu i wcześniejszych konsultacji, w szczególności w zakresie wdrażania, z jednej strony, sektorowej polityki rybackiej Gwinei Bissau oraz, z drugiej strony, polityki i środków wspólnotowych, które mogłyby mieć wpływ na sektor gospodarki rybackiej w Gwinei Bissau.

3.   Strony zobowiązują się do zagwarantowania, że postanowienia niniejszej Umowy zostaną wprowadzone w życie zgodnie z zasadami ładu gospodarczego i społecznego.

4.   Strony współpracują także, w zakresie dokonywania ocen ex ante, bieżących i ex post dotyczących środków, programów i działań realizowanych w celu wprowadzenia w życie postanowień niniejszej Umowy.

5.   Zatrudnienie marynarzy z Gwinei Bissau i/lub krajów AKP na statkach wspólnotowych reguluje w szczególności Deklaracja Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) dotycząca podstawowych zasad i praw w pracy, której przepisy stosują się z mocy prawa do umów o pracę oraz ogólnych warunków zatrudnienia. Dotyczy to w szczególności swobody zrzeszania się i faktycznego uznawania prawa do zbiorowych negocjacji pracowników oraz zniesienia dyskryminacji w odniesieniu do zatrudnienia i zawodu.

Artykuł 4

Współpraca naukowa

1.   W okresie obowiązywania Umowy Wspólnota i Gwinea Bissau współpracują na rzecz monitorowania zmiany stanu zasobów w obszarze połowowym Gwinei Bissau. W tym celu powinno odbywać się coroczne wspólne posiedzenie naukowe, przemiennie we Wspólnocie i w Gwinei Bissau.

2.   Strony, w oparciu o wnioski z corocznego posiedzenia naukowego, najlepsze dostępne źródła naukowe oraz zalecenia i uchwały przyjęte przez Międzynarodową Komisję ds. Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego (ICCAT) oraz Komitet Rybołówstwa Wschodniej Części Centralnego Atlantyku (CECAF) oraz przez inne organizacje regionalne lub międzynarodowe z tego sektora, których członkami lub przedstawicielami są Strony, przeprowadzają konsultacje w ramach wspólnego komitetu przewidzianego w art. 10, w celu podjęcia, w razie potrzeby i za obopólną zgodą, środków mających na celu zrównoważone zarządzanie zasobami rybackimi.

3.   Strony zobowiązują się do przeprowadzania wzajemnych konsultacji, bezpośrednio lub w ramach właściwych organizacji międzynarodowych lub regionalnych, w celu zapewnienia zarządzania zasobami rybackimi i ich ochrony oraz w celu współpracy w zakresie prowadzenia odnośnych badań naukowych.

Artykuł 5

Dostęp statków wspólnotowych do łowisk na obszarach połowowych Gwinei Bissau

1.   Działalność połowowa będąca przedmiotem niniejszej Umowy podlega ustawodawstwu obowiązującemu w Gwinei Bissau. Właściwe organy Gwinei Bissau powiadamiają Wspólnotę o wszelkich zmianach wprowadzanych do wspomnianego ustawodawstwa. Bez uszczerbku dla ewentualnych uzgodnień pomiędzy Stronami, statki wspólnotowe powinny spełnić wymogi tego ustawodawstwa w terminie jednego miesiąca od daty powiadomienia o zmianach.

2.   Gwinea Bissau zobowiązuje się zezwolić statkom wspólnotowym na prowadzenie działalności połowowej na jej obszarach połowowych zgodnie z niniejszą Umową oraz z protokołem i załącznikami.

3.   Gwinea Bissau zapewnia skuteczne wdrożenie postanowień dotyczących kontroli połowów przewidzianych w protokole. Statki wspólnotowe współpracują z organami Gwinei Bissau odpowiedzialnymi za prowadzenie takich kontroli.

4.   Wspólnota zobowiązuje się do podjęcia wszelkich odpowiednich kroków w celu zapewnienia przestrzegania przez statki pływające pod banderą Wspólnoty postanowień niniejszej Umowy oraz ustawodawstwa dotyczącego połowów na wodach, które podlegają jurysdykcji Gwinei Bissau, zgodnie z Konwencją Narodów Zjednoczonych o prawie morza.

Artykuł 6

Warunki dokonywania połowów

1.   Statki wspólnotowe mogą prowadzić działalność połowową na obszarach połowowych Gwinei Bissau, tylko jeżeli posiadają licencję połowową wydaną na mocy niniejszej Umowy. Prowadzenie działalności połowowej przez statki wspólnotowe podlega wymogowi posiadania licencji wydanej przez właściwe organy Gwinei Bissau na wniosek właściwych organów Wspólnoty. Warunki wydania licencji oraz wniesienia opłat i płatności na pokrycie kosztów obserwacji naukowych, a także inne warunki dokonywania połowów przez statki wspólnotowe na obszarach połowowych Gwinei Bissau są określone w załącznikach.

2.   W odniesieniu do kategorii połowów nieprzewidzianych w obowiązującym protokole, a także zwiadów rybackich, pozwolenia na połowy mogą być wydawane statkom wspólnotowym przez Ministerstwo. Przy przyznawaniu takich licencji wymagana jest jednakże pozytywna opinia Stron.

3.   Protokół do niniejszej Umowy ustanawia wielkości dopuszczalne połowów na obszarach połowowych Gwinei Bissau przyznane przez Gwineę Bissau statkom wspólnotowym oraz rekompensatę finansową, o której mowa w art. 7 niniejszej Umowy.

4.   Umawiające się Strony zapewniają spełnianie warunków i przestrzeganie zasad poprzez właściwą współpracę administracyjną między ich właściwymi organami.

Artykuł 7

Rekompensata finansowa

1.   Wspólnota przyznaje Gwinei Bissau rekompensatę finansową, zgodnie z warunkami określonymi w protokole i załącznikach. Rekompensata finansowa składa się z dwóch elementów:

a)

rekompensaty finansowej z tytułu dostępu statków wspólnotowych do obszarów połowowych Gwinei Bissau oraz bez uszczerbku dla opłat należnych od statków wspólnotowych z tytułu opłaty licencyjnej,

b)

wsparcia finansowego Wspólnoty na rzecz wdrożenia krajowej polityki rybackiej opartej na odpowiedzialnym rybołówstwie i zrównoważonym wykorzystaniu zasobów rybackich na wodach Gwinei Bissau.

2.   Wsparcie finansowe, o którym mowa w ust. 1 lit. b), zostaje określone w drodze wzajemnego porozumienia i zgodnie z postanowieniami protokołu, na podstawie określonych przez Strony celów, jakie należy zrealizować w ramach sektorowej polityki rybackiej Gwinei Bissau.

3.   Rekompensata finansowa przyznana przez Wspólnotę jest wypłacana corocznie, zgodnie z zasadami ustanowionymi w protokole oraz z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Umowy i protokołu dotyczących ewentualnej zmiany kwoty rekompensaty w następstwie jednej z poniższych sytuacji:

a)

zaistnienia poważnych okoliczności, innych niż zjawiska naturalne, uniemożliwiających prowadzenie działalności połowowej na wodach Gwinei Bissau;

b)

zmniejszenia wielkości dopuszczalnych połowów przyznanych statkom wspólnotowym, ustanowionej za obopólną zgodą Stron, w zastosowaniu środków zarządzania odnośnymi zasobami, w przypadku gdy z najlepszych dostępnych danych naukowych wynika, że takie zmniejszenie jest niezbędne dla ochrony i zrównoważonego wykorzystania zasobów;

c)

zwiększenia wielkości dopuszczalnych połowów przyznanych statkom wspólnotowym, dokonanego za obopólną zgodą Stron, w przypadku gdy z najlepszych dostępnych danych naukowych wynika, że stan zasobów na to pozwala;

d)

ponownej oceny warunków wsparcia finansowego Wspólnoty na rzecz wdrażania sektorowej polityki rybackiej w Gwinei Bissau, jeżeli uzasadniają to stwierdzone przez Strony wyniki programowania rocznego i wieloletniego;

e)

rozwiązania niniejszej Umowy zgodnie z postanowieniami jej art. 14;

f)

zawieszenia stosowania niniejszej Umowy zgodnie z postanowieniami jej art. 15 lub zgodnie z protokołem.

Artykuł 8

Wspieranie współpracy na poziomie podmiotów gospodarczych

1.   Strony promują współpracę gospodarczą, naukową i techniczną w sektorze gospodarki rybackiej i w sektorach pokrewnych. Strony konsultują się nawzajem, aby koordynować różne działania, które mogą być podejmowane w tym zakresie.

2.   Strony zachęcają do wymiany informacji w zakresie technik i narzędzi połowowych, metod konserwacji i przetwarzania przemysłowego produktów rybołówstwa.

3.   Strony podejmują wysiłki w celu stworzenia korzystnych warunków do promowania technicznych, gospodarczych i handlowych więzi pomiędzy przedsiębiorstwami z państw Stron, poprzez sprzyjanie powstawaniu klimatu przyjaznego dla rozwoju przedsiębiorczości i inwestycji.

4.   W szczególności Strony zachęcają do promowania inwestycji leżących w obopólnym interesie, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Gwinei Bissau i prawodawstwem wspólnotowym.

Artykuł 9

Współpraca administracyjna

Umawiające się Strony, dbając o zapewnienie skuteczności środków zarządzania zasobami rybackimi oraz ich ochrony:

rozwijają współpracę administracyjną w celu zapewnienia, by ich statki przestrzegały postanowień niniejszej Umowy i przepisów prawnych Gwinei Bissau w zakresie rybołówstwa morskiego (każda we własnym zakresie),

współpracują w zapobieganiu połowom nielegalnym, nieregulowanym i nieraportowanym oraz w zwalczaniu tych połowów, w szczególności poprzez wymianę informacji i ścisłą współpracę administracyjną.

Artykuł 10

Wspólny komitet

1.   Stosowanie niniejszej Umowy kontroluje wspólny komitet złożony z przedstawicieli Stron, który zostaje niniejszym ustanowiony w tym celu. Wspólny komitet pełni następujące funkcje:

a)

nadzorowanie realizacji, interpretacji i właściwego stosowania Umowy, a także rozstrzyganie sporów;

b)

zapewnienie monitorowania i ocena wpływu umowy o partnerstwie na wdrożenie sektorowej polityki rybackiej Gwinei Bissau;

c)

zapewnianie koniecznej łączności w sprawach związanych z rybołówstwem, leżących we wspólnym interesie Stron;

d)

działanie w charakterze forum służącego do polubownego rozstrzygania sporów związanych z interpretacją lub stosowaniem niniejszej Umowy;

e)

w razie konieczności, ponowna ocena poziomu wielkości dopuszczalnych połowów i związanej z nimi rekompensaty finansowej;

f)

ustanowienie praktycznych zasad współpracy administracyjnej przewidzianej w art. 9 niniejszej Umowy;

g)

monitorowanie i ocena stanu współpracy pomiędzy podmiotami gospodarczymi, zgodnie z art. 8 niniejszej Umowy i, jeśli okaże się to konieczne, proponowanie sposobów i środków wspierania takiej współpracy;

h)

wszelkie inne funkcje uzgodnione w drodze wzajemnego porozumienia między Stronami, w tym dotyczące zwalczania nielegalnych połowów i w zakresie współpracy administracyjnej.

2.   Wspólny komitet spotyka się przynajmniej raz w roku, przemiennie w Gwinei Bissau i we Wspólnocie, a przewodniczy mu Strona będąca gospodarzem spotkania. Na wniosek każdej ze Stron komitet zbiera się na posiedzeniu nadzwyczajnym.

Artykuł 11

Zakres stosowania

Niniejsza Umowa stosuje się, z jednej strony, do terytoriów, na których ma zastosowanie Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, na warunkach przewidzianych w tym Traktacie, oraz, z drugiej strony, do terytorium Gwinei Bissau i do wód podlegających jurysdykcji Gwinei Bissau.

Artykuł 12

Okres obowiązywania

Niniejsza Umowa obowiązuje przez okres czterech lat, począwszy od daty jej wejścia w życie. Jeśli żadna ze Stron nie wypowie Umowy zgodnie z art. 14, jest ona przedłużana w sposób automatyczny na kolejne identyczne okresy.

Artykuł 13

Rozstrzyganie sporów

W przypadku sporów dotyczących stosowania niniejszej Umowy umawiające się Strony konsultują się w ramach wspólnego komitetu.

Artykuł 14

Wypowiedzenie

1.   Każda ze Stron może rozwiązać niniejszą Umowę w szczególności w przypadku zaistnienia poważnych okoliczności, takich jak degradacja zasobów, których dotyczy umowa, stwierdzenie zmniejszonego poziomu wykorzystania wielkości dopuszczalnych połowów przyznanych statkom wspólnotowym lub niewywiązanie się przez Strony z zobowiązań w zakresie zwalczania nielegalnych, nieregulowanych lub nieraportowanych połowów.

2.   Strona wypowiadająca Umowę powiadamia na piśmie drugą Stronę o swoim zamiarze wypowiedzenia Umowy, co najmniej sześć miesięcy przed terminem wygaśnięcia pierwszego lub każdego kolejnego okresu obowiązywania Umowy.

3.   Wysłanie powiadomienia, o którym mowa w ust. 2, oznacza rozpoczęcie konsultacji przez Strony.

4.   Wypłata rekompensaty finansowej, o której mowa w art. 7, za rok, w którym weszło w życie wypowiedzenie Umowy, zostaje zmniejszona proporcjonalnie i pro rata temporis.

Artykuł 15

Zawieszenie

1.   Stosowanie niniejszej Umowy może zostać zawieszone na wniosek jednej ze Stron, w przypadku zaistnienia poważnych sporów dotyczących stosowania postanowień Umowy. Warunkiem zawieszenia jest wystosowanie przez zainteresowaną Stronę pisemnego powiadomienia o takim zamiarze, co najmniej trzy miesiące przed przewidywanym wejściem w życie zawieszenia. Po otrzymaniu takiego powiadomienia Strony przystępują do rozmów mających na celu polubowne rozstrzygnięcie sporu.

2.   Wypłata rekompensaty finansowej, o której mowa w art. 7, zostaje zmniejszona proporcjonalnie i pro rata temporis, odpowiednio do okresu zawieszenia, bez naruszenia postanowień przewidzianych w art. 9 ust. 4 protokołu.

Artykuł 16

Protokół i załączniki

Protokół i załączniki wraz z dodatkami stanowią integralną część niniejszej Umowy.

Artykuł 17

Obowiązujące przepisy prawa krajowego

Działalność wspólnotowych statków rybackich dokonujących połowów na wodach Gwinei Bissau podlega ustawodawstwu obowiązującemu w Gwinei Bissau, chyba że Umowa, niniejszy Protokół oraz załącznik i dodatki do niego stanowią inaczej.

Artykuł 18

Uchylenie

Z dniem jej wejścia w życie niniejsza Umowa uchyla i zastępuje Umowę pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Gwineą Bissau dotyczącą połowów na wodach przybrzeżnych Gwinei Bissau, która weszła w życie dnia 29 sierpnia 1980 r.

Protokół określający na okres od dnia 16 czerwca 2007 r. do dnia 15 czerwca 2011 r. wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową, przewidziane w umowie w sprawie połowów, pozostaje jednak w mocy na okres, o którym mowa w jego art. 1 ust. 1 i staje się integralną częścią niniejszej Umowy.

Artykuł 19

Wejście w życie

Niniejsza Umowa, sporządzona w dwóch egzemplarzach w językach angielskim, bułgarskim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim i włoskim, przy czym każdy z tych tekstów jest jednakowo autentyczny, wchodzi w życie w dniu, w którym Strony wymienią powiadomienia dotyczące zakończenia właściwych procedur przyjęcia.

PROTOKÓŁ

ustalający wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Gwinei Bissau na okres od dnia 16 czerwca 2007 r. do dnia 15 czerwca 2011 r.

Artykuł 1

Okres stosowania i wielkości dopuszczalne połowów

1.   Począwszy od dnia 16 czerwca 2007 r. i na okres czterech lat, wielkości dopuszczalne połowów przyznane na podstawie art. 5 i 6 Umowy są następujące:

skorupiaki i gatunki przydenne

a)

trawlery krewetkowe zamrażalnie: 4 400 BRT/rok;

b)

trawlery zamrażalnie, trawlery do połowów ryb i głowonogów: 4 400 BRT/rok,

gatunki daleko migrujące (gatunki wymienione w załączniku 1 do Konwencji Narodów Zjednoczonych z 1982 r.)

c)

sejnery zamrażalnie do połowów tuńczyka i taklowce: 23 statki;

d)

statki dokonujące połowów tuńczyków wędziskami i taklami: 14 statków.

2.   Ustęp 1 stosuje się z zastrzeżeniem postanowień art. 5 i 6 niniejszego Protokołu.

3.   Na mocy art. 6 Umowy statki pływające pod banderą państwa członkowskiego Wspólnoty Europejskiej mogą prowadzić działalność połowową na obszarach połowowych Gwinei Bissau, tylko gdy posiadają licencję połowową wydaną w ramach niniejszego Protokołu i na warunkach opisanych w załącznikach do niniejszego Protokołu.

Artykuł 2

Rekompensata finansowa i wkład szczególny — warunki wypłaty

1.   Rekompensatę finansową Wspólnoty, o której mowa w art. 7 Umowy, ustala się na okres, o którym mowa w art. 1 Protokołu, na kwotę 7 mln EUR rocznie.

2.   Jednakże w przypadku zwiększenia wykorzystania przez statki wspólnotowe wielkości dopuszczalnych połowów przewidzianych w art. 1 ust. 1 lit. a) i b) niniejszego Protokołu Wspólnota przekazuje Gwinei Bissau dodatkową kwotę pieniężną proporcjonalną do takiego zwiększenia, w granicach wielkości dopuszczalnych połowów ustalonych w niniejszym Protokole, do maksymalnej wysokości 1 mln EUR rocznie. Strony uzgadniają, że okres odniesienia, wskaźnik bazowy oraz szczegółowe mechanizmy wypłaty zostaną przez nie określone w ramach wspólnego komitetu, najpóźniej w terminie trzech miesięcy od wejścia w życie niniejszego Protokołu.

3.   Ustęp 1 stosuje się z zastrzeżeniem postanowień art. 5, 6, 7, 8, 9, 11 i 12 niniejszego Protokołu.

4.   Rekompensata finansowa ustalona w ust. 1 jest wypłacana przez Wspólnotę do dnia 30 kwietnia 2008 r. w odniesieniu do pierwszego roku i do dnia 15 czerwca w odniesieniu do lat następnych.

5.   Z zastrzeżeniem postanowień art. 8 niniejszego Protokołu, przeznaczenie budżetowe rekompensaty jest określone w ramach ustawy budżetowej Gwinei Bissau i w związku z tym należy do wyłącznych kompetencji Gwinei Bissau.

6.   Do kwoty, o której mowa w ust. 1, dodaje się szczególny wkład Wspólnoty w wysokości 500 000 EUR rocznie przeznaczony w pierwszej kolejności na wprowadzenie systemu sanitarnego i fitosanitarnego dotyczącego produktów rybołówstwa. Strony mogą jednak w razie potrzeby zdecydować o przeznaczeniu części tego wkładu szczególnego również na cele wzmacniania systemu monitorowania, kontroli i nadzoru na obszarach połowowych Gwinei Bissau. Wkładem tym zarządza się zgodnie z postanowieniami art. 3 niniejszego Protokołu.

7.   Bez naruszenia postanowień art. 3 niniejszego Protokołu, wkład szczególny, o którym mowa w ust. 6, jest wypłacany najpóźniej dnia 30 kwietnia 2008 r. w odniesieniu do pierwszego roku i do dnia 15 czerwca w odniesieniu do lat następnych.

8.   Płatności przewidziane w niniejszym artykule są przelewane na odrębny rachunek skarbu państwa otwarty w banku centralnym Gwinei Bissau. Dane dotyczące rachunku są przekazywane corocznie przez Ministerstwo.

Artykuł 3

Wkład szczególny na cele poprawy warunków sanitarnych i fitosanitarnych produktów rybołówstwa oraz na cele systemu monitorowania, kontroli i nadzoru połowów

1.

Wkład szczególny Wspólnoty, o którym mowa w art. 2 ust. 6 niniejszego Protokołu, przeznacza się w szczególności na cele dostosowania do norm sanitarnych sektora gospodarki rybackiej i, jeżeli zachodzi taka konieczność, na cele polityki monitorowania, kontroli i nadzoru prowadzonej przez Gwineę Bissau.

2.

Zarządzanie tą kwotą należy do odpowiedzialności Gwinei Bissau i opiera się na określeniu przez Strony, za obopólną zgodą, środków do realizacji oraz wiążącego się z tymi środkami programowania rocznego i wieloletniego.

3.

Bez uszczerbku dla określenia przez Strony celów oraz zgodnie z postanowieniami art. 8 i 9 niniejszego Protokołu, Strony postanawiają skoncentrować swoje wysiłki na:

a)

wszelkich działaniach mających na celu poprawę warunków sanitarnych i fitosanitarnych produktów rybołówstwa, w tym wzmocnienie roli właściwych organów, dostosowanie do standardów CIPA (ISO 9000), szkolenie urzędników oraz dostosowywanie niezbędnych ram prawnych;

oraz, tam gdzie to konieczne:

b)

wszelkich działaniach mających na celu monitorowanie, kontrolę i nadzór połowów, w tym nadzór na wodach Gwinei Bissau prowadzony na morzu lub nadzór powietrzny, wdrażanie satelitarnego systemu monitorowania statków (VMS) rybackich, poprawę ram prawnych oraz ich stosowanie w zakresie dotyczącym naruszeń.

4.

Szczegółowe sprawozdanie roczne jest przedkładane do zatwierdzenia wspólnemu komitetowi przewidzianemu w art. 10 Umowy.

5.

Wspólnota zastrzega sobie jednak prawo do wstrzymania wypłaty wkładu szczególnego przewidzianego w art. 2 ust. 6 niniejszego Protokołu już w pierwszym roku obowiązywania Protokołu, w przypadku rozbieżności zdań w kwestii programowania działań lub gdy osiągnięte wyniki (z wyjątkiem okoliczności nadzwyczajnych) nie są zgodne z programowaniem.

Artykuł 4

Współpraca naukowa

1.   Strony podejmują działania mające na celu wspieranie odpowiedzialnego rybołówstwa w obszarze połowowym Gwinei Bissau w oparciu o zasady zrównoważonego i odpowiedzialnego zarządzania, przede wszystkim poprzez wspieranie współpracy na poziomie podregionów w zakresie odpowiedzialnego rybołówstwa, w szczególności w ramach Podregionalnej Komisji ds. Rybołówstwa (CSRP).

2.   W okresie obowiązywania niniejszego Protokołu Strony prowadzą współpracę mającą na celu pogłębienie określonych zagadnień związanych ze zmianą stanu zasobów na obszarach połowowych Gwinei Bissau. W tym celu, zgodnie z art. 4 ust. 1 Umowy, przynajmniej raz w roku zwoływane jest posiedzenie wspólnego komitetu naukowego. Na wniosek jednej ze Stron i jeśli zaistnieje taka konieczność w związku z niniejszą Umową, mogą być zwoływane również dodatkowe posiedzenia tego wspólnego komitetu naukowego.

3.   Strony, w oparciu o wnioski ze wspólnego corocznego posiedzenia naukowego oraz zalecenia i uchwały przyjęte przez Międzynarodową Komisję ds. Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego (ICCAT) oraz CECAF (Komitet ds. Rybołówstwa Wschodniej Części Centralnego Atlantyku) oraz przez inne organizacje regionalne lub międzynarodowe z tego sektora dziedziny, których członkami lub przedstawicielami są Strony, przeprowadzają konsultacje w ramach wspólnego komitetu przewidzianego w art. 10 Umowy w celu podjęcia, w razie potrzeby i za obopólną zgodą, środków mających na celu zrównoważone zarządzanie zasobami rybackimi.

Artykuł 5

Zmiana wielkości dopuszczalnych połowów

1.   Wielkości dopuszczalne połowów ustalone w art. 1 mogą zostać zwiększone za obopólną zgodą Stron, jeżeli na podstawie wniosków wspólnego corocznego posiedzenia naukowego, o którym mowa w art. 4 ust. 2 Umowy, zwiększenie takie nie naruszy zrównoważonego zarządzania zasobami Gwinei Bissau. W takim przypadku rekompensata finansowa ustalona w art. 2 ust. 1 zostaje zwiększona proporcjonalnie i pro rata temporis. Całkowita kwota rekompensaty finansowej wypłacana przez Wspólnotę Europejską nie może przekroczyć dwukrotności kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1.

2.   W przypadku natomiast gdy Strony uzgodnią przyjęcie środków, o których mowa w art. 4 ust. 2 Umowy, co pociąga za sobą zmniejszenie wielkości dopuszczalnych połowów ustalonych w art. 1, rekompensata finansowa zostaje zmniejszona proporcjonalnie i pro rata temporis. Bez naruszenia postanowień art. 8 niniejszego Protokołu, Wspólnota Europejska może wstrzymać wypłatę rekompensaty finansowej w przypadku, gdy żadne z wielkości dopuszczalnych połowów określonych w niniejszym Protokole nie mogłyby zostać wykorzystane.

3.   Wielkości dopuszczalne połowów przydzielone różnym kategoriom statków również mogą ulegać zmianie w drodze wzajemnego porozumienia między Stronami, pod warunkiem że zmiany te są zgodne z ewentualnymi zaleceniami wydanymi na wspólnym corocznym posiedzeniu komitetu naukowego dotyczącymi zarządzania zasobami, na które taka zmiana przydziałów może mieć wpływ. Strony uzgadniają ewentualną zmianę wysokości rekompensaty finansowej, jeżeli wymaga tego zmiana przydziału wielkości dopuszczalnych połowów.

4.   Zmiany wielkości dopuszczalnych połowów przewidziane w ust. 1, 2 i 3 powyżej są przyjmowane w drodze wzajemnego porozumienia między Stronami w ramach wspólnego komitetu przewidzianego w art. 10 Umowy.

Artykuł 6

Nowe wielkości dopuszczalne połowów i zwiady rybackie

1.   Jeżeli statki wspólnotowe byłyby zainteresowane prowadzeniem działalności połowowej, która nie została wymieniona w art. 1 niniejszego Protokołu, Wspólnota występuje do Gwinei Bissau o ewentualne pozwolenie dotyczące tej nowej działalności. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, Strony uzgadniają warunki stosowane w odniesieniu do wspomnianych nowych wielkości dopuszczalnych połowów i, w razie konieczności, nanoszą zmiany w Protokole i jego załączniku.

2.   Po wydaniu opinii przez komitet naukowy, zgodnie z art. 4 Umowy, Strony mogą przeprowadzać kampanie zwiadu rybackiego na obszarach połowowych Gwinei Bissau. W tym celu Strony prowadzą konsultacje, na wniosek dowolnej ze Stron, oraz określają, dla każdego przypadku oddzielnie, nowe zasoby, warunki oraz inne istotne parametry.

3.   Pozwolenia na zwiady rybackie są wydawane tytułem próby na okres nie dłuższy niż sześć miesięcy.

4.   Po stwierdzeniu przez Strony, że kampanie zwiadu rybackiego przyniosły pozytywne wyniki, przestrzegając zasad ochrony ekosystemów i zachowania żywych zasobów morskich, statkom wspólnotowym mogłyby zostać przyznane nowe wielkości dopuszczalne połowów, zgodnie z procedurą konsultacji przewidzianą w art. 5 niniejszego Protokołu, do momentu wygaśnięcia Protokołu, w zależności od dopuszczalnego nakładu. Rekompensata finansowa zostaje podwyższona zgodnie z postanowieniami art. 5 niniejszego Protokołu.

5.   Połowy zrealizowane podczas zwiadów stanowią własność armatora. Zabrania się dokonywania połowów gatunków o nieprzepisowej wielkości oraz gatunków, których połów, przechowywanie na statku i sprzedaż są zakazane przez ustawodawstwo Gwinei Bissau.

Artykuł 7

Wstrzymanie wypłaty lub zmiana rekompensaty finansowej w razie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności

1.   W razie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, z wyjątkiem zjawisk naturalnych, uniemożliwiających prowadzenie działalności połowowej w wyłącznej strefie ekonomicznej (WSE) Gwinei Bissau, Wspólnota Europejska może wstrzymać wypłatę rekompensaty finansowej oraz wkładu szczególnego, o których mowa w art. 2 niniejszego Protokołu. Decyzja o wstrzymaniu jest podejmowana po przeprowadzeniu konsultacji przez Strony w terminie dwóch miesięcy od przedstawienia wniosku przez jedną ze Stron i pod warunkiem, że Wspólnota Europejska wypłaciła wszystkie kwoty należne na chwilę wstrzymania wypłaty.

2.   Wypłatę rekompensaty finansowej i wkładu szczególnego, o których mowa w art. 2 niniejszego Protokołu, wznawia się w chwili, gdy Strony stwierdzą za obopólną zgodą, po przeprowadzeniu wspólnych konsultacji, że okoliczności, które spowodowały wstrzymanie działalności połowowej, już nie występują i/lub gdy okoliczności pozwalają na ponowne podjęcie działalności połowowej.

3.   Ważność licencji przyznanych statkom wspólnotowym, zawieszona wraz ze wstrzymaniem wypłaty rekompensaty finansowej, zostaje przedłużona o czas odpowiadający okresowi zawieszenia działalności połowowej.

Artykuł 8

Przyczynienie się umowy o partnerstwie we wdrożenie sektorowej polityki rybackiej Gwinei Bissau

1.   35 % rekompensaty finansowej, o której mowa w art. 2 ust. 1, tj. 2 450 000 EUR, przeznacza się na rozwój i wdrażanie sektorowej polityki rybackiej Gwinei Bissau, w celu wprowadzenia na jej wodach zrównoważonego i odpowiedzialnego rybołówstwa.

2.   Zarządzanie tą kwotą należy do odpowiedzialności Gwinei Bissau i opiera się na określeniu przez Strony, za obopólną zgodą, środków do realizacji oraz wiążącego się z tymi środkami programowania rocznego i wieloletniego, w szczególności w odniesieniu do należytego zarządzania zasobami rybackimi, rozwoju badań naukowych, umocnienia kompetencji kontrolnych organów Gwinei Bissau oraz poprawy warunków wytwarzania produktów rybołówstwa.

3.   Bez uszczerbku dla określenia tych celów przez Strony oraz zgodnie z priorytetami Strategii zrównoważonego rozwoju sektora gospodarki rybackiej w Gwinei Bissau, a także w celu zapewnienia zrównoważonego i odpowiedzialnego zarządzania sektorem, Strony postanawiają skoncentrować swoje wysiłki na następujących obszarach interwencji: monitorowanie, kontrola i nadzór działalności połowowej, badania naukowe, zarządzanie łowiskami oraz ich zagospodarowanie.

Artykuł 9

Warunki uruchomienia wsparcia na rzecz sektorowej polityki rybackiej Gwinei Bissau

1.   Nie naruszając postanowień art. 8 ust. 3, Wspólnota Europejska i Ministerstwo, w ramach wspólnego komitetu przewidzianego w art. 10 Umowy, uzgadniają od momentu wejścia w życie niniejszego Protokołu:

a)

wytyczne roczne i wieloletnie, kierujące wprowadzaniem priorytetów polityki rybackiej Gwinei Bissau, których celem jest ustanowienie zrównoważonego i odpowiedzialnego rybołówstwa, w szczególności wytyczne, o których mowa w art. 8 ust. 2;

b)

cele, jakie należy zrealizować w skali rocznej i wieloletniej, oraz kryteria i wskaźniki, których stosowanie pozwoli na ocenę wyników w skali rocznej. W załączniku IV wymieniono podstawowe cechy charakteryzujące cele i wskaźniki realizacji, które należy uwzględnić w ramach Protokołu.

2.   Wszelkie zmiany tych wytycznych i celów oraz kryteriów i wskaźników oceny muszą zostać zatwierdzone przez Strony w ramach wspólnego komitetu.

3.   W odniesieniu do pierwszego roku, informacja o przeznaczeniu przez Gwineę Bissau wsparcia finansowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 niniejszego Protokołu, jest przekazywana Wspólnocie Europejskiej z chwilą zatwierdzenia przez wspólny komitet wytycznych, celów, kryteriów i wskaźników oceny.

4.   Ministerstwo przekazuje tę informację Wspólnocie Europejskiej każdego roku, najpóźniej w terminie czterech miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego Protokołu w odniesieniu do pierwszego roku i do dnia 15 czerwca w odniesieniu do kolejnych lat.

5.   Sprawozdanie roczne dotyczące wykonania zaplanowanych i sfinansowanych działań, osiągniętych wyników oraz napotkanych ewentualnych trudności jest przedkładane do zatwierdzenia wspólnemu komitetowi przewidzianemu w art. 10 Umowy.

6.   Wspólnota Europejska zastrzega sobie jednak prawo do dostosowania kwoty ustalonej w art. 8 ust. 1 Protokołu lub wstrzymania jej wypłaty w przypadku, gdy jest to w danym czasie uzasadnione w świetle rocznej oceny wyników wdrażania polityki rybackiej, oraz po konsultacji w ramach wspólnego komitetu.

Artykuł 10

Integracja gospodarcza podmiotów wspólnotowych z sektorem gospodarki rybackiej w Gwinei Bissau

1.   Strony zobowiązują się do wspierania integracji gospodarczej podmiotów wspólnotowych z całym sektorem gospodarki rybackiej w Gwinei Bissau.

2.   Strony zobowiązują się zwłaszcza wspierać tworzenie tymczasowych stowarzyszeń między podmiotami wspólnotowymi a podmiotami z Gwinei Bissau, mających na celu wspólne wykorzystywanie zasobów rybackich w wyłącznej strefie ekonomicznej Gwinei Bissau.

3.   Tymczasowe stowarzyszenie przedsiębiorstw oznacza każde stowarzyszenie utworzone na podstawie umowy zawartej na czas określony pomiędzy armatorami wspólnotowymi a osobami fizycznymi lub prawnymi z Gwinei Bissau w celu prowadzenia połowów lub w celu wspólnego wykorzystania kwot Gwinei Bissau przy pomocy jednego lub więcej statków pływających pod banderą państwa członkowskiego Wspólnoty Europejskiej oraz w celu dzielenia zysków lub strat, z uwzględnieniem kosztów wspólnie prowadzonej działalności gospodarczej.

4.   Gwinea Bissau udziela pozwolenia koniecznego, aby tymczasowe stowarzyszenia przedsiębiorstw utworzone w celu wykorzystania morskich zasobów rybackich mogły działać na jej obszarach połowowych.

5.   Statki wspólnotowe, które postanowiły utworzyć, w ramach obowiązującego protokołu, tymczasowe stowarzyszenia przedsiębiorstw dla kategorii połowów, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. a) i b) niniejszego Protokołu, zostają zwolnione z opłat za licencje. Ponadto od trzeciego roku obowiązywania Protokołu Gwinea Bissau udostępnia wsparcie finansowe dla tworzenia tymczasowych stowarzyszeń przedsiębiorstw. Łączna kwota tego wsparcia nie przekracza 20 % łącznej kwoty opłat wnoszonych przez armatorów w ramach niniejszego Protokołu.

6.   Wspólny komitet określa warunki finansowe i techniczne umożliwiające realizowanie tego wsparcia oraz wspieranie tymczasowych stowarzyszeń przedsiębiorstw w ramach obowiązującego protokołu.

Artykuł 11

Spory — zawieszenie stosowania Protokołu

1.   Wszelkie spory między Stronami dotyczące interpretacji i stosowania postanowień niniejszego Protokołu i załączników do niego powinny być przedmiotem konsultacji między Stronami w ramach wspólnego komitetu, w razie konieczności zwołanego w trybie nadzwyczajnym.

2.   Stosowanie Protokołu może zostać zawieszone z inicjatywy jednej ze Stron, gdy spór dzielący strony uznaje się za poważny i gdy konsultacje przeprowadzone w ramach wspólnego komitetu, zgodnie z ust. 1, nie doprowadziły do polubownego rozstrzygnięcia sporu.

3.   Zawieszenie stosowania niniejszego Protokołu podlega wymogowi pisemnego powiadomienia przez Stronę zainteresowaną o jej zamiarze, co najmniej trzy miesiące przed datą, z którą zawieszenie to wchodzi w życie.

4.   W przypadku zawieszenia stosowania Protokołu Strony nadal prowadzą konsultacje, dążąc do polubownego rozstrzygnięcia dzielącego je sporu. Z chwilą znalezienia takiego rozstrzygnięcia stosowanie Protokołu jest wznawiane, a kwota rekompensaty finansowej jest zmniejszana proporcjonalnie i pro rata temporis, w zależności od długości okresu, w którym stosowanie Protokołu było zawieszone.

Artykuł 12

Zawieszenie stosowania Protokołu w przypadku niewywiązania się Gwinei Bissau z jej zobowiązań dotyczących odpowiedzialnego i zrównoważonego rybołówstwa

Z zastrzeżeniem postanowień art. 4 niniejszego Protokołu, stosowanie niniejszego Protokołu może zostać zawieszone zgodnie z postanowieniami art. 11 ust. 3 i 4, w przypadku gdy Gwinea Bissau nie wywiązuje się ze swojego zobowiązania do przyczynienia się do odpowiedzialnego i zrównoważonego rybołówstwa, szczególnie w drodze przestrzegania rocznych planów zarządzania połowami, ustalonych przez rząd Gwinei Bissau.

Plan zarządzania połowami dotyczący pierwszego roku obowiązywania Protokołu stanowi załącznik III do niniejszego Protokołu. Strony analizują postępy w realizacji planu połowowego za każdy następny rok w ramach wspólnego komitetu przewidzianego w art. 10 Umowy.

Artykuł 13

Zawieszenie stosowania niniejszego Protokołu ze względu na niedokonanie płatności

Z zastrzeżeniem postanowień art. 4, w przypadku gdy Wspólnota Europejska nie dokona płatności przewidzianych w art. 2, stosowanie niniejszego Protokołu może zostać zawieszone pod następującymi warunkami:

a)

właściwe organy Gwinei Bissau powiadamiają Komisję Europejską o braku płatności. Komisja Europejska sprawdza, czy zarzut jest słuszny i, w razie konieczności, przelewa zaległą kwotę najpóźniej w ciągu 30 dni roboczych od daty otrzymania tego powiadomienia;

b)

w przypadku niedokonania płatności lub niedostarczenia odpowiedniego uzasadnienia niedokonania płatności w terminie przewidzianym w lit. a) powyżej, właściwe organy Gwinei Bissau mają prawo zawiesić stosowanie niniejszego Protokołu. O zawieszeniu informują niezwłocznie Komisję Europejską.

Stosowanie niniejszego Protokołu wznawia się z chwilą dokonania przedmiotowych płatności.

Artykuł 14

Uchylenie

Niniejszy Protokół i załączniki do niego uchylają i zastępują obowiązujący obecnie Protokół w sprawie połowów pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Gwineą Bissau dotyczący połowów na wodach przybrzeżnych Gwinei Bissau.

Artykuł 15

Wejście w życie

1.   Niniejszy Protokół i załączniki do niego wchodzą w życie z dniem, w którym Strony poinformują się nawzajem o dopełnieniu procedur niezbędnych dla tego celu.

2.   Niniejszy Protokół i załączniki do niego stosuje się od dnia 16 czerwca 2007 r.

ZAŁĄCZNIK I

WARUNKI DOKONYWANIA POŁOWÓW NA OBSZARZE POŁOWOWYM GWINEI BISSAU PRZEZ STATKI WSPÓLNOTOWE

ROZDZIAŁ I

Formalności obowiązujące przy składaniu wniosków i wydawaniu licencji

SEKCJA 1

Postanowienia ogólne stosujące się do wszystkich statków

1.   Licencję na prowadzenie połowów w obszarze połowowym Gwinei Bissau mogą otrzymać tylko kwalifikujące się statki.

2.   Aby statek kwalifikował się do otrzymania licencji, w odniesieniu do armatora, kapitana i samego statku nie może obowiązywać zakaz prowadzenia działalności połowowej w Gwinei Bissau. Ich sytuacja w stosunku do administracji Gwinei Bissau musi być zgodna z przepisami, w tym znaczeniu, że muszą wywiązać się ze wszystkich wcześniejszych zobowiązań wynikających z prowadzenia przez nich działalności połowowej w Gwinei Bissau w ramach umów w sprawie połowów, zawartych ze Wspólnotą.

3.   Każdy statek wspólnotowy zwracający się z wnioskiem o licencję połowową powinien być reprezentowany przez agenta zamieszkałego w Gwinei Bissau. Nazwisko i adres tego przedstawiciela powinny być podane we wniosku o licencję.

4.   W terminie co najmniej dwudziestu dni przed dniem rozpoczęcia wnioskowanego okresu ważności licencji właściwe organy Wspólnoty przedkładają Ministerstwu, za pośrednictwem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Gwinei Bissau, wniosek dla każdego statku, który chce prowadzić połowy na mocy umowy.

5.   Wnioski są składane do Ministerstwa na formularzach, których wzór jest zamieszczony w dodatku 1, przewidzianych w tym celu przez rząd Gwinei Bissau. Organy Gwinei Bissau stosują wszelkie niezbędne środki, aby informacje otrzymane w ramach wniosku o wydanie licencji były traktowane poufnie. Informacje te są wykorzystywane wyłącznie w ramach wykonania umowy w sprawie połowów.

6.   Do każdego wniosku o licencję połowową dołączone zostają następujące dokumenty:

dowód wniesienia opłaty za okres ważności licencji oraz dowód wpłaty kwoty przewidzianej w rozdziale VII pkt 13,

wszystkie inne dokumenty lub zaświadczenia wymagane zgodnie z postanowieniami szczególnymi dotyczącymi danego typu statku, określonymi w niniejszym Protokole.

7.   Opłata powinna być wniesiona na rachunek wskazany przez organy Gwinei Bissau.

8.   Opłaty obejmują wszystkie podatki krajowe i lokalne, z wyjątkiem podatków portowych i kosztów z tytułu świadczenia usług.

9.   Licencje dla każdego ze statków są wydawane przez Ministerstwo armatorom lub ich przedstawicielom, za pośrednictwem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Gwinei Bissau, w terminie dwudziestu dni od daty otrzymania wszystkich dokumentów, o których mowa w pkt 6 powyżej.

10.   W przypadku gdy w chwili podpisania licencji biura Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej są zamknięte, licencja jest przekazywana bezpośrednio agentowi statku, z kopią dla Przedstawicielstwa.

11.   Licencja jest wydawana dla konkretnego statku i jest nieprzenaszalna.

12.   Na wniosek Wspólnoty Europejskiej i w przypadku udowodnionego działania siły wyższej, licencja statku może zostać jednak zastąpiona nową licencją wystawioną na inny statek podobny do charakterystyki statku, który należy zastąpić, bez konieczności wnoszenia nowej opłaty. Jeśli jednak tonaż rejestrowy brutto (BRT) statku zastępującego jest większy niż statku zastępowanego, należy uregulować różnicę w opłacie, pro rata temporis.

13.   Armator statku, którego licencja ma być zastąpiona, lub jego przedstawiciel zwraca unieważnioną licencję Ministerstwu za pośrednictwem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej.

14.   Nowa licencja wchodzi w życie z dniem, w którym armator zwróci unieważnioną licencję do Ministerstwa. Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Gwinei Bissau zostaje poinformowane o przeniesieniu licencji.

15.   Nie naruszając postanowień rozdziału I sekcja 2 pkt 1, licencja musi stale znajdować się na statku.

16.   Strony zgadzają się wspierać wprowadzenie systemu licencji opartego wyłącznie na elektronicznej wymianie wszystkich informacji i dokumentów opisanych powyżej. Strony zgadzają się wspierać szybkie zastąpienie licencji w formie papierowej jej odpowiednikiem w formie elektronicznej, takim jak wykaz statków posiadających zezwolenie na dokonywanie połowów w obszarze połowowym Gwinei Bissau.

17.   Strony uzgadniają, w ramach wspólnego komitetu, zastąpienie w niniejszym Protokole wszelkich odniesień do BRT odniesieniami do GT i odpowiednie dostosowanie wszystkich postanowień, których ta zmiana dotyczy. Zastąpienie to jest poprzedzane odpowiednimi konsultacjami technicznymi między Stronami.

SEKCJA 2

Postanowienia szczególne stosujące się do tuńczykowców oraz taklowców powierzchniowych

1.   Licencja musi stale znajdować się na statku. Wspólnota Europejska posiada aktualny projekt wykazu statków, dla których wnioskowano o licencję połowową zgodnie z postanowieniami niniejszego Protokołu. Projekt ten jest przedstawiany organom Gwinei Bissau w chwili jego powstania, a następnie przy każdej jego aktualizacji. Po otrzymaniu projektu wykazu oraz powiadomieniu organów Gwinei Bissau przez Komisję o wpłacie zaliczki statek zostaje wpisany przez właściwy organ Gwinei Bissau do wykazu statków upoważnionych do dokonywania połowów, który jest następnie przekazywany organom odpowiedzialnym za kontrolę połowów oraz Przedstawicielstwu Komisji Europejskiej w Gwinei Bissau. W takim przypadku jeden uwierzytelniony odpis tego wykazu jest przesyłany armatorowi przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Gwinei Bissau i znajduje się na statku w miejsce licencji połowowej, aż do chwili jej wydania przez właściwy organ Gwinei Bissau.

2.   Okres ważności licencji wynosi jeden rok. Licencje są odnawialne.

3.   Opłaty są obliczane dla każdego statku na podstawie rocznych stawek ustalonych w zestawieniach danych połowowych zawartych w Protokole. W przypadku licencji kwartalnych lub półrocznych opłaty są obliczane pro rata temporis i powiększane odpowiednio o 3 % lub 2 %, aby pokryć koszty związane z wydaniem licencji.

4.   Licencje są wydawane po wpłaceniu, na rzecz właściwych organów krajowych, kwot ryczałtowych zgodnych z odpowiednim zestawieniem danych połowowych.

5.   Końcowe rozliczenie opłat za bieżący rok zostaje zamknięte przez Komisję Europejską najpóźniej do dnia 15 czerwca roku następnego, na podstawie deklaracji połowowych sporządzonych przez każdego armatora statku i potwierdzonych przez instytuty naukowe odpowiedzialne za sprawdzanie danych połowowych w państwach członkowskich, takie jak IRD (Institut de Recherche pour le Développement), IEO (Instituto Español de Oceanografia) oraz IPIMAR (Instituto Português de Investigaçao Maritima), za pośrednictwem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej.

6.   Rozliczenie to jest przedstawiane równocześnie Ministerstwu oraz armatorom.

7.   Każda ewentualna opłata dodatkowa musi zostać uiszczona przez armatorów na konto właściwych organów krajowych Gwinei Bissau, o którym mowa w sekcji 1 pkt 7, najpóźniej do dnia 31 lipca roku, w którym dokonano takiego końcowego rozliczenia.

8.   Jeśli jednak kwota końcowego rozliczenia jest niższa niż zaliczka ustalona w pkt 3, różnica nie jest zwracana armatorowi.

SEKCJA 3

Postanowienia szczególne dotyczące trawlerów

1.   Oprócz dokumentów wymienionych w sekcji 1 pkt 6 niniejszego rozdziału do wszystkich wniosków o licencję dla statków, o których mowa w niniejszej sekcji, należy załączyć następujące dokumenty:

uwierzytelniona kopia dokumentu wystawionego przez państwo członkowskie, potwierdzającego tonaż statku w BRT, oraz

zaświadczenie zgodności wydane przez Ministerstwo po inspekcji technicznej statku przeprowadzonej zgodnie z rozdziałem VIII pkt 3.2.

2.   W przypadku gdy wniosek o wydanie nowej licencji jest składany w odniesieniu do statku, który posiadał już licencję wydaną zgodnie z niniejszym Protokołem i charakterystyka techniczna tego statku pozostaje niezmieniona, do wniosku przedstawianego Ministerstwu, za pośrednictwem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Bissau, załącza się tylko dowód wniesienia opłaty za dane okresy oraz kwoty przewidzianej w rozdziale VII pkt 13. Ministerstwo zatwierdza nową licencję, zamieszczając wzmiankę o pierwszym wniosku o wydanie licencji złożonym zgodnie z obowiązującym protokołem.

3.   Do określania terminów ważności licencji służą poniższe okresy roczne:

pierwszy okres: od dnia 16 czerwca 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.,

drugi okres: od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.,

trzeci okres: od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.,

czwarty okres: od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.,

piąty okres: od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 15 czerwca 2011 r.

4.   Okres ważności licencji nie może rozpoczynać się w czasie jednego rocznego okresu i upływać w czasie następnego okresu rocznego.

5.   Kwartał odpowiada jednemu z trzymiesięcznych okresów rozpoczynających się albo dnia 1 stycznia, albo dnia 1 kwietnia, albo dnia 1 lipca, albo dnia 1 października, z wyjątkiem pierwszego i ostatniego okresu Protokołu, które trwają odpowiednio od dnia 16 czerwca 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. i od dnia 1 kwietnia 2011 r. do dnia 15 czerwca 2011 r.

6.   Licencje są ważne przez okres jednego roku, sześciu miesięcy lub trzech miesięcy. Licencje są odnawialne.

7.   Licencja musi zawsze znajdować się na statku.

8.   Opłaty są obliczane dla każdego statku na podstawie rocznych stawek, które są określone w zestawieniach danych połowowych zawartych w Protokole. W przypadku licencji kwartalnych lub półrocznych opłaty są obliczane pro rata temporis i powiększane odpowiednio o 3 % lub 2 %, aby pokryć koszty związane z wydaniem licencji.

ROZDZIAŁ II

Obszary połowowe

Statki wspólnotowe, o których mowa w art. 1 Protokołu, są upoważnione do prowadzenia działalności połowowej na wodach poza obszarem 12 mil morskich od linii podstawowej.

ROZDZIAŁ III

System deklaracji połowów dla statków posiadających zezwolenie na dokonywanie połowów na wodach gwinei bissau

1.   Do celów niniejszego załącznika czas trwania rejsu statku wspólnotowego określa się w następujący sposób:

jako okres pomiędzy wejściem na obszar połowowy Gwinei Bissau a wyjściem z niego,

lub jako okres pomiędzy wejściem na obszar połowowy Gwinei Bissau a przeładunkiem,

lub jako okres pomiędzy wejściem na obszar połowowy Gwinei Bissau a wyładunkiem w Gwinei Bissau.

Wszystkie statki upoważnione do połowów na wodach Gwinei Bissau w ramach Umowy są zobowiązane do przekazywania Ministerstwu informacji o swoich połowach zgodnie z następującymi zasadami:

2.1.   Deklaracje obejmują połowy dokonane przez dany statek podczas każdego rejsu. Deklaracje te są przesyłane do Ministerstwa faksem, pocztą lub pocztą elektroniczną z kopią do Komisji Europejskiej — za pośrednictwem Przedstawicielstwa Komisji w Gwinei Bissau, na końcu każdego rejsu, a w każdym wypadku przed opuszczeniem przez statek obszaru połowowego Gwinei Bissau. W przypadku gdy deklaracje są przesyłane pocztą elektroniczną, obaj adresaci wysyłają bezzwłocznie, drogą elektroniczną, potwierdzenia odbioru tych deklaracji na statek, a także przesyłają sobie wzajemnie ich kopie. W przypadku statków do połowów tuńczyka deklaracje te są wysyłane na koniec każdego okresu połowowego.

2.2.   Sporządzone na papierze oryginały deklaracji połowów przesyłanych faksem lub pocztą elektroniczną podczas rocznego okresu obowiązywania licencji w rozumieniu postanowień rozdziału I sekcja 2 pkt 2 dla tuńczykowców lub sekcji 3 pkt 3 dla trawlerów, są przekazywane do Ministerstwa w terminie 45 dni od zakończenia ostatniego rejsu odbytego we wspomnianym okresie. Kopie deklaracji w formie papierowej są przesyłane Przedstawicielstwu Komisji w Gwinei Bissau.

2.3.   Statki do połowów tuńczyka i taklowce powierzchniowe deklarują swoje połowy na formularzu zgodnym z dziennikiem połowowym, którego wzór znajduje się w dodatku 2. Dla okresów, podczas których statek nie znajdował się na wodach Gwinei Bissau, należy zamieścić w dzienniku połowowym wzmiankę „Poza WSE Gwinei Bissau”.

2.4.   Trawlery deklarują swoje połowy na formularzu zgodnym ze wzorem, który znajduje się w dodatku 3, podając całkowitą wielkość połowów w rozbiciu na gatunki i na miesiąc kalendarzowy lub część miesiąca kalendarzowego.

2.5.   Formularze są wypełniane czytelnie i podpisywane przez kapitana statku.

3.   W przypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszego rozdziału rząd Gwinei Bissau zastrzega sobie prawo do zawieszenia licencji danego statku do czasu dopełnienia formalności i prawo do nałożenia na armatora statku kary przewidzianej w ustawodawstwie obowiązującym w Gwinei Bissau, a w przypadku powtórnego wykroczenia — prawo do nieodnowienia licencji. Komisja Europejska jest informowana o tych faktach.

Strony zgadzają się stworzyć elektroniczny system służący do wymiany tych informacji.

ROZDZIAŁ IV

Przyłowy

Poziom przyłowów dla każdego z łowisk przewidzianych w niniejszym Protokole jest ustalany zgodnie z ustawodawstwem Gwinei Bissau i określany szczegółowo w zestawieniu danych połowowych dotyczącym poszczególnych kategorii.

ROZDZIAŁ V

Okrętowanie marynarzy

Armatorzy, którym wydano licencje połowowe przewidziane w Umowie, wnoszą wkład w praktyczne szkolenia zawodowe obywateli Gwinei Bissau oraz w poprawę rynku pracy, na następujących warunkach i w następujących granicach:

1.   każdy armator trawlera zobowiązuje się do zatrudnienia:

trzech marynarzy/rybaków na statkach o tonażu mniejszym niż 250 BRT,

czterech marynarzy/rybaków na statkach o tonażu od 250 do 400 BRT,

pięciu marynarzy/rybaków na statkach o tonażu od 400 do 650 BRT,

sześciu marynarzy/rybaków na statkach o tonażu większym niż 650 BRT;

2.   armatorzy podejmują wysiłki w celu zatrudnienia dodatkowych marynarzy pochodzących z Gwinei Bissau;

3.   armatorzy mają możliwość dokonywania, za pośrednictwem swoich przedstawicieli, swobodnego wyboru marynarzy, których zatrudnią na statkach;

4.   armator lub jego przedstawiciel przekazuje Ministerstwu nazwiska marynarzy z Gwinei Bissau zatrudnionych na danym statku, ze wzmianką o wpisaniu ich do rejestru załogi;

5.   do marynarzy zatrudnionych na statkach UE stosuje się z mocy prawa deklarację Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) dotyczącą podstawowych zasad i praw w pracy. Dotyczy to w szczególności swobody zrzeszania się i faktycznego uznawania prawa do negocjacji zbiorowych pracowników oraz zniesienia dyskryminacji w odniesieniu do zatrudnienia i zawodu;

6.   umowy o pracę marynarzy z Gwinei Bissau są zawierane między przedstawicielem (przedstawicielami) armatorów a marynarzami i/lub ich związkami zawodowymi albo ich przedstawicielami związanymi z Ministerstwem. Podpisujące strony otrzymują jeden egzemplarz umowy. Umowy te zapewniają marynarzom korzystanie z systemu ubezpieczeń społecznych, który jest dla nich obowiązujący, w tym ubezpieczenia na wypadek śmierci, ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego;

7.   koszt wynagrodzenia marynarzy z Gwinei Bissau pokrywają armatorzy. Jego wysokość powinna zostać ustalona przed wydaniem licencji, pomiędzy armatorami lub ich przedstawicielami a organami Gwinei Bissau, za ich obopólną zgodą. Warunki wynagrodzenia marynarzy z Gwinei Bissau nie mogą być jednak gorsze od warunków wynagrodzenia stosowanych dla załóg w Gwinei Bissau, a w żadnym razie nie mogą być gorsze od norm przewidzianych przez MOP;

8.   każdy marynarz zatrudniony przez statek wspólnotowy powinien stawić się przed kapitanem określonego statku w przeddzień zaokrętowania. Jeżeli marynarz nie stawi się w dniu i o godzinie przewidzianej na zaokrętowanie, armator jest automatycznie zwolniony z obowiązku zatrudnienia tego marynarza;

9.   w przypadku niezaokrętowania marynarzy z Gwinei Bissau z przyczyn innych niż te, o których mowa w poprzednim punkcie, armatorzy statków wspólnotowych, których to dotyczy, są zobowiązani zapłacić za dany okres połowowy ryczałtową kwotę odpowiadającą wynagrodzeniu niezaokrętowanych marynarzy w jak najszybszym terminie;

10.   kwota ta jest wpłacana na specjalne konto, wskazane wcześniej przez właściwe organy Gwinei Bissau, i umożliwia finansowanie publicznych struktur kształcenia zawodowego w dziedzinie rybołówstwa.

ROZDZIAŁ VI

Środki techniczne

1.   Statki poławiające gatunki daleko migrujące przestrzegają środków i zaleceń przyjętych przez ICCAT w odniesieniu do narzędzi połowowych, ich specyfikacji technicznych oraz do wszelkich innych środków technicznych mających zastosowanie do ich działalności połowowej.

2.   Środki szczególne dotyczące trawlerów są wymienione w każdym odpowiednim zestawieniu danych połowowych.

3.   Gwinea Bissau stosuje zamykanie połowów lub pojedynczych łowisk z powodu okresu ochronnego w sposób niedyskryminujący wobec wszystkich statków, które uczestniczą w takich połowach, niezależnie od tego, czy są to statki krajowe, wspólnotowe, czy też statki pływające pod banderą kraju trzeciego.

4.   Na podstawie oceny wpływu — w razie takiej konieczności — Strony uzgadniają w ramach wspólnego komitetu stosowanie ewentualnych środków naprawczych dotyczących okresów ochronnych.

5.   W przypadku gdy Gwinea Bissau będzie zmuszona podjąć środki nadzwyczajne pociągające za sobą zamknięcie połowów inne niż te, o których jest mowa w pkt 3 powyżej, lub przedłużyć okres zamknięcia przewidziany w tym punkcie, zwoływane jest posiedzenie wspólnego komitetu w celu dokonania oceny skutków zastosowania takich środków w odniesieniu do statków wspólnotowych.

6.   Jeżeli stosowanie powyższych punktów 4 i 5 pociąga za sobą przedłużenie okresu(-ów) zamknięcia połowów, Strony konsultują się w ramach wspólnego komitetu w celu dostosowania wysokości rekompensaty finansowej w związku ze zmniejszeniem wielkości dopuszczalnych połowów dla Wspólnoty, które następuje w wyniku tych środków.

ROZDZIAŁ VII

Obserwatorzy na trawlerach

Statki posiadające zezwolenie na dokonywanie połowów na wodach Gwinei Bissau w ramach umowy zabierają na pokład obserwatorów wyznaczonych przez Gwineę Bissau, zgodnie z zasadami przedstawionymi poniżej.

1.1.   Każdy trawler przyjmuje na pokład jednego obserwatora wskazanego przez Ministerstwo odpowiedzialne za rybołówstwo. W takich przypadkach port wejścia na pokład ustala się w drodze wspólnego porozumienia między Ministerstwem odpowiedzialnym za rybołówstwo a armatorami lub ich przedstawicielami.

1.2.   Ministerstwo sporządza wykaz statków, które zostały wyznaczone do zabrania na pokład obserwatorów, a także wykaz obserwatorów wyznaczonych do zabrania na statki. Wykazy te są stale uaktualniane. Wykazy są przekazywane Komisji Europejskiej z chwilą ich sporządzenia, a następnie co trzy miesiące w razie ich ewentualnego uaktualnienia.

1.3.   W chwili wydania licencji Ministerstwo przekazuje zainteresowanym armatorom lub ich przedstawicielom nazwisko obserwatora, który został wyznaczony do zabrania go na statek.

2.   Okres obecności obserwatora na statku jest ustalany przez Ministerstwo i zasadniczo nie powinien być dłuższy niż okres konieczny do wykonania zadań obserwatora. Ministerstwo informuje armatora lub jego przedstawiciela o okresie obecności obserwatora równocześnie z przekazaniem nazwiska obserwatora wyznaczonego do wejścia na pokład danego statku.

3.   Warunki zabrania obserwatora na statek są ustalane za obopólną zgodą przez armatora lub jego przedstawiciela i przez organy Gwinei Bissau.

4.   Na początku pierwszego rejsu obserwator wchodzi na pokład w porcie w Gwinei Bissau, a w przypadku odnowienia licencji — w porcie wybranym przez armatora.

5.   Odpowiedni armatorzy wskazują dni i porty, w których obserwatorzy zostaną zabrani na pokład, w terminie dwóch tygodni i z dziesięciodniowym wyprzedzeniem.

6.   W przypadku gdy obserwator wchodzi na pokład za granicą, koszty podróży obserwatora pokrywa armator. Jeżeli statek z obserwatorem z Gwinei Bissau na pokładzie opuści obszar połowowy Gwinei Bissau, powinny zostać podjęte wszelkie środki mające na celu jak najszybszy powrót obserwatora do kraju, na koszt armatora.

7.   Jeżeli obserwator jest nieobecny w uzgodnionym miejscu i czasie i nie przybędzie w ciągu następnych dwunastu godzin, armator zostaje automatycznie zwolniony z obowiązku zabrania na pokład tego obserwatora.

Obserwator jest traktowany na pokładzie tak jak oficer. Gdy statek prowadzi działalność na wodach Gwinei Bissau, obserwator wykonuje następujące zadania:

8.1.   obserwuje działania połowowe prowadzone przez statki;

8.2.   sprawdza pozycję statków biorących udział w połowach;

8.3.   pobiera próbki biologiczne w ramach programów naukowych;

8.4.   sporządza wykaz używanych narzędzi połowowych;

8.5.   sprawdza dane dotyczące połowów dokonanych w obszarach połowowych Gwinei Bissau, zamieszczone w dzienniku połowowym;

8.6.   sprawdza procentowy udział przyłowów i ocenia połowy odrzucone;

8.7.   co najmniej raz w tygodniu przekazuje drogą radiową dane połowowe, z podaniem wielkości połowów i przyłowów znajdujących się na statku.

9.   Kapitan podejmuje wszelkie kroki w celu zapewnienia obserwatorowi bezpieczeństwa fizycznego i komfortu psychicznego przy pełnieniu jego funkcji.

10.   Obserwatorowi udostępnia się wszelkie urządzenia niezbędne do wykonywania jego zadań. Kapitan zapewnia mu dostęp do środków komunikacji niezbędnych do wykonywania jego zadań, do dokumentów związanych bezpośrednio z prowadzeniem działalności połowowej przez statek, a w szczególności do dziennika połowowego i do dziennika nawigacyjnego, a także do części statku, do których dostęp jest niezbędny, aby ułatwić obserwatorowi wykonywanie jego zadań.

Podczas pobytu na statku obserwator:

11.1.   podejmuje wszelkie właściwe kroki, aby okoliczności jego zaokrętowania i jego obecność na statku nie przerywały połowów ani nie utrudniały ich prowadzenia;

11.2.   traktuje z właściwą uwagą mienie i sprzęt znajdujący się na statku oraz przestrzega poufności wszelkich dokumentów statku;

11.3.   przygotowuje sprawozdanie z działalności, które zostaje przekazane do właściwych organów Gwinei Bissau. Po przetworzeniu sprawozdania, w terminie jednego tygodnia, organy te przesyłają kopię sprawozdania do Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Bissau.

12.   Po zakończeniu okresu obserwacji, a przed opuszczeniem statku, obserwator sporządza sprawozdanie z działalności, które przekazywane jest właściwym organom Gwinei Bissau, z kopią dla Komisji Europejskiej. Podpisuje je w obecności kapitana, który może dodać do sprawozdania wszelkie uwagi, jakie uzna za stosowne, lub polecić ich dodanie, po czym sam podpisuje sprawozdanie. Kapitan statku otrzymuje kopię sprawozdania w chwili opuszczenia statku przez obserwatora.

13.   Armator ponosi koszty zakwaterowania i wyżywienia obserwatorów na zasadach stosowanych wobec oficerów, z uwzględnieniem możliwości technicznych statku.

Tytułem udziału w kosztach związanych z pobytem obserwatora na statku, jednocześnie z wniesieniem opłaty za licencję, armator wpłaca na rzecz organów Gwinei Bissau kwotę 12 EUR/BRT rocznie, pro rata temporis, za każdy statek prowadzący działalność połowową na wodach Gwinei Bissau.

14.   Koszt wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pokrywa Ministerstwo.

ROZDZIAŁ VIII

Obserwatorzy na pokładzie tuńczykowców

Strony konsultują się niezwłocznie z zainteresowanymi państwami w sprawie ustalenia systemu obserwatorów regionalnych oraz wyboru właściwej regionalnej organizacji ds. rybołówstwa.

ROZDZIAŁ IX

Kontrola

1.   Zgodnie z rozdziałem I sekcja 2 pkt 1 Wspólnota Europejska posiada aktualny wykaz statków, którym została wydana licencja połowowa zgodnie z postanowieniami niniejszego Protokołu. Wykaz ten jest przekazywany organom Gwinei Bissau odpowiedzialnym za kontrolę połowów w chwili jego sporządzenia, a następnie przy każdej aktualizacji.

2.   Statki poławiające gatunki daleko migrujące są wpisywane do wykazu wspomnianego w poprzednim punkcie z chwilą otrzymania informacji o wpłacie zaliczki, o której mowa w rozdziale I sekcja 2 pkt 3 niniejszego załącznika. W takim przypadku jeden uwierzytelniony odpis wykazu statków do połowów tuńczyka jest przesyłany armatorowi i znajduje się na statku w miejsce licencji połowowej, aż do chwili jej wydania przez właściwy organ Gwinei Bissau.

3.   Inspekcje techniczne w przypadku trawlerów

3.1.   Raz w roku oraz po każdej zmianie tonażu statku lub po zmianie kategorii połowów wiążącej się z wykorzystywaniem innego rodzaju narzędzi połowowych trawlery wspólnotowe powinny przybyć do portu w Gwinei Bissau w celu poddania się inspekcjom wymaganym na mocy obowiązującego ustawodawstwa. Inspekcje takie powinny mieć miejsce w ciągu 48 godzin od wejścia statku do portu.

3.2.   Po pomyślnym zakończeniu inspekcji kapitan statku otrzymuje świadectwo posiadające ten sam okres ważności, co licencja, które jest przedłużane automatycznie w przypadku odnowienia licencji dla statku w ciągu jednego roku. Maksymalny okres ważności nie może jednak przekraczać jednego roku. Powyższe świadectwo powinno zawsze znajdować się na pokładzie statku.

3.3.   Inspekcja techniczna służy sprawdzeniu zgodności cech technicznych statku i narzędzi połowowych oraz zapewnieniu przestrzegania postanowień dotyczących jego załogi.

3.4.   Koszty inspekcji są ponoszone przez armatorów według stawek określonych w ustawodawstwie Gwinei Bissau. Nie mogą one być większe niż kwoty zazwyczaj płacone za takie same usługi przez inne statki.

3.5.   Nieprzestrzeganie postanowień przewidzianych w pkt 3.1 i 3.2 powyżej powoduje automatyczne zawieszenie licencji połowowej do czasu wywiązania się z tych zobowiązań przez armatora.

4.   Wejście do obszaru połowowego i wyjście z niego

Statki wspólnotowe dokonujące połowów w obszarze połowowym Gwinei Bissau zgodnie z Umową zgłaszają Ministerstwu odpowiedzialnemu za rybołówstwo, drogą radiową, datę, godzinę i swoje położenie przy każdym wejściu do obszaru połowowego Gwinei Bissau i przy jego opuszczeniu.

W chwili wydania licencji Ministerstwo odpowiedzialne za rybołówstwo informuje armatorów o sygnałach rozpoznawczych, częstotliwości oraz godzinach pracy stacji.

W przypadku gdy nie jest możliwe przekazanie informacji drogą radiową, statki mogą korzystać z innych środków komunikacji, takich jak teleks, faks (nr 20 11 57, nr 20 19 57, nr 20 69 50) lub telegram.

4.1.   Statki wspólnotowe powiadamiają Ministerstwo o zamiarze wpłynięcia na obszar połowowy Gwinei Bissau lub zamiarze jego opuszczenia z co najmniej dwudziestoczterogodzinnym wyprzedzeniem. W przypadku statków do połowów tuńczyka termin ten wynosi sześć godzin.

4.2.   Powiadamiając o opuszczeniu obszaru połowowego, każdy statek przekazuje również informacje o swojej pozycji oraz o ilości i gatunkach połowów znajdujących się na pokładzie. Informacje te wysyłane są przede wszystkim faksem, a w przypadku statków niewyposażonych w faks — drogą radiową lub pocztą elektroniczną.

4.3.   Statek przyłapany na prowadzeniu połowów bez uprzedniego powiadomienia Ministerstwa zostaje uznany za statek nieposiadający licencji połowowej.

4.4.   Numery faksu, telefonu oraz adres poczty elektronicznej są również podawane w chwili wydawania licencji połowowej.

5.   Procedury kontrolne

5.1.   Kapitanowie statków wspólnotowych prowadzących działalność połowową na wodach połowowych Gwinei Bissau umożliwiają i ułatwiają wejście na statek i przeprowadzenie zadań wszystkim urzędnikom Gwinei Bissau odpowiedzialnym za inspekcję i kontrolę działalności połowowej.

5.2.   Urzędnicy nie przebywają na pokładzie statku dłużej niż wymagają tego czynności służbowe.

5.3.   Po zakończeniu każdej inspekcji i kontroli kapitanowi statku wydawane jest zaświadczenie.

6.   Inspekcja na statku

6.1.   Najpóźniej w ciągu 48 godzin Ministerstwo informuje Komisję Europejską, za pośrednictwem swojego Przedstawicielstwa w Gwinei Bissau, o wszelkich inspekcjach na statku wspólnotowym oraz o każdym zastosowaniu sankcji wobec statku wspólnotowego, które mają miejsce na wodach połowowych Gwinei Bissau.

6.2.   Komisja Europejska otrzymuje równocześnie krótkie sprawozdanie na temat okoliczności i przyczyn, które doprowadziły do tej inspekcji.

7.   Protokół z inspekcji na statku

7.1.   Po wprowadzeniu opisu stanu faktycznego do protokołu sporządzonego przez właściwe organy państwa nadbrzeżnego kapitan statku obowiązany jest podpisać ten dokument.

7.2.   Podpis ten nie przesądza o prawach i środkach obrony, których kapitan może dochodzić w celu obrony przed zarzutem naruszenia prawa.

7.3.   Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa kapitan może zostać wezwany do skierowania statku do portu wskazanego przez właściwe organy.

8.   Spotkanie informacyjne w przypadku inspekcji

8.1.   Przed rozważeniem ewentualnego podjęcia środków przeciwko kapitanowi lub załodze statku albo jakiegokolwiek innego działania przeciwko ładunkowi lub wyposażeniu statku, z wyjątkiem działań mających na celu zabezpieczenie dowodów w sprawie domniemanego naruszenia, na żądanie strony wspólnotowej przeprowadza się spotkanie informacyjne między Komisją Europejską a Ministerstwem, z ewentualnym uczestnictwem przedstawiciela zainteresowanego państwa członkowskiego. Spotkanie takie odbywa się w następnym dniu roboczym po otrzymaniu wyżej wymienionych informacji.

8.2.   Podczas spotkania strony wymieniają dokumenty dotyczące sprawy oraz informacje, które mogą pomóc w wyjaśnieniu okoliczności stwierdzonych zdarzeń. Armator lub jego przedstawiciel jest informowany o wyniku tego spotkania, a także o wszelkich środkach, które mogą zostać podjęte w wyniku inspekcji.

9.   Rozstrzygnięcie wyników inspekcji

9.1.   Przed wszczęciem postępowania sądowego podejmowane są próby rozstrzygnięcia domniemanego naruszenia prawa w drodze postępowania ugodowego. Postępowanie ugodowe kończy się najpóźniej w terminie czterech dni roboczych od inspekcji.

9.2.   W przypadku postępowania ugodowego kwota kary jest określana zgodnie z ustawodawstwem Gwinei Bissau.

9.3.   W przypadku gdy sprawa nie może zostać rozstrzygnięta w drodze postępowania ugodowego i gdy jest kontynuowana przed właściwym organem sądowym, armator składa w banku wyznaczonym przez Ministerstwo gwarancję bankową, której wysokość jest ustalana z uwzględnieniem kosztów związanych z inspekcją, a także kar oraz odszkodowań płatnych przez osoby, które dopuściły się naruszenia.

9.4.   Gwarancja bankowa nie podlega zwrotowi przed zakończeniem postępowania sądowego. Gwarancja ta zostaje zwolniona, jeżeli postępowanie nie zakończy się wyrokiem skazującym. Podobnie, w przypadku wyroku zasądzającego karę niższą od kwoty wniesionej gwarancji bankowej Ministerstwo zwalnia różnicę.

9.5.   Statek zostaje zwolniony, a jego załodze zezwala się na opuszczenie portu:

albo z chwilą wypełnienia zobowiązań wynikających z postępowania ugodowego,

albo po wniesieniu gwarancji bankowej wymienionej w pkt 9.3 powyżej i po jej przyjęciu przez Ministerstwo, w oczekiwaniu na zakończenie postępowania sądowego.

10.   Monitorowanie przestrzegania przepisów

Wszystkie informacje związane z naruszeniami popełnionymi przez statki wspólnotowe są regularnie przekazywane Komisji za pośrednictwem Przedstawicielstwa.

11.   Przeładunki

11.1.   Każdy statek wspólnotowy zamierzający dokonać przeładunku połowów dokonanych na wodach Gwinei Bissau przeprowadza tę czynność na redzie portu w Gwinei Bissau.

11.2.   Armatorzy tych statków powinni przekazać Ministerstwu, z co najmniej dwudziestoczterogodzinnym wyprzedzeniem, następujące informacje:

nazwy statków rybackich, których dotyczy przeładunek,

nazwę frachtowca transportowego,

tonaż połowów do przeładunku, w rozbiciu na gatunki,

dzień przeładunku.

11.3.   Przeładunek jest uważany za wyjście z obszaru połowowego Gwinei Bissau. W związku z tym statki muszą przedstawić właściwym organom deklaracje połowowe i poinformować, czy zamierzają kontynuować połowy, czy opuścić obszar połowowy Gwinei Bissau.

11.4.   Na obszarze połowowym Gwinei Bissau zabronione jest dokonywanie innych przeładunków połowów niż przewidziano w powyższych punktach. Za nieprzestrzeganie tego postanowienia grożą sankcje przewidziane w ustawodawstwie obowiązującym w Gwinei Bissau.

12.   Kapitanowie statków wspólnotowych, którzy uczestniczą w wyładunku lub przeładunku w porcie w Gwinei Bissau, umożliwiają i ułatwiają inspektorom Gwinei Bissau kontrolowanie tych czynności. Po zakończeniu każdej inspekcji lub kontroli w porcie kapitanowi statku wydawane jest zaświadczenie.

ROZDZIAŁ X

Monitorowanie statków połowowych przez satelitę

Strony uzgadniają, w ramach wspólnego komitetu, zasady monitorowania satelitarnego wspólnotowych statków rybackich prowadzących połowy w ramach niniejszej Umowy, kiedy tylko zaistnieją ku temu warunki techniczne.

Dodatki

1.

Formularz wniosku o wydanie licencji połowowej

2.

Dane dotyczące połowów i nakładów połowowych

3.

Dziennik połowowy tuńczykowców

DODATEK 1

Image

Image

Image

DODATEK 2

Image

Image

DODATEK 3

Image

ZAŁĄCZNIK II

ARKUSZ DANYCH NR 1 — KATEGORIA POŁOWÓW 1:

TRAWLERY ZAMRAŻALNIE DO POŁOWÓW RYB I GŁOWONOGÓW

1.   Obszar połowowy

Wody poza obszarem 12 mil morskich mierzonym od linii podstawowej, w tym obszar wspólnie zarządzany przez Gwineę Bissau i Senegal, sięgające na północy do azymutu 268°.

2.   Dopuszczalne narzędzia połowowe

Dopuszcza się klasyczny włok rozpornicowy oraz inne selektywne narzędzia połowowe.

Dopuszcza się wytyki.

W przypadku wszystkich rodzajów narzędzi połowowych zabrania się stosowania środków lub narzędzi powodujących zatykanie oczek sieci lub mających na celu zmniejszenie selektywnego działania sieci. Jednakże w celu ochrony przed zużyciem i rozrywaniem dozwolone jest mocowanie — wyłącznie do dolnej ściany worka włoka dennego — fartuchów ochronnych z sieci lub innego materiału. Fartuchy te są mocowane tylko wzdłuż przednich i bocznych krawędzi worka włoka. Na górnej ścianie włoka można korzystać z urządzeń ochronnych pod warunkiem że składają się one tylko z jednego kawałka sieci, z takiego samego materiału jak worek, o wielkości oczek w rozwarciu równej co najmniej trzysta milimetrów.

Zakazane jest podwajanie włókien (pojedynczych czy też wielokrotnych) tworzących worek włoków.

3.   Minimalny dopuszczalny rozmiar oczek

70 mm

4.   Okresy ochronne

Zgodnie z ustawodawstwem Gwinei Bissau.

W przypadku braku odpowiednich przepisów w ustawodawstwie Gwinei Bissau Strony uzgadniają najwłaściwszy okres ochronny w ramach wspólnego komitetu i w oparciu o najlepsze dostępne opinie naukowe, które zostały zatwierdzone w ramach wspólnego posiedzenia naukowego.

5.   Przyłowy

Zgodnie z ustawodawstwem Gwinei Bissau.

Na koniec rejsu, zgodnie z definicją tego terminu zawartą w rozdziale III załącznika do niniejszego Protokołu, na trawlerach do połowów ryb nie może znajdować się więcej niż 9 % skorupiaków lub 9 % głowonogów, w stosunku do ich całego połowu w obszarze połowowym Gwinei Bissau.

Na koniec rejsu, zgodnie z definicją tego terminu zawartą w rozdziale III załącznika do niniejszego protokołu, na trawlerach do połowów głowonogów nie może znajdować się więcej niż 9 % skorupiaków, w stosunku do ich całego połowu dokonanego w obszarze połowowym Gwinei Bissau.

W przypadku przekroczenia dopuszczonych procentowych wielkości przyłowów nakłada się kary zgodnie z ustawodawstwem Gwinei Bissau.

Strony konsultują się w ramach wspólnego komitetu w celu ewentualnego dostosowania dopuszczalnych wielkości przyłowów.

6.   Dopuszczalny tonaż/Opłaty

Dopuszczalny tonaż (BRT) rocznie

4 400

Roczna opłata (EUR/BRT)

229 EUR/BRT na rok

W przypadku licencji kwartalnych lub półrocznych wysokość opłaty jest obliczana pro rata temporis i powiększana odpowiednio o 3 % lub 2 %, aby pokryć koszty związane z wydaniem licencji.

7.   Uwagi:

Warunki dotyczące działalności statków zostały określone w załączniku do protokołu.

ARKUSZ DANYCH NR 2 — KATEGORIA POŁOWÓW 2:

TRAWLERY DO POŁOWÓW KREWETEK

1.   Obszar połowowy

Wody poza obszarem 12 mil morskich mierzonych od linii podstawowej, w tym obszar wspólnie zarządzany przez Gwineę Bissau i Senegal, sięgające na północy do azymutu 268°.

2.   Dopuszczalne narzędzia połowowe

Dopuszcza się klasyczny włok rozpornicowy oraz inne selektywne narzędzia połowowe.

Dopuszcza się wytyki.

W przypadku wszystkich rodzajów narzędzi połowowych zabrania się stosowania środków lub narzędzi powodujących zatykanie oczek sieci lub mających na celu zmniejszenie selektywnego działania sieci. Jednakże w celu ochrony przed zużyciem i rozrywaniem dozwolone jest mocowanie — wyłącznie do dolnej ściany worka włoka dennego — fartuchów ochronnych z sieci lub innego materiału. Fartuchy te są mocowane tylko wzdłuż przednich i bocznych krawędzi worka włoka. Na górnej ścianie włoka można korzystać z urządzeń ochronnych pod warunkiem że składają się one tylko z jednego kawałka sieci, z takiego samego materiału jak worek, o wielkości oczek w rozwarciu równej co najmniej trzysta milimetrów.

Zakazane jest podwajanie włókien (pojedynczych czy też wielokrotnych) tworzących worek włoków.

3.   Minimalny dopuszczalny rozmiar oczek

40 mm

Gwinea Bissau zobowiązuje się zmienić swoje ustawodawstwo najpóźniej 12 miesięcy po wejściu w życie niniejszego Protokołu w celu zastosowania rozmiaru oczek 50 mm, zgodnego z ustawodawstwem obowiązującym w tym podregionie, który będzie obowiązywać całą flotę poławiającą skorupiaki i działającą na obszarze połowowym Gwinei Bissau.]

4.   Okresy ochronne

Zgodnie z ustawodawstwem Gwinei Bissau

W przypadku braku odpowiednich przepisów w ustawodawstwie Gwinei Bissau Strony uzgadniają najwłaściwszy okres ochronnego w ramach wspólnego komitetu i w oparciu o najlepsze dostępne opinie naukowe, które zostały zatwierdzone w ramach wspólnego posiedzenia naukowego.

5.   Przyłowy

Zgodnie z ustawodawstwem Gwinei Bissau:

Na koniec rejsu, zgodnie z definicją tego terminu zawartą w rozdziale III załącznika do niniejszego Protokołu, na trawlerach do połowów krewetek nie może znajdować się więcej niż 50 % głowonogów i ryb, w stosunku do ich całego połowu dokonanego w obszarze połowowym Gwinei Bissau.

W przypadku przekroczenia dopuszczonych procentowych wielkości przyłowów nakłada się kary zgodnie z ustawodawstwem Gwinei Bissau.

6.   Dopuszczalny tonaż/Opłaty

Dopuszczalny tonaż (BRT) rocznie

4 400

Roczna opłata (EUR/BRT)

307 EUR/BRT na rok

W przypadku licencji kwartalnych lub półrocznych wysokość opłat jest obliczana pro rata temporis i powiększana odpowiednio o 3 % lub 2 %, aby pokryć koszty związane z wydaniem licencji.

7.   Uwagi:

Warunki dotyczące działalności statków zostały określone w załączniku do protokołu.

ARKUSZ DANYCH NR 3 — KATEGORIA POŁOWÓW 3:

TUŃCZYKOWCE DOKONUJĄCE POŁOWÓW WĘDZISKAMI I TAKLAMI

1.   Obszar połowowy:

Wody poza obszarem 12 mil morskich mierzonym od linii podstawowej, w tym obszar wspólnie zarządzany przez Gwineę Bissau i Senegal, sięgające na północy do azymutu 268°.

Tuńczykowce dokonujące połowów wędziskami i taklami są upoważnione do połowów z wykorzystaniem żywej przynęty, w celu dokonywania połowów na obszarze połowowym Gwinei Bissau.

2.   Dopuszczalne narzędzia połowowe i środki techniczne:

Wędziska

Okrężnice z żywą przynętą: 16 mm

Statki poławiające gatunki daleko migrujące przestrzegają środków i zaleceń przyjętych przez Międzynarodową Komisję ds. Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego (ICCAT) w odniesieniu do narzędzi połowowych, ich specyfikacji technicznych oraz do wszelkich innych środków technicznych mających zastosowanie do prowadzenia przez nie działalności połowowej.

3.   Przyłowy:

Zgodnie z odpowiednimi zaleceniami ICCAT i FAO, połowy rekina olbrzymiego (Cetorhinus maximus), żarłacza białego (Carcharodon carcharias), piaskowego rekina tygrysiego (Carcharias taurus) oraz żarłacza szarego (Galeorhinus galeus) są zakazane.

4.   Dopuszczalny tonaż/Opłaty:

Opłata za złowioną tonę

25 EUR

Ryczałtowa opłata roczna

500 EUR za 20 ton

Liczba statków posiadających zezwolenie na połowy

14

5.   Uwagi:

Warunki dotyczące działalności statków zostały określone w załączniku do protokołu.

KATEGORIA POŁOWÓW 4:

SEJNERY ZAMRAŻALNIE DO POŁOWÓW TUŃCZYKA I TAKLOWCE

1.   Obszar połowowy:

Wody poza obszarem 12 mil morskich mierzonym od linii podstawowej, w tym obszar wspólnie zarządzany przez Gwineę Bissau i Senegal, sięgające na północy do azymutu 268°.

2.   Dopuszczalne narzędzia połowowe i środki techniczne:

Niewód + powierzchniowe sznury haczykowe

Statki poławiające gatunki daleko migrujące przestrzegają środków i zaleceń przyjętych przez Międzynarodową Komisję ds. Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego (ICCAT) w odniesieniu do narzędzi połowowych, ich specyfikacji technicznych oraz do wszelkich innych środków technicznych mających zastosowanie do prowadzenia przez nie działalności połowowej.

3.   Minimalny dopuszczalny rozmiar oczek

Zalecane standardy ICCAT

4.   Przyłowy:

Zgodnie z odpowiednimi zaleceniami ICCAT i FAO, połowy rekina olbrzymiego (Cetorhinus maximus), żarłacza białego (Carcharodon carcharias), piaskowego rekina tygrysiego (Carcharias taurus) oraz żarłacza szarego (Galeorhinus galeus) są zakazane.

5.   Dopuszczalny tonaż/Opłaty:

Opłata za złowioną tonę

35 EUR

Ryczałtowa opłata roczna

3 150 EUR za 90 ton

Liczba statków posiadających zezwolenie na połowy

23

6.   Uwagi:

Warunki dotyczące działalności statków są określone w załączniku do protokołu.

ZAŁĄCZNIK III

Plan zarządzania na 2007 r. — skorupiaki i gatunki przydenne

Gatunek

2006 BRT

2007 BRT

Różnica BRT

Różnica BRT w %

Skorupiaki

11 000

8 000

–3 000

–27 %

Głowonogi

8 000

5 600

–2 400

–30 %

Ryby przydenne

12 000

18 000

6 000

50 %

Ryby pelagiczne

20 000

23 000

3 000

15 %

Tuńczyk

49 000

49 000

0

0 %

RAZEM

100 000

103 600

3 600

0

W okresie obowiązywania niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem pozytywnych ekspertyz naukowych, Gwinea Bissau osiągnie zmniejszenie nakładu połowowego dla kategorii krewetki i głowonogi, jednocześnie zachowując w 2007 r. obowiązujące umowy zawarte z krajami trzecimi i ze Wspólnotą Europejską.

Jednakże w przypadku niewykorzystania wielkości dopuszczalnych połowów przyznanych krajom trzecim do dnia 1 stycznia 2007 r. wielkości te nie mogą zostać przeniesione na 2008 r. ani na kolejne lata.

W tych kategoriach nie zostaną przyznane żadne wielkości dopuszczalne połowów w odniesieniu do czarterowania.

Wszelkie umowy zawarte ze spółkami, stowarzyszeniami lub przedsiębiorstwami europejskimi zostaną ostatecznie odwołane i formalnie rozwiązane w terminie trzydziestu dni od daty wejścia w życie niniejszego Protokołu.

ZAŁĄCZNIK IV

Podstawowe elementy celów i wskaźników realizacji, które należy osiągnąć w ramach art. 3, 8 i 9 Protokołu

Osie strategiczne i cele

Wskaźniki

1.

Poprawa warunków sanitarnych w celu rozwoju sektora gospodarki rybackiej

 

1.1.

Przygotowania celem uzyskania zgody na wywóz

Opracowanie/przyjęcie przez parlament i wdrożenie przepisów dotyczących minimalnych wymogów w zakresie higieny i zdrowia stosujących się do statków przemysłowych, pirog oraz zakładów rybnych

Właściwy organ na miejscu

Dostosowanie do standardów CIPA (ISO 9000)

Laboratorium wyposażone w sprzęt do dokonywania analiz mikrobiologicznych i chemicznych

Przyjęcie i włączenie do ustawodawstwa planu nadzoru i analiz dotyczących krewetek (PNVAR 2008)

Liczba wykwalifikowanych inspektorów sanitarnych

Liczba pracowników sanitarnych oraz urzędników w Ministerstwie ds. rybołówstwa, przeszkolonych w standardach higieny

Uzyskanie zgody na wywóz do UE

1.2.

Modernizacja floty prowadzącej połowy paszowe i tradycyjnego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz zapewnienie standardów sanitarnych

Liczba statków prowadzących połowy paszowe dostosowanych do standardów

Liczba drewnianych pirog zastąpionych pirogami z dostosowanych materiałów (jako wartość bezwzględna i w %)

Liczba pirog wyposażonych w lodówki

Wzrost liczby punktów rozładunku

Liczba statków tradycyjnego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz statków łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego dostosowanych do standardów sanitarnych (wartość bezwzględna i w %)

1.3.

Rozwój infrastruktury, zwłaszcza infrastruktury portowej

Modernizacja i rozbudowa portu rybackiego w Bissau

Dostosowanie targu rybnego portu w Bissau obsługującego wyładunek produktów połowów prowadzonych metodą tradycyjnego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego i połowów paszowych do standardów.

Dostosowanie portu w Bissau do standardów międzynarodowych (ratyfikowanie konwencji SOLAS)

Usunięcie wraków z portu

1.4.

Promowanie produktów rybołówstwa (warunki sanitarne i fitosanitarne produktów wyładowywanych i przetwarzanych)

Dostosowany i funkcjonujący system inspekcji produktów rybołówstwa

Uwrażliwienie podmiotów na wymogi w zakresie higieny (liczba zorganizowanych szkoleń i liczba przeszkolonych osób)

Gotowe do działania laboratorium analityczne

Liczba punktów dostosowanych do rozładunku i tradycyjnego przetwarzania

Promowanie partnerstwa technicznego i handlowego z prywatnymi podmiotami zagranicznymi

Wprowadzenie systemu oznakowania ekologicznego dla produktów z Gwinei Bissau

2.

Poprawa w zakresie monitorowania, kontroli i nadzoru obszaru połowowego

 

2.1.

Poprawa otoczenia prawnego

Zawarcie umowy między Ministerstwem Rybołówstwa i Ministerstwem Obrony w sprawie nadzoru i kontroli

Przyjęcie i wdrożenie krajowego planu monitorowania, kontroli i nadzoru

2.2.

Usprawnienie działań związanych z monitorowaniem, kontrolą i nadzorem

Funkcjonująca kadra zaprzysiężonych, niezależnych inspektorów (liczba zatrudnionych i przeszkolonych osób) oraz odpowiedni przydział środków w ustawodawstwie budżetowym

Liczba dni nadzoru na morzu: 250 dni rocznie na końcu okresu obowiązywania protokołu

Liczba inspekcji w porcie i na morzu

Liczba inspekcji powietrznych

Liczba opublikowanych biuletynów statystycznych

Stopień pokrycia radarem

Stopień pokrycia całej floty satelitarnym systemem monitorowania statków (VMS)

Program szkoleń dostosowany do wprowadzonych technik nadzoru (liczba godzin szkoleń, liczba przeszkolonych techników itp.)

2.3.

Monitorowanie i prowadzenie inspekcji na statkach

Poprawa przejrzystości systemu inspekcji, sankcji i płacenia kar

Udoskonalenie przepisów dotyczących płacenia kar oraz wprowadzenie zakazu nakładania kar innych niż pieniężne

Poprawa systemu ściągania kar

Coroczna publikacja danych statystycznych dotyczących ściągniętych kar

Ustanowienie „czarnej listy” ukaranych statków

Coroczne opracowanie i publikacja danych statystycznych dotyczących sankcji

Publikacja rocznego raportu FISCAP

3.

Poprawa zarządzania połowami

 

3.1.

Zarządzanie nakładami połowowymi dotyczącymi krewetek i głowonogów

Przestrzeganie w 2007 r. obowiązujących umów zawartych z krajami trzecimi i Wspólnotą Europejską. W przypadku niewykorzystania wielkości dopuszczalnych połowów przyznanych krajom trzecim do dnia 1 stycznia 2007 r., wielkości te nie mogą jednak zostać przeniesione na 2008 r. ani kolejne lata.

Żadne wielkości dopuszczalne połowów nie zostaną przyznane w odniesieniu do czarterowania.

Ostateczne odwołanie i formalne rozwiązanie, w terminie trzydziestu dni od daty wejścia w życie niniejszego Protokołu, wszelkich umów zawartych ze spółkami, stowarzyszeniami lub przedsiębiorstwami europejskimi.

3.2.

Modernizacja i intensyfikacja badań zasobów rybackich

Wzmocnienie potencjału badawczego centrum badawczego CIPA

3.3.

Podnoszenie stanu wiedzy w zakresie zasobów rybackich

Wykonanie rocznego planu trałowania

Liczba ocenionych stad

Liczba programów badawczych

Liczba wydanych i zastosowanych zaleceń dotyczących stanu głównych zasobów (zwłaszcza zamrożenie połowów i ochrona nadmiernie eksploatowanych stad)

Ocena rocznych nakładów połowowych dla gatunków będących przedmiotem planu zagospodarowania

Gotowe do działania narzędzie do zarządzania nakładem połowowym (utworzenie bazy danych, instrumenty monitorowania statystycznego, utworzenie sieci usług zarządzania flotą, publikacja biuletynów statystycznych itp.)

3.4.

Kontrolowany rozwój rybołówstwa

Przyjęcie rocznego planu zarządzania połowami paszowymi przed początkiem danego roku

Przyjęcie i realizacja planu gospodarowania zasobami nadmiernie eksploatowanymi

Prowadzenie rejestru statków w WSE, w tym statków floty tradycyjnego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego

Liczba opracowanych, zrealizowanych i ocenionych planów zagospodarowania

3.5.

Poprawa skuteczności służb technicznych Ministerstwa Rybołówstwa i Gospodarki Morskiej oraz służb odpowiedzialnych za zarządzanie sektorem

Wzmocnienie zdolności administracyjnych

Opracowanie i stosowanie programu szkoleń i przekwalifikowania (liczba przeszkolonych urzędników, liczba godzin szkoleń itp.)

Wzmocnienie mechanizmów koordynacji, zgodności i współpracy z partnerami

Wzmocnienie systemu zbierania danych oraz monitorowania statystycznego działalności połowowej

3.6.

Wzmocnienie systemu zarządzania licencjami oraz monitorowania statków

Liczba godzin szkoleń techników

Liczba przeszkolonych techników

Utworzenie sieci usług i danych statystycznych


Top