EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2007_340_R_0095_01

2007/867/WE: Decyzja Rady z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Nową Zelandią na podstawie art. XXVIII GATT 1994, dotyczącego zmiany kontyngentu taryfowego WTO na masło pochodzące z Nowej Zelandii przewidzianego na liście koncesyjnej WE CXL załączonej do GATT 1994
Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Nową Zelandią na podstawie art. XXVIII GATT 1994, dotyczące zmiany kontyngentu taryfowego WTO na masło pochodzące z Nowej Zelandii przewidzianego na liście koncesyjnej WE CXL załączonej do GATT 1994

OJ L 340, 22.12.2007, p. 95–99 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.12.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 340/95


DECYZJA RADY

z dnia 20 grudnia 2007 r.

w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Nową Zelandią na podstawie art. XXVIII GATT 1994, dotyczącego zmiany kontyngentu taryfowego WTO na masło pochodzące z Nowej Zelandii przewidzianego na liście koncesyjnej WE CXL załączonej do GATT 1994

(2007/867/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133 w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 14 maja 2007 r. Rada upoważniła Komisję do rozpoczęcia negocjacji na mocy art. XXVIII GATT 1994, w celu zmiany kontyngentu taryfowego WTO na masło pochodzące z Nowej Zelandii. Zgodnie z powyższym dnia 3 sierpnia 2007 r. Wspólnota Europejska powiadomiła WTO o zamiarze zmiany kontyngentu taryfowego WTO na masło pochodzące z Nowej Zelandii, przewidzianego na liście koncesyjnej WE CXL.

(2)

Negocjacje były prowadzone przez Komisję w konsultacji z komitetem ustanowionym na mocy art. 133 Traktatu oraz w ramach wytycznych negocjacyjnych wydanych przez Radę.

(3)

Komisja wynegocjowała porozumienie w formie wymiany listów z Nową Zelandią. Należy zatem zatwierdzić Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Nową Zelandią,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Nową Zelandią na podstawie art. XXVIII GATT 1994, dotyczące zmiany kontyngentu taryfowego WTO na masło pochodzące z Nowej Zelandii przewidzianego na liście koncesyjnej CXL załączonej do GATT 1994.

Tekst umowy dołączono do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Przewodniczący Rady jest niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania porozumienia ze skutkiem wiążącym dla Wspólnoty.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli 20 grudnia 2007 r.

W imieniu Rady

F. NUNES CORREIA

Przewodniczący


POROZUMIENIE

w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Nową Zelandią na podstawie art. XXVIII GATT 1994, dotyczące zmiany kontyngentu taryfowego WTO na masło pochodzące z Nowej Zelandii przewidzianego na liście koncesyjnej WE CXL załączonej do GATT 1994

Bruksela, dnia

Szanowny Panie!

W rezultacie rokowań między Wspólnotą Europejską (WE) a Nową Zelandią na mocy artykułu XXVIII GATT z 1994 roku w celu zmiany kontyngentu taryfowego WTO na masło pochodzące z Nowej Zelandii, przewidzianego na liście koncesyjnej WE CXL załączonej do Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu GATT z 1994 roku (GATT 1994), WE zgadza się na konkluzje wskazane poniżej.

Przepisy końcowe dotyczące kontyngentu taryfowego WTO na masło pochodzące z Nowej Zelandii

Kontyngent taryfowy odnosi się do masła pochodzącego z Nowej Zelandii i obejmuje następujące pozycje taryfowe:

Kod CN

Opis

ex 0405 10 11

ex 0405 10 19

Masło, co najmniej sześciotygodniowe, o zawartości tłuszczu nie mniejszej niż 80 % masy, ale mniejszej niż 85 % masy, wytwarzane bezpośrednio z mleka lub śmietany bez zastosowania materiałów przechowywanych, w jednorazowym, autonomicznym i nieprzerwanym procesie

ex 0405 10 30

Masło co najmniej sześciotygodniowe, o wagowej zawartości tłuszczu nie mniejszej niż 80 %, ale mniejszej niż 85 %, produkowane bezpośrednio z mleka lub śmietany bez wykorzystania surowców przechowywanych, w jednym, niezależnym i niezakłóconym procesie, podczas którego śmietana może przejść przez etap, w którym tłuszcz z masła jest skoncentrowany i/lub rozbijany (procesy określane jako „Ammix” i „Spreadable”)

Stawka celna w ramach kontyngentu wynosi 70 EUR za 100 kg.

Wysokość kontyngentu wynosi 74 693 tony.

Zakwalifikowanie do kontyngentu podlega warunkom określonym we właściwych przepisach wspólnotowych.

Kwestie ogólne

Postanowienia niniejszego porozumienia stosuje się od dnia 1 stycznia 2008 r.

Byłbym wdzięczny za potwierdzenie, że Pański rząd zgadza się na powyższe postanowienia.

Z wyrazami szacunku,

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Bruksela, dnia …

Szanowny Panie!

Mam zaszczyt potwierdzić odbiór Pana listu z dzisiejszą datą, sformułowanego w następujący sposób:

„W rezultacie rokowań między Wspólnotą Europejską (WE) a Nową Zelandią na mocy artykułu XXVIII GATT z 1994 roku w celu zmiany kontyngentu taryfowego WTO na masło pochodzące z Nowej Zelandii, przewidzianego na liście koncesyjnej WE CXL załączonej do Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu GATT z 1994 roku (GATT 1994), WE zgadza się na konkluzje wskazane poniżej.

Przepisy końcowe dotyczące kontyngentu taryfowego WTO na masło pochodzące z Nowej Zelandii

Kontyngent taryfowy odnosi się do masła pochodzącego z Nowej Zelandii i obejmuje następujące pozycje taryfowe:

Kod CN

Opis

ex 0405 10 11

ex 0405 10 19

Masło, co najmniej sześciotygodniowe, o zawartości tłuszczu nie mniejszej niż 80 % masy, ale mniejszej niż 85 % masy, wytwarzane bezpośrednio z mleka lub śmietany bez zastosowania materiałów przechowywanych, w jednorazowym, autonomicznym i nieprzerwanym procesie

ex 0405 10 30

Masło co najmniej sześciotygodniowe, o wagowej zawartości tłuszczu nie mniejszej niż 80 %, ale mniejszej niż 85 %, produkowane bezpośrednio z mleka lub śmietany bez wykorzystania surowców przechowywanych, w jednym, niezależnym i niezakłóconym procesie, podczas którego śmietana może przejść przez etap, w którym tłuszcz z masła jest skoncentrowany i/lub rozbijany (procesy określane jako „Ammix” i „Spreadable”)

Stawka celna w ramach kontyngentu wynosi 70 EUR za 100 kg.

Wysokość kontyngentu wynosi 74 693 tony.

Zakwalifikowanie do kontyngentu podlega warunkom określonym we właściwych przepisach wspólnotowych.

Kwestie ogólne

Postanowienia niniejszego porozumienia stosuje się od dnia 1 stycznia 2008 r.

Byłbym wdzięczny za potwierdzenie, że Pański rząd zgadza się na powyższe postanowienia.”.

Mam zaszczyt potwierdzić, że Nowa Zelandia zgadza się z treścią powyższego listu.

Z wyrazami szacunku,

W imieniu Nowej Zelandii

Съставено в Брюксел

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels

Fait à Bruxelles, le

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje.

Kelt Brüsszelben,

Magħmul fi Brussell,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli, dnia

Întocmit la Bruxelles

Feito em Bruxelas

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfördat i Bryssel den

Image

От името на Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

În numele Comunitatii Europene

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapen

Image

Съставено в Брюксел

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels

Fait à Bruxelles, le

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje.

Kelt Brüsszelben,

Magħmul fi Brussell,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli, dnia

Întocmit la Bruxelles

Feito em Bruxelas

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfördat i Bryssel den

Image

For New Zealand

От името на Нова Зеландия

Por Nueva Zelanda

Za Nový Zêland

For New Zealand

Für Neuseeland

Uus-Meremaa nimel

Για τη Νέα Υηλανδία

Pour la Nouvelle-Zélande

Per la Nuova Zelanda

Jaunzēlandes vārdā

Naujosios Zelandijos vardu

Új-Zéland részéről

Għan-New Zealand

Voor Nieuw-Zeeland

W imieniu Nowej Zelandii

Pela Nova Zelândia

În numele Noii Zeelande

Za Nový Zéland

Za Novo Zelandijo

Uuden-Seelannin puolesta

För Nya Zeeland

Image


Top