Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2007_317_R_0063_01

2007/786/WE: Decyzja Rady z dnia 22 października 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej
Protokół do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

OJ L 317, 5.12.2007, p. 63–74 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.12.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 317/63


DECYZJA RADY

z dnia 22 października 2007 r.

w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

(2007/786/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 310 w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze,

uwzględniając Akt przystąpienia z 2005 r., w szczególności jego art. 6 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dnia 23 października 2006 r. Rada upoważniła Komisję, w imieniu Wspólnoty Europejskiej i jej państw członkowskich, do rozpoczęcia negocjacji z Izraelem w celu dostosowania Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony (1), zwanego dalej „układem eurośródziemnomorskim”, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej.

(2)

Negocjacje zostały zakończone z wynikiem zadowalającym Komisję.

(3)

Artykuł 9 ust. 2 protokołu wynegocjowanego z Izraelem przewiduje tymczasowe stosowanie tego protokołu przed jego wejściem w życie.

(4)

Protokół powinien zostać podpisany w imieniu Wspólnoty Europejskiej i jej państw członkowskich oraz stosowany tymczasowo, z zastrzeżeniem jego zawarcia w późniejszym terminie,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty Europejskiej i jej państw członkowskich podpisanie protokołu do układu eurośródziemnomorskiego, z zastrzeżeniem zawarcia tego protokołu.

Tekst protokołu jest dołączony do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejszym upoważnia się przewodniczącego Rady do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania protokołu w imieniu Wspólnoty i jej państw członkowskich, z zastrzeżeniem jego zawarcia.

Artykuł 3

Pod warunkiem wzajemności protokół stosuje się tymczasowo ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2007 r. do zakończenia procedury jego formalnego zawarcia.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 22 października 2007 r.

W imieniu Rady

J. SILVA

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 147 z 21.6.2000, str. 3.


PROTOKÓŁ

do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

KRÓLESTWO BELGII,

REPUBLIKA BUŁGARII,

REPUBLIKA CZESKA,

KRÓLESTWO DANII,

REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC,

REPUBLIKA ESTOŃSKA,

REPUBLIKA GRECKA,

KRÓLESTWO HISZPANII,

REPUBLIKA FRANCUSKA,

IRLANDIA,

REPUBLIKA WŁOSKA,

REPUBLIKA CYPRYJSKA,

REPUBLIKA ŁOTEWSKA,

REPUBLIKA LITEWSKA,

WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA,

REPUBLIKA WĘGIERSKA,

REPUBLIKA MALTY,

KRÓLESTWO NIDERLANDÓW,

REPUBLIKA AUSTRII,

RZECZPOSPOLITA POLSKA,

REPUBLIKA PORTUGALSKA,

RUMUNIA,

REPUBLIKA SŁOWENII,

REPUBLIKA SŁOWACKA,

REPUBLIKA FINLANDII,

KRÓLESTWO SZWECJI,

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ,

zwane dalej „państwami członkowskimi”, reprezentowane przez Radę Unii Europejskiej

i

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA, zwana dalej „Wspólnotą”, reprezentowana przez Radę Unii Europejskiej i Komisję Wspólnot Europejskich,

z jednej strony, oraz

Państwo Izrael, zwane dalej „Izraelem”,

z drugiej strony,

MAJĄC NA UWADZE, że Układ eurośródziemnomorski ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony, zwany dalej „układem eurośródziemnomorskim”, został podpisany w Brukseli dnia 20 listopada 1995 r. i wszedł w życie z dniem 1 czerwca 2000 r.,

MAJĄC NA UWADZE, że Traktat dotyczący przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej oraz załączony do niego akt zostały podpisane w Luksemburgu dnia 25 kwietnia 2005 r. i weszły w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.,

MAJĄC NA UWADZE, że zgodnie z art. 6 ust. 2 Aktu przystąpienia z 2005 r., przystąpienie do układu eurośródziemnomorskiego nowych Stron musi ma nastąpić poprzez zawarcie protokołu do układu eurośródziemnomorskiego,

MAJĄC NA UWADZE, że na mocy art. 21 układu eurośródziemnomorskiego przeprowadzone zostały konsultacje w celu zapewnienia, że uwzględnione zostaną wzajemne interesy Wspólnoty i Izraela,

UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Republika Bułgarii i Rumunia, zwane dalej „nowymi państwami członkowskimi”, stają się niniejszym Stronami układu eurośródziemnomorskiego oraz zatwierdzają i przyjmują do wiadomości, w taki sam sposób, jak pozostałe państwa członkowskie, zarówno tekst układu eurośródziemnomorskiego, jak i wspólnych deklaracji, deklaracji i wymian listów.

ROZDZIAŁ I

ZMIANY DO TEKSTU UKŁADU EUROŚRÓDZIEMNOMORSKIEGO, W TYM DO JEGO ZAŁĄCZNIKÓW I PROTOKOŁÓW

Artykuł 2

Produkty rolne, przetworzone produkty rolne i produkty rybołówstwa

1.   W tabeli 1 załącznika VI do układu eurośródziemnomorskiego, zawierającej wykaz koncesji taryfowych na przywóz do Wspólnoty towarów pochodzących z Izraela, dodaje się jedną dodatkową koncesję taryfową, określoną w następujący sposób:

„Kod CN (1)

Wyszczególnienie (2)

Kontyngent roczny

(w tonach)

Koncesja w granicach kontyngentu

ex 2106 90 98

Zaprawy cytrynowe do produkcji napojów bezalkoholowych i napojów, zawierające co najmniej 30 % masy zagęszczonych soków owocowych i nie więcej niż 50 % sacharozy, niezawierające mleka ani przetworów mlecznych

5 550 (3)

33 % obniżki elementu rolnego

2.   W ramach dostosowywania dwustronnych koncesji na produkty rolne, przetworzone produkty rolne i produkty rybołówstwa Strony uzgadniają dodatkowe koncesje taryfowe zgodnie z postanowieniami określonymi w załączniku.

Artykuł 3

Reguły pochodzenia

W protokole [4] wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 3 ust. 1 oraz art. 4 ust. 1 skreśla się odniesienie do nowych państw członkowskich;

2)

załącznik IVa otrzymuje brzmienie:

„Wersja w języku bułgarskim

Износителят на продуктите, които се обхващатот този документ (митническо разрешение № … (1)) декларира, че освен когато ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2).

Wersja w języku hiszpańskim

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no … (1)] declara que, salvo indicación clara en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).

Wersja w języku czeskim

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

Wersja w języku duńskim

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

Wersja w języku niemieckim

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

Wersja w języku estońskim

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Wersja w języku greckim

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ' αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

Wersja w języku angielskim

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

Wersja w języku francuskim

L’exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no … (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (2).

Wersja w języku włoskim

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che, salvo espressa indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

Wersja w języku łotewskim

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … (2).

Wersja w języku litewskim

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinès liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinès kilmés prekés.

Wersja w języku węgierskim

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk preferenciális … (2) származásúak.

Wersja w języku maltańskim

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … (2).

Wersja w języku niderlandzkim

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).

Wersja w języku polskim

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

Wersja w języku portugalskim

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o … (1)], declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

Wersja w języku rumuńskim

Exportatorul produselor la care se referă acest document [autorizația vamală nr. … (1)] declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2).

Wersja w języku słoweńskim

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

Wersja w języku słowackim

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente [číslo povolenia … (1)] vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

Wersja w języku fińskim

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).

Wersja w języku szwedzkim

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

Wersja w języku hebrajskim

Image

3)

załącznik IVb otrzymuje brzmienie:

„Wersja w języku bułgarskim

Износителят на продуктите, които се обхващат от този документ [митническо разрешение № … (1)] декларира, че освен когато ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Wersja w języku hiszpańskim

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no … (1)] declara que, salvo indicación clara en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial. … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Wersja w języku czeskim

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Wersja w języku duńskim

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Wersja w języku niemieckim

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind:

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Wersja w języku estońskim

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti:

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Wersja w języku greckim

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ' αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Wersja w języku angielskim

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin:

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Wersja w języku francuskim

L’exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no … (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Wersja w języku włoskim

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che, salvo espressa indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Wersja w języku łotewskim

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Wersja w języku litewskim

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės:

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Wersja w języku węgierskim

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk preferenciális … (2) származásúak:

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Wersja w języku maltańskim

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Wersja w języku niderlandzkim

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Wersja w języku polskim

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie:

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Wersja w języku portugalskim

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o … (1)], declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Wersja w języku rumuńskim

Exportatorul produselor la care se referă acest document [autorizația vamală nr. … (1)] declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Wersja w języku słoweńskim

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo:

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Wersja w języku słowackim

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente [číslo povolenia … (1)] vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Wersja w języku fińskim

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Wersja w języku szwedzkim

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Wersja w języku hebrajskim

Image

ROZDZIAŁ II

POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE

Artykuł 4

Dowód pochodzenia i współpraca administracyjna

1.   Dowody pochodzenia prawidłowo wydane przez Izrael lub nowe państwo członkowskie w ramach dwustronnych umów o wolnym handlu lub niezależnych uzgodnień obowiązujących między nimi są uznawane w odpowiednich państwach zgodnie z niniejszym protokołem pod następującymi warunkami:

a)

uzyskanie takiego statusu pochodzenia pozwala na zastosowanie preferencyjnego traktowania zgodnie z preferencyjnymi środkami taryfowymi określonymi w układzie eurośródziemnomorskim lub w ogólnym systemie preferencji taryfowych Wspólnoty;

b)

dowód pochodzenia oraz dokumenty przewozowe zostały wydane nie później niż w dniu poprzedzającym dzień przystąpienia;

c)

dowód pochodzenia został przedstawiony organom celnym w okresie czterech miesięcy od dnia przystąpienia.

W przypadku gdy towary do przywozu zgłoszono władzom celnym w Izraelu lub w nowym państwie członkowskim przed dniem przystąpienia, w ramach dwustronnych umów o wolnym handlu lub niezależnych uzgodnień obowiązujących w tym czasie między Izraelem i nowym państwem członkowskim, dowód pochodzenia wystawiony z mocą wsteczną na podstawie tych umów lub uzgodnień może również zostać uznany, pod warunkiem że został on przedstawiony władzom celnym w ciągu czterech miesięcy od dnia przystąpienia.

2.   Izrael i nowe państwa członkowskie mają prawo zachować upoważnienia, poprzez które został nadany status „upoważnionego eksportera” na mocy obowiązujących dwustronnych umów o wolnym handlu lub niezależnych uzgodnień, pod następującymi warunkami:

a)

zasada taka została również przewidziana w umowie zawartej między Izraelem a Wspólnotą przed dniem przystąpienia; i

b)

upoważniony eksporter stosuje zasady pochodzenia określone w tej umowie.

Upoważnienia takie zostaną zastąpione nowymi upoważnieniami wydawanymi na warunkach zawartych w układzie eurośródziemnomorskim nie później niż przed upływem jednego roku od daty przystąpienia.

3.   Wnioski o następczą weryfikację dowodów pochodzenia wydanych na mocy dwustronnych umów o wolnym handlu lub niezależnych uzgodnień, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, mogą być przedstawiane przez właściwe organy celne Izraela lub nowych państw członkowskich i są akceptowane przez te organy przez okres trzech lat od chwili wydania danego dowodu pochodzenia. Weryfikacje prowadzone są zgodnie z dwustronnymi umowami o wolnym handlu, obowiązującymi w dniu wydania dowodu pochodzenia.

Artykuł 5

Tranzyt towarów

1.   Postanowienia układu eurośródziemnomorskiego mają zastosowanie do towarów wywożonych z Izraela do jednego z nowych państw członkowskich lub z jednego z nowych państw członkowskich do Izraela, które spełniają kryteria określone w protokole [4] oraz które w dniu przystąpienia nowych państw członkowskich do Unii Europejskiej znajdują się w drodze albo w składzie czasowym, składzie celnym lub w wolnym obszarze celnym na terenie Izraela lub jednego z nowych państw członkowskich.

2.   W takich przypadkach można przyznać preferencyjne traktowanie, które uzależnione jest od przedstawienia organom celnym kraju przywozu, przed upływem czterech miesięcy od dnia przystąpienia, dowodu pochodzenia wystawionego z mocą wsteczną przez organy celne kraju wywozu.

POSTANOWIENIA OGÓLNE I KOŃCOWE

Artykuł 6

Izrael zobowiązuje się nie wnosić żadnych roszczeń, wniosków lub skarg ani nie wprowadzać zmian i nie odwoływać żadnych koncesji na podstawie art. XXIV.6 i XXVIII GATT z 1994 r. na produkty rolne, przetworzone produkty rolne i produkty rybołówstwa w związku z rozszerzeniem Wspólnoty, pod warunkiem, w odniesieniu do produktów innych niż produkty objęte kodem CN 2106 90 98, zakończenia negocjacji w sprawie nowego protokołu dodatkowego dotyczącego dostosowania dwustronnych koncesji handlowych na produkty rolne, przetworzone produkty rolne i produkty rybołówstwa zgodnie z załącznikiem do niniejszego protokołu.

Artykuł 7

Niniejszy protokół stanowi integralną część układu eurośródziemnomorskiego.

Załącznik do niniejszego protokołu stanowi jego integralną część.

Artykuł 8

1.   Niniejszy protokół jest zatwierdzany przez Wspólnotę, Radę Unii Europejskiej w imieniu państw członkowskich oraz przez Izrael, zgodnie z ich procedurami wewnętrznymi.

2.   Strony powiadamiają się wzajemnie o zakończeniu stosownych procedur, o których mowa w ust. 1. Dokumenty zatwierdzające są składane w Sekretariacie Generalnym Rady Unii Europejskiej.

Artykuł 9

1.   Niniejszy protokół wchodzi w życie pierwszego dnia pierwszego miesiąca następującego po złożeniu ostatniego dokumentu zatwierdzającego.

2.   Protokół stosuje się tymczasowo od dnia 1 stycznia 2007 r.

3.   Niezależnie od ust. 1 i 2 niniejszego artykułu, art. 2 ust. 1 niniejszego protokołu stosuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu jego podpisania.

Artykuł 10

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, w każdym z języków urzędowych Stron, przy czym wszystkie teksty są na równi autentyczne.

Artykuł 11

Tekst układu eurośródziemnomorskiego wraz z załącznikami i protokołami stanowiącymi jego integralną część oraz Akt końcowy wraz z załączonymi do niego deklaracjami zostaną sporządzone w językach bułgarskim i rumuńskim (4), przy czym teksty w każdym z tych języków są na równi autentyczne z tekstem oryginalnym.

Teksty te zatwierdza Rada Stowarzyszenia.

Съставено в Брюксел, 31 октомври 2007 г.

Hecho en Bruselas, el 31 de octubre de 2007.

V Bruselu dne 31. října 2007.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. oktober 2007.

Geschehen zu Brüssel am 31. Oktober 2007.

Brüsselis, 31. oktoober 2007.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 31 Οκτωβρίου 2007.

Done at Brussels on the 31 October 2007, which corresponds to the 19th day of Heshvan in the year five thousend seven hundred and sixty eight in the Hebrew calendar.

Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2007.

Fatto a Bruxelles, addì 31 ottobre 2007.

Briselē, 2007. gada 31. oktobrī.

Priimta Briuselyje, 2007 m. spalio 31 d.

Kelt Brüsszelben, 2007. október 31-én.

Magħmul fi Brussell, 31 ta' Ottubru 2007.

Gedaan te Brussel, 31 oktober 2007.

Sporządzono w Brukseli, dnia 31 października 2007 r.

Feito em Bruxelas, em 31 de Outubro de 2007.

Întocmit la Bruxelles, 31 octombrie 2007.

V Bruseli 31. októbra 2007.

V Bruslju, dne 31. oktobra 2007.

Tehty Brysselissä 31. lokakuuta 2007.

Som skedde i Bryssel den 31 oktober 2007.

Image

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā —

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu państw członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

Image

Image

За Европейската общност

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Community

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienas vārdā —

Europos bendrijų vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskiej

Pelas Comunidades Europeias

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvá

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisöjen puolesta

För Europeiska gemenskapernas vägnar

Image

Image

Image

За Държавата Израел

Por el Estado de Israel

Za Stát Izrael

For Staten Israel

Für den Staat Israel

Iisraeli Riigi nimel

Για τα Κράτος του Ισραήλ

For the State of Israel

Pour l'État d'Israël

Per lo Stato di Israele

Izraēlas Valsts vārdā —

Izraelio Valstybės vardu

Izrael Állam részéről

Għall-Istat ta' Iżrael

Voor de Staat Israël

W imieniu Państwa Izrael

Pelo Estado de Israel

Pentru statul Israel

Za Izraelský štát

Za Državo Izrael

Israelin valtion puolesta

På Staten Israels vägnar

Image

Image


(1)  Kody CN zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1549/2006 (Dz.U. L 301 z 31.10.2006, str. 1).

(2)  W przypadku gdy wskazywane są kody „ex” CN, system preferencji jest ustalany poprzez łączne zastosowanie kodów CN oraz odpowiadającego im opisu.

(3)  W 2007 r. wysokość kontyngentu ustala się na 3 240 ton.”

(4)  Wersje językowe bułgarska i rumuńska zostaną opublikowane w wydaniu specjalnym Dziennika Urzędowego w późniejszym terminie.

ZAŁĄCZNIK

Dotyczący ustaleń mających zastosowanie do koncesji handlowych na produkty rolne, przetworzone produkty rolne i produkty rybołówstwa

Strony uzgadniają, że obecna wielkość handlu między Izraelem i Bułgarią oraz Izraelem i Rumunią, a także warunki dostępu do rynku na mocy istniejących dwustronnych umów o wolnym handlu stanowią minimalną ilość uwzględnianą do celów dostosowania dwustronnych koncesji handlowych na produkty rolne, przetworzone produkty rolne i produkty rybołówstwa w układzie eurośródziemnomorskim, które zostaną wprowadzone w życie w drodze nowego protokołu dodatkowego.


Top