EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2004_379_R_0083_01

2004/897/: 2004/897/WE:
Decyzja Rady z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie podpisania Umowy między Wspólnotą Europejską a Księstwem Lichtensteinu ustanawiającej środki równoważne do przewidzianych w dyrektywie Rady 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek oraz w sprawie zatwierdzenia i podpisania towarzyszącego jej Protokołu Ustaleń
Umowa między Wspólnotą Europejską a księstwem Lichtensteinu ustanawiająca środki równoważne do przewidzianych w dyrektywie rady 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek
Protokół ustaleń

OJ L 379, 24.12.2004, p. 83–104 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

24.12.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 379/83


DECYZJA RADY

z dnia 29 grudnia 2004 r.

w sprawie podpisania Umowy między Wspólnotą Europejską a Księstwem Lichtensteinu ustanawiającej środki równoważne do przewidzianych w dyrektywie Rady 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek oraz w sprawie zatwierdzenia i podpisania towarzyszącego jej Protokołu Ustaleń

(2004/897/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 94 w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje :

(1)

Dnia 16 października 2001 r., Rada upoważniła Komisję do rozpoczęcia negocjacji Umowy z Księstwem Lichtensteinu zapewniającej przyjęcie przez to Państwo środków równoważnych do stosowanych wewnątrz Wspólnoty, w celu zapewnienia efektywnego opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek.

(2)

Tekst Umowy będącej wynikiem tych negocjacji jest zgodny z wytycznymi negocjacyjnymi przyjętymi przez Radę. Tekstowi Umowy towarzyszy Protokół Ustaleń między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi z jednej strony a Księstwem Lichtensteinu z drugiej.

(3)

Z zastrzeżeniem przyjęcia w późniejszym terminie decyzji dotyczącej zawarcia Umowy, wymagane jest podpisanie tych dwóch dokumentów, które zostały parafowane dnia 30 lipca 2004 r., jak też zatwierdzenie przez Radę Protokołu Ustaleń,

PRZYJMUJE NASTĘPUJĄCĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Z zastrzeżeniem przyjęcia w późniejszym terminie decyzji dotyczącej zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Księstwem Lichtensteinu, ustanawiającej środki równoważne do przewidzianych w dyrektywie Rady 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek, upoważnia się Przewodniczącego Rady do wyznaczenia osób upełnomocnionych do podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej Umowy i towarzyszącego jej Protokołu Ustaleń, jak również listów Wspólnoty Europejskiej, o których mowa w art. 21 ust. 2 Umowy i ostatnim akapicie Protokołu Ustaleń.

Protokół Ustaleń, zostaje zatwierdzony przez Radę.

Tekst Umowy i tekst Protokołu Ustaleń są załączone do niniejszej decyzji

Artykuł 2

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 listopada 2004 r.

W imieniu Rady

L. J. BRINKHORST

Przewodniczący


UMOWA

między Wspólnotą Europejską a księstwem Lichtensteinu ustanawiająca środki równoważne do przewidzianych w dyrektywie rady 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA, zwana dalej „Wspólnotą”

oraz

KSIĘSTWO LICHTENSTEINU, zwane dalej „Lichtensteinem”

łącznie zwane dalej „Umawiającą się Stroną” lub „Umawiającymi się Stronami”,

Podkreślając obopólne zainteresowanie dalszym rozwojem uprzywilejowanych stosunków pomiędzy Wspólnotą a Lichtensteinem,

UZGODNIŁY ZAWARCIE NINIEJSZEJ UMOWY:

Artykuł 1

Zatrzymanie podatku przez podmioty wypłacające w Lichtensteinie

1.   Wypłaty odsetek, które są dokonywane przez podmiot wypłacający mający miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Lichtensteinu na rzecz właścicieli odsetek w rozumieniu art. 4 mających miejsce zamieszkania w Państwie Członkowskim Unii Europejskiej, zwanym dalej „Państwem Członkowskim” podlegają, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i art. 2 poniżej, zatrzymaniu podatku od kwoty wypłaty odsetek. Stawka podatku zatrzymanego wynosi 15 % w okresie pierwszych trzech lat stosowania niniejszej Umowy, 20 % przez następne trzy lata i 35 % po tym okresie.

2.   Lichtenstein podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia, by zadania wymagane dla wprowadzenia w życie niniejszej Umowy były wykonywane przez podmiot wypłacający, który ma siedzibę na terytorium Lichtensteinu oraz ustanawia szczegółowe przepisy dotyczące procedur i sankcji.

Artykuł 2

Dobrowolne ujawnienie

1.   Lichtenstein ustanawia procedurę, która umożliwia właścicielowi odsetek, określonemu w art. 4 uniknięcie podatku zatrzymanego określonego w art. 1 poprzez wyraźne upoważnienie jego podmiotu wypłacającego w Lichtensteinie do zgłaszania wypłaty odsetek właściwemu organowi tego państwa. Takie upoważnienie obejmuje wszelkie płatności odsetek dokonane na rzecz właściciela odsetek przez ten podmiot wypłacający.

2.   Informacje, które są przekazywane przez podmiot wypłacający w przypadku wyraźnego upoważnienia dokonanego przez właściciela odsetek obejmują co najmniej:

a)

tożsamość i miejsce zamieszkania właściciela odsetek, ustalone zgodnie z art. 5;

b)

nazwę lub imię i nazwisko oraz adres podmiotu wypłacającego;

c)

numer rachunku właściciela odsetek lub w przypadku braku numeru, określenie wierzytelności stanowiącej podstawę odsetek; oraz

d)

kwotę wypłaty odsetek obliczoną zgodnie z art. 3.

3.   Właściwy organ Lichtensteinu przekazuje informacje, o których mowa w ust. 2 właściwemu organowi Państwa Członkowskiego, w którym właściciel odsetek ma miejsce zamieszkania. Takie przekazywanie informacji dokonywane jest automatycznie i odbywa się, co najmniej raz w roku, w ciągu sześciu miesięcy od końca roku podatkowego w Lichtensteinie, w odniesieniu do wszystkich wypłat odsetek dokonanych w ciągu tego roku.

4.   W przypadku, gdy właściciel odsetek wybiera procedurę dobrowolnego ujawnienia lub w inny sposób składa oświadczenie organom podatkowym w swoim Państwie Członkowskim o swoich dochodach z odsetek, które otrzymał od podmiotu wypłacającego z Lichtensteinu, to dochód z odsetek podlega opodatkowaniu w tym Państwie Członkowskim z zastosowaniem takich samych stawek jak stosowane wobec podobnego dochodu, który powstał w tym państwie.

Artykuł 3

Podstawa obliczania podatku zatrzymanego

1.   Podmiot wypłacający dokonuje potrącenia zgodnie z art. 1 ust. 1 w następujący sposób:

a)

w przypadku wypłaty odsetek w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. a): od kwoty brutto odsetek wypłaconych lub naliczonych;

b)

w przypadku wypłaty odsetek w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) lub d): od kwoty odsetek lub dochodu, o którym mowa w tych literach;

c)

w przypadku wypłaty odsetek w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. c): od kwoty odsetek określonej w tej literze;

2.   Dla celów ust. 1 podatek zatrzymany jest potrącany proporcjonalnie do okresu, podczas którego właściciel odsetek posiada wierzytelność. Jeżeli podmiot wypłacający nie może określić okresu posiadania na podstawie dostępnych mu informacji, to traktuje on właściciela odsetek tak, jakby posiadał wierzytelność w ciągu całego okresu jej istnienia, o ile właściciel nie przedstawi dowodu dotyczącego daty jej uzyskania.

3.   Podatki i potrącenia inne niż podatek zatrzymany, o którym mowa w niniejszej Umowie dotyczące tej samej wypłaty odsetek są zapisywane w poczet kwoty podatku zatrzymanego obliczonej zgodnie z niniejszym artykułem. Dotyczy to w szczególności pobieranego w Lichtensteinie „Couponsteuer” w wysokości 4 %.

Artykuł 4

Definicja właściciela odsetek

1.   Do celów niniejszej Umowy, „właściciel odsetek” oznacza każdą osobę fizyczną, której wypłacane są odsetki lub dla której wypłata odsetek jest zabezpieczana, chyba że osoba taka może udowodnić, że nie otrzymała takich odsetek, ani nie zostały one zabezpieczone na jej rzecz. Osoba fizyczna nie jest uważana za właściciela odsetek, jeżeli:

a)

działała jako podmiot wypłacający w rozumieniu art. 6; lub

b)

działa w imieniu osoby prawnej, funduszu inwestycyjnego lub porównywalnego albo równoważnego podmiotu zajmującego się wspólnymi inwestycjami w papiery wartościowe; lub

c)

działa ona w imieniu innej osoby fizycznej, będącej właścicielem odsetek, która ujawnia podmiotowi wypłacającemu swoją tożsamość oraz państwo, w którym ma miejsce zamieszkania.

2.   Jeżeli podmiot wypłacający otrzyma informacje wskazujące na to, że osoba fizyczna, która otrzymuje wypłatę odsetek lub dla której wypłata odsetek jest zabezpieczona może nie być właścicielem odsetek, to podmiot ten podejmuje właściwe kroki w celu ustalenia tożsamości właściciela odsetek. Jeżeli podmiot wypłacający nie jest w stanie zidentyfikować właściciela odsetek, uznaje daną osobę fizyczną za właściciela odsetek.

Artykuł 5

Tożsamość i miejsce zamieszkania właścicieli odsetek

W celu ustalenia tożsamości i miejsca zamieszkania właściciela odsetek określonego w art. 4 podmiot wypłacający rejestruje imię, nazwisko, adres oraz dane dotyczące miejsca zamieszkania zgodnie ze przepisami prawnymi Lichtensteinu w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy. W odniesieniu do stosunków umownych powstałych, lub w przypadku braku stosunków umownych, transakcji przeprowadzonych po dniu 1 stycznia 2004 r., w stosunku do osób fizycznych, które legitymują się paszportem lub dowodem osobistym wydanym przez Państwo Członkowskie, które utrzymują, że posiadają miejsce zamieszkania w państwie innym niż Państwo Członkowskie lub Lichtenstein, miejsce zamieszkania jest ustalane na podstawie zaświadczenia o miejscu zamieszkania dla celów podatkowych wydanego przez właściwe organy państwa, w którym dana osoba fizyczna utrzymuje, że ma miejsce zamieszkania. W przypadku nieprzedstawienia takiego zaświadczenia, za państwo miejsca zamieszkania uznaje się Państwo Członkowskie, które wydało paszport lub inny urzędowy dokument tożsamości.

Artykuł 6

Definicja podmiotu wypłacającego

Do celów niniejszej Umowy „podmiot wypłacający” w Lichtensteinie oznacza banki, w rozumieniu prawa bankowego Lichtensteinu, sprzedawców papierów wartościowych, w rozumieniu prawa federalnego dotyczącego giełdy i handlu papierami wartościowymi, osoby fizyczne i prawne, mające miejsce zamieszkania lub siedzibę w Lichtensteinie, w tym podmioty gospodarcze, wobec których zastosowanie znajduje Prawo osobowe i spółek (Personen- und Gesellschaftsrecht) Lichtensteinu, spółki osobowe i zakłady spółek zagranicznych, które, nawet sporadycznie, przyjmują, przechowują, inwestują lub przekazują aktywa osób trzecich lub jedynie wypłacają odsetki lub zabezpieczają wypłatę odsetek w ramach swojej działalności.

Artykuł 7

Definicja wypłaty odsetek

1.   Do celów niniejszej Umowy „wypłata odsetek” oznacza:

a)

odsetki wypłacone lub zapisane na dobro rachunku, odnoszące się do wierzytelności wszelkiego rodzaju, włącznie z odsetkami wpłaconymi na depozyty powiernicze przez podmioty z Lichtensteinu wypłacające na rzecz właścicieli odsetek określonych w art. 4, bez względu na to czy są one zabezpieczone hipoteką lub czy wiąże się z nimi prawo uczestniczenia w zyskach dłużnika oraz w szczególności, przychód z rządowych papierów wartościowych i z obligacji, w tym premii i nagród związanych z takimi papierami wartościowymi i obligacjami, ale z wyłączeniem odsetek od pożyczek między osobami fizycznymi, nie działającymi w ramach swojej działalności gospodarczej. Opłaty karne z tytułu opóźnionych płatności nie uznaje się za wypłaty odsetek;

b)

odsetki narosłe lub skapitalizowane przy sprzedaży, zwrocie lub umorzeniu wierzytelności określonych w lit. a);

c)

przychód uzyskany z wypłat odsetek, bezpośrednio lub przez podmiot określony w art. 4 ust. 2 dyrektywy Rady 2003/48/WE z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłaty odsetek, zwanej dalej „dyrektywą”, rozdzielony przez:

i)

przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania mające siedzibę w Państwie Członkowskim,

ii)

podmioty mające siedzibę w Państwie Członkowskim, które korzystają z możliwości przewidzianej w art. 4 ust. 3 dyrektywy i które informują podmiot wypłacający o tym fakcie,

iii)

przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania mające siedzibę poza terytorium Umawiających się Stron,

d)

przychód osiągany ze sprzedaży, zwrotu lub umorzenia akcji, udziałów lub jednostek uczestnictwa w następujących przedsiębiorstwach i podmiotach, jeżeli inwestują one bezpośrednio lub pośrednio przez inne przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania lub podmioty, określone poniżej, więcej niż 40 % ich aktywów w wierzytelności, jak określono w lit. a):

i)

przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania mające siedzibę w Państwie Członkowskim,

ii)

podmioty mające siedzibę w Państwie Członkowskim, które korzystają z możliwości przewidzianej w art. 4 ust. 3 dyrektywy i które informują podmiot wypłacający o tym fakcie,

iii)

przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania mające siedzibę poza terytorium Umawiających się Stron,

2.   W odniesieniu do ust. 1 lit. c) w sytuacji, gdy podmiot wypłacający nie posiada informacji dotyczących części przychodu, który uzyskiwany jest z wypłat odsetek, całkowita kwota przychodu jest uznawana za wypłatę odsetek.

3.   W odniesieniu do ust. 1 lit. d) w sytuacji, gdy podmiot wypłacający nie posiada informacji dotyczących procentu aktywów zainwestowanych w wierzytelności lub w akcje, udziały lub jednostki określone w tym ustępie, procent ten jest uznawany za wyższy od 40 %. W przypadku, gdy podmiot wypłacający nie może ustalić wysokości przychodu osiągniętego przez właściciela odsetek, przychód uznaje się za odpowiadający wpływom ze sprzedaży, zwrotu lub umorzenia akcji, udziałów lub jednostek.

4.   Przychód odnoszący się do przedsiębiorstw lub podmiotów, które zainwestowały do 15 % swoich aktywów w wierzytelności w znaczeniu ust. 1 lit. a) nie jest uznawany za wypłatę odsetek zgodnie z ust. 1 lit. c) i d).

5.   Stopa procentowa, o której mowa w ust. 1 lit. d) i ust. 3 od dnia 1 stycznia 2011 r. wynosi 25 %.

6.   Stopa procentowa, o której mowa w ust. 1 lit. d) i w ust. 4 ustala się przez odniesienie do polityki inwestycyjnej określonej w regulaminie funduszu lub dokumentach założycielskich zainteresowanych przedsiębiorstw lub podmiotów, a jeżeli nie będzie to możliwe przez odniesienie do rzeczywistej struktury aktywów zainteresowanych przedsiębiorstw lub podmiotów.

Artykuł 8

Podział przychodu

1.   Lichtenstein zatrzymuje 25 % wpływów z podatku zatrzymanego, a 75 % wpływów przekazuje Państwu Członkowskiemu, w którym właściciel odsetek ma miejsce zamieszkania.

2.   Takie transfery są przeprowadzane każdego roku w jednej racie na rzecz każdego Państwa Członkowskiego najpóźniej w ciągu 6 miesięcy od końca roku podatkowego w Lichtensteinie.

Artykuł 9

Zniesienie podwójnego opodatkowania

1.   Jeżeli od odsetek otrzymanych przez właściciela odsetek podmiot wypłacający w Lichtensteinie potrącił podatek zatrzymany, to Państwo Członkowskie miejsca zamieszkania dla celów podatkowych właściciela odsetek przyznaje mu ulgę podatkową równą wysokości podatku zatrzymanego. W przypadku, gdy kwota ta zgodnie z jego prawem krajowym przekracza kwotę podatku należnego od łącznej kwoty odsetek podlegających podatkowi zatrzymanemu, Państwo Członkowskie zamieszkania do celów podatkowych zwróci nadpłaconą kwotę podatku właścicielowi odsetek.

2.   Jeżeli odsetki otrzymane przez właściciela odsetek zostały objęte podatkami i potrąceniami innymi niż podatek zatrzymany określony w niniejszej Umowie, a Państwo Członkowskie miejsca zamieszkania dla celów podatkowych przyznaje ulgę podatkową dla takich podatków i potrąceń zgodnie ze swoim prawem krajowym lub umowami w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, takie podatki lub potrącenia są naliczane przed zastosowaniem procedury z ust. 1. Państwo Członkowskie miejsca zamieszkania dla celów podatkowych akceptuje zaświadczenia wydane przez podmioty z Lichtensteinu wypłacające jako właściwy dowód podatku lub podatku zatrzymanego zakładając, że właściwy organ Państwa Członkowskiego zamieszkania dla celów podatkowych jest w stanie uzyskać od właściwych organów Lichtensteinu potwierdzenie informacji zawartych w zaświadczeniach wydanych przez podmioty wypłacające z Lichtensteinu.

3.   Państwo Członkowskie zamieszkania do celów podatkowych właściciela odsetek może zastąpić mechanizm ulgi podatkowej, o którym mowa w ust. 1 i 2 zwrotem podatku zatrzymanego, o którym mowa w art. 1.

Artykuł 10

Wymiana informacji

1.   Właściwe organy Lichtensteinu i każdego Państwa Członkowskiego wymieniają informacje w sprawie zachowania stanowiącego oszustwo podatkowe według prawa państwa proszonego lub podobne przestępstwo w odniesieniu do dochodu objętego niniejszą Umową. „Podobne przestępstwo” oznacza jedynie przestępstwo o podobnym stopniu szkodliwości jak w przypadku oszustwa podatkowego na podstawie prawa państwa proszonego. W odpowiedzi na właściwie umotywowany wniosek, państwo proszone przekazuje, zgodnie z jego przepisami proceduralnymi, informacje dotyczące kwestii, w sprawie których państwo wnioskujące prowadzi postępowanie lub może prowadzić postępowanie na podstawie przepisów administracyjnych, cywilnych lub karnych. Wszelkie informacje otrzymywane przez Lichtenstein lub Państwo Członkowskie traktowane są jako poufne w taki sam sposób jak informacje uzyskane zgodnie z przepisami krajowymi tego Państwa i są ujawniane jedynie osobom lub organom (w tym sądom i organom administracyjnym) związanym z określaniem wysokości lub pobieraniem podatków, egzekwowaniem stosowania i ściganiem naruszeń przepisów w tym względzie lub też rozstrzyganiem odwołań związanych z dochodami, których dotyczy niniejsza Umowa. Takie osoby lub organy wykorzystują uzyskane informacje jedynie do wyżej wymienionych celów. Mogą one ujawniać uzyskane informacje w ramach postępowań przed sądami powszechnymi lub w orzeczeniach sądowych.

2.   Przy ustalaniu czy informacje mogą być przekazane w odpowiedzi na wniosek, państwo proszone stosuje przepisy o przedawnieniu obowiązujące zgodnie z prawem państwa, wnioskującego a nie na podstawie przepisów o przedawnieniu państwa proszonego.

3.   Państwo proszone przekazuje informacje w sytuacjach, gdy państwo wnioskujące ma uzasadnione podejrzenia, że zachowanie może stanowić oszustwo podatkowe lub podobne przestępstwo. Podejrzenie państwa wnioskującego co do zaistnienia oszustwa podatkowego lub podobnego przestępstwa może być oparte na:

a)

dokumentach uwierzytelnionych lub nieuwierzytelnionych, zawierających między innymi dokumenty handlowe, księgi rachunkowe lub informacje o kontach bankowych;

b)

informacjach pochodzących z oświadczenia podatnika;

c)

informacjach przekazanych od informatora lub innej osoby trzeciej, które zostały potwierdzone w sposób niezależny lub w inny sposób mogą zostać uznane za wiarygodne; lub

d)

dowodach pośrednich.

4.   Na wniosek Państwa Członkowskiego Lichtenstein podejmuje dwustronne negocjacje z tym Państwem Członkowskim w celu określenia kategorii przypadków, które zgodnie z procedurą podatkową tego państwa stanowią „podobne przestępstwo”.

Artykuł 11

Właściwe organy

Do celów niniejszej Umowy organy wymienione w załączniku I stanowią właściwe organy.

Artykuł 12

Konsultacje

W przypadku pojawienia się jakiejkolwiek niezgodności pomiędzy właściwym organem Lichtensteinu a jednym lub kilkoma właściwymi organami, o których mowa w art. 11 w odniesieniu do interpretacji lub stosowania niniejszej Umowy dołożą one starań, aby rozwiązać je w drodze wzajemnego porozumienia. Informują one natychmiast Komisję Wspólnot Europejskich i właściwe organy innych Państw Członkowskich o wynikach swoich konsultacji. Na wniosek dowolnego właściwego organu Komisja może brać udział w konsultacjach w odniesieniu do kwestii związanych z interpretacją Umowy.

Artykuł 13

Przegląd

1.   Umawiające się Strony konsultują się nawzajem co najmniej raz na trzy lata lub na wniosek dowolnej z Umawiających się Stron mając na uwadze analizę i, jeżeli Umawiające się Strony uznają to za konieczne, poprawę praktycznego funkcjonowania niniejszej Umowy oraz ocenę sytuacji międzynarodowej. Konsultacje odbywają się w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub w przypadkach pilnych najszybciej jak to możliwe.

2.   Na podstawie takiej oceny Umawiające się Strony mogą konsultować się wzajemnie w celu zbadania, czy przy uwzględnieniu sytuacji międzynarodowej niezbędne są zmiany niniejszej Umowy.

3.   Po zdobyciu odpowiedniego doświadczenia związanego z pełnym wprowadzaniem w życie art.1 ust. 1 Umawiające się Strony przeprowadzają ze sobą konsultacje w celu zbadania, czy po uwzględnieniu sytuacji międzynarodowej niezbędna jest zmiana niniejszej Umowy.

4.   Do celów konsultacji, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 każda Umawiająca się Strona informuje drugą Umawiającą się Stronę o rozwoju sytuacji, która mogłaby mieć wpływ na właściwe funkcjonowanie niniejszej Umowy. Obejmuje to również wszelkie stosowne umowy między jedną z Umawiających się Stron i państwem trzecim.

Artykuł 14

Powiązanie z dwustronnymi umowami w sprawie unikania podwójnego opodatkowania

Postanowienia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Lichtensteinem a Państwami Członkowskimi nie stanowią przeszkody w nakładaniu podatku zatrzymanego, który przewiduje niniejsza Umowa.

Artykuł 15

Postanowienia przejściowe dotyczące zbywalnych dłużnych papierów wartościowych (1)

1.   Od daty rozpoczęcia stosowania niniejszej Umowy, i tak długo, jak co najmniej jedno Państwo Członkowskie stosuje również podobne przepisy, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2010 r., krajowe i międzynarodowe obligacje i inne zbywalne dłużne papiery wartościowe, których pierwsza emisja miała miejsce przed dniem 1 marca 2001 r., lub w odniesieniu do których pierwotny prospekt emisyjny został zatwierdzony przed tą datą przez właściwe organy państwa emisji, nie są uznawane za wierzytelności w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. a), o ile nie były dokonywane dalsze emisje zbywalnych dłużnych papierów wartościowych w dniu 1 marca 2002 r. lub po tym dniu.

Jednakże w przypadku, gdy co najmniej jedno Państwo Członkowskie stosuje również podobne przepisy, postanowienia niniejszego artykułu będą nadal stosowane po 31 grudnia 2010 r. w odniesieniu do zbywalnych dłużnych papierów wartościowych, które:

zawierają klauzule o ubruttowieniu i o wcześniejszym umorzeniu, oraz

w przypadkach, gdy podmiot wypłacający, w rozumieniu art. 6, ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w Lichtensteinie, i

gdy ten podmiot wypłacający dokonuje wypłat odsetek bezpośrednio lub zabezpiecza wypłatę odsetek na bezpośrednią korzyść właściciela odsetek mającego miejsce zamieszkania w Państwie Członkowskim.

W przypadku, gdy wszystkie Państwa Członkowskie zaprzestaną stosowania podobnych przepisów, postanowienia niniejszego artykułu stosują się jedynie w odniesieniu do zbywalnych papierów, które:

zawierają klauzule o ubruttowieniu i o wcześniejszym umorzeniu, oraz

w przypadku, kiedy podmiot wypłacający emitenta ma siedzibę w Lichtensteinie, i

gdy ten podmiot wypłacający dokonuje wypłat odsetek bezpośrednio lub zabezpiecza wypłatę odsetek na bezpośrednią korzyść właściciela odsetek mającego miejsce zamieszkania w Państwie Członkowskim.

W przypadku, gdy w dniu 1 marca 2002 r. lub po tym dniu, dokonano kolejnej emisji wyżej wymienionego zbywalnego dłużnego papieru wartościowego wyemitowanego przez rząd lub podmiot powiązany działający w charakterze organu władzy publicznej, lub którego rola uznawana jest na mocy umowy międzynarodowej (podmioty te są wymienione w załączniku II), cała emisja takiego papieru wartościowego, obejmująca pierwotną emisję i wszelkie kolejne emisje jest uznawana za wierzytelność w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. a).

W przypadku, gdy w dniu 1 marca 2002 r. lub po tym dniu dokonano kolejnej emisji wyżej wymienionego zbywalnego dłużnego papieru wartościowego wyemitowanego przez jakiegokolwiek innego emitenta nie objętego akapitem czwartym, taka kolejna emisji jest uznawana za wierzytelność w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. a).

2.   Niniejszy artykuł nie uniemożliwia Lichtensteinowi i Państwom Członkowskim utrzymania opodatkowania dochodów pochodzących ze zbywalnych papierów dłużnych, o których mowa w ust. 1 zgodnie z ich prawem krajowym.

Artykuł 16

Podpisanie, wejście w życie i czas trwania

1.   Niniejsza Umowa wymaga ratyfikacji lub zatwierdzenia przez Umawiające się Strony zgodnie z ich wewnętrznymi procedurami. Umawiające się Strony notyfikują sobie nawzajem zakończenie tych procedur. Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po ostatniej notyfikacji.

2.   Pod warunkiem spełnienia wymogów konstytucyjnych Lichtensteinu i wymogów prawa wspólnotowego dotyczących przystępowania do umów międzynarodowych i bez uszczerbku dla art. 18, Lichtenstein i, tam gdzie to stosowne, Wspólnota w sposób skuteczny wprowadzą w życie i stosują niniejszą Umowę od dnia 1 lipca 2005 r. i notyfikują to sobie wzajemnie.

3.   Niniejsza Umowa pozostaje w mocy do czasu jej wypowiedzenia przez jedną z Umawiających się Stron.

4.   Każda z Umawiających się Stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę poprzez notyfikację drugiej Umawiającej się Stronie jej wypowiedzenia. W takim przypadku niniejsza Umowa wygasa po upływie 12 miesięcy od notyfikacji.

Artykuł 17

Stosowanie i zawieszenie stosowania

1.   Stosowanie niniejszej Umowy jest uzależnione od przyjęcia i wprowadzenia w życie przez zależne i stowarzyszone terytoria Państw Członkowskich, o których mowa w sprawozdaniu Rady (sprawy gospodarcze i finansowe) ze Szczytu Rady Europejskiej z Santa Maria da Feira z 19–20 czerwca 2000 r., jak również przez Stany Zjednoczone Ameryki, Szwajcarię, Andorę, Monako i San Marino odpowiednio, środków, które są zgodne ze środkami lub równoważne środkom zawartym w dyrektywie lub w niniejszej Umowie oraz zapewnienia tych samych terminów wprowadzenia w życie.

2.   Umawiające się Strony podejmują decyzję, za wspólnym porozumieniem, na co najmniej sześć miesięcy przed datą, o której mowa w art. 16 ust. 2 niniejszej Umowy, czy warunki ustalone w ust. 1 zostaną spełnione uwzględniając daty wejścia w życie odpowiednich środków w Państwach Członkowskich, wyżej wymienionych państwach trzecich i odpowiednich terytoriach zależnych i stowarzyszonych. Jeżeli Umawiające się Strony zdecydują, że warunki nie zostaną spełnione, przyjmują one, za wspólnym porozumieniem, nową datę dla celów art. 16 ust. 2.

3.   Stosowanie niniejszej Umowy lub jej części może zostać zawieszone ze skutkiem natychmiastowym przez każdą z Umawiających się Stron poprzez notyfikację drugiej Umawiającej się Stronie, w przypadku gdy dyrektywa lub jej część, zgodnie z prawem wspólnotowym, przestanie, choćby tymczasowo, obowiązywać lub w przypadku gdy Państwo Członkowskie zawiesi stosowanie przepisów krajowych wydanych w wykonaniu dyrektywy.

4.   Każda z Umawiających się Stron może zawiesić stosowanie niniejszej Umowy poprzez notyfikację drugiej Umawiającej się Stronie w przypadku, gdy w jednej trzeciej Państw lub terytoriów, o których mowa w ust. 1 kolejno zaprzestanie stosowania środków określonych w ust. 1. Zawieszenie stosowania następuje nie wcześniej niż po upływie dwóch miesięcy od notyfikacji. Wznawia się stosowanie niniejszej Umowy niezwłocznie po przywróceniu stosowania tych środków.

Artykuł 18

Roszczenia i ostateczne ustalenia

1.   W przypadku gdyby niniejsza Umowa została wypowiedziana lub jej stosowanie zostało zawieszone w całości lub części, roszczenia osób fizycznych zgodnie z art. 9 pozostają nienaruszone.

2.   W takim przypadku, Lichtenstein sporządza ostateczne wyliczenie na koniec okresu stosowania niniejszej Umowy i dokonuje ostatecznej płatności Państwom Członkowskim.

Artykuł 19

Zasięg terytorialny

Niniejsza Umowa stosuje się, z jednej strony do terytoriów, do których stosuje się Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską i zgodnie z warunkami ustalonymi w tym Traktacie a, z drugiej strony, do terytorium Lichtensteinu.

Artykuł 20

Załączniki

1.   Załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy.

2.   Wykaz właściwych organów w załączniku I może być zmieniany w drodze notyfikacji Lichtensteinu wobec drugiej Umawiającej się Strony w odniesieniu do organu, o którym mowa w lit. a) i notyfikacji Wspólnoty w odniesieniu do innych organów.

Wykaz powiązanych podmiotów w załączniku 2 może być zmieniony za wspólnym porozumieniem.

Artykuł 21

Języki

1.   Niniejsza umowa jest sporządzona w dwóch egzemplarzach, w językach: angielskim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim i włoskim, przy czym wszystkie te teksty są jednakowo autentyczne.

2.   Tekst w języku maltańskim zostanie uwierzytelniony przez Umawiające się Strony na podstawie wymiany listów. Jego tłumaczenie jest na równi autentyczne, z tłumaczeniem w językach wymienionych w ust. 1.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Acuerdo.

NA DŮKAZ ČEHOŽ připojili níže podepsaní zplnomocnění zástupci k této smlouvě své podpisy.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.

SELLE KINNITUSEKS on täievolilised esindajad käesolevale lepingule alla kirjutanud.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από την παρούσα συμφωνία.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned plenipotentiaries have hereunto set their hands.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto la propria firma in calce al presente accordo.

TO APLIECINOT, attiecīgi pilnvarotas personas ir parakstījušas šo nolīgumu.

TAI PALIUDYDAMI, šį Susitarimą pasirašė toliau nurodyti įgaliotieji atstovai.

FENTIEK HITELÉÜL e megállapodást az alulírott meghatalmazottak alább kézjegyükkel látták el.

B'XIEHDA TA' DAN, il-Plenipotenzjari hawn taħt iffirmati ffirmaw dan il-Ftehim.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze overeenkomst hebben geplaatst.

W DOWÓD CZEGO, niżej podpisani pełnomocnicy złożyli swoje podpisy.

EM FÉ DO QUE, os plenipotenciários abaixo assinados apuserem as suas assinaturas no final do presente Acordo.

NA DÔKAZ ČOHO dolupodpísaní splnomocnení zástupcovia podpísali túto dohodu.

V POTRDITEV TEGA so spodaj podpisani pooblaščenci podpisali ta sporazum.

TÄMÄN VAKUUDEKSI allamainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

TILL BEVIS HÄRPÅ har undertecknade befullmäktigade undertecknat detta avtal.

Hecho en Bruselas, el siete de diciembre del dos mil cuatro.

V Bruselu dne sedmého prosince dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Bruxelles, den syvende december to tusind og fire.

Geschehen zu Brüssel am siebten Dezember zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta detsembrikuu seitsmendal päeval Brüsselis.

Εγινε στις Βρυξέλλες, στις εφτά Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Brussels on the seventh day of December in the year two thousand and four.

Fait à Bruxelles, le sept décembre deux mille quatre.

Fatto a Bruxelles, addì sette dicembre duemilaquattro.

Briselē, divi tūkstoši ceturtā gada septītajā decembrī.

Pasirašyta du tūkstančiai ketvirtųjų metų gruodžio septintą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kettőezer negyedik év december hetedik napján.

Magħmul fi Brussel fis-seba' jum ta' Diċembru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Brussel, de zevende december tweeduizendvier.

Sporządzono w Brukseli dnia siódmego grudnia roku dwutysięcznego czwartego.

Feito em Bruxelas, em sete de Dezembro de dois mil e quatro.

V Bruseli siedmeho decembra dvetisícštyri.

V Bruslju, dne sedmega decembra leta dva tisoč štiri.

Tehty Brysselissä seitsemäntenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Bryssel den sjunde december tjugohundrafyra.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Für das Fürstentum Liechtenstein

Image


(1)  Podobnie jak w dyrektywie, te przepisy przejściowe stosują się również do zbywalnych papierów dłużnych będących w posiadaniu za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych.

ZAŁĄCZNIK I

WYKAZ WŁAŚCIWYCH ORGANÓW

Do celów niniejszej Umowy „właściwe organy” to:

a)

w Lichtensteinie: Die Regierung des Fürstentums Lichtenstein lub upoważniony przedstawiciel,

b)

w Królestwie Belgii: De Minister van Financiën/Le Ministre des Finances lub upoważniony przedstawiciel,

c)

w Republice Czeskiej: Ministr financí lub upoważniony przedstawiciel,

d)

w Królestwie Danii: Skatteministeren lub upoważniony przedstawiciel,

e)

w Republice Federalnej Niemiec: Der Bundesminister der Finanzen lub upoważniony przedstawiciel,

f)

w Republice Estońskiej: Rahandusminister lub upoważniony przedstawiciel,

g)

w Republice Greckiej: Ο Υπουργός των Οικονομικών lub upoważniony przedstawiciel,

h)

w Królestwie Hiszpanii: El Ministro de Hacienda lub upoważniony przedstawiciel,

i)

w Republice Francuskiej: Le Ministre chargé du budget lub upoważniony przedstawiciel,

j)

w Irlandii: The Revenue Commissioners lub ich upoważniony przedstawiciel,

k)

w Republice Włoskiej: Il Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali lub upoważniony przedstawiciel,

l)

w Republice Cypryjskiej: Υπουργός Οικονομικών lub upoważniony przedstawiciel,

m)

w Republice Łotewskiej: Finanšu ministrs lub upoważniony przedstawiciel,

n)

w Republice Litewskiej: Finansų ministras lub upoważniony przedstawiciel,

o)

w Wielkim Księstwie Luksemburga: Le Ministre des Finances lub upoważniony przedstawiciel; jednak, dla celów art. 10 właściwym organem jest „le Procureur Général d'Etat luxemburgeois”,

p)

w Republice Węgierskiej: A pénzügyminiszter lub upoważniony przedstawiciel,

q)

w Republice Malty: Il-Ministru responsabbli għall-Finanzi lub upoważniony przedstawiciel,

r)

w Królestwie Niderlandów: De Minister van Financiën lub upoważniony przedstawiciel,

s)

w Republice Austrii: Der Bundesminister für Finanzen lub upoważniony przedstawiciel,

t)

w Rzeczpospolitej Polskiej: Minister Finansów lub upoważniony przedstawiciel,

u)

w Republice Portugalskiej: O Ministro das Finanças lub upoważniony przedstawiciel,

v)

w Republice Słowenii: Minister za finance lub upoważniony przedstawiciel,

w)

w Republice Słowackiej: Minister financií lub upoważniony przedstawiciel,

x)

w Republice Finlandii: Valtiovarainministeriö/Finansministeriet lub upoważniony przedstawiciel,

y)

w Królestwie Szwecji: Chefen för Finansdepartementet lub upoważniony przedstawiciel,

z)

w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej i na terytoriach europejskich, za których stosunki zewnętrzne jest odpowiedzialne Zjednoczone Królestwo: the Commissioners of Inland Revenue lub ich upoważniony przedstawiciel i właściwy organ w Gibraltarze, który Zjednoczone Królestwo wyznaczy zgodnie z uzgodnionym Porozumieniem odnoszącym się do władz Gibraltaru w kontekście UE oraz instrumentami WE i związanymi z nimi traktatami notyfikowanymi Państwom Członkowskim i instytucjom Unii Europejskiej z 19 kwietnia 2000 r., kopia którego jest notyfikowana Lichtensteinowi przez Sekretarza Generalnego Rady Unii Europejskiej, i które stosuje się do niniejszej Umowy.

ZAŁĄCZNIK II

WYKAZ POWIĄZANYCH PODMIOTÓW

Do celów art. 15 niniejszej Umowy, następujące podmioty będą uznawane za „powiązane podmioty działające w charakterze organu władzy publicznej lub, którego rola uznawana jest na mocy umowy międzynarodowej”:

PODMIOTY W UNII EUROPEJSKIEJ:

Belgia

 

Vlaams Gewest (Region Flamandzki)

 

Région wallonne (Region Waloński)

 

Région bruxelloise/Brussels Gewest (Region Brukselski)

 

Communauté française (Wspólnota Francuska)

 

Vlaamse Gemeenschap (Wspólnota Flamandzka)

 

Deutschsprachige Gemeinschaft (Wspólnota Niemieckojęzyczna)

Hiszpania

 

Xunta de Galicia (Organ Wykonawczy Regionu Galicji)

 

Junta de Andalucía (Organ Wykonawczy Regionu Andaluzji)

 

Junta de Extremadura (Organ Wykonawczy Regionu Extremadury)

 

Junta de Castilla-La Mancha (Organ Wykonawczy Regionu Castilla-La Mancha)

 

Junta de Castilla-León (Organ Wykonawczy Regionu Castilla-León)

 

Gobierno Foral de Navarra (Władze Regionalne Navarry)

 

Govern de les Illes Balears (Władze Balearów)

 

Generalitat de Catalunya (Autonomiczne Władze Katalonii)

 

Generalitat de Valencia (Autonomiczne Władze Walencji)

 

Diputación General de Aragón (Regionalna Rada Aragonii)

 

Gobierno de las Islas Canarias (Władze Wysp Kanaryjskich)

 

Gobierno de Murcia (Władze Murcji)

 

Gobierno de Madrid (Władze Madrytu)

 

Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco/Euzkadi (Władze Autonomicznej Wspólnoty Kraju Basków)

 

Diputación Foral de Guipúzcoa (Regionalna Rada Guipúzcoa)

 

Diputación Foral de Vizcaya/Bizkaia (Regionalna Rada Biskajska)

 

Diputación Foral de Alava (Regionalna Rada Alavy)

 

Ayuntamiento de Madrid (Rada Miasta Madrytu)

 

Ayuntamiento de Barcelona (Rada Miasta Barcelony)

 

Cabildo Insular de Gran Canaria (Rada Wyspy Gran Canaria)

 

Cabildo Insular de Tenerife (Rada Wyspy Teneryfa)

 

Instituto de Crédito Oficial (Instytucja Kredytu Publicznego)

 

Instituto Catalán de Finanzas (Instytucja Finansowa Katalonii)

 

Instituto Valenciano de Finanzas (Instytucja Finansowa Walencji)

Grecja

 

Оργανισμός Тηλεπικοινωνιών Ελλάδος (Krajowa Organizacja Telekomunikacyjna)

 

Оργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Krajowa Organizacja Kolei)

 

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Publiczna Spółka Energetyczna)

Francja

 

La Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) (Fundusz Umorzenia Długu Publicznego)

 

L'Agence française de développement (AFD) (Francuska Agencja Rozwoju)

 

Réseau Ferré de France (RFF) (Koleje Francuskie)

 

Caisse Nationale des Autoroutes (CNA) (Fundusz Autostrad Krajowych)

 

Assistance publique Hôpitaux de Paris (APHP) (Pomoc Publiczna Szpitali Paryskich)

 

Charbonnages de France (CDF) (Francuska Rada ds. Węgla)

 

Entreprise minière et chimique (EMC) (Spółka Górnicza i Chemiczna)

Włochy

 

Regiony

 

Prowincje

 

Władze miejskie

 

Cassa Depositi e Prestiti (Fundusz Depozytowy i Pożyczkowy)

Łotwa

 

Pavaldîbas (samorządy lokalne)

Polska

 

gminy

 

powiaty

 

województwa

 

związki gmin

 

związki powiatów

 

związki województw

 

miasto stołeczne Warszawa

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 

Agencja Nieruchomości Rolnych

Portugalia

 

Região Autónoma da Madeira (Autonomiczny Region Madery)

 

Região Autónoma dos Açores (Autonomiczny Region Azorów)

 

Władze miejskie

Słowacja

 

mestá a obce (gminy)

 

Železnice Slovenskej republiky (Słowackie Koleje Państwowe)

 

Štátny fond cestného hospodárstva (Narodowy Fundusz Zarządzania Drogami)

 

Slovenské elektrárne (Słowackie Zakłady Energetyczne)

 

Vodohospodárska výstavba (Przedsiębiorstwo Wodociągów)

PODMIOTY MIĘDZYNARODOWE:

 

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju

 

Europejski Bank Inwestycyjny

 

Azjatycki Bank Rozwoju

 

Afrykański Bank Rozwoju

 

Bank Światowy/IBRD/MFW

 

Międzynarodowa Korporacja Finansowa

 

Międzyamerykański Bank Rozwoju

 

Fundusz Rozwoju Społecznego Rady Europy

 

EURATOM

 

Wspólnota Europejska

 

Andyjska Korporacja Rozwoju (CAF)

 

Eurofima

 

Europejska Wspólnota Węgla i Stali

 

Nordycki Bank Inwestycyjny

 

Karaibski Bank Rozwoju

Przepisy art. 15 pozostają bez uszczerbku dla wszelkich zobowiązań międzynarodowych, jakie umawiające się strony mogły zaciągnąć w stosunku do wyżej wymienionych podmiotów międzynarodowych.

PODMIOTY W PAŃSTWACH TRZECICH

Podmioty spełniające następujące kryteria:

1)

podmiot wyraźnie uznawany za podmiot publiczny według kryteriów krajowych;

2)

taki podmiot publiczny jest producentem nierynkowym, zarządzającym i finansującym zespół działań, głównie zapewniając towary i usługi nierynkowe, przeznaczone na użytek społeczności, skutecznie kontrolowany przez władze centralne;

3)

taki podmiot publiczny jest dużym i regularnym emitent skryptów dłużnych;

4)

zainteresowane państwo może zapewnić, aby taki podmiot publiczny nie korzystał z wcześniejszego umorzenia w przypadku klauzul dotyczących ubruttowienia.


PROTOKÓŁ USTALEŃ

między Wspólnotą Europejską, Królestwem Belgii, Republiką Czeską, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Estońską, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Irlandią, Republiką Włoską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Republiką Węgierską, Republiką Malty, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Portugalii, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką, Republiką Finlandii, Królestwem Szwecji, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej a Księstwem Lichtensteinu

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA,

KRÓLESTWO BELGII,

REPUBLIKA CZESKA,

KRÓLESTWO DANII,

REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC,

REPUBLIKA ESTOŃSKA,

REPUBLIKA GRECKA,

KRÓLESTWO HISZPANII,

REPUBLIKA FRANCUSKA,

IRLANDIA,

REPUBLIKA WŁOSKA,

REPUBLIKA CYPRYJSKA,

REPUBLIKA ŁOTEWSKA,

REPUBLIKA LITEWSKA,

WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA,

REPUBLIKA WĘGIERSKA,

REPUBLIKA MALTY,

KRÓLESTWO NIDERLANDÓW,

REPUBLIKA AUSTRII,

RZECZPOSPOLITA POLSKA,

REPUBLIKA PORTUGALII,

REPUBLIKA SŁOWENII,

REPUBLIKA SŁOWACKA,

REPUBLIKA FINLANDII,

KRÓLESTWO SZWECJI,

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ

ORAZ

KSIĘSTWO LICHTENSTEINU, zwanym dalej „Lichtensteinem”

ZGODZIŁY SIĘ ZAWRZEĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ:

1.   WSTĘP

Lichtenstein i Wspólnota Europejska zawierają Umowę ustanawiającą środki równoważne do przewidzianych w dyrektywie Rady 2003/48/WE z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłaconych odsetek (dalej zwanej dyrektywą). Niniejszy Protokół Ustaleń jest uzupełnieniem Porozumienia.

2.   ROZMOWY Z INNYMI PAŃSTWAMI TRZECIMI W SPRAWIE ZABEZPIECZENIA RÓWNOWAŻNYCH ŚRODKÓW

W okresie przejściowym przewidzianym w dyrektywie Wspólnota Europejska podejmie rozmowy z innymi ważnymi ośrodkami finansowymi celem zachęcenia tych jurysdykcji do przyjęcia środków równoważnych wobec stosowanych we Wspólnocie.

3.   DEKLARACJA INTENCJI

Sygnatariusze niniejszego Protokołu Ustaleń oświadczają, iż uznają Umowę, o której mowa w pkt. 1 i niniejszy Protokół za rozwiązanie możliwe do przyjęcia i mające równoważny charakter, które można uznać za zabezpieczające interesy stron. Z tego względu będą realizować one uzgodnione środki w dobrej wierze i nie będą działać jednostronnie podważając niniejsze porozumienie bez uzasadnionej przyczyny.

W razie wykrycia jakiejkolwiek istotnej różnicy między zakresem dyrektywy przyjętej w dniu 3 czerwca 2003 r. i zakresem Umowy, w szczególności odnośnie art. 6 Umowy, Umawiające się Strony niezwłocznie podejmą konsultacje zgodnie z art. 13 ust. 1 Umowy, mając na celu zapewnienie, by zachowany został równoważny charakter środków przewidzianych w Umowie.

Lichtenstein zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu niezwłocznego określenia możliwości zaakceptowania należycie uzasadnionego wniosku o wymianę informacji zgodnie z art. 10 Umowy, zgodnie z jego krajowymi przepisami dotyczącym postępowania.

Unia Europejska i jej Państwa Członkowskie uwzględnią decyzję Lichtensteinu o zapewnieniu środków równoważnych dyrektywie przy współpracy z Lichtensteinem, w tym współpracy w zakresie zagadnień podatkowych. Sygnatariusze uzgadniają w związku z tym, że każda ze stron negocjacji przewidzianych w art. 10 ust. 4 Umowy może jednocześnie poruszyć inne zagadnienia podatkowe, w tym zagadnienia związane z eliminacją lub redukcją podwójnego opodatkowania dochodów.

Sporządzono w Brukseli dnia 7 grudnia 2004 r. w dwóch egzemplarzach, w następujących językach: angielskim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, łotewskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim i włoskim, przy czym teksty w każdym z tych języków są na równi autentyczne.

Tekst w języku maltańskim zostanie uwierzytelniony przez Umawiające się Strony na podstawie wymiany listów. Jego tłumaczenie jest na równi autentyczne, z tłumaczeniem w językach wymienionych w poprzednim akapicie.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Acuerdo.

NA DŮKAZ ČEHOŽ připojili níže podepsaní zplnomocnění zástupci k této smlouvě své podpisy.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.

SELLE KINNITUSEKS on täievolilised esindajad käesolevale lepingule alla kirjutanud.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από την παρούσα συμφωνία.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Plenipotentiaries have hereunto set their hands.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto la propria firma in calce al presente accordo.

TO APLIECINOT, attiecīgi pilnvarotas personas ir parakstījušas šo nolīgumu.

TAI PALIUDYDAMI, šį Susitarimą pasirašė toliau nurodyti įgaliotieji atstovai.

FENTIEK HITELÉÜL e megállapodást az alulírott meghatalmazottak alább kézjegyükkel látták el.

B'XIEHDA TA' DAN, il-Plenipotenzjari hawn taħt iffirmati ffirmaw dan il-Ftehim.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze overeenkomst hebben geplaatst.

W DOWÓD CZEGO, niżej podpisani pełnomocnicy złożyli swoje podpisy.

EM FÉ DO QUE, os plenipotenciários abaixo assinados apuserem as suas assinaturas no final do presente Acordo.

NA DÔKAZ ČOHO dolupodpísaní splnomocnení zástupcovia podpísali túto dohodu.

V POTRDITEV TEGA so spodaj podpisani pooblaščenci podpisali ta sporazum.

TÄMÄN VAKUUDEKSI allamainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

TILL BEVIS HÄRPÅ har undertecknade befullmäktigade undertecknat detta avtal.

Hecho en Bruselas, el siete de diciembre del dos mil cuatro.

V Bruselu dne sedmého prosince dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Bruxelles den syvende december to tusind og fire.

Geschehen zu Brüssel am siebten Dezember zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta detsembrikuu seitsmendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις εφτά Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Brussels on the seventh day of December in the year two thousand and four.

Fait à Bruxelles, le sept décembre deux mille quatre.

Fatto a Bruxelles, addì sette dicembre duemilaquattro.

Briselē, divi tūkstoši ceturtā gada septītajā decembrī.

Pasirašyta du tūkstančiai ketvirtų metų gruodžio septintą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kettőezer negyedik év december hetedik napján.

Magħmul fi Brussel fis-seba' jum ta' Diċembru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Brussel, de zevende december tweeduizendvier.

Sporządzono w Brukseli dnia siódmego grudnia roku dwutysięcznego czwartego.

Feito em Bruxelas, em sete de Dezembro de dois mil e quatro.

V Bruseli siedmeho decembra dvetisícštyri.

V Bruslju, dne sedmega decembra leta dva tisoč štiri.

Tehty Brysselissä seitsemäntenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Bryssel den sjunde december tjugohundrafyra.

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

Image

Za Českou republiku

Image

På Kongeriget Danmarks vegne

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Image

Latvijas Republikas vārdā

Image

Lietuvos Respublikos vardu

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság részéről

Image

Għar-Republikka ta' Malta

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pela República Portuguesa

Image

Za Republiko Slovenijo

Image

Za Slovenskú republiku

Image

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropske skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Für das Fürstentum Liechtenstein

Image


Top