EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52023AR5588

Opinia Komitetu Regionów – Zapobieganie stratom granulatu z tworzyw sztucznych w celu ograniczenia zanieczyszczenia mikrodrobinami plastiku

COR 2023/05588

Dz.U. C, C/2024/3675, 26.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/3675/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/3675/oj

European flag

Dziennik Urzędowy
Unii Europejskiej

PL

Seria C


C/2024/3675

26.6.2024

Opinia Komitetu Regionów – Zapobieganie stratom granulatu z tworzyw sztucznych w celu ograniczenia zanieczyszczenia mikrodrobinami plastiku

(C/2024/3675)

Sprawozdawca generalny

:

Roberto CIAMBETTI (IT/EKR), przewodniczący i członek rady regionu Wenecja Euganejska

Dokument źródłowy

:

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapobiegania stratom granulatu z tworzyw sztucznych w celu ograniczenia zanieczyszczenia mikrodrobinami plastiku

COM(2023) 645 – 2023/0373 (COD)

I.   ZALECANE POPRAWKI

Wniosek Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapobiegania stratom granulatu z tworzyw sztucznych w celu ograniczenia zanieczyszczenia Mikrodrobinami Plastiku

[COM(2023) 645 – 2023/0373 (COD)]

Poprawka 1

Motyw 24

Tekst zaproponowany przez Komisję Europejską

Poprawka KR-u

(24)

Średnie i duże przedsiębiorstwa prowadzące instalacje, w których granulat z tworzyw sztucznych wykorzystuje się w ilościach powyżej 1 000 ton, mogą być narażone na większe ryzyko wystąpienia strat granulatu trafiających do środowiska. Przedsiębiorstwa te powinny być zatem zobowiązane do wdrożenia, w odniesieniu do każdej instalacji, dodatkowych działań, takich jak przeprowadzanie rocznej oceny wewnętrznej oraz ustanowienie programu szkoleń uwzględniającego szczególne potrzeby i warunki szkoleniowe . Ponadto w przypadku tych przedsiębiorstw zgodność z wymogami niniejszego rozporządzenia należy wykazać uzyskując i odnawiając certyfikat wydawany przez podmioty certyfikujące. Tymi podmiotami certyfikującymi mogą być akredytowane jednostki oceniające zgodność albo weryfikatorzy środowiskowi uprawnieni do przeprowadzania weryfikacji i walidacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/200915 w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS). W celu zapewnienia jednorodnych informacji certyfikat powinien mieć jednolity format.

(24)

Małe, średnie i duże przedsiębiorstwa prowadzące instalacje, w których granulat z tworzyw sztucznych wykorzystuje się w ilościach powyżej 1 000 ton, mogą być narażone na większe ryzyko wystąpienia strat granulatu trafiających do środowiska. Przedsiębiorstwa te powinny być zatem zobowiązane do wdrożenia, w odniesieniu do każdej instalacji, dodatkowych działań, takich jak przeprowadzanie rocznej oceny wewnętrznej oraz ustanowienie programu szkoleń uwzględniającego szczególne kwestie dotyczące zapobiegania, praktyk, ochrony pracowników, technologii usuwania skutków, wykorzystywania i konserwacji wyposażenia, wykonywania procedur oraz monitorowania i zgłaszania strat granulatu . Ponadto w przypadku tych przedsiębiorstw zgodność z wymogami niniejszego rozporządzenia należy wykazać uzyskując i odnawiając certyfikat wydawany przez podmioty certyfikujące. Tymi podmiotami certyfikującymi mogą być akredytowane jednostki oceniające zgodność albo weryfikatorzy środowiskowi uprawnieni do przeprowadzania weryfikacji i walidacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/200915 w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS). W celu zapewnienia jednorodnych informacji certyfikat powinien mieć jednolity format. Małe przedsiębiorstwa prowadzące instalacje, w których granulat z tworzyw sztucznych wykorzystuje się w ilościach powyżej 1 000 ton, powinny ubiegać się o certyfikat tylko raz. Taki certyfikat będzie ważny przez pięć lat, po czym przedsiębiorcy powinni powiadamiać o aktualizacji swojego planu oceny ryzyka, a także składać własną deklarację zgodności co pięć lat.

Uzasadnienie

Wszystkie podmioty gospodarcze, a nie tylko większe, podlegają obowiązkowi złożenia deklaracji własnej. Certyfikat dla małych przedsiębiorstw jest ważny przez pięć lat.

Poprawka 2

Motyw 25

Tekst zaproponowany przez Komisję Europejską

Poprawka KR-u

(25)

Mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa oraz średnie i duże przedsiębiorstwa prowadzące instalacje, w których wykorzystuje się granulat z tworzyw sztucznych w ilościach poniżej 1 000 ton, powinny podlegać obowiązkowi przestawienia własnej deklaracji zgodności. Należy im również zapewnić wystarczająco dużo czasu na wykazanie zgodności.

(25)

Małe, średnie i duże przedsiębiorstwa prowadzące instalacje, w których wykorzystuje się granulat z tworzyw sztucznych w ilościach poniżej 1 000 ton, oraz mikroprzedsiębiorstwa powinny podlegać obowiązkowi przestawienia własnej deklaracji zgodności. Należy im również zapewnić wystarczająco dużo czasu na wykazanie zgodności.

Uzasadnienie

Wszystkie podmioty gospodarcze, a nie tylko większe, podlegają obowiązkowi złożenia deklaracji własnej.

Poprawka 3

Artykuł 1(1)

Tekst zaproponowany przez Komisję Europejską

Poprawka KR-u

1.   Niniejsze rozporządzenie ustanawia obowiązki w zakresie obchodzenia się z granulatami z tworzyw sztucznych na wszystkich etapach łańcucha dostaw w celu zapobiegania stratom.

1.   Niniejsze rozporządzenie ustanawia obowiązki w zakresie obchodzenia się z granulatami z tworzyw sztucznych na wszystkich etapach łańcucha dostaw w celu zapobiegania stratom i osiągnięcia zerowych strat granulatu .

Poprawka 4

Artykuł 2, litera (-a) (nowa pierwsza definicja)

Tekst zaproponowany przez Komisję Europejską

Poprawka KR-u

 

-a)

„tworzywo sztuczne” oznacza polimer, do którego mogły zostać dodane dodatki lub inne substancje i który może funkcjonować jako główny składnik strukturalny końcowych materiałów i wyrobów;

Poprawka 5

Artykuł 2, litera (a)

Tekst zaproponowany przez Komisję Europejską

Poprawka 2 KR-u

a)

„granulat z tworzyw sztucznych” oznacza małą masę preformowanego materiału do formowania zawierającego polimer , o stosunkowo jednolitych wymiarach w danej partii , wykorzystywanego jako substrat w procesach wytwarzania produktów z tworzyw sztucznych;

a)

„granulat z tworzyw sztucznych” oznacza małą masę preformowanego materiału do formowania zawierającego polimer, mogącego mieć różne kształty lub formy, w tym postać cylindrów, kulek, płatków lub postać sproszkowaną , wykorzystywanego jako substrat w procesach wytwarzania produktów z tworzyw sztucznych i recyklingu tworzyw sztucznych ;

Uzasadnienie

Wprowadzenie przykładów w celu prawidłowej i jednolitej interpretacji definicji. Uwzględnienie recyklingu tworzyw sztucznych.

Poprawka 6

Artykuł 2, litera (aa) (nowa)

Tekst zaproponowany przez Komisję Europejską

Poprawka KR-u

 

aa)

„pył z tworzyw sztucznych”: małe cząstki powstałe w wyniku przetwarzania lub rozdrabniania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych oraz artykułów, które nie są wykorzystywane jako substrat do produkcji produktów z tworzyw sztucznych.

Uzasadnienie

Wprowadzenie doraźnej definicji pyłu z tworzyw sztucznych, który jest wynikiem procesów przetwarzania i nie może być uważany za substrat do produkcji produktów z tworzyw sztucznych.

Ponadto, ze względu na jego specyfikę, nie nadaje się on do odzysku po rozproszeniu w środowisku i powinien podlegać innym wymogom niż granulat (zob. poprawka 10).

Poprawka 7

Artykuł 2, litera (ab) (nowa)

Tekst zaproponowany przez Komisję Europejską

Poprawka KR-u

 

ab)

„obchodzenie się” oznacza wszelkie wykorzystanie granulatu z tworzyw sztucznych do jakiejkolwiek działalności gospodarczej w całym łańcuchu dostaw, np.: w produkcji, wytwarzaniu przedmieszek i mieszaniu, przekształcaniu, gospodarowaniu odpadami, w tym w recyklingu, dystrybucji, przepakowywaniu, transporcie, przechowywaniu i czyszczeniu zbiorników w stacjach oczyszczania.

Uzasadnienie

Definicja obchodzenia się umożliwia dokładną identyfikację wszystkich podmiotów zaangażowanych w rozporządzenie. Propozycja opiera się na tym, co stwierdzono w motywie 13.

Umieszczenie jej wśród definicji jest celowe również dlatego, że ułatwia prawidłowe odczytanie definicji instalacji zawartej nieco dalej, w art. 2, ust. 1, lit. d).

Poprawka 8

Artykuł 2, litera (b)

Tekst zaproponowany przez Komisję Europejską

Poprawka KR-u

b)

„wydostanie się” oznacza jednorazowe uwolnienie się granulatu z tworzyw sztucznych na zewnątrz pierwotnego zabezpieczenia;

b)

„wydostanie się” oznacza również długotrwałe uwalnianie się granulatu z tworzyw sztucznych na zewnątrz pierwotnego zabezpieczenia , które pozostaje ograniczone do obszaru instalacji ;

Uzasadnienie

Konieczne jest rozróżnienie między wydostaniem się, które jest zjawiskiem występującym na obszarze instalacji, od straty, która ma miejsce na zewnątrz instalacji. Wydostawanie się granulatu w miejscu produkcji (zwłaszcza podczas załadunku i rozładunku) jest czymś naturalnym. Ważne jest, aby podmiot jak najszybciej przeprowadził niezbędne czynności oczyszczania.

Poprawka 9

Artykuł 2, litera (d)

Tekst zaproponowany przez Komisję Europejską

Poprawka KR-u

d)

„instalacja” oznacza każdy obiekt , strukturę, środowisko lub miejsce, w którym prowadzony jest co najmniej jeden rodzaj działalności gospodarczej obejmującej obchodzenie się z granulatami z tworzyw sztucznych;

d)

„instalacja” oznacza każdy obiekt przemysłowy lub jednostkę produkcyjną, lub inne miejsce, w którym prowadzony jest co najmniej jeden rodzaj działalności gospodarczej obejmującej obchodzenie się z granulatami z tworzyw sztucznych;

Uzasadnienie

Proponowane zmiany przyczyniają się do większej przejrzystości.

Poprawka 10

Artykuł 3(1)

Tekst zaproponowany przez Komisję Europejską

Poprawka KR-u

1.   Podmioty gospodarcze, przewoźnicy UE i przewoźnicy spoza UE zapewniają unikanie strat. W przypadku wystąpienia strat podmioty gospodarcze, przewoźnicy UE i przewoźnicy spoza UE podejmują natychmiastowe działania w celu usunięcia skutków tych strat.

1.   Podmioty gospodarcze, przewoźnicy UE i przewoźnicy spoza UE zapewniają unikanie strat granulatu i pyłu z granulatu . W przypadku wystąpienia strat granulatu podmioty gospodarcze, przewoźnicy UE i przewoźnicy spoza UE podejmują natychmiastowe działania w celu usunięcia skutków tych strat.

Uzasadnienie

Proponowana zmiana uwzględnia charakter pyłu i techniczną niemożność jego odzysku po rozproszeniu w środowisku. Należy zatem ustanowić obowiązek czyszczenia wyłącznie w odniesieniu do granulatu.

Poprawka 11

Artykuł 3(2)

Tekst zaproponowany przez Komisję Europejską

Poprawka KR-u

2.   Podmioty gospodarcze i przewoźnicy UE powiadamiają właściwy organ, w sposób przez niego określony, o każdej instalacji, którą prowadzą, oraz, w stosownych przypadkach, kiedy biorą udział w transporcie granulatu z tworzyw sztucznych .

2.   Podmioty gospodarcze i przewoźnicy UE powiadamiają właściwy organ, w sposób przez niego określony, o każdej instalacji, którą prowadzą, oraz, w stosownych przypadkach, o przyjętych metodach transportu .

Uzasadnienie

Powiadamianie o wszelkich rodzajach transportu granulatu, zresztą niezależnie od jego ilości, jest nieproporcjonalne i nadmiernie uciążliwe nie tylko dla podmiotów gospodarczych i przewoźników, ale również dla właściwych organów, które otrzymywałyby nadmierną ilość informacji, którymi następnie miałyby zarządzać.

Poprawka 12

Artykuł 3(4)

Tekst zaproponowany przez Komisję Europejską

Poprawka KR-u

4.   Właściwe organy ustanawiają i prowadzą publiczny rejestr zawierający informacje otrzymane zgodnie z ust. 3 i 4 .

4.   Właściwe organy ustanawiają i prowadzą rejestr zawierający informacje otrzymane zgodnie z ust.  2 i  3. Rejestr jest publicznie dostępny dla zainteresowanych stron.

Uzasadnienie

Niektóre informacje, które należy przekazać właściwym organom, dotyczą aspektów poufnych dla podmiotów gospodarczych i w związku z tym powinny być również chronione w celu uniknięcia nieuczciwych praktyk handlowych (w kontekście słów „o wszelkich istotnych zmianach w swoich instalacjach i działalności związanej z obchodzeniem się z granulatem...”). Właściwe jest zatem, aby każde państwo zapewniło dostęp do tych informacji wyłącznie upoważnionym zainteresowanym stronom. Poprawka koryguje odniesienie – do ust. 2 i 3, a nie do ust. 3 i 4.

Poprawka 13

Artykuł 4(1), litera (a)

Tekst zaproponowany przez Komisję Europejską

Poprawka KR-u

a)

sporządzają plan oceny ryzyka dla każdej instalacji zgodnie z załącznikiem I, uwzględniając charakter i wielkość instalacji oraz skalę jej działalności ;

a)

sporządzają plan oceny ryzyka dla każdej instalacji, zgodnie z załącznikiem I, wybierając, które z urządzeń i procedur, o których mowa w pkt 7 i 8, przyjmuje się w zależności od charakteru i wielkości instalacji oraz skali jej działalności ;

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić, że przedsiębiorstwa mają swobodę wyboru sprzętu i procedur określonych w załączniku I, które są najbardziej odpowiednie do ryzyka występującego w ich konkretnej rzeczywistości oraz do ich możliwości logistycznych, organizacyjnych lub ekonomicznych (wydaje się to jaśniej określone w motywie 18).

Poprawka 14

Artykuł 4(1), litera (c)

Tekst zaproponowany przez Komisję Europejską

Poprawka KR-u

c)

powiadamiają właściwy organ państwa członkowskiego, w którym znajduje się instalacja, o planie oceny ryzyka, o którym mowa w lit. a), przedstawiając własną deklarację zgodności zgodną ze wzorem określonym w załączniku II.

c)

powiadamiają właściwy organ państwa członkowskiego, w którym znajduje się instalacja, o planie oceny ryzyka, o którym mowa w lit. a), dołączając do tego własną deklarację zgodności , sporządzoną zgodnie ze wzorem określonym w załączniku II.

Uzasadnienie

Jaśniejsze sformułowanie.

Poprawka 15

Artykuł 4(2)

Tekst zaproponowany przez Komisję Europejską

Poprawka KR-u

2.   Podmioty gospodarcze będące średnimi i dużymi przedsiębiorstwami prowadzącymi instalacje, w których w poprzednim roku kalendarzowym wykorzystano granulat z tworzyw sztucznych w ilościach poniżej 1 000 ton lub które są mikroprzedsiębiorstwami lub małymi przedsiębiorstwami, powiadamiają właściwy organ o aktualizacji planu oceny ryzyka dla każdej instalacji , a także o odnowieniu własnej deklaracji zgodności co 5 lat od ostatniego powiadomienia.

2.   Podmioty gospodarcze będące średnimi i dużymi przedsiębiorstwami prowadzącymi instalacje, w których w poprzednim roku kalendarzowym wykorzystano granulat z tworzyw sztucznych w ilościach poniżej 1 000 ton lub które są mikroprzedsiębiorstwami lub małymi przedsiębiorstwami, aktualizują plan oceny ryzyka dla każdej instalacji co 5 lat od ostatniego powiadomienia lub za każdym razem, gdy jest to konieczne ze względu na zmiany techniczne i/lub organizacyjne, które wpływają na wielkość ryzyka . W przypadku wprowadzenia zmian plan oceny ryzyka zgłaszany jest właściwemu organowi wraz z odnowieniem własnej deklaracji zgodności.

Uzasadnienie

Podmioty gospodarcze powinny być zobowiązane do aktualizacji planu oceny ryzyka (niezależnie od upływu pięciu lat), jeżeli wymagają tego zmiany instalacji, zmiany techniczne lub organizacyjne (ma to zapewnić, by operatorzy, w tym podmioty kwalifikujące się do złożenia oświadczenia własnego, zawsze aktualizowali swój plan oceny ryzyka do istniejącej sytuacji). Plan musi być postrzegany przez podmioty gospodarcze jako narzędzie robocze, które powinno być stale aktualizowane. W celu uniknięcia obciążeń biurokratycznych i szumu komunikacyjnego, co zwiększyłoby również pracę właściwych organów, należy wprowadzić przepis, zgodnie z którym plan oceny ryzyka wraz z odnośną własną deklaracją zgodności będzie ponownie przesyłany właściwemu organowi tylko w przypadku istotnych różnic w stosunku do wcześniej zgłoszonej wersji.

Poprawka 16

Artykuł 4(3)

Tekst zaproponowany przez Komisję Europejską

Poprawka KR-u

3.    Właściwe organy mogą wymagać od podmiotów gospodarczych:

3.    Podczas przeprowadzania inspekcji właściwe organy mogą wymagać od podmiotów gospodarczych:

a)

zmiany planów oceny ryzyka zgłoszonych zgodnie z ust. 1 i 2 w celu zapewnienia skutecznego zapobiegania stratom lub, w stosownych przypadkach, powstrzymania ich i usunięcia ich skutków oraz zapewnienia zgodności z załącznikiem I;

a)

zmiany planów oceny ryzyka w celu zapewnienia skutecznego zapobiegania stratom lub, w stosownych przypadkach, skuteczniejszego powstrzymania ich i usunięcia ich skutków oraz zapewnienia zgodności z załącznikiem I , a także, w stosownych przypadkach, wyznaczenia odpowiedniego terminu zapewnienia zgodności ;

b)

terminowej realizacji wszelkich działań wymienionych w załączniku I.

b)

terminowej realizacji wszelkich odpowiednich działań wymienionych w załączniku I , jeżeli istnieje ryzyko strat granulatu .

Uzasadnienie

Z uwagi na fakt, że po zatwierdzeniu omawiane rozporządzenie wejdzie w życie bez konieczności przyjmowania aktów transponujących przez poszczególne państwa członkowskie, z wyjątkiem wskazania właściwych organów i systemu sankcji, konieczne jest, aby przepisy, zwłaszcza te dotyczące zgodności z wymogami, były jaśniejsze również z punktu widzenia aspektów administracyjnych, tak aby umożliwić skuteczność przepisów i ich jednolite stosowanie w UE.

Wniosek ma na celu dalsze wyjaśnienie sposobu ich wdrażania, a także zakresu swobody uznania właściwych organów. W tym ostatnim względzie należy dokonać rozróżnienia między pierwszym przypadkiem zmiany planu w celu jego poprawy pod względem skuteczności [lit. a)] a przypadkiem drugim jako sytuacją nadzwyczajną, w której trzeba w porę zareagować [lit. b)].

Poprawka 17

Artykuł 4(4)

Tekst zaproponowany przez Komisję Europejską

Poprawka KR-u

4.   Właściwe organy ustanawiają, prowadzą i aktualizują rejestr zawierający plany oceny ryzyka i własne deklaracje zgodności zgłoszone zgodnie z ust. 1 i 2 niniejszego artykułu. Rejestr jest publicznie dostępny na stronie internetowej .

4.   Właściwe organy ustanawiają, prowadzą i aktualizują rejestr zawierający plany oceny ryzyka i własne deklaracje zgodności zgłoszone zgodnie z ust. 1 i 2 niniejszego artykułu. Rejestr jest publicznie dostępny dla zainteresowanych stron .

Uzasadnienie

Plany oceny ryzyka to rozwiązania techniczne i organizacyjne, które podmioty gospodarcze przyjmują w celu zapobiegania wszelkim przypadkom wydostawania się i straty granulatu oraz w celu ich powstrzymywania i usuwania.

Plany te zawierają informacje poufne, które należy również chronić, aby uniknąć nieuczciwych praktyk handlowych. Właściwe jest zatem, aby każde państwo zapewniło dostęp do tych informacji wyłącznie upoważnionym zainteresowanym stronom.

Poprawka 18

Artykuł 4(9a) (nowy)

Tekst zaproponowany przez Komisję Europejską

Poprawka KR-u

 

9a.     Środki wdrażające plan oceny ryzyka lub wszelkie wymogi wskazane przez właściwe organy podczas kontroli nie pociągają za sobą konieczności zmiany lub aktualizacji świadectw pozwolenia środowiskowego podmiotów gospodarczych.

Uzasadnienie

Konieczne jest wyjaśnienie, że dla przeprowadzenia jakichkolwiek działań w celu wdrożenia planu oceny ryzyka lub dla spełnienia wymogów określonych przez właściwe organy, zgodnie z art. 4 ust. 3, nie ma potrzeby zmiany pozwoleń środowiskowych posiadanych przez podmioty gospodarcze, ponieważ – w szczególności w niektórych państwach członkowskich – doprowadziłoby to do nadmiernego wzrostu biurokracji i związanych z tym kosztów, a przede wszystkim doprowadziłoby do powstania ram czasowych, które nie są zgodne z realizacją celów omawianego rozporządzenia, ponieważ wdrożenie tych środków byłoby zależne od prawidłowego przebiegu i pozytywnego wyniku procedur udzielania zezwoleń o charakterze środowiskowym.

Poprawka 19

Artykuł 5(2)

Tekst zaproponowany przez Komisję Europejską

Poprawka KR-u

2.   Do dnia … [Urząd Publikacji: proszę wstawić datę = 36 miesięcy po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia], a następnie co cztery lata, podmioty gospodarcze będące średnimi przedsiębiorstwami wykazują, w drodze uzyskania certyfikatu wydanego przez podmiot certyfikujący, że każda instalacja, w której w poprzednim roku kalendarzowym wykorzystano granulat z tworzyw sztucznych w ilościach powyżej 1 000 ton, spełnia wymogi określone w załączniku I.

2.   Do dnia … [Urząd Publikacji: proszę wstawić datę = 36 miesięcy po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia], a następnie co trzy lata, podmioty gospodarcze będące średnimi przedsiębiorstwami wykazują, w drodze uzyskania certyfikatu wydanego przez podmiot certyfikujący, że każda instalacja, w której w poprzednim roku kalendarzowym wykorzystano granulat z tworzyw sztucznych w ilościach powyżej 1 000 ton, spełnia wymogi określone w załączniku I.

 

2a.     Do dnia … [Urząd Publikacji: proszę wstawić datę = 60 miesięcy po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia] podmioty gospodarcze będące małymi przedsiębiorstwami wykazują, w drodze uzyskania certyfikatu wydanego przez podmiot certyfikujący, że każda instalacja, w której w poprzednim roku kalendarzowym wykorzystano granulat z tworzyw sztucznych w ilościach powyżej 1 000 ton, spełnia wymogi określone w załączniku I. Certyfikat jest ważny przez pięć lat.

Poprawka 20

Artykuł 6, akapit pierwszy

Tekst zaproponowany przez Komisję Europejską

Poprawka KR-u

Podmioty gospodarcze zarejestrowane w systemie ekozarządzania i audytu zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1221/2009 są zwolnione z obowiązku powiadamiania określonego w art. 4 ust. 2 oraz obowiązków określonych w art. 5 ust. 1 i 2 niniejszego rozporządzenia, pod warunkiem że weryfikator środowiskowy, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 20 rozporządzenia (WE) nr 1221/2009 sprawdził, czy wymogi określone w załączniku I zostały włączone do systemu zarządzania środowiskowego tego podmiotu gospodarczego i wdrożone.

Podmioty gospodarcze zarejestrowane w systemie ekozarządzania i audytu zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1221/2009 oraz podmioty gospodarcze, które przyjmują system zarządzania zgodny z normami EN ISO 14001 i EN ISO 9001, są zwolnione z obowiązku powiadamiania określonego w art. 4 ust.  1 i 2 oraz obowiązków określonych w art. 5 ust. 1 i 2 niniejszego rozporządzenia, pod warunkiem że weryfikator środowiskowy, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 20 rozporządzenia (WE) nr 1221/2009 sprawdził, czy przyjęte wymogi określone w załączniku I zostały włączone do systemu zarządzania środowiskowego tego podmiotu gospodarczego i  prawidłowo wdrożone.

Uzasadnienie

Zwolnienie przedsiębiorstw stosujących systemy zarządzania środowiskowego z obowiązku poświadczania zgodności oznacza uznanie ważności tych instrumentów, także do celów wdrożenia przepisów rozporządzenia. Jednocześnie oznacza to podkreślenie znaczenia certyfikowanych systemów, w ten sposób nagradza się przedsiębiorstwa, które je stosują, a jednocześnie promuje się ich przyjmowanie przez inne przedsiębiorstwa. Z tych powodów do celów tego wyłączenia należy również uznać inne systemy zarządzania równoważne z rejestracją w EMAS, takie jak ISO 14001 i ISO 9001, pod warunkiem że weryfikator poświadczy, że podmiot włączył do systemu zarządzania przyjęte środki określone w załączniku 1 i prawidłowo je wdraża.

Konieczne jest rozszerzenie tego zwolnienia na pierwsze powiadomienie, w przeciwnym razie certyfikowane przedsiębiorstwa musiałyby podwójnie spełnić ten sam wymóg (w przypadku przedsiębiorstw certyfikowanych powiadomienia musi dokonać podmiot certyfikujący).

Dodanie słowa „przyjęte” wyjaśnia – jak podkreślono w innych poprawkach w opinii – że podmioty gospodarcze muszą wybrać i wdrożyć nie wszystkie środki wymienione w załączniku 1, ale środki najbardziej odpowiednie do wielkości ryzyka i do kontekstu przedsiębiorstwa. Weryfikatorzy powinni również sprawdzać, czy środki są wdrażane prawidłowo.

Poprawka 21

Artykuł 7

Tekst zaproponowany przez Komisję Europejską

Poprawka KR-u

Akredytacja podmiotów certyfikujących, o której mowa w art.  3 lit. k) pkt (i), obejmuje ocenę zgodności z następującymi wymogami:

Akredytacja podmiotów certyfikujących, o której mowa w art.  2 lit. k) pkt (i), obejmuje ocenę zgodności z następującymi wymogami:

(…)

(…)

 

h)

podmiot certyfikujący i jego personel są specjalnie i odpowiednio przeszkoleni do wykonywania czynności, o których mowa w art. 6 niniejszego rozporządzenia.

Uzasadnienie

Odniesienie do właściwego artykułu.

Nowa litera h) ma zapewnić przeszkolenie osób certyfikujących w zakresie prawidłowej weryfikacji, czy wdrożony system zarządzania zawiera wybrane wymogi określone w załączniku 1 do rozporządzenia oraz czy są one właściwie wdrażane.

Poprawka 22

Artykuł 9

Tekst zaproponowany przez Komisję Europejską

Poprawka KR-u

Artykuł 9

Artykuł 9

Awarie i wypadki

Awarie i wypadki

1.   Bez uszczerbku dla dyrektywy 2004/35/WE, w przypadku straty przypadkowej lub będącej wynikiem awarii, mającej znaczący wpływ na zdrowie ludzkie lub środowisko, podmioty gospodarcze, przewoźnicy UE i przewoźnicy spoza UE niezwłocznie: a) informują właściwy organ, na którego terytorium awaria lub wypadek miały miejsce, oraz szacunkowe ilości strat; b) podejmują działania mające na celu ograniczenie skutków dla zdrowia lub środowiska oraz zapobieżenie dalszym awariom lub wypadkom.

1.   Bez uszczerbku dla dyrektywy 2004/35/WE, w przypadku straty przypadkowej lub będącej wynikiem awarii, mającej znaczący wpływ na zdrowie ludzkie lub środowisko, podmioty gospodarcze, przewoźnicy UE i przewoźnicy spoza UE niezwłocznie: a) informują właściwy organ, na którego terytorium awaria lub wypadek miały miejsce, oraz szacunkowe ilości strat; b) podejmują działania mające na celu ograniczenie skutków dla zdrowia lub środowiska oraz zapobieżenie dalszym awariom lub wypadkom.

2.   Właściwy organ, na którego terytorium miał miejsce incydent lub wypadek, wymaga, w razie potrzeby, aby podmioty gospodarcze, przewoźnicy UE i przewoźnicy spoza UE zastosowali odpowiednie środki uzupełniające w celu ograniczenia skutków dla zdrowia lub środowiska oraz zapobieżenia dalszym awariom lub wypadkom.

2.   Właściwy organ, na którego terytorium miał miejsce incydent lub wypadek, wymaga, w razie potrzeby, aby podmioty gospodarcze, przewoźnicy UE i przewoźnicy spoza UE zastosowali odpowiednie środki uzupełniające w celu ograniczenia skutków dla zdrowia lub środowiska , zapobieżenia dalszym awariom lub wypadkom oraz, na ile to możliwe, przywrócenia danych obszarów do pierwotnego stanu .

3.   W przypadku wystąpienia awarii lub wypadku mających znaczący wpływ na zdrowie ludzkie lub środowisko w innym państwie członkowskim właściwy organ, na którego terytorium wystąpiły wypadek lub awaria, bezzwłoczne informuje właściwy organ w tym innym państwie członkowskim.

3.   W przypadku wystąpienia awarii lub wypadku , które mają lub prawdopodobnie będą miały znaczący wpływ na zdrowie ludzkie lub środowisko w innym państwie członkowskim , właściwy organ, na którego terytorium wystąpiły wypadek lub awaria, bezzwłoczne informuje właściwy organ w tym innym państwie członkowskim.

Uzasadnienie

Ważne jest, aby właściwy organ potencjalnie zagrożonego terytorium był informowany o przypadkowych stratach lub stratach będących wynikiem awarii, do których doszło na sąsiednich obszarach. Informacje nie powinny trafiać jedynie do obszaru, na którym doszło do incydentu, lecz powinny docierać także do obszarów, które mogą być nim w znacznym stopniu dotknięte. Incydent na morzu może mieć wpływ na wiele pobliskich obszarów.

Poprawka 23

Artykuł 10(2)

Tekst zaproponowany przez Komisję Europejską

Poprawka KR-u

2.   W przypadku gdy naruszenie przepisów określonych w niniejszym rozporządzeniu powoduje bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub grozi znaczącym bezpośrednim negatywnym skutkiem dla środowiska, właściwy organ może zawiesić eksploatację instalacji do czasu przywrócenia zgodności zgodnie z ust. 1 lit. b) i c).

2.   W przypadku gdy naruszenie przepisów określonych w niniejszym rozporządzeniu powoduje bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub grozi znaczącym bezpośrednim negatywnym skutkiem dla środowiska, właściwy organ może zawiesić eksploatację instalacji do czasu przywrócenia zgodności zgodnie z ust. 1 lit. b) i c). W przypadku gdy zagrożenie dotyczy innych terytoriów, właściwy organ, który zarządził zawieszenie eksploatacji instalacji, niezwłocznie informuje właściwy organ innych potencjalnie dotkniętych obszarów, w tym w celu koordynacji wszelkich ewentualnych działań, które mają być prowadzone wspólnie.

Uzasadnienie

Ważne jest informowanie władz o sytuacjach, w których awaria lub wypadek mogą mieć znaczący wpływ. Informacje nie powinny trafiać jedynie do obszaru, na którym doszło do incydentu, lecz powinny docierać także do obszarów, które mogą być nim w znacznym stopniu dotknięte.

Poprawka 24

Artykuł 11

Tekst zaproponowany przez Komisję Europejską

Poprawka KR-u

Artykuł 11

Artykuł 11

Wyznaczenie właściwych organów oraz ich uprawnienia

Wyznaczenie właściwych organów oraz ich uprawnienia

1.   Państwa członkowskie wyznaczają co najmniej jeden właściwy organ odpowiedzialny za stosowanie i egzekwowanie niniejszego rozporządzenia.

1.   Państwa członkowskie wyznaczają co najmniej jeden właściwy organ odpowiedzialny za stosowanie i egzekwowanie niniejszego rozporządzenia.

2.   Państwa członkowskie przyznają swoim właściwym organom uprawnienia w zakresie kontroli i egzekwowania przepisów, niezbędne do zapewnienia zgodności z niniejszym rozporządzeniem.

2.   Państwa członkowskie przyznają swoim właściwym organom uprawnienia w zakresie kontroli i egzekwowania przepisów, niezbędne do zapewnienia zgodności z niniejszym rozporządzeniem , i dbają, by właściwe organy otrzymały odpowiednie zasoby, pomoc techniczną i wielojęzyczne wytyczne, co umożliwi im skuteczne wykonywanie tych uprawnień i zagwarantuje jednolite wdrażanie .

(…)

(…)

5.   Jeżeli na terytorium państwa członkowskiego istnieje więcej niż jeden właściwy organ, państwo członkowskie zapewnia, aby ustanowione zostały odpowiednie mechanizmy komunikacji i koordynacji.

5.   Jeżeli na terytorium państwa członkowskiego istnieje więcej niż jeden właściwy organ, państwo członkowskie zapewnia, aby ustanowione zostały odpowiednie mechanizmy komunikacji i koordynacji. W stosownych przypadkach włącza się władze lokalne i regionalne, które nie zostały wyznaczone jako właściwe organy, w mechanizmy komunikacji i koordynacji.

Uzasadnienie

Jeżeli państwo członkowskie wyznaczy konkretny organ lokalny lub regionalny jako organ właściwy do wdrożenia rozporządzenia, organ ten powinien otrzymać nie tylko uprawnienia, ale również wystarczające zasoby do wykonywania dodatkowych nowych obowiązków.

Poprawka 25

Artykuł 12(1)

Tekst zaproponowany przez Komisję Europejską

Poprawka KR-u

1.   Komisja opracowuje materiały mające na celu podnoszenie świadomości i materiały szkoleniowe na temat należytego wypełniania obowiązków określonych w niniejszym rozporządzeniu w porozumieniu z przedstawicielami podmiotów gospodarczych, przewoźników i podmiotów certyfikujących, w tym mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, oraz we współpracy z właściwymi organami.

1.    W ciągu 12 miesięcy od momentu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia Komisja określa zasady pomocy i opracowuje materiały mające na celu podnoszenie świadomości i materiały szkoleniowe na temat należytego wypełniania obowiązków określonych w niniejszym rozporządzeniu w porozumieniu z przedstawicielami podmiotów gospodarczych, przewoźników i podmiotów certyfikujących, w tym mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, oraz we współpracy z właściwymi organami.

Uzasadnienie

Ustalenia dotyczące udzielania pomocy oraz materiały informacyjne i szkoleniowe powinny być udostępniane odbiorcom w odpowiednim czasie, tak aby umożliwić im przygotowanie się przed wejściem w życie przepisów rozporządzenia.

Ponadto w ust. 1 słuszne jest odniesienie do tematu pomocy jako uzupełnienie tego, co stwierdzono w ustępie 2.

Poprawka 26

Artykuł 12(2)

Tekst zaproponowany przez Komisję Europejską

Poprawka KR-u

2.   Państwa członkowskie zapewniają podmiotom gospodarczym i przewoźnikom, w szczególności mikroprzedsiębiorstwom oraz małym i średnim przedsiębiorstwom, dostęp do informacji i pomocy w zakresie zgodności z niniejszym rozporządzeniem. Bez uszczerbku dla mających zastosowanie zasad pomocy państwa, pomoc, o której mowa w akapicie pierwszym, może mieć następującą formę: a) wsparcie finansowe; b) dostęp do finansowania; c) specjalistyczne szkolenia dla kadry kierowniczej i pracowników; d) pomoc organizacyjna i techniczna.

2.   Państwa członkowskie zapewniają podmiotom gospodarczym i przewoźnikom, w szczególności mikroprzedsiębiorstwom oraz małym i średnim przedsiębiorstwom, dostęp do informacji i pomocy w zakresie zgodności z niniejszym rozporządzeniem. Państwa członkowskie zapewniają, aby władze lokalne i regionalne w znacznym stopniu zaangażowane we wdrażanie niniejszego rozporządzenia, zwłaszcza jeśli zostały wyznaczone jako właściwe organy, uzyskały dostęp do informacji i pomocy w zakresie zgodności z niniejszym rozporządzeniem. Informacje na temat pomocy są udostępniane we wszystkich językach UE. Bez uszczerbku dla mających zastosowanie zasad pomocy państwa, pomoc, o której mowa w akapicie pierwszym, może mieć następującą formę: a) wsparcie finansowe; b) dostęp do finansowania; c) specjalistyczne szkolenia dla kadry kierowniczej i pracowników; d) pomoc organizacyjna i techniczna.

Uzasadnienie

Jeżeli władze lokalne i regionalne muszą pełnić nowe funkcje na mocy rozporządzenia, konieczne jest zapewnienie im wsparcia z myślą o właściwym wdrażaniu, w tym na obszarach o ograniczonych zasobach.

Poprawka 27

Artykuł 12(3a) (nowy)

Tekst zaproponowany przez Komisję Europejską

Poprawka KR-u

 

3a.     Państwa członkowskie zapewniają, aby personel właściwych organów był odpowiednio przeszkolony do wykonywania działań przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu.

Uzasadnienie

Rozporządzenie powierza właściwym organom szereg nowych zadań, począwszy od prowadzenia rejestrów, przez ocenę planów oceny ryzyka, a skończywszy na działaniach kontrolnych. W związku z tym, aby w pełni i skutecznie wdrożyć przepisy rozporządzenia, konieczne jest odpowiednie przygotowanie personelu administracji publicznej.

Poprawka 28

Artykuł 14(1)

Tekst zaproponowany przez Komisję Europejską

Poprawka KR-u

1.   Osoby fizyczne lub prawne lub organizacje uznawane na podstawie przepisów prawa krajowego za mające wystarczający interes lub takie, które uważają, że ich prawa zostały naruszone, są uprawnione przedkładania właściwym organom uzasadnionych skarg, jeżeli uznają, na podstawie obiektywnych okoliczności, że podmiot gospodarczy, przewoźnik UE lub przewoźnik spoza UE nie przestrzega przepisów niniejszego rozporządzenia. Do celów akapitu pierwszego podmioty lub organizacje pozarządowe promujące ochronę zdrowia ludzkiego, środowiska lub konsumentów i spełniające wszelkie kryteria prawa krajowego uznaje się za mające wystarczający interes w tym zakresie.

1.   Osoby fizyczne lub prawne lub organizacje uznawane na podstawie przepisów prawa krajowego za mające wystarczający interes lub takie, które uważają, że ich prawa zostały naruszone, są uprawnione przedkładania właściwym organom uzasadnionych skarg, jeżeli uznają, na podstawie obiektywnych okoliczności, że podmiot gospodarczy, przewoźnik UE lub przewoźnik spoza UE nie przestrzega przepisów niniejszego rozporządzenia. Do celów akapitu pierwszego podmioty lub organizacje pozarządowe promujące ochronę zdrowia ludzkiego, środowiska lub konsumentów i spełniające wszelkie kryteria prawa krajowego uznaje się za mające wystarczający interes w tym zakresie. Do celów akapitu pierwszego władze publiczne szczebla niższego niż krajowy, na których ludność lub terytorium to nieprzestrzeganie przepisów może wywrzeć negatywny wpływ i które spełniają wszelkie kryteria prawa krajowego, uznaje się za mające wystarczający interes w tym zakresie.

Uzasadnienie

Władze lokalne i regionalne reprezentujące obszary dotknięte zanieczyszczeniem mają uzasadniony interes, jeżeli chodzi o złożenie skargi w przypadku nieprzestrzegania przepisów, które będzie miało znaczący wpływ na ich ludność lub terytorium, zwłaszcza w przypadkach, w których będą odpowiedzialne za zaradzenie skutkom zanieczyszczenia.

Poprawka 29

Artykuł 15(3)

Tekst zaproponowany przez Komisję Europejską

Poprawka KR-u

3.   Państwa członkowskie zapewniają, aby kary ustanowione na podstawie niniejszego artykułu należycie uwzględniały, w stosownych przypadkach, następujące elementy:

3.   Państwa członkowskie zapewniają, aby kary ustanowione na podstawie niniejszego artykułu należycie uwzględniały, w stosownych przypadkach, następujące elementy:

a)

charakter, wagę i skalę naruszenia;

a)

charakter, wagę i skalę naruszenia;

b)

umyślny lub nieumyślny charakter naruszenia;

b)

umyślny lub wynikający z zaniedbania charakter naruszenia , z wyjątkiem przypadków przewidzianych w przepisach dotyczących odpadów ;

c)

populację lub środowisko, na którą lub na które naruszenie wpłynęło, mając na uwadze wpływ naruszenia na osiągnięcie celu, jakim jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi i środowiska;

c)

populację lub środowisko, na którą lub na które naruszenie wpłynęło, mając na uwadze wpływ naruszenia na osiągnięcie celu, jakim jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi i środowiska;

d)

sytuację finansową pociąganego do odpowiedzialności podmiotu gospodarczego, przewoźnika UE i przewoźnika spoza UE.

d)

sytuację finansową pociąganego do odpowiedzialności podmiotu gospodarczego, przewoźnika UE i przewoźnika spoza UE.

Uzasadnienie

Należy zadbać o to, aby sankcje nakładane w związku z naruszeniem podmiotowego rozporządzenia nie pokrywały się z innymi rodzajami kar nakładanymi w przypadkach dotyczących gospodarowania odpadami (na przykład zamierzone uwalnianie mikrodrobin plastiku do środowiska to porzucanie odpadów, które jest już objęte systemami prawnymi państw członkowskich (zgodnie z art. 36 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r.).

Poprawka 30

Artykuł 19, drugi akapit

Tekst zaproponowany przez Komisję Europejską

Poprawka KR-u

Niniejsze rozporządzenie stosuje się [Urząd Publikacji: proszę wstawić datę = 18 miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia] r. Art. 3 ust. 1 stosuje się jednak od dnia [Urząd Publikacji: proszę wstawić datę = data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia].

Niniejsze rozporządzenie stosuje się [Urząd Publikacji: proszę wstawić datę = 24 miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia] r. Art. 3 ust. 1 stosuje się jednak od dnia [Urząd Publikacji: proszę wstawić datę = data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia].

Uzasadnienie

Proponuje się wydłużenie okresu odroczenia terminu stosowania wymogów określonych w rozporządzeniu z 18 miesięcy do 24 miesięcy, tak aby mieć pewność, że: (1) państwa członkowskie przyjmą niezbędne środki transpozycji (określenie właściwych organów i określenie sankcji); (2) Komisja udostępni niezbędne materiały informacyjne i szkoleniowe; (3) Komisja lub państwa członkowskie określą środki pomocy, w tym gospodarczej lub finansowej; (4) właściwe organy przygotują się, także poprzez niezbędne szkolenia, do wdrożenia przepisów rozporządzenia; (5) personel podmiotów certyfikujących zdobędzie kwalifikacje do wykonywania przewidzianych obowiązków; a ponadto (6) podmioty gospodarcze i przewoźnicy zostaną poinformowani i przeszkoleni, aby być w stanie właściwie spełnić wymogi rozporządzenia.

Poprawka 31

Załącznik I, punkt (7)

Tekst zaproponowany przez Komisję Europejską

Poprawka KR-u

7)

opis wyposażenia używanego do zapobiegania wydostaniu się i stratom oraz powstrzymywania ich i usuwania ich skutków.

7)

opis wyposażenia używanego do zapobiegania wydostaniu się i stratom oraz powstrzymywania ich i usuwania ich skutków.

Podmioty gospodarcze uwzględniają co najmniej następujące elementy, biorąc pod uwagę charakter i wielkość instalacji oraz skalę jej działalności:

Podmioty gospodarcze uwzględniają spośród następujących elementów te najbardziej zgodne z charakterem i wielkością instalacji oraz skalą jej działalności.

a)

do celów zapobiegania: uszczelnienia próżniowe na wężach i rurociągach; opakowania wytrzymałe na rozdarcie i uderzenie, które mogą wytrzymać degradację w środowisku wodnym; wyposażenie do tworzenia bezpiecznych punktów przyłączeniowych z zainstalowanymi drugorzędnymi barierami zabezpieczającymi; systemy załadunku zaprojektowane w celu zapewnienia całkowitego opróżnienia linii transportujących po załadunku i rozładunku; szczelne pojemniki lub silosy zewnętrzne do przechowywania granulatu; zautomatyzowane systemy transportu granulatu;

a)

do celów zapobiegania: uszczelnienia próżniowe na wężach i rurociągach; opakowania wytrzymałe na rozdarcie i uderzenie, które mogą wytrzymać degradację w środowisku wodnym; wyposażenie do tworzenia bezpiecznych punktów przyłączeniowych z zainstalowanymi drugorzędnymi barierami zabezpieczającymi; systemy załadunku zaprojektowane w celu zapewnienia całkowitego opróżnienia linii transportujących po załadunku i rozładunku; szczelne pojemniki lub silosy zewnętrzne do przechowywania granulatu; zautomatyzowane systemy transportu granulatu;

b)

do celów powstrzymywania: urządzenia wychwytujące umieszczone wzdłuż zewnętrznej krawędzi stref załadunku i rozładunku; odkurzacze przemysłowe i narzędzia ręczne do natychmiastowego czyszczenia; pokrywy studzienek wewnętrznych i zewnętrznych, systemy odprowadzania wód deszczowych lub systemy filtracji do zarządzania racjonalnie przewidywalnymi powodziami lub burzami; system oczyszczania ścieków;

b)

do celów powstrzymywania: tace i urządzenia wychwytujące umieszczone wzdłuż zewnętrznej krawędzi stref załadunku i rozładunku; doziemne zbiorniki retencyjne wyposażone w stalowe kratownice pod miejscami najbardziej narażonymi na wydostawanie się granulatu, takimi jak punkty transferu; odkurzacze przemysłowe i narzędzia ręczne do natychmiastowego czyszczenia; pokrywy studzienek wewnętrznych i zewnętrznych całej kanalizacji o rozmiarze oczek sieci mniejszym niż najmniejszy granulat z tworzyw sztucznych przeładowywany w danym miejscu , systemy odprowadzania wód deszczowych lub systemy filtracji do zarządzania racjonalnie przewidywalnymi powodziami lub burzami; system oczyszczania ścieków;

c)

do celów usuwania skutków: odkurzacze przemysłowe do użytku wewnętrznego i zewnętrznego; specjalne pojemniki na odzyskany granulat, które są przykryte , oznakowane i zabezpieczone, aby zapobiec dalszemu wydostawaniu się i stratom; narzędzia ręczne (np. miotły, zmiotki i szufelki, wiadra, taśmy naprawcze); wzmocnione torby do zbierania;

c)

do celów usuwania skutków: odkurzacze przemysłowe do użytku wewnętrznego i zewnętrznego; specjalne pojemniki na odzyskany granulat, które są odporne na wstrząsy, wodoodporne, szczelne, oznakowane i zabezpieczone, aby zapobiec dalszemu wydostawaniu się i stratom; narzędzia ręczne (np. miotły, zmiotki i szufelki, wiadra, taśmy naprawcze); wzmocnione torby do zbierania;

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić, że przedsiębiorstwa mają swobodę wyboru – spośród wskazanych – urządzeń, które są najbardziej odpowiednie do ryzyka występującego w ich konkretnych warunkach oraz do ich właściwości i możliwości logistycznych lub organizacyjnych (zostało to jaśniej przedstawione w motywie 18). Należy również wskazać dalsze użyteczne wyposażenie, które przedsiębiorstwa mogą wykorzystać w celu ograniczenia ewentualnych przypadków wydostania się i/lub strat granulatu.

Poprawka 32

Załącznik I, punkt (8)

Tekst zaproponowany przez Komisję Europejską

Poprawka KR-u

8)

opis wdrożonych procedur zapobiegania wydostaniu się i stratom oraz powstrzymywania ich i usuwania ich skutków.

8)

opis wdrożonych procedur zapobiegania wydostaniu się i stratom oraz powstrzymywania ich i usuwania ich skutków.

Podmioty gospodarcze uwzględniają co najmniej następujące elementy, biorąc pod uwagę charakter i wielkość instalacji oraz skalę jej działalności:

Podmioty gospodarcze uwzględniają spośród następujących elementów te najbardziej zgodne z charakterem i wielkością instalacji oraz skalą jej działalności:

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić, że przedsiębiorstwa mają swobodę wyboru – spośród wskazanych – procedur, które są najbardziej odpowiednie do ryzyka występującego w ich konkretnych warunkach oraz do ich możliwości logistycznych, organizacyjnych lub ekonomicznych (zostało to jaśniej przedstawione w motywie 18).

Poprawka 33

Załącznik I, punkt (8)(a)

Tekst zaproponowany przez Komisję Europejską

Poprawka KR-u

a)

do celów zapobiegania: ograniczenie ilości granulatu transportowanego w określonych opakowaniach (np. granulat musi być zapakowany i szczelnie zamknięty w workach o wadze 25 kg i ładowany i ilości nie większej niż jedna tona na paletę) ; regularna kontrola i konserwacja opakowań, pojemników i obiektów do przechowywania; stosowanie tac wychwytujących w punktach transferu oraz podczas załadunku i rozładunku; jasne protokoły otwierania, załadunku, zamykania i uszczelniania pojemników na początku i pod koniec załadunku; badania fizyczne i monitorowanie skuteczności procedur służących zapobieganiu;

a)

do celów zapobiegania: ograniczenie ilości granulatu transportowanego w określonych opakowaniach (granulat musi być zapakowany i szczelnie zamknięty w opakowaniu odpornym na rozerwanie i uderzenie, nie ulegającym degradacji w środowisku wodnym – odpowiednio do zmieniających się warunków produkcji i transportu ); regularna kontrola i konserwacja opakowań, pojemników i obiektów do przechowywania; stosowanie tac wychwytujących w punktach transferu oraz podczas załadunku i rozładunku; jasne protokoły otwierania, załadunku, zamykania i uszczelniania pojemników na początku i pod koniec załadunku; badania fizyczne i monitorowanie skuteczności procedur służących zapobieganiu;

Uzasadnienie

Istnieją różne rodzaje opakowań (papier, tworzywa sztuczne, oktabina, elastyczne, sztywne itp.), które są dopasowane do określonych warunków produkcji i/lub transportu. Z tych powodów można wskazać optymalny wybór, ale operatorzy powinni mieć możliwość podjęcia decyzji, które z nich wybrać w zależności od ich szczególnych warunków. Z drugiej strony należy usunąć z tekstu limit jednej tony na pojedynczy ładunek, ponieważ zwielokrotniłby on liczbę opakowań i transportu wbrew tej samej polityce unijnej, której celem jest zmniejszenie ilości opakowań – zwłaszcza opakowań z tworzyw sztucznych – oraz ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w związku z ruchem środków transportu.

Poprawka 34

Załącznik I, punkt (8)(c)

Tekst zaproponowany przez Komisję Europejską

Poprawka KR-u

c)

do celów usuwania skutków: granulat z tworzyw sztucznych, który się wydostał, jest natychmiast zbierany, aby zapobiec stratom trafiającym do środowiska, i najpóźniej po zakończeniu operacji umieszczany w wyznaczonym pojemniku. W miarę możliwości granulat z tworzyw sztucznych, który się wydostał, jest ponownie wykorzystywany jako surowiec w celu ograniczenia marnotrawstwa. Jeżeli granulat z tworzyw sztucznych, który się wydostał, nie może być ponownie wykorzystany jako surowiec, jest odzyskiwany i  unieszkodliwiany zgodnie z przepisami dotyczącymi odpadów;

c)

do celów usuwania skutków: granulat z tworzyw sztucznych, który się wydostał, jest zbierany jak najszybciej , aby zapobiec stratom trafiającym do środowiska, i najpóźniej po zakończeniu operacji umieszczany w wyznaczonym , najlepiej wodoodpornym, szczelnym i oznakowanym pojemniku. W miarę możliwości granulat z tworzyw sztucznych, który się wydostał, jest ponownie wykorzystywany jako surowiec w celu ograniczenia marnotrawstwa. Jeżeli granulat z tworzyw sztucznych, który się wydostał, nie może być ponownie wykorzystany jako surowiec, jest odzyskiwany albo  unieszkodliwiany zgodnie z przepisami dotyczącymi odpadów;

Uzasadnienie

Podmiot gospodarczy musi jak najszybciej usunąć granulat, który się wydostał, a w każdym razie nie później niż do zakończenia operacji. Odzysk i unieszkodliwianie są operacjami, które się wzajemnie wykluczają, w przypadku których bardziej odpowiednie jest zastosowanie spójnika alternatywnego „albo”, który ma charakter rozłączny.

Poprawka 35

Załącznik III

Tekst zaproponowany przez Komisję Europejską

Poprawka KR-u

DZIAŁANIA PRZEWOŹNIKÓW UE I PRZEWOŹNIKÓW SPOZA UE

DZIAŁANIA PRZEWOŹNIKÓW UE I PRZEWOŹNIKÓW SPOZA UE

Działania, które muszą zostać podjęte, oraz wyposażenie, które musi zostać wdrożone przez przewoźników UE i przewoźników spoza UE:

Działania, które muszą zostać podjęte, oraz wyposażenie, które musi zostać wdrożone przez przewoźników UE i przewoźników spoza UE:

1)

do celów zapobiegania: sprawdzenie podczas załadunku i rozładunku oraz po nich, czy granulat na zewnątrz urządzenia został odpowiednio usunięty z zewnętrznych powierzchni urządzeń transportowych przed opuszczeniem miejsca załadunku/rozładunku; jasna komunikacja na temat wymogów dotyczących sztauowania; zapobieganie wszelkim uwolnieniom, w tym podczas podróży, np. przez techniczne dostosowanie środków transportu i pojemników, uzupełnione, w razie potrzeby, odpowiednim uszczelnieniem ; zapewnienie stosowania osłon ochronnych np. na wózkach widłowych/urządzeniach hydraulicznych, aby zapobiec przebiciu opakowań; regularne czyszczenie przedziałów ładunkowych i pojemników w celu zminimalizowania strat granulatu, który się wydostał; kontrola wzrokowa otworów i integralności przedziałów ładunkowych przed podróżą i, w miarę możliwości, w jej trakcie, w tym w terminalach multimodalnych, terminalach kolejowych, portach śródlądowych i morskich;

1)

do celów zapobiegania: sprawdzenie podczas załadunku i rozładunku oraz po nich, czy granulat na zewnątrz urządzenia został odpowiednio usunięty z zewnętrznych powierzchni urządzeń transportowych przed opuszczeniem miejsca załadunku/rozładunku; jasne i widoczne eksponowanie wymogów dotyczących sztauowania i magazynowania ; zapobieganie wszelkim uwolnieniom, w tym podczas podróży, np. przez techniczne dostosowanie środków transportu i pojemników, uzupełnione, w razie potrzeby, opakowaniami odpowiednimi do określonego rodzaju i specyfiki transportu, które w najlepszym przypadku są wodoodporne, szczelne, wytrzymałe na rozdarcie i uderzenie oraz nie ulegają degradacji w środowisku wodnym; umieszczenie odpowiednich tac i urządzeń wychwytujących ; zapewnienie stosowania osłon ochronnych np. na wózkach widłowych/urządzeniach hydraulicznych, aby zapobiec przebiciu opakowań; regularne czyszczenie i sprawdzanie dobrego stanu przedziałów ładunkowych , pojemników i przyczep w celu powstrzymania i zminimalizowania strat granulatu, który się wydostał; kontrola wzrokowa otworów i integralności przedziałów ładunkowych przed podróżą i, w miarę możliwości, w jej trakcie, w tym w terminalach multimodalnych, terminalach kolejowych, portach śródlądowych i morskich;

2)

do celów powstrzymywania oraz usuwania skutków: w miarę możliwości naprawienie uszkodzonych opakowań (np. przez zastosowanie zapór pływających, barier i taśmy) i umieszczenie pozostałego granulatu w przedziale ładunkowym; zebranie granulatu, który się wydostał, do zamykanych pojemników lub worków w celu właściwego unieszkodliwienia; w przypadku transportu granulatu w pojemnikach zbiorczych, otwieranie włazu dennego/stożka wysypowego silosu dopiero po wprowadzeniu zbiornika do basenu do czyszczenia; wymiana wyściółki w pojemnikach wyłącznie w odpowiednich i niepublicznych obszarach, gdzie można powstrzymać wszelkie wydostanie się; powiadomienie organów takich jak międzynarodowe i krajowe organy ds. sytuacji nadzwyczajnych lub organy ds. ochrony środowiska z państwa członkowskiego, w którym miało miejsce zdarzenie, w stosownych przypadkach;

2)

do celów powstrzymywania oraz usuwania skutków: zastąpienie lub w miarę możliwości naprawienie uszkodzonych opakowań (np. przez zastosowanie zapór pływających, barier i taśmy) i umieszczenie pozostałego granulatu w  pojemniku lub przedziale ładunkowym; zebranie granulatu, który się wydostał, do zamykanych , najlepiej wodoodpornych pojemników oznakowanych i uszczelnionych w celu właściwego unieszkodliwienia; w przypadku transportu granulatu w pojemnikach zbiorczych, umieszczenie odpowiednich tac i urządzeń wychwytujących przed otwarciem włazu dennego/stożka wysypowego silosu dopiero po wprowadzeniu zbiornika do basenu do czyszczenia; wymiana wyściółki w pojemnikach wyłącznie w odpowiednich i niepublicznych obszarach, gdzie można powstrzymać wszelkie wydostanie się; natychmiastowe powiadomienie organów takich jak międzynarodowe i krajowe organy ds. sytuacji nadzwyczajnych lub organy ds. ochrony środowiska z państwa członkowskiego, w którym miało miejsce zdarzenie, w stosownych przypadkach;

(…)

(…)

Uzasadnienie

Wskazane byłoby włączenie do tekstu załącznika powyższych środków, ponieważ są one przydatne dla poprawy warunków bezpieczeństwa transportu.

II.   ZALECENIA POLITYCZNE

EUROPEJSKI KOMITET REGIONÓW (KR),

1.

Z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji Europejskiej w sprawie zapobiegania stratom granulatu z tworzyw sztucznych w celu ograniczenia zanieczyszczenia mikrodrobinami plastiku jako element starań na rzecz zrealizowania zamierzenia UE, jakim jest ograniczenie do 2030 r. o 50 % ilości odpadów z tworzyw sztucznych w morzu oraz o 30 % ilości mikrodrobin plastiku uwalnianych do środowiska, co ma ostatecznie prowadzić do zerowych strat granulatu.

2.

Podkreśla znaczący negatywny wpływ strat granulatu z tworzyw sztucznych na środowisko, klimat i gospodarkę, a także zwraca uwagę na wyzwania stojące przed społecznościami nadbrzeżnymi oraz sektorami rybołówstwa, rolnictwa i turystyki.

3.

Podkreśla znaczenie kontynuowania negocjacji w sprawie globalnego traktatu w sprawie zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi, obejmującego również kwestię mikrodrobin plastiku. Biorąc pod uwagę globalny wymiar tego zjawiska, środki mające na celu zwalczanie uwalniania mikrodrobin plastiku będą znacznie skuteczniejsze dzięki wzmocnieniu pozycji i zaangażowaniu państw spoza UE. Podkreśla, że trzeba uwzględniać kwestię zanieczyszczenia mikrodrobinami plastiku w polityce handlowej UE, aby ograniczyć niesprawiedliwe korzyści dla producentów i przewoźników z państw trzecich o znacznie niższych standardach.

4.

Zgadza się, że konieczne jest niezwłoczne zajęcie się problemem uwalniania mikrodrobin plastiku – zjawiskiem, którego skala coraz bardziej oddziałuje na społeczności lokalne zarówno z punktu widzenia ochrony środowiska, jak i działalności gospodarczej i społecznej.

5.

Proponuje włączenie transportu morskiego do nowego rozporządzenia, które powinno obejmować wszystkie środki egzekwowalne w praktyce w UE i zgodne z prawem międzynarodowym. Wzywa Międzynarodową Organizację Morską (IMO) do jak najszybszego ustanowienia środków na rzecz morskiego transportu granulatu, aby lepiej zapobiegać incydentom na wodach terytorialnych i międzynarodowych, przy jednoczesnym zapewnieniu równych warunków działania dla podmiotów gospodarczych z WE i podmiotów spoza UE.

6.

Podkreśla, że dostępne obecnie dowody w pełni uzasadniają zdecydowane działania zgodne z zasadą ostrożności. Zaleca, aby z użyciem odpowiednich zasobów promować analizy i badania stosowane w odniesieniu do mikrodrobin plastiku, tak aby w pełni zrozumieć przyczyny i skutki wiążące się z nimi (w szczególności oddziaływanie bezpośrednie i pośrednie na zdrowie ludzkie) oraz opracować nowe sposoby zapobiegania przypadkom ich uwalniania się, zarządzania nimi i usuwania ich skutków.

7.

Zdecydowanie popiera zasadę „zanieczyszczający płaci” i ponownie zaznacza, że jeżeli zanieczyszczający nie płacą, często to władze lokalne i regionalne muszą pokrywać wydatki ponoszone, by naprawić szkody wyrządzone społecznościom lokalnym. KR wzywa do wzmocnienia przepisów dotyczących działań związanych z usuwaniem skutków zanieczyszczeń i sugeruje, by ocenić, w jaki sposób można wykorzystywać kary i odszkodowania do wspierania społeczności lokalnych i regionalnych, na które zanieczyszczenie wywiera negatywny wpływ.

8.

Popiera potrzebę podjęcia działań w zakresie uwalniania się mikrodrobin plastiku z granulatu, ponieważ jest to jedno z głównych źródeł niezamierzonego uwalniania mikrodrobin plastiku, i w związku z tym uważa, że regulacje w tej dziedzinie mogą przyczynić się do osiągnięcia celu, jakim jest ograniczenie mikrodrobin plastiku uwalnianych do środowiska o 30 % do 2030 r., jak określono w planie działania na rzecz eliminacji zanieczyszczeń z 2021 r.

9.

Zgadza się z wyborem rozporządzenia jako najwłaściwszego instrumentu prawnego do interwencji w sprawie tego zjawiska, które ze względu na transgraniczny charakter (mikrodrobiny plastiku, choć uwolnione w danym miejscu, są transportowane przez powietrze i wodę gdzie indziej) wymaga jednolitych uregulowań na szczeblu wspólnotowym, i w związku z tym uważa, że przestrzegana jest zasada pomocniczości.

10.

Podkreśla również znaczenie zajęcia się (za pomocą innych aktów prawnych) innymi głównymi źródłami niezamierzonego uwalniania mikrodrobin plastiku (lakierami, oponami, syntetycznymi wyrobami włókienniczymi, geowłókninami) poprzez ustanowienie właściwych środków (rozsądnych, proporcjonalnych i obejmujących cele, które trzeba stopniowo osiągać wraz z upływem czasu) w celu realizacji wszystkich wzajemnie uzupełniających się działań przewidzianych w strategii dotyczącej mikrodrobin plastiku.

11.

Zaleca, by przepisy rozporządzenia były jasne, pewne i proste, tak aby nie były interpretowane w różny sposób przez poszczególne państwa członkowskie, w szczególności w odniesieniu do adresatów, definicji i wymogów, ponieważ podważyłoby to skuteczność rozporządzenia. Warto zwrócić należytą uwagę na to, by wdrażanie rozporządzenia, z wyjątkiem niektórych aspektów, nie odbywało się na drodze aktów transpozycji przez poszczególne państwa członkowskie.

12.

Z zadowoleniem przyjmuje propozycję Komisji Europejskiej w sprawie wprowadzenia środków zapobiegawczych dla odbiorców w oparciu o metody przyjęte już dobrowolnie przez niektóre podmioty gospodarcze (Operation Clean Sweep (O.C.S.).

13.

Apeluje zwłaszcza o doprecyzowanie zakresu stosowania rozporządzenia, tak aby nie obejmował on obiektów rekreacyjnych zawierających granulat z tworzyw sztucznych (np. obiektów sportowych). Na mocy prawodawstwa UE w zakresie chemikaliów dla tego typu obiektów przewidziano dłuższy okres przejściowy w kontekście ośmioletniego zakazu wprowadzania do obrotu. Wynika to z tego, że obecnie istnieje bardzo mało alternatywnych rozwiązań dla granulatu z tworzyw sztucznych (tylko korek i piasek), a wymiana materiału na wielu tysiącach obiektów wymaga czasu.

14.

Zaleca również zwrócenie szczególnej uwagi na wpływ rozporządzenia na zaangażowane organy administracji publicznej, które muszą być w stanie prawidłowo funkcjonować (nadmierne obciążenie zadaniami, zwłaszcza formalnymi, oznacza promowanie działań biurokratycznych ze szkodą dla istotnych działań).

15.

Popiera również nałożenie na podmioty gospodarcze obowiązku oceny ryzyka uwalniania na terenie ich zakładów oraz wdrożenia odpowiednich działań w następującej kolejności: zapobieganie, powstrzymywanie, czyszczenie.

16.

Zaleca ustanowienie skutecznego systemu monitorowania stosowania przez poszczególne państwa przepisów tego rozporządzenia, aby sprawdzać ich skuteczność oraz wprowadzić wszelkie niezbędne dostosowania i ulepszenia.

17.

Pozytywnie ocenia zaliczenie do wymogów również szkolenia pracowników ze względu na to, że straty granulatu trafiające do środowiska następują w większości przypadku z powodu braku świadomości i nieodpowiedniego postępowania podmiotów gospodarczych uczestniczących w całym łańcuchu dostaw.

18.

Warto również zachęcać poszczególne państwa członkowskie, by wzmacniały działania kontrolne w terenie pod kątem zgodności w praktyce z przepisami rozporządzenia, oraz sprawdzać, czy rzeczywiście tak się dzieje.

19.

Dlatego też apeluje o wskazanie odpowiednich form wsparcia i pomocy w celu odpowiedniego przygotowania i przeszkolenia pracowników właściwych organów, którzy dzięki temu będą mogli prawidłowo wypełniać powierzone im funkcje (zwłaszcza związane ze sposobami prowadzenia kontroli).

20.

Wnosi ponadto, by w ramach wdrażania przepisów rozporządzenia określono z myślą o podmiotach odpowiedzialnych – zwłaszcza mikroprzedsiębiorstwach i małych przedsiębiorstwach – środki wspierające je w wywiązywaniu się z nałożonych wymogów (takich jak działania szkoleniowe) i dokonywaniu niezbędnych inwestycji (takich jak zapewnienie niezbędnego wyposażenia).

Bruksela, dnia 18 kwietnia 2024 r

Przewodniczący

Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

Vasco ALVES CORDEIRO


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/3675/oj

ISSN 1977-1002 (electronic edition)


Top