EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2023:173:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 173, 15 maja 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 173

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 66
15 maja 2023


Spis treści

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

2023/C 173/01

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

1


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał Sprawiedliwości

2023/C 173/02

Sprawa C-640/20 P: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 23 marca 2023 r. – PV/Komisja Europejska [Odwołanie – Służba publiczna – Mobbing – Opinie lekarskie – Nieusprawiedliwione nieobecności – Wynagrodzenie – Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej – Artykuł 11a – Konflikt interesów – Artykuł 21a – Polecenie oczywiście niezgodne z prawem – Artykuł 23 – Przestrzeganie przepisów ustawowych i porządkowych – Postępowanie dyscyplinarne – Wydalenie ze służby – Cofnięcie wydalenia ze służby – Ponowne postępowanie dyscyplinarne – Ponowne wydalenie ze służby]

2

2023/C 173/03

Sprawa C-70/21: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 23 marca 2023 r. – Komisja Europejska/Republika Grecka [Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego – Środowisko naturalne – Dyrektywa 2008/50/WE – Jakość otaczającego powietrza – Artykuł 13 ust. 1 – Załącznik XI – Systematyczne i trwałe przekraczanie wartości dopuszczalnych dla pyłu zawieszonego (PM10) w aglomeracji Saloniki (EL 0004) – Artykuł 23 ust. 1 – Załącznik XV – „Jak najkrótszy” okres przekroczenia – Odpowiednie środki]

2

2023/C 173/04

Sprawa C-365/21, Generalstaatsanwaltschaft Bamberg (Wyjątek od zasady ne bis in idem): Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 23 marca 2023 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Bamberg – Niemcy) – postępowanie karne przeciwko MR [Odesłanie prejudycjalne – Współpraca wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych – Konwencja wykonawcza do Układu z Schengen – Artykuł 54 – Zasada ne bis in idem – Artykuł 55 ust. 1 lit. b) – Wyjątek od stosowania zasady ne bis in idem – Przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu lub innym podstawowym interesom państwa członkowskiego – Artykuł 50 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej – Zasada ne bis in idem – Artykuł 52 ust. 1 – Ograniczenia w stosowaniu zasady ne bis in idem – Zgodność krajowej deklaracji przewidującej wyjątek od zasady ne bis in idem – Organizacja przestępcza – Przestępstwa przeciwko mieniu]

3

2023/C 173/05

Sprawa C-412/21, Dual Prod: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 23 marca 2023 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunalul Satu Mare – Rumunia) – Dual Prod SRL/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca – Comisia regională pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate [Odesłanie prejudycjalne – Podatki akcyzowe – Dyrektywa 2008/118/WE – Artykuł 16 ust. 1 – Zezwolenie na działanie jako skład podatkowy wyrobów akcyzowych – Kolejne środki zawieszające – Charakter karny – Artykuły 48 i 50 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej – Zasada domniemania niewinności – Zasada ne bis in idem – Proporcjonalność]

4

2023/C 173/06

Sprawy połączone C-514/21 i C-515/21, Minister for Justice and Equality (Uchylenie warunkowego zawieszenia wykonania kary) i in.: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 23 marca 2023 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Court of Appeal – Irlandia) – Wykonanie dwóch europejskich nakazów aresztowania wydanych przeciwko LU (C-514/21), PH (C-515/21) [Odesłanie prejudycjalne – Współpraca policyjna i wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych – Europejski nakaz aresztowania – Decyzja ramowa 2002/584/WSiSW – Procedura przekazywania osób między państwami członkowskim – Warunki wykonania – Podstawy fakultatywnej odmowy wykonania – Artykuł 4a ust. 1 – Nakaz wydany w celu wykonania kary pozbawienia wolności – Pojęcie „rozprawy, w wyniku której wydano orzeczenie” – Zakres – Pierwszy wyrok skazujący z zawieszeniem wykonania kary – Drugi wyrok skazujący – Nieobecność zainteresowanego na rozprawie – Zarządzenie wykonania zawieszonej kary – Prawo do obrony – Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności – Artykuł 6 – Karta praw podstawowych Unii Europejskiej – Artykuły 47 i 48 – Naruszenie – Konsekwencje]

5

2023/C 173/07

Sprawa C-574/21, 02 Czech Republic: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 23 marca 2023 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Nejvyšší soud – Republika Czeska) – QT/02 Czech Republic a. s. [Odesłanie prejudycjalne – Przedstawiciele handlowi działający na własny rachunek – Dyrektywa 86/653/EWG – Artykuł 17 ust. 2 lit. a) – Rozwiązanie umowy agencyjnej – Prawo przedstawiciela handlowego do świadczenia wyrównawczego – Przesłanki przyznania – Świadczenie wyrównawcze zgodne z zasadami słuszności – Ocena – Pojęcie „utraconych prowizji” – Prowizje od przyszłych transakcji – Nowi klienci pozyskani przez przedstawiciela handlowego – Dotychczasowi klienci, w odniesieniu do których przedstawiciel handlowy znacznie zwiększył wielkość obrotów handlowych – Jednorazowe prowizje]

6

2023/C 173/08

Sprawa C-653/21, Syndicat Uniclima: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 23 marca 2023 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d’État – Francja) – Syndicat Uniclima/Ministre de l’Intérieur [Odesłanie prejudycjalne – Rynek wewnętrzny – Harmonizacja ustawodawstw krajowych dotyczących maszyn, sprzętu elektrycznego pod napięciem i urządzeń ciśnieniowych – Dyrektywa 2006/42/WE – Dyrektywa 2014/35/UE – Dyrektywa 2014/68/UE – „Oznakowanie CE” – Nałożenie w drodze uregulowania krajowego dodatkowych wymagań w stosunku do zasadniczych wymagań bezpieczeństwa przewidzianych w tych dyrektywach – Warunki – Uregulowanie krajowe dotyczące bezpieczeństwa w zakresie zagrożenia pożarem i paniką w obiektach użyteczności publicznej]

7

2023/C 173/09

Sprawa C-662/21, Booky.fi: Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 23 marca 2023 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Korkein hallinto-oikeus – Finlandia) – Postepowanie wszczęte przez Booky.fi Oy [Odesłanie prejudycjalne – Artykuły 34 i 36 TFUE – Swobodny przepływ towarów – Środek o skutku równoważnym z ograniczeniem ilościowym – Nośniki audycji audiowizualnych – Sprzedaż przez internet – Uregulowanie państwa członkowskiego przewidujące obowiązek klasyfikacji według wieku i oznaczania audycji – Ochrona małoletnich – Nośniki, które były już przedmiotem klasyfikacji i oznakowania w innym państwie członkowskim – Proporcjonalność]

7

2023/C 173/10

Sprawa C-561/22, Willy Hermann Service: Postanowienie Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 7 marca 2023 r. [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesverwaltungsgericht (Innsbruck) – Austria] – Willy Hermann Service GmbH, DI/Präsidentin des Landesgerichts Feldkirch [Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Dyrektywa 2013/34/UE – Artykuły 30 i 51 – Ogłaszanie sprawozdań finansowych – Sankcje w przypadku braku ogłoszenia – Nałożenie grzywien przez sąd cywilny – Postępowanie administracyjne mające na celu ściągnięcie wspomnianych grzywien, które stały się prawomocne – Uregulowanie wyłączające ponowne rozpoznanie wspomnianych grzywien przez sąd administracyjny – Powaga rzeczy osądzonej – Zasada skuteczności – Proporcjonalność]

8

2023/C 173/11

Sprawa C-76/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Polska) w dniu 5 lutego 2022 r. – QI przeciwko Santander Bank Polska S.A.

9

2023/C 173/12

Sprawa C-552/22 P P: Odwołanie od postanowienia Sądu (druga izba) wydanego w dniu 13 lipca 2022 r. w sprawie T-280/22, Asociación de Delineantes de Hacienda/Hiszpania, wniesione w dniu 18 sierpnia 2022 r. przez Asociación de Delineantes de Hacienda

9

2023/C 173/13

Sprawa C-605/22 P: Odwołanie od wyroku Sądu (szósta izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 29 czerwca 2022 r. w sprawie T-306/20, Hijos de Moisés Rodríguez González/EUIPO – Irlandia i Ornua (La Irlandesa 1943), wniesione w dniu 16 września 2022 r. przez Hijos de Moisés Rodríguez González, SA

10

2023/C 173/14

Sprawa C-732/22 P: Odwołanie od wyroku Sądu (piąta izba) wydanego w dniu 28 września 2022 r. w sprawie T-454/21, G-Core Innovations/EUIPO – Coretransform (G CORELABS), wniesione w dniu 28 listopada 2022 r. przez G-Core Innovations Sàrl

10

2023/C 173/15

Sprawa C-735/22 P: Odwołanie od postanowienia Sądu (dziewiąta izba) wydanego w dniu 22 września 2022 r. w sprawie T-621/21, Primagran/EUIPO – Primagaz (prımagran), wniesione w dniu 29 listopada 2022 r. przez Primagran sp. z o.o.

10

2023/C 173/16

Sprawa C-775/22, Banco Santander: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Supremo (Hiszpania) w dniu 20 grudnia 2022 r. – M.S.G. i in./Banco Santander, SA

11

2023/C 173/17

Sprawa C-779/22, Banco Santander: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Supremo (Hiszpania) w dniu 22 grudnia 2022 r. – M.C.S./Banco Santander, SA

11

2023/C 173/18

Sprawa C-794/22, Banco Santander: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Supremo (Hiszpania) w dniu 23 grudnia 2022 r. – FSC/Banco Santander SA

12

2023/C 173/19

Sprawa C-28/23, NFŠ: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Okresný súd Bratislava III (Słowacja) w dniu 24 stycznia 2023 r. – NFŠ a.s./Slovenská republika (Republika Słowacka) działająca przez Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

13

2023/C 173/20

Sprawa C-40/23 P: Odwołanie od wyroku Sądu (siódma izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 16 listopada 2022 r. w sprawie T-469/20, Królestwo Niderlandów/Komisja, wniesione w dniu 26 stycznia 2023 r. przez Komisję Europejską

14

2023/C 173/21

Sprawa C-54/23, Laudamotion i Ryanair: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof (Niemcy) w dniu 3 lutego 2023 r. – WY/Laudamotion GmbH, Ryanair DAC

15

2023/C 173/22

Sprawa C- 57/23, Policejní prezidium: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Nejvyšší správní soud (Republika Czeska) w dniu 2 lutego 2023 r. – JH/Policejní prezidium

15

2023/C 173/23

Sprawa C-62/23: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado Contencioso-Administrativo no 5 de Barcelona (Hiszpania) w dniu 6 lutego 2023 r. – Pedro Francisco/Subdelegación del Gobierno en Barcelona

16

2023/C 173/24

Sprawa C-63/23, Sagrario: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado Contencioso-Administrativo no 5 de Barcelona (Hiszpania) w dniu 6 lutego 2023 r. – Sagrario i in. / Subdelegación del Gobierno en Barcelona

17

2023/C 173/25

Sprawa C-65/23, K GmbH: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesarbeitsgericht (Niemcy) w dniu 8 lutego 2023 r. – MK/K GmbH

17

2023/C 173/26

Sprawa C-66/23: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Symvoulio tis Epikrateias (Grecja) w dniu 7 lutego 2023 r. – Elliniki Ornithologiki Etaireia, Syllogos Diktyo Oikologikon Organoseon Aigaiou, Perivallontikos Syllogos Rethymnou, Politistikos Syllogos Thronos Kleisidiou, KX i in./Ypourgos Esoterikon, Ypourgos Oikonomikon, Ypourgos Anaptyxis kai Ependyseon, Ypourgos Perivallontos kai Energeias, Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon

18

2023/C 173/27

Sprawa C-87/23, Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Administratīvā apgabaltiesa (Łotwa) w dniu 15 lutego 2023 r. – Biedrība „Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija”/Valsts ieņēmumu dienests

19

2023/C 173/28

Sprawa C-108/23, SmartSport Reisen: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Groß-Gerau (Niemcy) w dniu 23 lutego 2023 r. – PU/SmartSport Reisen GmbH

20

2023/C 173/29

Sprawa C-110/23 P: Odwołanie od wyroku Sądu (piąta izba) wydanego w dniu 14 grudnia 2022 r. w sprawie T-126/20, Autoridad Portuaria de Bilbao/Komisja, wniesione w dniu 22 lutego 2023 r. przez Autoridad Portuaria de Bilbao

21

2023/C 173/30

Sprawa C-119/23, Valančius: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Vilniaus apygardos administracinis teismas (Litwa) w dniu 28 lutego 2023 r. – Virgilijus Valančius/Lietuvos Respublikos vyriausybė

22

2023/C 173/31

Sprawa C-122/23, Legafact: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Wyrchowen administratiwen syd (Bułgaria) w dniu 1 marca 2023 r. – Direktor na Direkcija „Obżałwane i danyczno-osiguritełna praktika” Sofia pri Centrałno uprawlenie na Nacionałnata agencija za prichodite/Legafact EOOD

23

2023/C 173/32

Sprawa C-128/23, Müller Reisen: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Düsseldorf (Niemcy) w dniu 3 marca 2023 r. – Müller Reisen GmbH/Stadt Olsberg

23

2023/C 173/33

Sprawa C-165/23: Skarga wniesiona w dniu 17 marca 2023 r. – Komisja Europejska / Republika Bułgarii

24

2023/C 173/34

Sprawa C-167/23: Skarga wniesiona w dniu 17. marca 2023 r. – Komisja Europejska/Republika Grecka

25

2023/C 173/35

Sprawa C-172/23: Skarga wniesiona w dniu 21 marca 2023 r. – Komisja Europejska/Irlandia

25

2023/C 173/36

Sprawa C-180/23: Skarga wniesiona w dniu 21 marca 2023 r. – Komisja Europejska/Republika Grecka

26

2023/C 173/37

Sprawa C-181/23: Skarga wniesiona w dniu 21 marca 2023 r. – Komisja Europejska/Republika Malty

27

2023/C 173/38

Sprawa C-191/23: Skarga wniesiona w dniu 24 marca 2023 r. – Komisja Europejska/Republika Portugalska

27

2023/C 173/39

Sprawa C-192/23: Skarga wniesiona w dniu 24 marca 2023 r. – Komisja Europejska / Republika Łotewska

28

2023/C 173/40

Sprawa C-193/23: Skarga wniesiona w dniu 24 marca 2023 r. – Komisja Europejska/Republika Włoska

29

 

Sąd

2023/C 173/41

Sprawa T-100/23: Skarga wniesiona w dniu 20 lutego 2023 r. –ABLV Bank/EBC

30

2023/C 173/42

Sprawa T-110/23: Skarga wniesiona w dniu 27 lutego 2023 r. – Kargins/Komisja

31

2023/C 173/43

Sprawa T-115/23: Skarga wniesiona w dniu 2 marca 2023 r. – Debreceni Egyetem/Rada

31

2023/C 173/44

Sprawa T-125/23: Skarga wniesiona w dniu 8 marca 2023 r. – Synapsa Med/EUIPO – Gravity Products (Gravity)

34

2023/C 173/45

Sprawa T-136/23: Skarga wniesiona w dniu 15 marca 2023 r. – Vintae Luxury Wine Specialists/EUIPO – Grande Vitae (vintae)

35

2023/C 173/46

Sprawa T-149/23: Skarga wniesiona w dniu 23 marca 2023 r. – Kirov/EUIPO – Pasticceria Cristiani (CRISTIANI)

35

2023/C 173/47

Sprawa T-156/23: Skarga wniesiona w dniu 23 marca 2023 – Polska/Komisja Europejska

36

2023/C 173/48

Sprawa T-157/23: Skarga wniesiona w dniu 24 marca 2023 r. – Kneipp / EUIPO – Patou (Joyful by nature)

37

2023/C 173/49

Sprawa T-160/23: Skarga wniesiona w dniu 24 marca 2023 r. – VO/Komisja

37

2023/C 173/50

Sprawa T-161/23: Skarga wniesiona w dniu 25 marca 2023 r. – Schönegger Käse-Alm/EUIPO – Jumpseat3D plus Germany (Rebell)

38

2023/C 173/51

Sprawa T-162/23: Skarga wniesiona w dniu 27 marca 2023 r. – Sengül Ayhan/EUIPO – Pegase (Rock Creek)

39

2023/C 173/52

Sprawa T-166/23: Skarga wniesiona w dniu 28 marca 2023 r. – Dekoback/EUIPO – DecoPac (DECOPAC)

40

2023/C 173/53

Sprawa T-169/23: Skarga wniesiona w dniu 29 marca 2023 r. – RT France/Rada

40

2023/C 173/54

Sprawa T-171/23: Skarga wniesiona w dniu 30 marca 2023 r. – VR/Parlament

41

2023/C 173/55

Sprawa T-627/18: Postanowienie Sądu z dnia 20 marca 2023 r. – ZK/Komisja

42

2023/C 173/56

Sprawa T-16/22: Postanowienie Sądu z dnia 17 marca 2023 r. – NV/EIB

42

2023/C 173/57

Sprawa T-97/22: Postanowienie Sądu z dnia 16 marca 2023 r. – Ilunga Luyoyo/Rada

42

2023/C 173/58

Sprawa T-447/22: Postanowienie Sądu z dnia 17 marca 2023 r. – NV/EIB

42


PL

 

Top