EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2022:424:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 424, 7 listopada 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 424

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 65
7 listopada 2022


Spis treści

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

2022/C 424/01

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

1


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał Sprawiedliwości

2022/C 424/02

Sprawy połączone C-793/19 i C-794/19: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 20 września 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesverwaltungsgericht – Niemcy) – Bundesrepublik Deutschland/SpaceNet AG (C-793/19), Telekom Deutschland GmbH (C-794/19) [Odesłanie prejudycjalne – Przetwarzanie danych osobowych w sektorze łączności elektronicznej – Poufność komunikacji – Dostawcy usług łączności elektronicznej – Uogólnione i niezróżnicowane zatrzymywanie danych o ruchu i danych dotyczących lokalizacji – Dyrektywa 2002/58/WE – Artykuł 15 ust. 1 – Karta praw podstawowych Unii Europejskiej – Artykuły 6, 7, 8 i 11 oraz art. 52 ust. 1 – Artykuł 4 ust. 2 TUE]

2

2022/C 424/03

Sprawy połączone C-339/20 i C-397/20: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 20 września 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation – Francja) – postępowania karne przeciwko VD (C-339/20), SR (C-397/20) [Odesłanie prejudycjalne – Jednolity rynek usług finansowych – Nadużycia na rynku – Wykorzystanie informacji poufnych – Dyrektywa 2003/6/WE – Artykuł 12 ust. 2 lit. a) i d) – Rozporządzenie (UE) nr 596/2014 – Artykuł 23 ust. 2 lit. g i h) – Uprawnienia nadzorcze i śledcze Autorité des marchés financiers (AMF) – Cel interesu ogólnego polegający na ochronie integralności rynków finansowych Unii Europejskiej i zaufania publicznego do instrumentów finansowych – Możliwość uzyskania przez AMF zapisów danych o ruchu przechowywanych przez operatora usług łączności elektronicznej – Przetwarzanie danych osobowych w sektorze łączności elektronicznej – Dyrektywa 2002/58/WE – Artykuł 15 ust. 1 – Karta praw podstawowych Unii Europejskiej – Artykuły 7, 8 i 11 oraz art. 52 ust. 1 – Poufność komunikacji – Ograniczenia – Ustawodawstwo przewidujące uogólnione i niezróżnicowane zatrzymywanie danych o ruchu przez operatorów usług łączności elektronicznej – Możliwość ograniczenia przez sąd krajowy skutków w czasie stwierdzenia nieważności dotyczącego krajowych przepisów ustawowych niezgodnych z prawem Unii – Wyłączenie]

3

2022/C 424/04

Sprawy połączone od C-475/20 do C-482/20: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 22 września 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato – Włochy) – Admiral Gaming Network Srl i in./Agenzia delle Dogane e dei Monopoli i in. [Odesłanie prejudycjalne – Swoboda przedsiębiorczości – Ograniczenia – Gry losowe – Koncesje na zarządzanie grami rozgrywanymi na automatach do gry – Ustawodawstwo krajowe nakładające opłatę na koncesjonariuszy – Zasada ochrony uzasadnionych oczekiwań]

4

2022/C 424/05

Sprawy połączone C-518/20 i C-727/20: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 22 września 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesarbeitsgericht – Niemcy) – XP/Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (C-518/20) i AR/St. Vincenz-Krankenhaus GmbH (C-727/20) [Odesłanie prejudycjalne – Polityka społeczna – Ochrona bezpieczeństwa i zdrowia pracowników – Organizacja czasu pracy – Artykuł 31 ust. 2 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej – Dyrektywa 2003/88/WE – Artykuł 7 ust. 1 – Prawo do corocznego płatnego urlopu – Całkowita niezdolność do pracy lub niezdolność do pracy z powodu choroby, która wystąpiła w okresie rozliczeniowym – Uregulowanie krajowe przewidujące utratę praw do corocznego płatnego urlopu po upływie określonego okresu – Obowiązek pracodawcy umożliwienia pracownikowi skorzystania z prawa do corocznego płatnego urlopu]

5

2022/C 424/06

Sprawa C-538/20: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 22 września 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof – Niemcy) – Finanzamt B/W AG [Odesłanie prejudycjalne – Swoboda przedsiębiorczości – Artykuły 49 i 54 TFUE – Odliczenie ostatecznych strat poniesionych przez stały zakład niebędący rezydentem – Państwo, które zrzekło się prawa do opodatkowania na mocy umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania – Porównywalność sytuacji]

6

2022/C 424/07

Sprawy połączone C-619/20 P i C-620/20 P: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 22 września 2022 r. – International Management Group (IMG)/Komisja Europejska [Odwołanie – Współpraca na rzecz rozwoju – Wykonywanie budżetu Unii w trybie zarządzania pośredniego przez organizację międzynarodową – Decyzja o niepowierzaniu więcej zadań związanych z wykonywaniem budżetu danemu podmiotowi z powodu wątpliwości co do jego statusu organizacji międzynarodowej – Skarga o stwierdzenie nieważności – Wykonanie wyroku stwierdzającego nieważność – Powaga rzeczy osądzonej – Obowiązki i uprawnienia autora aktu, którego nieważność stwierdzono – Akt przygotowawczy – Dopuszczalność – Wniosek o naprawienie szkody – Norma prawna mająca na celu przyznanie uprawnień jednostkom – Rozporządzenia finansowe Unii – Obowiązek staranności – Istnienie wystarczająco istotnego naruszenia tego obowiązku – Konkretne badanie każdego przypadku z osobna – Krzywda – Stosowne i wystarczające zadośćuczynienie w drodze stwierdzenia nieważności niezgodnego z prawem aktu – Szkoda majątkowa – Stan postępowania niepozwalający na wydanie orzeczenia w sprawie – Przekazanie sprawy do Sądu]

7

2022/C 424/08

Sprawy połączone C-14/21 i C-15/21: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 1 sierpnia 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Włochy) – Sea Watch eV/Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (C-14/21 i C-15/21), Capitaneria di Porto di Palermo (C-14/21), Capitaneria di Porto di Porto Empedocle (C-15/21) [Odesłanie prejudycjalne – Działalność poszukiwawczo-ratownicza dotycząca osób znajdujących się w sytuacji zagrożenia lub w niebezpieczeństwie na morzu, prowadzona przez humanitarną organizację pozarządową (NGO) – System mający zastosowanie do statków – Dyrektywa 2009/16/WE – Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza – Międzynarodowa konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu – Kompetencje i uprawnienia przysługujące odpowiednio państwu bandery i państwu portu – Inspekcja i zatrzymanie statków]

8

2022/C 424/09

Sprawa C-120/21: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 22 września 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesarbeitsgericht – Niemcy) – LB/TO [Odesłanie prejudycjalne – Polityka społeczna – Ochrona bezpieczeństwa i zdrowia pracowników – Organizacja czasu pracy – Artykuł 31 ust. 2 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej – Dyrektywa 2003/88/WE – Artykuł 7 – Prawo do corocznego płatnego urlopu wypoczynkowego – Ekwiwalent pieniężny, po ustaniu stosunku pracy, za niewykorzystany urlop – Trzyletni termin przedawnienia – Rozpoczęcie biegu terminu – Odpowiednie poinformowanie pracownika]

9

2022/C 424/10

Sprawa C-159/21: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 22 września 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Fővárosi Törvényszék – Węgry) – GM/Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, Alkotmányvédelmi Hivatal, Terrorelhárítási Központ [Odesłanie prejudycjalne – Wspólna polityka w dziedzinie azylu i imigracji – Dyrektywa 2011/95/UE – Normy dotyczące warunków przyznania statusu uchodźcy lub statusu ochrony uzupełniającej – Cofnięcie statusu – Dyrektywa 2013/32/UE – Wspólne procedury udzielania i cofania ochrony międzynarodowej – Naruszenie bezpieczeństwa narodowego – Zajęcie stanowiska przez organ wyspecjalizowany – Dostęp do akt]

10

2022/C 424/11

Sprawa C-215/21: Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 22 września 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de Primera Instancia no 2 de Las Palmas de Gran Canaria – Hiszpania) – Zulima/Servicios prescriptor y medios de pagos EFC SAU [Odesłanie prejudycjalne – Nieuczciwe warunki w umowach konsumenckich – Umowa kredytu odnawialnego – Nieuczciwy charakter warunku dotyczącego stopy odsetek stanowiących wynagrodzenie – Powództwo wniesione przez konsumenta mające na celu stwierdzenie nieważności tej umowy – Pozasądowe zaspokojenie roszczeń konsumenta – Koszty ponoszone przez wspomnianego konsumenta – Zasada skuteczności – Uregulowanie krajowe mogące zniechęcać tego konsumenta do skorzystania z praw przyznanych przez dyrektywę 93/13/EWG]

11

2022/C 424/12

Sprawy połączone C-245/21 i C-248/21: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 22 września 2022 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Bundesverwaltungsgericht – Niemcy) – Bundesrepublik Deutschland vertreten durch Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat/MA (C-245/21), PB (C-245/21), LE (C-248/21) [Odesłanie prejudycjalne – Rozporządzenie (UE) nr 604/2013 – Ustalenie państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej – Artykuły 27 i 29 – Przekazanie zainteresowanej osoby do państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie jej wniosku – Zawieszenie przekazania z powodu pandemii COVID-19 – Niemożność dokonania przekazania – Ochrona sądowa – Skutki dla terminu na przekazanie]

12

2022/C 424/13

Sprawa C-330/21: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 22 września 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen Afdeling Gent – Belgia) – The Escape Center BVBA/Belgische Staat [Odesłanie prejudycjalne – Podatki – Podatek od wartości dodanej (VAT) – Dyrektywa 2006/112/WE – Artykuł 98 – Uprawnienie państw członkowskich do zastosowania obniżonej stawki VAT do niektórych dostaw towarów i świadczenia usług – Punkt 14 załącznika III – Pojęcie „korzystania z obiektów sportowych” – Siłownie – Wsparcie indywidualne lub grupowe]

12

2022/C 424/14

Sprawa C-335/21: Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 22 września 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de Primera Instancia no 10 bis de Sevilla – Hiszpania) – Vicente/Delia [Odesłanie prejudycjalne – Nieuczciwe warunki w umowach konsumenckich – Dyrektywa 93/13/EWG – Nieuczciwe praktyki handlowe stosowane wobec konsumentów – Zasada skuteczności – Artykuł 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej – Postępowanie uproszczone o zapłatę wynagrodzenia adwokata – Ewentualny nieuczciwy charakter warunków zawartych w umowie o wynagrodzenie – Uregulowanie krajowe nieprzewidujące możliwości kontroli sądowej – Artykuł 4 ust. 2 – Zakres wyjątku – Dyrektywa 2005/29/WE – Artykuł 7 – Praktyka handlowa wprowadzająca w błąd – Umowa zawarta między adwokatem a klientem zawierająca zakaz cofnięcia przez klienta powództwa bez wiedzy lub wbrew zaleceniom adwokata pod rygorem kary finansowej]

13

2022/C 424/15

Sprawa C-497/21: Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 22 września 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht – Niemcy) – SI i. in./Bundesrepublik Deutschland [Odesłanie prejudycjalne – Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości – Kontrole graniczne, azyl i imigracja – Polityka azylowa – Dyrektywa 2013/32/UE – Wspólne procedury udzielania i cofania ochrony międzynarodowej – Wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej – Podstawy niedopuszczalności – Artykuł 2 lit. q) – Pojęcie „kolejnego wniosku” – Artykuł 33 ust. 2 lit. d) – Odrzucenie przez organy państwa członkowskiego wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej jako niedopuszczalnego ze względu na oddalenie wcześniejszego wniosku, złożonego przez zainteresowanego w Królestwie Danii – Ostateczna decyzja wydana przez Królestwo Danii]

14

2022/C 424/16

Sprawa C-95/22: Postanowienie Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 6 września 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Judecătoria Târgu-Mureş – Rumunia) – postępowanie zainicjowane przez Delgaz Grid SA [Odesłanie prejudycjalne – Współpraca wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych – Artykuł 82 TFUE – Prawo do informacji w postępowaniu karnym – Prawo do informacji dotyczących oskarżenia – Dyrektywa 2012/13/UE – Artykuł 6 ust. 1 – Zakres stosowania – Artykuł 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej – Skuteczna ochrona sądowa – Spór dotyczący przewlekłości postępowania karnego – Uregulowanie krajowe umożliwiające zainicjowanie takiego sporu wyłącznie osobom mającym status podejrzanego lub oskarżonego – Artykuł 267 TFUE – Artykuł 53 § 2 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Oczywisty brak właściwości]

15

2022/C 424/17

Sprawa C-271/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil de Prud’hommes d’Agen (Francja) w dniu 21 kwietnia 2022 r. – XT/Keolis Agen SARL

16

2022/C 424/18

Sprawa C-272/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil de Prud’hommes d’Agen (Francja) w dniu 21 kwietnia 2022 r. – KH/Keolis Agen SARL

16

2022/C 424/19

Sprawa C-273/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil de Prud’hommes d’Agen (Francja) w dniu 21 kwietnia 2022 r. – BX/Keolis Agen SARL

17

2022/C 424/20

Sprawa C-274/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil de Prud’hommes d’Agen (Francja) w dniu 21 kwietnia 2022 r. – FH/Keolis Agen SARL

17

2022/C 424/21

Sprawa C-275/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil de Prud’hommes d’Agen (Francja) w dniu 21 kwietnia 2022 r. – NW/Keolis Agen SARL

18

2022/C 424/22

Sprawa C-320/22 P: Odwołanie od wyroku Sądu (druga izba) wydanego w dniu 7 marca 2022 r. w sprawie T-382/21, the airscreen company GmbH & Co. KG/Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, wniesione w dniu 12 maja 2022 r. przez the airscreen company GmbH & Co. KG

19

2022/C 424/23

Sprawa C-327/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Visoki trgovački sud Republike Hrvatske (Chorwacja) w dniu 16 maja 2022 r. – Centar za restrukturiranje i prodaju/PROM-VIDIJA d.o.o.

19

2022/C 424/24

Sprawa C-338/22 P: Odwołanie od wyroku Sądu (piąta izba) wydanego w dniu 23 marca 2022 r. w sprawie T-252/21, Anna Hrebenyuk/Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, wniesione w dniu 24 maja 2022 r. przez Annę Hrebenyuk

19

2022/C 424/25

Sprawa C-342/22 P: Odwołanie od wyroku Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 16 marca 2022 r. w sprawie T-315/21, Laboratorios Ern/EUIPO – Nordesta (APIAL), wniesione w dniu 25 maja 2022 r. przez Laboratorios Ern, SA

20

2022/C 424/26

Sprawa C-471/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Administrativen sad Sofia-grad (Bułgaria) w dniu 13 lipca 2022 r. – Agentsia Patna infrastruktura/ Rakovoditel na upravlyavashtia organ na operativna programa „Transport” 2007–2013 i direktor na direktsia „Koordinatsia na programi i proekti” v Ministerstvoto na transporta

20

2022/C 424/27

Sprawa C-472/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugalia) w dniu 14 lipca 2022 r. – NO/Autoridade Tributária e Aduaneira

21

2022/C 424/28

Sprawa C-501/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d’État (Francja) w dniu 22 lipca 2022 r. – Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais (Interfel)/Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire

23

2022/C 424/29

Sprawa C-502/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d’État (Francja) w dniu 22 lipca 2022 r. – Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais (Interfel)/Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire

23

2022/C 424/30

Sprawa C-503/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d’État (Francja) w dniu 22 lipca 2022 r. – Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais (Interfel)/Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire

24

2022/C 424/31

Sprawa C-504/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d’État (Francja) w dniu 22 lipca 2022 r. – Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais (Interfel)/Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire

24

2022/C 424/32

Sprawa C-505/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugalia) w dniu 25 lipca 2022 r. – Deco Proteste – Editores Lda/Autoridade Tributária e Aduaneira

25

2022/C 424/33

Sprawa C-508/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curtea de Apel Braşov (Rumunia) w dniu 27 lipca 2022 r. – KL, PO/Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brașov

26

2022/C 424/34

Sprawa C-510/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Înalta Curte de Casație și Justiție (Rumunia) w dniu 28 lipca 2022 r. – Romaqua Grup SA/ Societatea Națională Apele Minerale, Agenția Națională pentru Resurse Minerale

26

2022/C 424/35

Sprawa C-518/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesarbeitsgericht (Niemcy) w dniu 3 sierpnia 2022 r. – J.M.P./AP Assistenzprofis GmbH

27

2022/C 424/36

Sprawa C-523/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Apelativen sad Veliko Tarnovo (Bułgaria) w dniu 4 sierpnia 2022 r. – UT/SO

27

2022/C 424/37

Sprawa C-531/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie (Polska) w dniu 9 sierpnia 2022 r. – Getin Noble Bank i in.

28

2022/C 424/38

Sprawa C-545/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Düsseldorf (Niemcy) w dniu 15 sierpnia 2022 r. – Air Europa Lineas Aereas/VO, GR

29

2022/C 424/39

Sprawa C-548/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Giudice di pace di Fondi (Włochy) w dniu 18 sierpnia 2022 r. – M.M./Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero della Giustizia, Ministero dell'Economia e delle Finanze

29

2022/C 424/40

Sprawa C-562/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rajonen syd – Burgas (Bułgaria) w dniu 25 sierpnia 2022 r. – JD/OB

30

2022/C 424/41

Sprawa C-573/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Østre Landsret (Dania) w dniu 26 sierpnia 2022 r. – A, B i stowarzyszenie C/Skatteministeriet

31

2022/C 424/42

Sprawa C-574/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sofijski gradski syd (Bułgaria) w dniu 26 sierpnia 2022 r. – postępowanie karne przeciwko CI, VF, DY

32

2022/C 424/43

Sprawa C-583/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof (Niemcy) w dniu 7 września 2022 r. – postępowanie karne przeciwko MV

32

2022/C 424/44

Sprawa C-588/22 P: Odwołanie od wyroku Sądu (dziesiąta izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 22 czerwca 2022 r. w sprawie T-657/20, Ryanair/Komisja (Finnair II; Covid-19), wniesione w dniu 7 września 2022 r. przez Ryanair DAC

33

2022/C 424/45

Sprawa C-599/22: Skarga wniesiona w dniu 16 września 2022 r. – Komisja Europejska/Republika Grecka

34

2022/C 424/46

Sprawa C-602/22 P: Odwołanie od wyroku Sądu (dziesiąta izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 6 lipca 2022 r. w sprawie T-280/18, ABLV Bank/SRB, wniesione w dniu 16 września 2022 r. przez ABLV Bank AS w likwidacji

34

2022/C 424/47

Sprawa C-622/22: Skarga wniesiona w dniu 29 września 2022 r. – Komisja Europejska/Republika Malty

36

 

Sąd

2022/C 424/48

Sprawa T-500/22: Skarga wniesiona w dniu 16 sierpnia 2022 r. – Vleuten Insects i New Generation Nutrition/Komisja

37

2022/C 424/49

Sprawa T-550/22: Skarga wniesiona w dniu 5 września 2022 r. – QW/Komisja

38

2022/C 424/50

Sprawa T-551/22: Skarga wniesiona w dniu 5 września 2022 r. – QY/Komisja

39

2022/C 424/51

Sprawa T-553/22: Skarga wniesiona w dniu 6 września 2022 r. – RC/Komisja Europejska

39

2022/C 424/52

Sprawa T-556/22: Skarga wniesiona w dniu 8 września 2022 r. – House Foods Group/CPVO (SK20)

40

2022/C 424/53

Sprawa T-560/22: Skarga wniesiona w dniu 5 września 2022 r. – Fachverband Eisenhüttenschlacken/Komisja

40

2022/C 424/54

Sprawa T-563/22: Skarga wniesiona w dniu 2 września 2022 r. – VP/Cedefop

42

2022/C 424/55

Sprawa T-564/22: Skarga wniesiona w dniu 13 września 2022 r. – Pierre Balmain/EUIPO – Story Time (Przedstawienie głowy lwa)

43

2022/C 424/56

Sprawa T-566/22: Skarga wniesiona w dniu 13 września 2022 r. – Sports Group Denmark/EUIPO (ENDURANCE)

44

2022/C 424/57

Sprawa T-576/22: Skarga wniesiona w dniu 15 września 2022 r. – Bora Creations/EUIPO – True Skincare (TRUE SKIN)

44

2022/C 424/58

Sprawa T-578/22: Skarga wniesiona w dniu 16 września 2022 r. – EIOD/Parlament i Rada

45

2022/C 424/59

Sprawa T-582/22: Skarga wniesiona w dniu 16 września 2022 r. – British Airways/Komisja

46

2022/C 424/60

Sprawa T-587/22: Skarga wniesiona w dniu 22 września 2022 r. – Crown Holdings i Crown Cork & Seal Deutschland/Komisja

47

2022/C 424/61

Sprawa T-588/22: Skarga wniesiona w dniu 22 września 2022 r. – Renco Valore SpA/Komisja

48

2022/C 424/62

Sprawa T-589/22: Skarga wniesiona w dniu 22 września 2022 r. – Silgan Holdings i in./Komisja

49

2022/C 424/63

Sprawa T-590/22: Skarga wniesiona w dniu 22 września 2022 r. – Cristescu/Komisja

50

2022/C 424/64

Sprawa T-592/22: Skarga wniesiona w dniu 22 września 2022 r. – Liquid Advertising/EUIPO – Liqui.do (Liquid+Arcade)

51

2022/C 424/65

Sprawa T-599/22: Skarga wniesiona w dniu 26 września 2022 r. – Hypo Vorarlberg Bank/SRB

51

2022/C 424/66

Sprawa T-600/22: Skarga wniesiona w dniu 26 września 2022 r. – ST/Frontex

53

2022/C 424/67

Sprawa T-605/22: Skarga wniesiona w dniu 27 września 2022 r. – RT France/Rada

54


PL

 

Top