EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2022:368:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 368, 26 września 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 368

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 65
26 września 2022


Spis treści

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

2022/C 368/01

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

1


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał Sprawiedliwości

2022/C 368/02

Sprawa C-508/20: Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 26 kwietnia 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landesverwaltungsgericht Steiermark – Austria) – RM/Landespolizeidirektion Steiermark [Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Swoboda świadczenia usług – Artykuł 56 TFUE – Gry losowe – Udostępnianie zakazanych loterii – Sankcje – Proporcjonalność – Minimalne grzywny – Kumulacja – Brak górnej granicy – Zastępcza kara pozbawienia wolności – Proporcjonalny udział w kosztach postępowania – Karta praw podstawowych Unii Europejskiej – Artykuł 49 ust. 3]

2

2022/C 368/03

Sprawa C-654/20: Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 26 kwietnia 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Apelativen sad – Sofia – Bułgaria) – postępowanie karne przeciwko VD [Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 53 § 2 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Transport – Dyrektywa 2006/126/WE – Prawa jazdy – Karta praw podstawowych Unii Europejskiej – Artykuł 49 – Zasady ustawowej określoności i proporcjonalności czynów zabronionych i kar – Prowadzenie pojazdu mechanicznego w okresie zawieszenia prawa jazdy – Sankcje – Stan faktyczny sporu w postępowaniu głównym – Przyczyny uzasadniające potrzebę udzielenia odpowiedzi na pytania prejudycjalne – Brak dostatecznych wyjaśnień – Oczywista niedopuszczalność]

3

2022/C 368/04

Sprawa C-710/20: Postanowienie Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 8 lipca 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Okresný súd Bratislava I – Słowacja) – postępowanie karne przeciwko AM [Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 53 ust. 2 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Karta praw podstawowych Unii Europejskiej – Zakres stosowania – Artykuł 51 – Proces legislacyjny prowadzący do przyjęcia rezolucji dotyczącej odwołania amnestii – Postępowanie sądowe mające na celu zbadanie zgodności tej rezolucji z konstytucją krajową – Niewprowadzenie w życie prawa Unii – Oczywisty brak właściwości Trybunału]

3

2022/C 368/05

Sprawa C-188/21: Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia 3 czerwca 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Kúria – Węgry) – Megatherm-Csillaghegy Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága [Odesłanie prejudycjalne – Wspólny system podatku od wartości dodanej (VAT) – Dyrektywa 2006/112/WE – Prawo do odliczenia VAT – Sposoby wykonania – Wykreślenie i późniejsze przywrócenie numeru identyfikacji podatkowej podatnika – Pozbawienie prawa do odliczenia VAT związanego z transakcjami dokonanymi w trakcie okresu poprzedzającego to wykreślenie – Zasada proporcjonalności]

4

2022/C 368/06

Sprawy połączone C-221/21 i C-222/21: Postanowienie Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 2 maja 2022 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Obvodní soud pro Prahu 1 – Republika Czeska) – Správa železnic, státní organizace/České dráhy a.s., PKP Cargo International a.s., PDV Railway a.s., KŽC Doprava, s.r.o. (C-221/21), oraz České dráhy a.s./Univerzita Pardubice i in. (C-222/21) [Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 53 § 2 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Transport kolejowy – Dyrektywa 2012/34/UE – Decyzje organu kontrolnego – Artykuł 56 ust. 10 – Kontrola sądowa – Przepisy prawa krajowego przewidujące jurysdykcje sądów cywilnych – Szczegółowe zasady postępowań odwoławczych – Zgodność z dyrektywą 2012/34 – Oczywista niedopuszczalność wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym]

5

2022/C 368/07

Sprawa C-233/21 P: Postanowienie Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 20 maja 2022 r. – Germann Avocats LLC/Komisja Europejska [Odwołanie – Artykuł 181 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Zamówienia publiczne Unii Europejskiej – Postępowanie przetargowe – Udzielanie zamówień – Decyzja o odrzuceniu oferty i udzieleniu zamówienia innemu oferentowi – Kryteria udzielenia zamówienia – Kontrola jakości – Przeinaczenie okoliczności faktycznych i dowodów – Nadużycie władzy – Obowiązek uzasadnienia – Odwołanie w części oczywiście niedopuszczalne, a w części oczywiście bezzasadne]

5

2022/C 368/08

Sprawa C-346/21: Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 5 maja 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal da Relação do Porto – Portugalia) – ING Luxembourg SA/VX [Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Współpraca sądowa w sprawach cywilnych i handlowych – Doręczanie dokumentów sądowych i pozasądowych – Rozporządzenie (WE) nr 1393/2007 – Artykuł 8 – Informowanie adresata przy użyciu standardowego formularza zawartego w załączniku II do tego rozporządzenia o przysługującym mu prawie do odmowy przyjęcia dokumentu sądowego, który nie został sporządzony w języku zrozumiałym dla adresata ani w języku urzędowym lub jednym z języków urzędowych państwa członkowskiego, do którego przekazywany jest dokument, lub do którego nie dołączono tłumaczenia na taki język – Brak posłużenia się standardowym formularzem – Konsekwencje]

6

2022/C 368/09

Sprawa C-450/21: Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 18 maja 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale ordinario di Vercelli – Włochy) – UC/Ministero dell’Istruzione [Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Polityka społeczna – Dyrektywa 99/70/WE – Porozumienie ramowe w sprawie pracy na czas określony zawarte przez UNICE, CEEP oraz ETUC – Klauzula 4 ust. 1 – Zasada niedyskryminacji – Pojęcie „warunków pracy” – Dodatek przyznawany w celu wspierania kształcenia ustawicznego nauczycieli i podnoszenia ich kwalifikacji zawodowych]

7

2022/C 368/10

Sprawa C-480/21: Postanowienie Trybunału (ósma izba) z dnia 12 lipca 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Suprem Court – Irlandia) – Wykonanie europejskiego nakazu aresztowania wydanego przeciwko W O, J L [Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Współpraca wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych – Europejski nakaz aresztowania – Decyzja ramowa 2002/584/WSiSW – Artykuł 1 ust. 3 – Procedura przekazywania osób między państwami członkowskimi – Warunki wykonania – Karta praw podstawowych Unii Europejskiej – Artykuł 47 akapit drugi – Prawo podstawowe do rzetelnego procesu przed niezawisłym i bezstronnym sądem ustanowionym uprzednio na mocy ustawy – Systemowe lub ogólne nieprawidłowości – Dwuetapowe badanie – Kryteria stosowania – Wymóg zbadania przez wykonujący nakaz organ sądowy, w sposób konkretny i dokładny, czy istnieją poważne i sprawdzone podstawy, aby uznać, że osoba, której dotyczy europejski nakaz aresztowania, w wypadku przekazania byłaby narażona na rzeczywiste ryzyko naruszenia jej prawa podstawowego do rzetelnego procesu przed niezawisłym i bezstronnym sądem ustanowionym uprzednio na mocy ustawy]

8

2022/C 368/11

Sprawa C-541/21 P: Postanowienie Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 2 czerwca 2022 r. – Joëlle Mélin / Parlament Europejski [Odwołanie – Artykuł 181 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Prawo instytucjonalne – Przepisy wykonawcze do statutu posłów do Parlamentu Europejskiego – Artykuł 33 ust. 1 i 2 – Dodatek na zatrudnienie asystentów parlamentarnych – Zwrot nienależnych kwot – Zarzut niezgodności z prawem – Zasada pewności prawa – Zasada ochrony uzasadnionych oczekiwań – Ocena dowodów – Odwołanie w części oczywiście niedopuszczalne, a w części oczywiście bezzasadne]

9

2022/C 368/12

Sprawa C-573/21 P: Postanowienie Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 2 czerwca 2022 r. – Marie-Christine Arnautu/Parlament Europejski [Odwołanie – Artykuł 181 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Prawo instytucjonalne – Przepisy wykonawcze do statutu posłów do Parlamentu Europejskiego – Artykuł 33 ust. 1 i 2 – Dodatek na zatrudnienie asystentów parlamentarnych – Zwrot nienależnych kwot – Zarzut niezgodności z prawem – Zasada pewności prawa – Zasada ochrony uzasadnionych oczekiwań – Ocena dowodów – Odwołanie w części oczywiście niedopuszczalne, a w części oczywiście bezzasadne]

9

2022/C 368/13

Sprawa C-603/21P: Postanowienie Trybunału z dnia 9 czerwca 2022 r. – Unie van Professionele Transporteurs en Logistieke Ondernemers (UPTR)/Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej [Odwołanie – Artykuł 181 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Transport – Rozporządzenie (UE) 2020/1055 – Dostęp do rynku międzynarodowego transportu drogowego towarów – Kabotaż – Skarga o stwierdzenie nieważności – Dopuszczalność – Artykuł 263 akapit czwarty TFUE – Przesłanka, zgodnie z którą akt musi dotyczyć skarżącego indywidualnie – Stowarzyszenie zawodowe – Skuteczna ochrona sądowa – Odwołanie w części oczywiście niedopuszczalne, a w części oczywiście bezzasadne]

10

2022/C 368/14

Sprawa C-627/21: Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia 2 maja 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curtea de Apel Alba Iulia – Rumunia) – S.H./Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sibiu, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov [Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Harmonizacja ustawodawstw podatkowych – Wspólny system podatku od wartości dodanej (VAT) – Dyrektywa 2006/112/WE – Odliczenie podatku naliczonego w związku z nabyciem, budową i przebudową nieruchomości – Unieważnienie z urzędu rejestracji podatnika do celów VAT – Korekta wstępnego odliczenia – Odpowiedź na pytanie prejudycjalne, którą można wywieść w sposób jednoznaczny z orzecznictwa]

10

2022/C 368/15

Sprawa C-230/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Judecătoria Lehliu-Gară (Rumunia) w dniu 29 marca 2022 r. – Postępowanie karne przeciwko KN, LY, OC, DW

11

2022/C 368/16

Sprawa C-305/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curtea de Apel Bucureşti (Rumunia) w dniu 6 maja 2022 r. – Postępowanie karne przeciwko C.J.

11

2022/C 368/17

Sprawa C-345/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Audiencia Provincial de Pontevedra z dnia 25 maja 2022 r. – Maersk A/S/Allianz Seguros y Reaseguros SA

12

2022/C 368/18

Sprawa C-346/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Audiencia Provincial de Pontevedra z dnia 25 maja 2022 r. – Mapfre España Compañía de Seguros y Reaseguros SA/MACS Maritime Carrier Shipping GmbH & Co.

13

2022/C 368/19

Sprawa C-347/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Audiencia Provincial de Pontevedra z dnia 25 maja 2022 r. – Maersk A/S/Allianz Seguros y Reaseguros SA

13

2022/C 368/20

Sprawa C-351/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunalul Bucureşti (Rumunia) w dniu 31 maja 2022 r. – Neves 77 Solutions SRL/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Antifraudă Fiscală

14

2022/C 368/21

Sprawa C-361/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Supremo (Hiszpania) w dniu 3 czerwca 2022 r. – Industria de Diseño Textil, SA (Inditex)/Buongiorno Myalert SA

14

2022/C 368/22

Sprawa C-362/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunalul București (Rumunia) w dniu 3 czerwca 2022 r. – VS, TU, RW/Ryanair DAC

15

2022/C 368/23

Sprawa C-387/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunalul Satu Mare (Rumunia) w dniu 10 czerwca 2022 r. – Nord Vest Pro Sani Pro SRL/Administrația Județeană a Finanțelor Publice Satu Mare, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca

15

2022/C 368/24

Sprawa C-402/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Raad van State (Niderlandy) w dniu 20 czerwca 2022 r. – Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid; druga strona postępowania: M.A.

16

2022/C 368/25

Sprawa C-453/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Münster (Niemcy) w dniu 6 lipca 2022 r. – Michael Schütte/Finanzamt Brilon

17

2022/C 368/26

Sprawa C-480/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgerichtshof (Austria) w dniu 18 lipca 2022 r. – EVN Business Service GmbH, Elektra EOOD, Penon EOOD

17

2022/C 368/27

Sprawa C-492/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank Amsterdam (Niderlandy) w dniu 22 lipca 2022 r. – europejski nakaz aresztowania wydany wobec CJ/Openbaar Ministerie

18

2022/C 368/28

Sprawa C-163/20: Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 29 czerwca 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzgericht – Austria) – AZ/Finanzamt Österreich, dawniej Finanzamt Hollabrunn Korneuburg Tulln

19

2022/C 368/29

Sprawa C-579/20: Postanowienie prezesa czwartej izby z dnia 18 maja 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem – Niderlandy) – F, A, G, H, I/Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

19

2022/C 368/30

Sprawa C-657/20: Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 14 lipca 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de Primera Instancia no 1 de Cazalla de la Sierra – Hiszpania) – Caixabank SA/ZN, SD, AH

19

2022/C 368/31

Sprawa C-701/20: Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 31 maja 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberster Gerichtshof – Austria) – Avis Autovermietung Gesellschaft mbH/Verein für Konsumenteninformation

19

2022/C 368/32

Sprawa C-637/21: Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 29 kwietnia 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Raad van State – Niderlandy) – K.R., druga strona postępowania: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

20

2022/C 368/33

Sprawa C-657/21: Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 8 czerwca 2022 r. – Parlament Europejski/Komisja Europejska

20

2022/C 368/34

Sprawa C-809/21: Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 1 czerwca 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank Noord-Holland – Niderlandy) – Nokia Solutions and Networks Oy/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane, kantoor Eindhoven

20

2022/C 368/35

Sprawa C-2/22: Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 27 kwietnia 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Erfurt – Niemcy) – HK/Allianz Lebensversicherungs AG

20

2022/C 368/36

Sprawa C-12/22: Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 30 czerwca 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Okresný súd Prešov – Słowacja) – UR/365.bank a.s.

21

2022/C 368/37

Sprawa C-13/22: Postanowienie prezesa szóstej izby z dnia 2 maja 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curtea de Apel Piteşti – Rumunia) – EF, GH, IJ/KL

21

2022/C 368/38

Sprawa C-62/22: Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 16 czerwca 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Frankfurt am Main – Niemcy) – IA/DER Touristik Deutschland GmbH

21

2022/C 368/39

Sprawa C-131/22: Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 20 maja 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Frankfurt am Main – Niemcy) – flightright GmbH/Swiss International Air Lines AG

21

2022/C 368/40

Sprawa C-208/22: Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 20 maja 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank Den Haag, zittingsplaats ‘s-Hertogenbosch – Niderlandy) – F/Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

22

2022/C 368/41

Sprawa C-228/22: Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 12 lipca 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Düsseldorf – Niemcy) – flightright GmbH/Eurowings GmbH

22

 

Sąd

2022/C 368/42

Sprawa T-395/22: Skarga wniesiona w dniu 27 czerwca 2022 r. – Hypo Vorarlberg Bank/SRB

23

2022/C 368/43

Sprawa T-406/22: Skarga wniesiona w dniu 1 lipca 2022 r. – Volkskreditbank/SRB

25

2022/C 368/44

Sprawa T-460/22: Skarga wniesiona w dniu 20 lipca 2022 r. – QP/Komisja

25

2022/C 368/45

Sprawa T-461/22: Skarga wniesiona w dniu 20 lipca 2022 r. – QQ/Komisja

26

2022/C 368/46

Sprawa T-464/22: Skarga wniesiona w dniu 20 lipca 2022 r. – QN/Komisja

27

2022/C 368/47

Sprawa T-481/22: Skarga wniesiona w dniu 2 sierpnia 2022 r. – Group of processors and producers of sheepmilk and goatmilk/EUIPO – Kolios (HALLOUMAKI)

27

2022/C 368/48

Sprawa T-487/22: Skarga wniesiona w dniu 7 sierpnia 2022 r. – Multiópticas/EUIPO – Nike Innovate (Przedstawienie dwóch czarnych form geometrycznych)

28

2022/C 368/49

Sprawa T-490/22: Skarga wniesiona w dniu 8 sierpnia 2022 r. – Dr. Rudolf Liebe Nachfolger/EUIPO – Bit Beauty (ayuna LESS IS BEAUTY)

29

2022/C 368/50

Sprawa T-492/22: Skarga wniesiona w dniu 8 sierpnia 2022 r. – Cyprian Iwuć/EUIPO – Hangzhou XiangHui (Pudła do pakowania, skarpety (zestaw))

30

2022/C 368/51

Sprawa T-494/22: Skarga wniesiona w dniu 12 sierpnia 2022 r – NSD/Rada

30

2022/C 368/52

Sprawa T-497/22: Skarga wniesiona w dniu 12 sierpnia 2022 r. – Mordashova/Rada

31

2022/C 368/53

Sprawa T-498/22: Skarga wniesiona w dniu 12 sierpnia 2022 r. – Melnichenko/Rada

32

2022/C 368/54

Sprawa T-499/22: Skarga wniesiona w dniu 15 sierpnia 2022 r. – Węgry/Komisja

33


PL

 

Top