EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2022:359:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 359, 19 września 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 359

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 65
19 września 2022


Spis treści

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

2022/C 359/01

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

1

 

Sąd

2022/C 359/02

Złożenie ślubowania przez nowych członków Sądu

2


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał Sprawiedliwości

2022/C 359/03

Sprawa C-567/20: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 5 maja 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Općinski građanski sud u Zagrebu – Chorwacja) – A.H./Zagrebačka banka d.d. [Odesłanie prejudycjalne – Ochrona konsumentów – Nieuczciwe warunki umowne – Dyrektywa 93/13/EWG – Zastosowanie ratione temporis – Artykuł 10 ust. 1 – Umowa kredytu zawarta przed dniem przystąpienia państwa członkowskiego do Unii Europejskiej, ale zmieniona po tym dniu – Artykuł 6 – Zwrot bezpodstawnie uzyskanych przez przedsiębiorcę korzyści – Ustawodawstwo krajowe przewidujące zastąpienie nieuczciwych warunków i zwrot nadpłaty uzyskanej na ich podstawie – Zastosowanie ratione materiae – Artykuł 1 ust. 2 – Wyłączenie warunków umowy odzwierciedlających bezwzględnie obowiązujące przepisy ustawowe lub wykonawcze]

3

2022/C 359/04

Sprawy połączone od C-116/21 P do C-118/21 P, C-138/21 P i C-139/21 P: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 14 lipca 2022 r. – Komisja Europejska / VW; Parlament Europejski; Rada Unii Europejskiej [Odwołanie – Służba publiczna – Emerytura – Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej – Artykuł 20 załącznika VIII – Przyznanie renty rodzinnej – Żyjący małżonek byłego urzędnika uprawniony do emerytury – Małżeństwo zawarte po zakończeniu służby tego urzędnika – Wymóg minimalnego pięcioletniego okresu trwania małżeństwa liczony od chwili śmierci urzędnika – Artykuł 18 załącznika VIII – Małżeństwo zawarte przed zakończeniem służby urzędnika – Wymóg minimalnego okresu trwania małżeństwa w wymiarze jedynie jednego roku – Zarzut niezgodności z prawem art. 20 załącznika VIII – Karta praw podstawowych Unii Europejskiej – Artykuł 20 – Zasada równego traktowania – Artykuł 21 ust. 1 – Zasada niedyskryminacji ze względu na wiek – Artykuł 52 ust. 1 – Brak arbitralnego lub oczywiście nieodpowiedniego rozróżnienia w świetle celu realizowanego przez prawodawcę Unii]

4

2022/C 359/05

Sprawa C-168/21: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 14 lipca 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation – Francja) – Wykonanie europejskiego nakazu aresztowania wydanego wobec KL [Odesłanie prejudycjalne – Współpraca sądowa w sprawach karnych – Decyzja ramowa 2002/584/WSiSW – Artykuł 2 ust. 4 – Przesłanka podwójnej karalności czynu – Artykuł 4 pkt 1 – Podstawa fakultatywnej odmowy wykonania europejskiego nakazu aresztowania – Kontrola sprawowana przez wykonujący nakaz organ sądowy – Czyny, które tylko częściowo wypełniają znamiona przestępstwa w świetle prawa wykonującego nakaz państwa członkowskiego – Artykuł 49 ust. 3 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej – Zasada proporcjonalności czynów zabronionych i kar]

5

2022/C 359/06

Sprawa C-207/21 P: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 14 lipca 2022 r. – Komisja Europejska/Rzeczpospolita Polska i in. [Odwołanie – Stwierdzenie nieważności decyzji wykonawczej (UE) 2017/1442 – Artykuł 16 ust. 4 i 5 TUE – Artykuł 3 ust. 2 i 3 Protokołu (nr 36) w sprawie postanowień przejściowych – Stosowanie ratione temporis – Zasady głosowania w Radzie – Większość kwalifikowana]

6

2022/C 359/07

Sprawy połączone C-274/21 i C-275/21: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 14 lipca 2022 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Bundesverwaltungsgericht – Austria) – EPIC Financial Consulting Ges.m.b.H./Republika Austrii, Bundesbeschaffung GmbH [Odesłanie prejudycjalne – Zamówienia publiczne – Rozporządzenie (UE) nr 1215/2012 – Brak możliwości zastosowania do postępowań w przedmiocie środków tymczasowych i skarg, o których mowa w art. 2 dyrektywy 89/665/EWG, wobec braku elementu zagranicznego – Dyrektywa 2014/24/UE – Artykuł 33 – Zrównanie umowy ramowej z umową w rozumieniu art. 2a ust. 2 dyrektywy 89/665 – Brak możliwości udzielenia nowego zamówienia publicznego w przypadku, gdy osiągnięto już określoną w umowie ramowej maksymalną ilość lub maksymalną wartość danych robót budowlanych, dostaw lub usług – Uregulowanie krajowe przewidujące uiszczenie opłaty za dostęp do sądu administracyjnego w dziedzinie zamówień publicznych – Obowiązek ustalenia i uiszczenia opłaty za dostęp do sądu przed wydaniem przez sąd rozstrzygnięcia w sprawie wniosku o zastosowanie środków tymczasowych lub skargi – Nieprzejrzysta procedura udzielania zamówień publicznych – Zasady skuteczności i równoważności – Skuteczność (effet utile) – Prawo do skutecznego środka prawnego – Dyrektywa 89/665 – Artykuły 1, 2 i 2a – Artykuł 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej – Uregulowanie krajowe przewidujące oddalenie skargi w przypadku nieuiszczenia opłaty za dostęp do sądu – Ustalenie szacowanej wartości zamówienia publicznego]

7

2022/C 359/08

Sprawa C-310/21 P: Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 1 sierpnia 2022 r. – Aquind Ltd, Aquind Energy Sàrl, Aquind SAS / Komisja Europejska, Republika Federalna Niemiec, Królestwo Hiszpanii, Republika Francuska [Odwołanie – Energia – Rozporządzenie (UE) nr 347/2013 – Transeuropejska infrastruktura energetyczna – Projekty stanowiące przedmiot wspólnego zainteresowania Unii Europejskiej – Artykuł 3 ust. 4 i art. 16 – Przekazanie uprawnień Komisji Europejskiej – Artykuł 290 TFUE – Rozporządzenie delegowane (UE) nr 2020/389 – Zmiana wykazu projektów stanowiących przedmiot wspólnego zainteresowania Unii – Akt wydany przez Komisję – Prawo do wniesienia zastrzeżeń przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej – Termin – Charakter aktu przed upływem tego terminu]

8

2022/C 359/09

Sprawa C-371/21 P: Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 14 lipca 2022 r. – SGI Studio Galli Ingegneria Srl/Komisja Europejska [Odwołanie – Klauzula arbitrażowa – Siódmy program ramowyw dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i prezentacji (2007 – 2013) – Umowa o udzielenie dotacji – Projekt Marsol – Koszty kwalifikowalne – Sprawozdanie z dochodzenia Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) stwierdzający brak kwalifikowalności niektórych poniesionych wydatków – Zwrot wypłaconych kwot – Prawo dostępu do akt OLAF-u – Prawo do bycia wysłuchanym – Ciężar dowodu – Przeinaczenie okoliczności faktycznych – Wartość dowodowa – Zasada proporcjonalności – Bezpodstawne wzbogacenie]

9

2022/C 359/10

Sprawa C-401/21 P: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 14 lipca 2022 r. – Rumunia/Komisja Europejska [Odwołanie – Fundusz Spójności i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) – Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 – Mająca zastosowanie stopa dofinansowania – Zmiana stopy między złożeniem ostatniego wniosku o płatność okresową a zatwierdzeniem zestawienia wydatków – Zasady jednoroczności w księgowości i niedziałania prawa wstecz]

9

2022/C 359/11

Sprawa C-447/21 P: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 1 sierpnia 2022 r. – Petrus Kerstens/Komisja Europejska [Odwołanie – Służba publiczna – Postępowanie dyscyplinarne – Wnioski o udzielenie wsparcia – Oddalenie – Doręczenie decyzji drogą elektroniczną – Skarga o stwierdzenie nieważności – Termin do wniesienia skargi – Rozpoczęcie biegu terminu – Skarga wniesiona po terminie]

10

2022/C 359/12

Sprawa C-572/21: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 14 lipca 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Högsta domstolen – Szwecja) – CC/VO [Odesłanie prejudycjalne – Jurysdykcja oraz uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej – Odpowiedzialność rodzicielska – Rozporządzenie (WE) nr 2201/2003 – Artykuł 8 ust. 1 i art. 61 lit. a) – Jurysdykcja ogólna – Zasada perpetuatio fori – Przeniesienie, w toku postępowania, miejsca zwykłego pobytu dziecka z państwa członkowskiego Unii Europejskiej do państwa trzeciego strony konwencji haskiej z 1996 r.]

10

2022/C 359/13

Sprawa C-242/22 PPU: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 1 sierpnia 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal da Relação de Évora – Portugalia) – postępowanie karne przeciwko TL [Odesłanie prejudycjalne – Pilny tryb prejudycjalny – Współpraca wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych – Dyrektywa 2010/64/UE – Prawo do tłumaczenia ustnego i tłumaczenia pisemnego – Artykuł 2 ust. 1 i art. 3 ust. 1 – Pojęcie „istotnego dokumentu” – Dyrektywa 2012/13/UE – Prawo do informacji w postępowaniu karnym – Artykuł 3 ust. 1 lit. d) – Zakres stosowania – Brak transpozycji do prawa krajowego – Bezpośrednia skuteczność – Karta praw podstawowych Unii Europejskiej – Artykuł 47 i art. 48 ust. 2 – Europejska konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności – Artykuł 6 – Wyrok skazujący na karę pozbawienia wolności z zawieszeniem wykonania – Uchybienie obowiązkom nałożonym w związku z okresem próby – Brak tłumaczenia istotnego dokumentu oraz nieobecność tłumacza ustnego przy jego sporządzaniu – Zarządzenie wykonania zawieszonej kary – Brak tłumaczenia dokumentów procesowych dotyczących zarządzenia wykonania zawieszonej kary – Konsekwencje dla ważności tego zarządzenia wykonania zawieszonej kary – Uchybienie proceduralne objęte sankcją względnej nieważności]

11

2022/C 359/14

Sprawa C-288/20: Postanowienie Trybunału (ósma izba) z dnia 24 marca 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Judiciaire – Bobigny – Francja) – BNP Paribas Personal Finance SA / ZD [Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Ochrona konsumentów – Dyrektywa 93/13/EWG – Nieuczciwe warunki w umowach konsumenckich – Umowa kredytu denominowanego w walucie obcej (frank szwajcarski) – Warunki narażające konsumenta na ryzyko walutowe – Artykuł 4 ust. 2 – Wymogi zrozumiałości i przejrzystości – Ciężar dowodu – Artykuł 3 ust. 1 – Znacząca nierównowaga – Artykuł 5 – Sformułowanie warunku umownego w sposób jasny i zrozumiały]

12

2022/C 359/15

Sprawa C-454/20: Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 23 marca 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rayonen sad Lukovit – Bułgaria) – postępowanie karne przeciwko AZ [Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 53 § 2 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Transport – Dyrektywa 1999/37/WE – Dokumenty rejestracyjne pojazdów – Dyrektywa 2014/45/UE – Okresowe badania zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych – Artykuł 49 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej – Zasady ustawowej określoności i proporcjonalności czynów zabronionych i kar – Prowadzenie pojazdu, który nie został należycie zarejestrowany – Sankcje – Niewprowadzenie w życie prawa Unii – Oczywisty brak właściwości Trybunału]

13

2022/C 359/16

Sprawa C-521/20: Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 7 kwietnia 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landesverwaltungsgericht Oberösterreich – Austria) – J.P. / B.d.S.L. [Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 53 § 2 regulaminu postępowania przed Sądem – Dyrektywa 1999/62/WE – Pobieranie opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe – Opłaty za przejazd – Nieuiszczenie – Sankcje – Karta praw podstawowych Unii Europejskiej – Artykuł 50 – Zasada ne bis in idem – Artykuł 94 lit. a) regulaminu postępowania – Brak dostatecznych wyjaśnień – Brak związku między wnioskowaną wykładnią prawa Unii a stanem faktycznym lub przedmiotem sporu w postępowaniu głównym – Oczywista niedopuszczalność]

13

2022/C 359/17

Sprawa C-133/21: Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia 7 kwietnia 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Efeteio Athinon – Grecja) – VP, CX, RG, TR i in./Elliniko Dimosio [Odesłanie prejudycjalne – Polityka społeczna – Dyrektywa 1999/70/WE – Porozumienie ramowe w sprawie pracy na czas określony zawarte przez UNICE, CEEP oraz ETUC – Klauzula 4 – Zasada niedyskryminacji – Kolejne umowy na czas określony zawierane w sektorze publicznym – Uregulowanie krajowe wprowadzające odmienne traktowanie pod względem wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umów o dzieło na czas określony i pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę na czas nieokreślony – Brak uzasadnienia – Pojęcie „obiektywnych powodów”]

14

2022/C 359/18

Sprawa C-59/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Hiszpania) w dniu 27 stycznia 2022 r. – MP/Consejería de Presidencia

14

2022/C 359/19

Sprawa C-110/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Hiszpania) w dniu 17 lutego 2022 r. – IP/Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)

16

2022/C 359/20

Sprawa C-159/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Hiszpania) w dniu 3 marca 2022 r. – IK/Agencia Madrileña de Atención Social de la Comunidad de Madrid

19

2022/C 359/21

Sprawa C-308/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez College van Beroep voor het bedrijfsleven (Niderlandy) w dniu 11 maja 2022 r. – Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) / College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, przy udziale: Dow AgroScience BV (Dow)

20

2022/C 359/22

Sprawa C-309/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez College van Beroep voor het bedrijfsleven (Niderlandy) w dniu 11 maja 2022 r. – Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) / College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, przy udziale: Adama Registrations BV (Adama)

21

2022/C 359/23

Sprawa C-310/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez College van Beroep voor het bedrijfsleven (Niderlandy) w dniu 11 maja 2022 r. – Pesticide Action Network Europe (PAN Europe)/College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, przy udziale: BASF Nederland BV (BASF)

22

2022/C 359/24

Sprawa C-322/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Naczelny Sąd Administracyjny (Polska) w dniu 12 maja 2022 r. – E. / Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

23

2022/C 359/25

Sprawa C-331/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado Contencioso-Administrativo no 17 de Barcelona (Hiszpania) w dniu 17 maja 2022 r. – KT/Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya

23

2022/C 359/26

Sprawa C-340/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugalia) w dniu 24 maja 2022 r. – Cofidis/Autoridade Tributária e Aduaneira

24

2022/C 359/27

Sprawa C-349/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Arbitral Tributário (Portugalia) w dniu 31 maja 2022 r. – NM/Autoridade Tributária e Aduaneira

25

2022/C 359/28

Sprawa C-352/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Hamm (Niemcy) w dniu 1 czerwca 2022 r. – Postępowanie karne przeciwko A.

26

2022/C 359/29

Sprawa C-356/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof (Niemcy) w dniu 2 czerwca 2022 r. – Pro Rauchfrei e.V./JS e.K.

26

2022/C 359/30

Sprawa C-371/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Okręgowy w Warszawie (Polska) w dniu 8 czerwca 2022 r. – G sp. z o.o. / W S.A.

27

2022/C 359/31

Sprawa C-372/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal d'arrondissement de Luxembourg (Luksemburg) w dniu 9 czerwca 2022 r. – CM/DN

28

2022/C 359/32

Sprawa C-373/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Spetsializiran nakazatelen sad (Bułgaria) w dniu 9 czerwca 2022 r. – postępowanie karne przeciwko NE

28

2022/C 359/33

Sprawa C-376/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgerichtshof (Austria) w dniu 10 czerwca 2022 r. – Google Ireland Limited, Tik Tok Technology Limited, Meta Platforms Ireland Limited/Kommunikationsbehörde Austria (Komm Austria)

29

2022/C 359/34

Sprawa C-377/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Włochy) w dniu 10 czerwca 2022 r. – LR/Ministero dell’Istruzione, Ufficio scolastico regionale Lombardia, Ufficio scolastico regionale Friuli Venezia Giulia

30

2022/C 359/35

Sprawa C-392/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank Den Haag, zittingsplaats ’s Hertogenbosch (Niderlandy) w dniu 15 czerwca 2022 r. – X/Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

31

2022/C 359/36

Sprawa C-393/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Nejvyšší soud České republiky (Republika Czeska) w dniu 15 czerwca 2022 r. – EXTÉRIA, s.r.o./Spravíme, s. r. o.

32

2022/C 359/37

Sprawa C-394/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hof van beroep te Antwerpen (Belgia) w dniu 15 czerwca 2022 r. – Oilchart International NV/O.W. Bunker (Netherlands) BV, ING Bank NV

32

2022/C 359/38

Sprawa C-395/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Administrativen sad Varna (Bułgaria) w dniu 14 czerwca 2022 r. – „Trade Express-L” OOD/Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia „Darzhaven rezerv i voennovremenni zapasi”

33

2022/C 359/39

Sprawa C-396/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Kammergericht Berlin (Niemcy) w dniu 15 czerwca 2022 r. – Generalstaatsanwaltschaft Berlin

34

2022/C 359/40

Sprawa C-397/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Kammergericht Berlin (Niemcy) w dniu 15 czerwca 2022 r. – Generalstaatsanwaltschaft Berlin

35

2022/C 359/41

Sprawa C-398/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Kammergericht Berlin (Niemcy) w dniu 15 czerwca 2022 r. – Generalstaatsanwaltschaft Berlin

36

2022/C 359/42

Sprawa C-399/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d’État (Francja) w dniu 15 czerwca 2022 r. – Confédération paysanne/Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique

37

2022/C 359/43

Sprawa C-404/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Dioikitiko Protodikeio Athinon (Grecja) w dniu 16 czerwca 2022 r. – Ethnikos Organismos Pistopoiisis Prosonton & Epangelmatikou Prosanatolismou (Ε.Ο.P.P.Ε.P.)/Εlliniko Dimosio

38

2022/C 359/44

Sprawa C-406/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Krajský soud v Brně (Republika Czeska) w dniu 20 czerwca 2022 r. – CV/Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky

39

2022/C 359/45

Sprawa C-409/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Apelativen sad Sofia (Bułgaria) w dniu 21 czerwca 2022 r. – UA/EUROBANK BULGARIA AD

40

2022/C 359/46

Sprawa C-411/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgerichtshof (Austria) w dniu 21 czerwca 2022 r. – Thermalhotel Fontana Hotelbetriebsgesellschaft m.b.H.

40

2022/C 359/47

Sprawa C-412/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Supremo Tribunal Administrativo (Portugalia) w dniu 21 czerwca 2022 r. – Autoridade Tributária e Aduaneira/NT

41

2022/C 359/48

Sprawa C-414/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberster Gerichtshof (Austria) w dniu 21 czerwca 2022 r. – DocLX Travel Events GmbH/Verein für Konsumenteninformation

42

2022/C 359/49

Sprawa C-415/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal du travail francophone de Bruxelles (Belgia) w dniu 20 czerwca 2022 r. – JD/Acerta – Caisse d'assurances sociales ASBL, Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti), État belge

42

2022/C 359/50

Sprawa C-418/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal de première instance du Luxembourg (Belgia) w dniu 21 czerwca 2022 r. – SA Cezam/État belge

43

2022/C 359/51

Sprawa C-423/22 P: Odwołanie od wyroku Sądu (czwarta izba) wydanego w dniu 27 kwietnia 2022 r. w sprawie T-750/20, Correia/EKES, wniesione w dniu 27 czerwca 2022 r. przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

43

2022/C 359/52

Sprawa C-431/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Corte suprema di cassazione (Włochy) w dniu 28 czerwca 2022 r. – Scuola europea di Varese/PD i LC jako sprawujący władzę rodzicielską nad NG

44

2022/C 359/53

Sprawa C-434/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Administratīvā rajona tiesa (Łotwa) w dniu 30 czerwca 2022 r. – AS Latvijas valsts meži/Dabas aizsardzības pārvalde, Vides pārraudzības valsts birojs, przy udziale Valsts meža dienests

44

2022/C 359/54

Sprawa C-436/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Hiszpania) w dniu 1 lipca 2022 r. – Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL)/Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León

45

2022/C 359/55

Sprawa C-447/22 P: Odwołanie od wyroku Sądu (czwarta izba) wydanego w dniu 27 kwiettnia 2022 r. w sprawie T-392/20, Petra Flašker/Komisja Europejska, wniesione w dniu 6 lipca 2022 r. przez Republikę Słowenii

47

2022/C 359/56

Sprawa C-448/22 P: Odwołanie od wyroku Sądu (trzecia izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 1 czerwca 2022 r. w sprawie T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno i SFL/SRB, wniesione w dniu 6 lipca 2022 r. przez Stiftung für Forschung und Lehre (SFL)

48

2022/C 359/57

Sprawa C-456/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Ravensburg (Niemcy) w dniu 8 lipca 2022 r. – VX i AT/Gemeinde Ummendorf

49

2022/C 359/58

Sprawa C-459/22: Skarga wniesiona w dniu 8 lipca 2022 r. – Komisja Europejska/Królestwo Niderlandów

49

2022/C 359/59

Sprawa C-462/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof (Niemcy) w dniu 11 lipca 2022 r. – BM/LO

50

2022/C 359/60

Sprawa C-512/22 P: Odwołanie od wyroku Sądu (druga izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 11 maja 2022 r. w sprawie T-913/16, Finanziaria d’investimento Fininvest SpA (Fininvest), Silvio Berlusconi/Europejski Bank Centralny (EBC), wniesione w dniu 26 lipca 2022 r. przez Finanziaria d’investimento Fininvest SpA (Fininvest)

51

2022/C 359/61

Sprawa C-513/22 P: Odwołanie od wyroku Sądu (druga izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 11 maja 2022 r. w sprawie T-913/16, Finanziaria d’investimento Fininvest SpA (Fininvest), Silvio Berlusconi/Europejski Bank Centralny (EBC), wniesione w dniu 27 lipca 2022 r. przez Silvio Berlusconiego

53

2022/C 359/62

Sprawa C-514/22 P: Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba) wydanego w dniu 18 maja 2022 r. w sprawie T-593/20, Tirrenia di navigazione SpA/Komisja Europejska, wniesione w dniu 29 lipca 2022 r. przez Tirrenia di navigazione SpA

55

2022/C 359/63

Sprawa C-515/22 P: Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba) wydanego w dniu 18 maja 2022 r. w sprawie T-601/20, Tirrenia di navigazione SpA/Komisja Europejska, wniesione w dniu 29 lipca 2022 r. przez Tirrenia di navigazione SpA

57

2022/C 359/64

Sprawa C-330/20: Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 8 kwietnia 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de Cataluña – Hiszpania) – IP/Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña (TEAR de Cataluña)

59

2022/C 359/65

Sprawa C-366/20: Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 8 kwietnia 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de Cataluña – Hiszpania) – CZ/Tribunal Económico-Administrativo Regional de Catalunya (TEAR de Catalunya)

59

2022/C 359/66

Sprawa C-445/21: Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 24 marca 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sofiyski gradski sad – Bułgaria) – EUROBANK BULGARIA/NI, RZ, DMD DEVELOPMENTS

59

2022/C 359/67

Sprawa C-517/21: Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 31 marca 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landesgericht Korneuburg – Austria) – Laudamotion GmbH/TG, QN, AirHelp Germany GmbH

59

2022/C 359/68

Sprawa C-614/21: Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 15 marca 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank Den Haag, zittingsplaats 's-Hertogenbosch – Niderlandy) – G/Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

60

2022/C 359/69

Sprawa C-685/21: Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 30 marca 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberster Gerichtshof – Austria) – YV/Stadtverkehr Lindau (B) GmbH

60

2022/C 359/70

Sprawa C-709/21: Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 7 kwietnia 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curtea de Apel Piteşti – Rumunia) – postępowanie wszczęte na wniosek MK

60

2022/C 359/71

Sprawa C-717/21: Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 29 marca 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich – Polska) – Provident Polska S.A./VF

60

 

Sąd

2022/C 359/72

Sprawa T-864/19: Wyrok Sądu z dnia 13 lipca 2022 r. – AI i in./ECDC [Służba Publiczna – Personel ECDC – Mobbing – Wniosek o udzielenie wsparcia – Uprzednie zawiadomienia – Artykuł 31 karty praw podstawowych – Artykuł 24 regulaminu pracowniczego – Zakres obowiązku wspomagania – Obowiązek dbałości – Wszczęcie dochodzenia – Rozsądny termin – Odpowiedzialność – Bezprawność]

61

2022/C 359/73

Sprawa T-165/20: Wyrok Sądu z dnia 13 lipca 2022 r. – JC/EUCAP Somalia [Klauzula arbitrażowa – Międzynarodowy pracownik kontraktowy zatrudniony w EUCAP Somalia – Misja w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa – Rozwiązanie umowy o pracę na czas określony w trakcie okresu próbnego – Zawiadomienie o rozwiązaniu umowy listem poleconym za potwierdzeniem odbioru – Wysłanie listu z niepełnym adresem – Rozpoczęcie biegu terminu na wniesienie skargi wewnętrznej poprzedzającego wniesienie skargi do sądu – Ustalenie prawa właściwego – Bezwzględnie obowiązujące przepisy krajowego prawa pracy – Nieważność klauzuli o okresie próbnym – Nieprawidłowe zawiadomienie o wypowiedzeniu – Odszkodowanie z tytułu wypowiedzenia – Wypłata z mocą wsteczną wynagrodzenia – Powództwo wzajemne]

61

2022/C 359/74

Sprawa T-194/20: Wyrok Sądu z dnia 13 lipca 2022 r. – JF/EUCAP Somalia [(Klauzula arbitrażowa – Międzynarodowy pracownik kontraktowy zatrudniony w EUCAP Somalia – Misja objęta wspólną polityką zagraniczną i bezpieczeństwa – Nieprzedłużenie umowy o pracę w następstwie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii – Prawo do bycia wysłuchanym – Równość traktowania – Niedyskryminacja ze względu na przynależność państwową – Okres przejściowy przewidziany w umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii – Skarga o stwierdzenie nieważności – Skarga o odszkodowanie – Akty nierozerwalnie związane z umową – Niedopuszczalność)]

62

2022/C 359/75

Sprawa T-457/20: Wyrok Sądu z dnia 13 lipca 2022 r. – VeriGraft/Eismea [Klauzula arbitrażowa – Program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” (2014 – 2020) – Umowa o udzielenie dotacji na projekt „Personalized Tissue-Engineered Veins as the first Cure for Patients with Chronic Venous Insufficiency – P-TEV” – Nieprzewidziane w umowie o udzielenie dotacji koszty podwykonawstwa – Uproszczona procedura zatwierdzenia – Podwykonawstwo wskazane w okresowych sprawozdaniach technicznych – Zatwierdzone okresowe sprawozdania techniczne – Koszty kwalifikowalne]

63

2022/C 359/76

Sprawa T-629/20: Wyrok Sądu z dnia 13 lipca 2022 r. – Delifruit/Komisja [Środki ochrony roślin – Substancja czynna o nazwie chloropiryfos – Określenie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości chloropiryfosu w bananach lub na ich powierzchni – Rozporządzenie (WE) nr 396/2005 – Dostępna wiedza naukowa i techniczna – Inne czynniki uznawane za istotne]

64

2022/C 359/77

Sprawa T-768/20: Wyrok Sądu z dnia 13 lipca 2022 r. – Standard International Management / EUIPO – Asia Standard Management Services (The Standard) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku – Graficzny unijny znak towarowy The Standard – Stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku – Miejsce używania znaku towarowego – Reklamy i oferty sprzedaży skierowane do konsumentów w Unii – Artykuł 58 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

64

2022/C 359/78

Sprawa T-147/21: Wyrok Sądu z dnia 13 lipca 2022 r. – Gugler France/EUIPO – Gugler (GUGLER) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku – Graficzny unijny znak towarowy GUGLER – Bezwzględna podstawa unieważnienia – Brak złej wiary – Artykuł 51 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 [obecnie art. 59 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]]

65

2022/C 359/79

Sprawa T-176/21: Wyrok Sądu z dnia 13 lipca 2022 r. – CCTY Bearing Company/EUIPO – CCVI International (CCTY) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku – Słowny unijny znak towarowy CCTY – Wcześniejszy graficzny unijny znak towarowy CCVI – Względna podstawa odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001] – Nadużycie prawa – Artykuł 71 rozporządzenia 2017/1001]

66

2022/C 359/80

Sprawa T-227/21: Wyrok Sądu z dnia 13 lipca 2022 r. – Illumina/Komisja [Konkurencja – Koncentracje – Rynek przemysłu farmaceutycznego – Artykuł 22 rozporządzenia (WE) nr 139/2004 – Wniosek o odesłanie sprawy złożony przez organ ochrony konkurencji, który zgodnie z ustawodawstwem krajowym nie jest właściwy do zbadania koncentracji – Decyzja Komisji o zbadaniu koncentracji – Decyzje Komisji uwzględniające wnioski innych krajowych organów ochrony konkurencji o przyłączenie się do wniosku o odesłanie sprawy – Kompetencja Komisji – Termin na przedstawienie wniosku o odesłanie sprawy – Pojęcie „powiadomienia” – Rozsądny termin – Uzasadnione oczekiwania – Publiczne wypowiedzi wiceprzewodniczącego Komisji – Pewność prawa]

66

2022/C 359/81

Sprawa T-369/21: Wyrok Sądu z dnia 13 lipca 2022 r. – Unimax Stationery/EUIPO – Mitsubishi Pencil (uni) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku – Graficzny unijny znak towarowy uni – Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji – Charakter odróżniający – Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001] – Oznaczenia lub wskazówki, które stały się zwyczajowe – Artykuł 7 ust. 1 lit. d) rozporządzenia nr 40/94 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (UE) 2017/1001]]

67

2022/C 359/82

Sprawa T-438/21: Wyrok Sądu z dnia 13 lipca 2022 r. – TL/Komisja [Służba publiczna – Personel tymczasowy – Umowa na czas określony – Decyzja o nieprzedłużeniu – Ogłoszenie o naborze – Oczywisty błąd w ocenie – Obowiązek dbałości – Mobbing – Odpowiedzialność]

68

2022/C 359/83

Sprawa T-543/21: Wyrok Sądu z dnia 13 lipca 2022 r. – Purasac/EUIPO – Prollenium Medical Technologies (Rejeunesse) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego Rejeunesse – Wcześniejszy słowny unijny znak towarowy REVANESSE – Względna podstawa odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

68

2022/C 359/84

Sprawa T-573/21: Wyrok Sądu z dnia 13 lipca 2022 r. – Brand Energy Holdings/EUIPO (RAPIDGUARD) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego RAPIDGUARD – Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji – Charakter opisowy – Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/1001 – Brak charakteru odróżniającego – Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2017/1001 – Prawo do bycia wysłuchanym]

69

2022/C 359/85

Sprawa T-634/21: Wyrok Sądu z dnia 13 lipca 2022 r. – Rimini Street/EUIPO (WE DO SUPPORT) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Rejestracja międzynarodowa wskazująca Unię Europejską – Słowny znak towarowy WE DO SUPPORT – Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji – Brak charakteru odróżniającego – Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

70

2022/C 359/86

Sprawa T-641/21: Wyrok Sądu z dnia 13 lipca 2022 r. – dennree / EUIPO (BioMarkt) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego BioMarkt – Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji – Charakter opisowy – Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

70

2022/C 359/87

Sprawa T-677/21: Wyrok Sądu z dnia 13 lipca 2022 r. – TL/Komisja [Służba publiczna – Personel tymczasowy – Sprawozdanie z oceny za rok 2019 – Obowiązek uzasadnienia – Oczywisty błąd w ocenie – Ustalenie celów – Nadużycie władzy – Odpowiedzialność]

71

2022/C 359/88

Sprawa T-200/18: Postanowienie Sądu z dnia 21 lipca 2022 r. – Fersher Developments i Lisin / Komisja i EBC [Skarga o odszkodowanie – Polityka gospodarcza i pieniężna – Program wsparcia na rzecz stabilności Cypru – Protokół ustaleń z dnia 26 kwietnia 2013 r. dotyczący szczegółowych warunków w zakresie polityki gospodarczej zawarty między Cyprem a europejskim mechanizmem stabilności – Właściwość Sądu – Wystarczająco istotne naruszenie normy prawnej przyznającej uprawnienia jednostkom – Równość traktowania – Zasada proporcjonalności – Skarga prawnie oczywiście bezzasadna]

71

2022/C 359/89

Sprawa T-254/21: Postanowienie Sądu z dnia 25 lipca 2022 r. – Armadora Parleros/Komisja [Odpowiedzialność pozaumowna – Wspólna polityka rybołówstwa – Niewykonanie przez Komisję kompetencji kontrolnych przewidzianych we właściwych przepisach – Moc silnika statków – Wystarczająco istotne naruszenie normy prawnej przyznającej uprawnienia jednostkom – Szkoda – Związek przyczynowy – Termin przedawnienia – Skarga oczywiście niedopuszczalna]

72

2022/C 359/90

Sprawa T-317/21: Postanowienie Sądu z dnia 15 lipca 2022 r. – El Corte Inglés/EUIPO – Brito & Pereira (TINTAS BRICOR) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Uchylenie zaskarżonej decyzji – Następcza bezprzedmiotowość sporu – Umorzenie postępowania]

73

2022/C 359/91

Sprawa T-439/21: Postanowienie Sądu z dnia 19 lipca 2022 r. – Anglofranchise/EUIPO – Bugrey (BOY LONDON) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku – Wycofanie wniosku o unieważnienie prawa do znaku towarowego – Umorzenie postępowania]

73

2022/C 359/92

Sprawa T-30/22: Postanowienie Sądu z dnia 20 lipca 2022 r. – Sanoptis/EUIPO – Synoptis Pharma (SANOPTIS) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Wycofanie zgłoszenia do rejestracji – Umorzenie postępowania]

74

2022/C 359/93

Sprawa T-266/22: Skarga wniesiona w dniu 7 maja 2022 r. – Aziz/Komisja

74

2022/C 359/94

Sprawa T-286/22: Skarga wniesiona w dniu 18 maja 2022 r. – Aziz/Komisja

75

2022/C 359/95

Sprawa T-388/22: Skarga wniesiona w dniu 29 czerwca 2022 r. – Aristotelio Panepistimio Thessalonikis/ERCEA

76

2022/C 359/96

Sprawa T-405/22: Skarga wniesiona w dniu 29 czerwca 2022 r. – UniCredit Bank/SRB

77

2022/C 359/97

Sprawa T-407/22: Skarga wniesiona w dniu 1 lipca 2022 r. – Norddeutsche Landesbank – Girozentrale/SRB

78

2022/C 359/98

Sprawa T-423/22: Skarga wniesiona w dniu 6 lipca 2022 r. – Max Heinr. Sutor/SRB

80

2022/C 359/99

Sprawa T-431/22: Skarga wniesiona w dniu 6 lipca 2022 r. – Nordea Kiinnitysluottopankki/SRB

81

2022/C 359/100

Sprawa T-432/22: Skarga wniesiona w dniu 7 lipca 2022 r. – Nordea Rahoitus Suomi/SRB

82

2022/C 359/101

Sprawa T-440/22: Skarga wniesiona w dniu 12 lipca 2022 r. – UIV Servizi/REA

83

2022/C 359/102

Sprawa T-444/22: Skarga wniesiona w dniu 18 lipca 2022 r. – HB/Komisja

84

2022/C 359/103

Sprawa T-447/22: Skarga wniesiona w dniu 18 lipca 2022 r. – NV/EBI

85

2022/C 359/104

Sprawa T-455/22: Skarga wniesiona w dniu 22 lipca 2022 r. – EBI/Syria

85

2022/C 359/105

Sprawa T-456/22: Skarga wniesiona w dniu 22 lipca 2022 r. – EBI/Syria

86

2022/C 359/106

Sprawa T-457/22: Skarga wniesiona w dniu 22 lipca 2022 r. – EBI/Syria

87

2022/C 359/107

Sprawa T-465/22: Skarga wniesiona w dniu 22 lipca 2022 r. – EBI/Syria

88

2022/C 359/108

Sprawa T-466/22: Skarga wniesiona w dniu 22 lipca 2022 r. – EBI/Syria

89

2022/C 359/109

Sprawa T-467/22: Skarga wniesiona w dniu 22 lipca 2022 r. – EBI/Syria

89

2022/C 359/110

Sprawa T-468/22: Skarga wniesiona w dniu 22lipca 2022 r. – EBI/Syria

90

2022/C 359/111

Sprawa T-469/22: Skarga wniesiona w dniu 22 lipca 2022 r. – EBI/Syria

91

2022/C 359/112

Sprawa T-471/22: Skarga wniesiona w dniu 29 lipca 2022 r. – QM/Rada

92

2022/C 359/113

Sprawa T-472/22: Skarga wniesiona w dniu 29 lipca 2022 r. – Mocom Compounds/EUIPO – Centemia Conseils (Near-to-Prime)

93

2022/C 359/114

Sprawa T-473/22: Skarga wniesiona w dniu 31 lipca 2022 r. – Gürok Turizm ve Madencilik/EUIPO – Darvas i Pap (LAAVA)

93

2022/C 359/115

Sprawa T-480/22: Skarga wniesiona w dniu 3 sierpnia 2022 r. – Panicongelados-Massas Congeladas/EUIPO – Seder (panidor)

94

2022/C 359/116

Sprawa T-482/22: Skarga wniesiona w dniu 5 sierpnia 2022 r. – Thomas Henry/EUIPO (MATE MATE)

95

2022/C 359/117

Sprawa T-488/22: Skarga wniesiona w dniu 8 sierpnia 2022 r. – Kaufdas.online/EUIPO – Kaufland (KAUFDAS ONLINE)

96

2022/C 359/118

Sprawa T-489/22: Skarga wniesiona w dniu 8 sierpnia 2022 r. – Cathay Pacific Airways/Komisja

96

2022/C 359/119

Sprawa T-220/22: Postanowienie Sądu z dnia 22 lipca 2022 r. – CiviBank/EBC

97

2022/C 359/120

Sprawa T-358/22: Postanowienie Sądu z dnia 20 lipca 2022 r. – PQ/ESZD

97


PL

 

Top