EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2022:152:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 152, 6 kwietnia 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 152

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 65
6 kwietnia 2022


Spis treści

Strona

 

I   Rezolucje, zalecenia i opinie

 

OPINIE

 

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

 

565. sesja plenarna EKES-u w dniach – INTERACTIO, 8.12.2021–9.12.2021

2022/C 152/01

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Możliwości związane z transformacją cyfrową dla przedsiębiorstw detalicznych i płynące z niej korzyści dla europejskich konsumentów” (opinia z inicjatywy własnej)

1

2022/C 152/02

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Środki wykraczające poza PKB na rzecz udanej odbudowy gospodarczej oraz zrównoważonej i odpornej gospodarki europejskiej” (opinia z inicjatywy własnej)

7

2022/C 152/03

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Rola opodatkowania osób prawnych w kontekście ładu korporacyjnego” (opinia z inicjatywy własnej)

13

2022/C 152/04

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wolontariusze – obywatele budujący przyszłość Europy” (opinia z inicjatywy własnej)

19

2022/C 152/05

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Jak zagwarantować młodym ludziom godną pracę i zapewnić włączenie młodzieży NEET poprzez odpowiednie opracowanie krajowych planów odbudowy” (opinia z inicjatywy własnej)

27

2022/C 152/06

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Niestandardowe zatrudnienie i spółdzielnie platformowe w cyfrowej transformacji przemysłu” (opinia z inicjatywy własnej)

38

2022/C 152/07

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „W jaki sposób zasobo- i energochłonne gałęzie przemysłu (REII) mogą wykorzystać plan odbudowy dla Europy w ramach społecznie akceptowalnej transformacji w kierunku dekarbonizacji i cyfryzacji” (opinia z inicjatywy własnej)

44

2022/C 152/08

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Przewidywanie zmian strukturalnych i sektorowych oraz przekształcenie kultury przemysłowej – aż do nowych granic odbudowy i odporności w różnych częściach Europy” (opinia z inicjatywy własnej)

50

2022/C 152/09

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Silne partnerstwo transatlantyckie oparte na wspólnych wartościach demokracji i praworządności jako klucz do sprostania globalnym wyzwaniomi zachowania ładu międzynarodowego” (opinia z inicjatywy własnej)

56

2022/C 152/10

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Dostosowanie strategii i działań przedsiębiorstw sektora spożywczego do celów zrównoważonego rozwoju na rzecz zrównoważonej odbudowy gospodarczej po pandemii COVID-19” (opinia z inicjatywy własnej)

63


 

III   Akty przygotowawcze

 

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

 

565. sesja plenarna EKES-u w dniach – INTERACTIO, 8.12.2021–9.12.2021

2022/C 152/11

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów »Wytyczne Komisji Europejskiej w sprawie wzmocnienia kodeksu postępowania w zakresie dezinformacji«”[COM(2021) 262 final]

72

2022/C 152/12

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów »Sprawozdanie dotyczące polityki konkurencji za rok 2020«”[COM(2021) 373 final]

77

2022/C 152/13

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2014/53/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych”[COM(2021) 547 final – 2021/0291 (COD)]

82

2022/C 152/14

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/746 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz odroczonego stosowania wymogów dotyczących wyrobów na własny użytek”[COM(2021) 627 final – 2021/0323 (COD)]

85

2022/C 152/15

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu”[COM(2021) 420 final – 2021/0239 (COD)], „Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i niektórych kryptoaktywów” (wersja przekształcona) [COM(2021) 422 – 2021/0241 (COD)], „Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie mechanizmów, które państwa członkowskie powinny wprowadzić, mających na celu zapobieganie wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz uchylającej dyrektywę (UE) 2015/849”[COM(2021) 423 final – 2021/0250 (COD)]

89

2022/C 152/16

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów »Strategia dotycząca finansowania transformacji w stronę gospodarki zrównoważonej«”[COM(2021) 390 final]

97

2022/C 152/17

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskich zielonych obligacji”[COM(2021) 391 final – 2021/0191 (COD)]

105

2022/C 152/18

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 575/2013 i dyrektywę 2014/59/UE w odniesieniu do traktowania ostrożnościowego grup globalnych instytucji o znaczeniu systemowym stosujących strategię restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji wielokrotnego punktu kontaktowego oraz metodykę pośredniej subskrypcji instrumentów kwalifikujących się do spełnienia minimalnego wymogu w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych”[COM(2021) 665 final – 2021/0343 (COD)]

111

2022/C 152/19

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów »Wyciąganie wstępnych wniosków z pandemii COVID-19«”[COM(2021) 380 final]

116

2022/C 152/20

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Roku Młodzieży 2022”[COM(2021) 634 final – 2021/0328 (COD)]

122

2022/C 152/21

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 i dyrektywę 98/70/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do promowania energii ze źródeł odnawialnych oraz uchylającej dyrektywę Rady (UE) 2015/652”[COM(2021) 557 final – 2021/0218 (COD)]

127

2022/C 152/22

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie efektywności energetycznej (wersja przekształcona)”[COM(2021) 558 final – 2021/0203 (COD)]

134

2022/C 152/23

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych i uchylającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE”[COM(2021) 559 final – 2021/0223 (COD)] – „Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów »Strategiczny plan wdrażania określający zestaw dodatkowych działań wspierających szybki rozwój infrastruktury paliw alternatywnych«”[COM(2021) 560 final]

138

2022/C 152/24

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie stosowania paliw odnawialnych i niskoemisyjnych w transporcie morskim oraz zmieniającego dyrektywę 2009/16/WE”[COM(2021) 562 final – 2021/0210 (COD)]

145

2022/C 152/25

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE w odniesieniu do wkładu lotnictwa w unijny cel redukcji emisji w całej gospodarce i odpowiednio wdrażającej globalny środek rynkowy”[COM(2021) 552 final]

152

2022/C 152/26

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Społeczny Fundusz Klimatyczny”[COM(2021) 568 final – 2021/0206 (COD)]

158

2022/C 152/27

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków wobec przewoźników, którzy ułatwiają handel ludźmi lub przemyt migrantów w związku z nielegalnym wjazdem na terytorium Unii Europejskiej lub zajmują się takim handlem lub przemytem”[COM(2021) 753 – 2021/387 (COD)]

166

2022/C 152/28

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów »Nowa strategia leśna UE 2030«”[COM(2021) 572 final]

169

2022/C 152/29

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE ustanawiającą system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych w Unii, decyzję (UE) 2015/1814 w sprawie ustanowienia i funkcjonowania rezerwy stabilności rynkowej dla unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i rozporządzenie (UE) 2015/757”[COM(2021) 551 final – 2021/0211 (COD)]„Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję (UE) 2015/1814 w odniesieniu do liczby uprawnień, które mają zostać wprowadzone do rezerwy stabilności rynkowej na potrzeby unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych do 2030 r.”[COM(2021) 571 final – 2021/0202 (COD)]

175

2022/C 152/30

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2[COM(2021) 564 final – 2021/0214 (COD)]

181

2022/C 152/31

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2018/842 w sprawie wiążących rocznych redukcji emisji gazów cieplarnianych przez państwa członkowskie od 2021 r. do 2030 r. przyczyniających się do działań na rzecz klimatu w celu wywiązania się z zobowiązań wynikających z porozumienia paryskiego”[COM(2021) 555 final – 2021/0200(COD)]

189

2022/C 152/32

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2018/841 w odniesieniu do zakresu stosowania, uproszczenia przepisów dotyczących zgodności, określenia celów państw członkowskich na 2030 r. i zobowiązania do zbiorowego osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2035 r. w sektorze użytkowania gruntów, leśnictwa i rolnictwa oraz rozporządzenie (UE) 2018/1999 w odniesieniu do poprawy monitorowania, sprawozdawczości, śledzenia postępów i przeglądu”[COM(2021) 554 final]

192

2022/C 152/33

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego załączniki IV i V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1021 dotyczącego trwałych zanieczyszczeń organicznych”[COM(2021) 656 final – 2021/0340 (COD)]

197


PL

 

Top