EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2022:099:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 99, 1 marca 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 99

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 65
1 marca 2022


Spis treści

Strona

 

 

PARLAMENT EUROPEJSKI
SESJA 2021–2022
Posiedzenia od 5 do 8 lipca 2021 r.
TEKSTY PRZYJĘTE

1


 

I   Rezolucje, zalecenia i opinie

 

REZOLUCJE

 

Parlament Europejski

 

Środa, 7 lipca 2021 r.

2022/C 99/01

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei i sygnalizacji: ocena stanu wdrożenia europejskiego systemu zarządzania ruchem kolejowym (ERTMS) (2019/2191(INI))

2

2022/C 99/02

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie aspektów handlowych pandemii COVID-19 i jej konsekwencji dla handlu (2020/2117(INI))

10

2022/C 99/03

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie sprawozdania rocznego z działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego za rok 2020 (2020/2124(INI))

21

2022/C 99/04

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie sprawozdania rocznego z kontroli działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego za 2019 r. (2020/2245(INI))

34

2022/C 99/05

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję DAS-81419-2, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (D073421/01 – 2021/2759(RSP))

45

2022/C 99/06

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję DAS-81419-2 × DAS–44406–6, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (D073422/01 – 2021/2760(RSP))

52

2022/C 99/07

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 1507 × MIR162 × MON810 × NK603 oraz rodzaje genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy łączące dwie lub trzy modyfikacje 1507, MIR162, MON810 i NK603, produktów składających się z wymienionych rodzajów genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy lub z niej wyprodukowanych (D073423/01 – 2021/2765(RSP))

59

2022/C 99/08

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji dotyczącej odnowienia zezwolenia na wprowadzenie do obrotu, na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1829/2003, produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę Bt 11 (SYN-BTØ11-1), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (D073424/01 – 2021/2761(RSP))

66

2022/C 99/09

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie ochrony interesów finansowych UE – zwalczanie nadużyć finansowych – sprawozdanie roczne za 2019 r. (2020/2246(INI))

73

2022/C 99/10

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie wpływu morskich farm wiatrowych i innych systemów energii ze źródeł odnawialnych na sektor rybołówstwa (2019/2158(INI))

88

2022/C 99/11

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie dialogu obywatelskiego i uczestnictwa obywateli w procesie decyzyjnym UE (2020/2201(INI))

96

2022/C 99/12

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 lipca 2021 r. na temat współpracy między UE a NATO w kontekście stosunków transatlantyckich (2020/2257(INI))

105

2022/C 99/13

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie starzenia się Starego Kontynentu – możliwości i wyzwania po roku 2020 związane z polityką dotyczącą starzenia się społeczeństwa (2020/2008(INI))

122

 

Czwartek, 8 lipca 2021 r.

2022/C 99/14

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie opracowania wytycznych dotyczących stosowania ogólnego systemu warunkowości służącego ochronie budżetu Unii (2021/2071(INI))

146

2022/C 99/15

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie globalnego systemu sankcji UE za naruszenia praw człowieka (europejska ustawa Magnickiego) (2021/2563(RSP))

152

2022/C 99/16

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie sprawozdania rocznego z funkcjonowania strefy Schengen (2019/2196(INI))

158

2022/C 99/17

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie nowej europejskiej przestrzeni badawczej na rzecz badań naukowych i innowacji (2021/2524(RSP))

167

2022/C 99/18

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie Ahmadrezy Dżalalego w Iranie (2021/2785(RSP))

175

2022/C 99/19

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie Hongkongu, w szczególności dziennika Apple Daily (2021/2786(RSP))

178

2022/C 99/20

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie kary śmierci w Arabii Saudyjskiej, w szczególności sprawy Mustafy Haszema al-Darwisza i Abdullaha al-Huwaitiego (2021/2787(RSP))

185

2022/C 99/21

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie przeglądu makroekonomicznych ram legislacyjnych w celu zwiększenia wpływu na gospodarkę realną Europy oraz poprawy przejrzystości procesu podejmowania decyzji i demokratycznej rozliczalności (2020/2075(INI))

191

2022/C 99/22

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie sytuacji w Nikaragui (2021/2777(RSP))

204

2022/C 99/23

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie represji wobec opozycji w Turcji, w szczególności Ludowej Partii Demokratycznej (HDP) (2021/2788(RSP))

209

2022/C 99/24

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia chronionych obszarów morskich Antarktyki i ochrony różnorodności biologicznej Oceanu Południowego (2021/2757(RSP))

214

2022/C 99/25

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie naruszeń prawa UE i praw obywateli LGBTIQ na Węgrzech w wyniku zmian prawnych wprowadzonych przez parlament węgierski (2021/2780(RSP))

218


 

II   Komunikaty

 

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Parlament Europejski

 

Środa, 7 lipca 2021 r.

2022/C 99/26

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie zmian w Regulaminie dotyczących art. 99, 197, 213, 214, 222, 223, 230, 235 i załącznika V oraz dodania nowego art. 106a (2021/2048(REG))

226


 

III   Akty przygotowawcze

 

Parlament Europejski

 

Wtorek, 6 lipca 2021 r.

2022/C 99/27

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu z myślą o przyjęciu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie usprawnienia środków na rzecz poczynienia postępów w realizacji transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) (10537/1/2020 – C9-0215/2021 – 2018/0138(COD))

234

2022/C 99/28

P9_TA(2021)0319
Wykorzystywanie technologii do przetwarzania danych do celów zwalczania niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie (tymczasowe odstępstwo od dyrektywy 2002/58/WE) ***I
Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie tymczasowego odstępstwa od niektórych przepisów dyrektywy 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wykorzystywania technologii przez dostawców usług łączności interpersonalnej niewykorzystujących numerów do przetwarzania danych osobowych i innych danych do celów zwalczania niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie (COM(2020)0568 – C9-0288/2020 – 2020/0259(COD))
P9_TC1-COD(2020)0259
Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 6 lipca 2021 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/… w sprawie tymczasowego odstępstwa od niektórych przepisów dyrektywy 2002/58/WE w odniesieniu do wykorzystywania technologii przez dostawców usług łączności interpersonalnej niewykorzystujących numerów do przetwarzania danych osobowych i innych danych do celów zwalczania niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie

235

2022/C 99/29

P9_TA(2021)0320
Uznawanie świadectw państw trzecich w żegludze śródlądowej ***I
Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/2397 w odniesieniu do środków przejściowych dotyczących uznawania świadectw wydanych przez państwa trzecie (COM(2021)0071 – C9-0026/2021 – 2021/0039(COD))
P9_TC1-COD(2021)0039
Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 6 lipca 2021 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/… w sprawie zmiany dyrektywy (UE) 2017/2397 w odniesieniu do środków przejściowych dotyczących uznawania świadectw wydanych przez państwa trzecie

236

2022/C 99/30

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 3/2021 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021 – wprowadzenie nadwyżki z roku budżetowego 2020 (09904/2021 – C9-0232/2021 – 2021/0102(BUD))

237

2022/C 99/31

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 168/2007 ustanawiające Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej (09827/2021 – C9-0243/2021 – 2020/0112(APP))

239

2022/C 99/32

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Protokołu do Umowy w sprawie międzynarodowych okazjonalnych przewozów pasażerów autokarami i autobusami (umowa INTERBUS) dotyczącego międzynarodowych regularnych i regularnych specjalnych przewozów pasażerów autokarami i autobusami (11441/2020 – C9-0027/2021 – 2020/0258(NLE))

240

2022/C 99/33

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego (06488/1/2021 – C9-0227/2021 – 2018/0250(COD))

241

2022/C 99/34

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Fundusz Morski, Rybacki i Akwakultury oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/1004 (06975/3/2021 – C9-0224/2021 – 2018/0210(COD))

242

2022/C 99/35

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Fundusz Azylu, Migracji i Integracji (06486/2/2021 – C9-0225/2021 – 2018/0248(COD))

244

 

Środa, 7 lipca 2021 r.

2022/C 99/36

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do przyznania Komisji uprawnień wykonawczych w celu określenia znaczenia terminów stosowanych w niektórych przepisach tej dyrektywy (COM(2020)0749 – C9-0002/2021 – 2020/0331(CNS))

245

2022/C 99/37

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego instrument „Łącząc Europę” i uchylającego rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 i (UE) nr 283/2014 (06115/2/2021 – C9-0214/2021 – 2018/0228(COD))

246

2022/C 99/38

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie projektu decyzji Rady zmieniającej decyzję 2003/76/WE ustanawiającą środki niezbędne do wykonania Protokołu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską w sprawie skutków finansowych wygaśnięcia Traktatu EWWiS i w sprawie Funduszu Badawczego Węgla i Stali (09399/2021 – C9-0242/2021 – 2020/0142(APP))

247

2022/C 99/39

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zmieniającej decyzję 2003/77/WE ustanawiającą wieloletnie wytyczne finansowe dotyczące zarządzania aktywami EWWiS w likwidacji i, po zakończeniu likwidacji, majątkiem Funduszu Badawczego Węgla i Stali (COM(2020)0321 – C9-0216/2020 – 2020/0143(NLE))

248

2022/C 99/40

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2008, (WE) nr 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 i (UE) 2019/1896 oraz uchylenia decyzji Rady 2004/512/WE i (WE) nr 2008/633/WSiSW w celu zreformowania Wizowego Systemu Informacyjnego (05950/1/2021 – C9-0198/2021 – 2018/0152A(COD))

249

2022/C 99/41

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany rozporządzeń (UE) nr 603/2013, (UE) 2016/794, (UE) 2018/1862, (UE) 2019/816 i (UE) 2019/818 w odniesieniu do ustanowienia warunków dostępu do innych systemów informacyjnych UE do celów wizowego systemu informacyjnego (05951/1/2021 – C9-0199/2021 – 2018/0152B(COD))

250

2022/C 99/42

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego, w ramach Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami, instrument wsparcia finansowego na rzecz zarządzania granicami i polityki wizowej (06487/2/2021 – C9-0226/2021 – 2018/0249(COD))

251

 

Czwartek, 8 lipca 2021 r.

2022/C 99/43

Poprawki przyjęte przez Parlament Europejski w dniu 8 lipca 2021 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wzmocnienia roli Europejskiej Agencji Leków w zakresie gotowości na wypadek sytuacji kryzysowej i zarządzania kryzysowego w odniesieniu do produktów leczniczych i wyrobów medycznych (COM(2020)0725) – C9-0365/2020 – 2020/0321(COD))

252

2022/C 99/44

Poprawki przyjęte przez Parlament Europejski w dniu 8 lipca 2021 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska do 2030 r. (COM(2020)0652 – C9-0329/2020 – 2020/0300(COD))

313

2022/C 99/45

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie składu liczbowego komisji specjalnych i komisji śledczej (2021/2802(RSO))

362


Skróty i symbole

*

Procedura konsultacji

***

Procedura zgody

***I

Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie

***II

Zwykła procedura ustawodawcza: drugie czytanie

***III

Zwykła procedura ustawodawcza: trzecie czytanie

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w projekcie aktu)

Poprawki Parlamentu:

Nowe fragmenty tekstu zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą . Fragmenty tekstu, które zostały skreślone, zaznacza się za pomocą symbolu ▌ lub przekreśla. Zmianę brzmienia zaznacza się przez wyróżnienie nowego tekstu wytłuszczonym drukiem i kursywą i usunięcie lub przekreślenie zastąpionego tekstu.

PL

 

Top