EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:481:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 481, 29 listopada 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 481

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 64
29 listopada 2021


Spis treści

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

2021/C 481/01

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

1


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał Sprawiedliwości

2021/C 481/02

Opinia 1/19: Opinia Trybunału (wielka izba) z dnia 6 października 2021 r. – Parlament Europejski [Opinia wydana na podstawie art. 218 ust. 11 TFUE – Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (konwencja stambulska) – Podpisanie przez Unię Europejską – Projekt zawarcia przez Unię – Pojęcie „przewidywanej umowy” w rozumieniu art. 218 ust. 11 TFUE – Kompetencje zewnętrzne Unii – Materialna podstawa prawna – Artykuł 78 ust. 2 TFUE – Artykuł 82 ust. 2 TFUE – Artykuł 83 ust. 1 TFUE – Artykuł 84 TFUE – Artykuł 336 TFUE – Artykuły 1 – 4a Protokołu (nr 21) w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii w odniesieniu do przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości – Częściowe uczestnictwo Irlandii w zawarciu konwencji stambulskiej przez Unię – Możliwość rozdzielenia aktu zawarcia umowy międzynarodowej na dwie odrębne decyzje zgodnie z mającymi zastosowanie podstawami prawnymi – Praktyka „wspólnego porozumienia” – Zgodność z traktatem UE i traktatem FUE]

2

2021/C 481/03

Sprawa C-50/19 P: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 6 października 2021 r. – Sigma Alimentos Exterior, SL / Komisja Europejska [Odwołanie – Pomoc państwa – Artykuł 107 ust. 1 TFUE – System podatkowy – Przepisy o podatku dochodowym od osób prawnych umożliwiające przedsiębiorstwom mającym rezydencję podatkową w Hiszpanii amortyzację wartości firmy wynikającej z nabycia udziałów w przedsiębiorstwach mających rezydencję podatkową poza tym państwem członkowskim – Pojęcie „pomocy państwa” – Warunek dotyczący selektywności – System odniesienia – Odstępstwo – Odmienne traktowanie – Uzasadnienie odmiennego traktowania]

3

2021/C 481/04

Sprawy połączone C-51/19 P i C-64/19 P: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 6 października 2021 r. – World Duty Free Group SA, dawniej Autogrill España, SA (C-51/19 P), Królestwo Hiszpanii (C-64/19 P) / Komisja Europejska, Republika Federalna Niemiec, Irlandia [Odwołanie – Pomoc państwa – Artykuł 107 ust. 1 TFUE – System podatkowy – Przepisy o podatku dochodowym od osób prawnych umożliwiające przedsiębiorstwom mającym rezydencję podatkową w Hiszpanii amortyzację wartości firmy wynikającej z nabycia udziałów w przedsiębiorstwach mających rezydencję podatkową poza tym państwem członkowskim – Pojęcie „pomocy państwa” – Warunek dotyczący selektywności – System odniesienia – Odstępstwo – Odmienne traktowanie – Uzasadnienie odmiennego traktowania]

3

2021/C 481/05

Sprawa C-52/19 P: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 6 października 2021 r. – Banco Santander, SA / Komisja Europejska [Odwołanie – Pomoc państwa – Artykuł 107 ust. 1 TFUE – System podatkowy – Przepisy o podatku dochodowym od osób prawnych umożliwiające przedsiębiorstwom mającym rezydencję podatkową w Hiszpanii amortyzację wartości firmy wynikającej z nabycia udziałów w przedsiębiorstwach mających rezydencję podatkową poza tym państwem członkowskim – Pojęcie „pomocy państwa” – Warunek dotyczący selektywności – System odniesienia – Odstępstwo – Odmienne traktowanie – Uzasadnienie odmiennego traktowania)]

4

2021/C 481/06

Sprawy połączone C-53/19 P i C-65/19 P: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 6 października 2021 r. – Banco Santander SA, Santusa Holding SL (C-53/19 P), Królestwo Hiszpanii (C-65/19 P) / Komisja Europejska, Republika Federalna Niemiec, Irlandia [Odwołanie – Pomoc państwa – Artykuł 107 ust. 1 TFUE – System podatkowy – Przepisy o podatku dochodowym od osób prawnych umożliwiające przedsiębiorstwom mającym rezydencję podatkową w Hiszpanii amortyzację wartości firmy wynikającej z nabycia udziałów w przedsiębiorstwach mających rezydencję podatkową poza tym państwem członkowskim – Pojęcie „pomocy państwa” – Warunek dotyczący selektywności – System odniesienia – Odstępstwo – Odmienne traktowanie – Uzasadnienie odmiennego traktowania]

5

2021/C 481/07

Sprawa C-54/19 P: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 6 października 2021 r. – Axa Mediterranean Holding SA / Komisja Europejska [Odwołanie – Pomoc państwa – Artykuł 107 ust. 1 TFUE – System podatkowy – Przepisy o podatku dochodowym od osób prawnych umożliwiające przedsiębiorstwom mającym rezydencję podatkową w Hiszpanii amortyzację wartości firmy wynikającej z nabycia udziałów w przedsiębiorstwach mających rezydencję podatkową poza tym państwem członkowskim – Pojęcie „pomocy państwa” – Warunek dotyczący selektywności – System odniesienia – Odstępstwo – Odmienne traktowanie – Uzasadnienie odmiennego traktowania]

5

2021/C 481/08

Sprawa C-55/19 P: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 6 października 2021 r. – Prosegur Compañía de Seguridad, SA / Komisja Europejska [Odwołanie – Pomoc państwa – Artykuł 107 ust. 1 TFUE – System podatkowy – Przepisy o podatku dochodowym od osób prawnych umożliwiające przedsiębiorstwom mającym rezydencję podatkową w Hiszpanii amortyzację wartości firmy wynikającej z nabycia udziałów w przedsiębiorstwach mających rezydencję podatkową poza tym państwem członkowskim – Pojęcie „pomocy państwa” – Warunek dotyczący selektywności – System odniesienia – Odstępstwo – Odmienne traktowanie – Uzasadnienie odmiennego traktowania]

6

2021/C 481/09

Sprawa C-130/19: Wyrok Trybunału (pełny skład) z dnia 30 września 2021 r. – Europejski Trybunał Obrachunkowy / Karel Pinxten [Artykuł 286 ust. 6 TFUE – Naruszenie zobowiązań wynikających z urzędu przez członka Europejskiego Trybunału Obrachunkowego – Pozbawienie prawa do emerytury – Prawo do skutecznej ochrony sądowej – Prawidłowość dochodzenia Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) – Wewnętrzne postępowanie w Trybunale Obrachunkowym – Działalność niezgodna z obowiązkami członka Trybunału Obrachunkowego – Koszty poniesione w związku z podróżą służbową i diety dzienne – Wydatki na cele reprezentacyjne i wydatki na przyjęcia – Korzystanie z samochodu służbowego – Korzystanie z usług szofera – Konflikt interesów – Proporcjonalność kary]

6

2021/C 481/10

Sprawy połączone C-174/19 P i C-175/19 P: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 6 października 2021 r. – Scandlines Danmark ApS, Scandlines Deutschland GmbH / Komisja Europejska, Królestwo Danii, Föreningen Svensk Sjöfart, Naturschutzbund Deutschland (NABU) eV (C-174/19 P), Stena Line Scandinavia AB / Komisja Europejska, Królestwo Danii, Föreningen Svensk Sjöfart (C-175/19 P) [Odwołanie – Skarga o stwierdzenie nieważności – Pomoc państwa – Finansowanie publiczne stałego połączenia drogowo-kolejowego przez cieśninę Fehmarn – Pomoc indywidualna – Pomoc zgłoszona uznana za zgodną z rynkiem wewnętrznym – Realizacja istotnego projektu stanowiącego przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania – Decyzja o niewnoszeniu zastrzeżeń – Monopol – Zakłócenie konkurencji i wpływ na wymianę handlową]

7

2021/C 481/11

Sprawa C-458/19 P: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 6 października 2021 r. – ClientEarth / Komisja Europejska, Europejska Agencja Chemikaliów [Odwołanie – Skarga o stwierdzenie nieważności – Decyzja wykonawcza Komisji C(2016) 3549 final – Zezwolenie na zastosowania ftalanu bis(2-etyloheksylu) (DEHP) – Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 – Artykuły 60 i 62 – Rozporządzenie (WE) nr 1367/2006 – Wniosek o wszczęcie wewnętrznej procedury odwoławczej – Decyzja Komisji C(2016) 8454 final – Oddalenie wniosku]

8

2021/C 481/12

Sprawa C-487/19: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 6 października 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Najwyższy – Polska) – Postępowanie zainicjowane przez W.Ż. [Odesłanie prejudycjalne – Państwo prawne – Skuteczna ochrona prawna w dziedzinach objętych prawem Unii – Artykuł 19 ust. 1 akapit drugi TUE – Zasady nieusuwalności i niezawisłości sędziów – Przeniesienie sędziego sądu powszechnego bez jego zgody – Odwołanie – Postanowienie o niedopuszczalności wydane przez sędziego Sądu Najwyższego (Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych) (Polska) – Sędzia powołany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie uchwały Krajowej Rady Sądownictwa mimo orzeczenia sądowego wstrzymującego wykonanie tej uchwały w oczekiwaniu na wydanie przez Trybunał orzeczenia w trybie prejudycjalnym – Sędzia niebędący niezawisłym i bezstronnym sądem ustanowionym uprzednio na mocy ustawy – Pierwszeństwo prawa Unii – Możliwość uznania takiego postanowienia o niedopuszczalności za niebyłe]

9

2021/C 481/13

Sprawa C-538/19: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 6 października 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curtea de Apel Constanţa – Rumunia) – TS, UT, VU / Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Casa de Asigurări de Sănătate Constanţa [Odesłanie prejudycjalne – Zabezpieczenie społeczne – Ubezpieczenie zdrowotne – Rozporządzenie (WE) nr 883/2004 – Artykuł 20 ust. 1 i 2 – Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane w państwie członkowskim innym niż państwo miejsca zamieszkania ubezpieczonego – Uprzednie zezwolenie – Przesłanki – Wymóg przedstawienia zaświadczenia lekarza krajowego publicznego systemu ubezpieczenia zdrowotnego zalecającego dane leczenie – Przepisanie w ramach drugiej opinii lekarskiej, wydanej w państwie członkowskim innym niż państwo miejsca zamieszkania ubezpieczonego, alternatywnego leczenia, którego zaletą jest to, że nie powoduje niepełnosprawności – Pełny zwrot kosztów tego alternatywnego leczenia – Swoboda świadczenia usług – Artykuł 56 TFUE]

10

2021/C 481/14

Sprawa C-544/19: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 6 października 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Administrativen sad – Blagoevgrad – Bułgaria) – „ЕCOTEX BULGARIA” EOOD / Teritorialna direktsia na Natsionalnata agentsia za prihodite [Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 63 TFUE – Swobodny przepływ kapitału – Dyrektywa (UE) 2015/849 – Zakres stosowania – Uregulowanie krajowe wymagające dokonania płatności przekraczających określoną kwotę wyłącznie w drodze przelewu lub poprzez zdeponowanie na rachunku płatniczym – Artykuł 65 TFUE – Względy uzasadniające – Zwalczanie oszustw podatkowych i uchylania się od opodatkowania – Proporcjonalność – Sankcje administracyjne o charakterze karnym – Artykuł 49 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej – Zasady legalności oraz proporcjonalności kar do czynów zabronionych pod groźbą kary]

10

2021/C 481/15

Sprawa C-561/19: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 6 października 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato – Włochy) – Consorzio Italian Management, Catania Multiservizi SpA / Rete Ferroviaria Italiana SpA [Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 267 TFUE – Zakres spoczywającego na sądach krajowych orzekających w ostatniej instancji obowiązku wystąpienia z odesłaniem prejudycjalnego – Wyjątki od tego obowiązku – Kryteria – Pytanie dotyczące wykładni prawa Unii podniesione przez strony postępowania krajowego po wydaniu przez Trybunał w tym postępowaniu wyroku prejudycjalnego – Brak wyjaśnienia przyczyn uzasadniających potrzebę udzielenia odpowiedzi na pytania prejudycjalne – Częściowa niedopuszczalność wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym]

11

2021/C 481/16

Sprawa C-598/19: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 6 października 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia del País Vasco – Hiszpania) – Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo (Conacee) / Diputación Foral de Guipúzcoa [Odesłanie prejudycjalne – Udzielanie zamówień publicznych – Dyrektywa 2014/24/UE – Artykuł 20 – Zamówienia zastrzeżone – Uregulowanie krajowe zastrzegające prawo uczestnictwa w niektórych procedurach udzielania zamówień publicznych na rzecz specjalnych ośrodków zatrudnienia z inicjatywy społecznej – Dodatkowe przesłanki nieprzewidziane w dyrektywie – Zasady równego traktowania i proporcjonalności]

12

2021/C 481/17

Sprawa C-186/20: Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 30 września 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Najvyšší súd Slovenskej republiky – Słowacja) – HYDINA SK s.r.o. / Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky [Odesłanie prejudycjalne – Współpraca administracyjna oraz zwalczanie oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej (VAT) – Rozporządzenie (UE) nr 904/2010 – Artykuły 10 – 12 – Wymiana informacji – Kontrola podatkowa – Terminy – Zawieszenie kontroli podatkowej w przypadku wymiany informacji – Przekroczenie terminu wyznaczonego na przekazanie informacji – Wpływ na zgodność z prawem zawieszenia kontroli podatkowej]

13

2021/C 481/18

Sprawa C-285/20: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 30 września 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Centrale Raad van Beroep – Niderlandy) – K / Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv) [Odesłanie prejudycjalne – Rozporządzenie (WE) nr 883/2004 – Artykuł 65 ust. 2 i 5 – Zakres stosowania – Pracownik całkowicie bezrobotny – Świadczenia z tytułu bezrobocia – Pracownik zamieszkujący i świadczący pracę we właściwym państwie członkowskim – Przeniesienie miejsca zamieszkania do innego państwa członkowskiego – Osoba, która nie świadczyła faktycznie pracy we właściwym państwie członkowskim zanim stała się całkowicie bezrobotna – Osoba przebywająca na zwolnieniu lekarskim z powodu choroby i otrzymująca na tej podstawie zasiłek chorobowy wypłacany przez właściwe państwo członkowskie – Świadczenie pracy – Porównywalne sytuacje prawne]

13

2021/C 481/19

Sprawa C-296/20: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 30 września 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof – Niemcy) – Commerzbank AG / E.O. [Odesłanie prejudycjalne – Współpraca sądowa w sprawach cywilnych – Jurysdykcja i uznawanie orzeczeń sądowych oraz ich wykonywanie – Sprawy cywilne i handlowe – Konwencja z Lugano II – Artykuł 15 ust. 1 lit. c) – Jurysdykcja w sprawach dotyczących umów z udziałem konsumentów – Przeniesienie przez konsumenta miejsca zamieszkania do innego państwa związanego konwencją]

14

2021/C 481/20

Sprawa C-299/20: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 30 września 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d'État – Francja) – Icade Promotion SAS, dawniej Icade Promotion Logement SAS / Ministère de l'Action et des Comptes Publiques [Odesłanie prejudycjalne – Podatki – Wspólny system podatku od wartości dodanej (VAT) – Dyrektywa 2006/112/WE – Artykuł 392 – System opodatkowania marży – Zakres stosowania – Dostawy budynków i terenów budowlanych zakupionych w celu odsprzedaży – Podatnik, który nie miał prawa do odliczenia przy nabyciu nieruchomości – Transakcja podlegająca VAT – Pojęcie „terenów budowlanych”]

15

2021/C 481/21

Sprawa C-451/21 P: Odwołanie od wyroku Sądu (druga izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 12 maja 2021 r. w sprawach połączonych T-516/18 i T-525/18, Wielkie Księstwo Luksemburga i Engie Global LNG Holding i in. / Komisja, wniesione w dniu 21 lipca 2021 r. przez Wielkie Księstwo Luksemburga

15

2021/C 481/22

Sprawa C-489/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sofijski rajonen syd (Bułgaria) w dniu 6 sierpnia 2021 r. – „Banka DSK” EAD / M.B.

17

2021/C 481/23

Sprawa C-491/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Înalta Curte de Casație și Justiție (Rumunia) w dniu 10 sierpnia 2021 r. – WA / Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date din Ministerul Afacerilor Interne

18

2021/C 481/24

Sprawa C-572/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Högsta domstolen (Szwecja) w dniu 16 września 2021 r. – CC / VO

18

2021/C 481/25

Sprawa C-574/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Nejvyšší soud České republiky (Republika Czeska) w dniu 20 września 2021 r. – QT / 02 Czech Republic a.s.

19

2021/C 481/26

Sprawa C-579/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Itä-Suomen hallinto-oikeus (Finlandia) w dniu 22 września 2021 r. – J.M.

19

2021/C 481/27

Sprawa C-419/19: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 9 września 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Włochy) – Irideos SpA / Poste Italiane SpA, przy udziale: Fastweb SpA, Tim SpA

20

2021/C 481/28

Sprawa C-442/19: Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 15 września 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden – Niderlandy) – Stichting Brein / News-Service Europe BV

20

2021/C 481/29

Sprawa C-705/19: Postanowienie prezesa trzeciej izby Trybunału z dnia 9 września 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato – Włochy) – Axpo Trading Ag / Gestore dei Servizi Energetici SpA – GSE, przy udziale: Fallimento Esperia SpA

21

 

Sąd

2021/C 481/30

Sprawa T-518/19: Wyrok Sądu z dnia 6 października 2021 r. – Sipcam Oxon / Komisja [Środki ochrony roślin – Substancja czynna chlorotalonil – Nieodnowienie włączenia do załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011 – Procedura oceny – Prawo do obrony – Propozycja sklasyfikowania substancji czynnej – Pewność prawa – Proporcjonalność – Zasada ostrożności]

22

2021/C 481/31

Sprawa T-254/20: Wyrok Sądu z dnia 6 października 2021 r. – Kondyterska korporatsiia „Roshen” / EUIPO – Krasnyj Octyabr (Przedstawienie homara) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku – Graficzny unijny znak towarowy przedstawiający homara – Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji – Charakter odróżniający – Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001] – Brak charakteru opisowego – Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2017/1001] – Prawo do bycia wysłuchanym – Artykuł 94 rozporządzenia 2017/1001]

22

2021/C 481/32

Sprawa T-342/20: Wyrok Sądu z dnia 6 października 2021 r. – Indo European Foods / EUIPO – Chakari (Abresham Super Basmati Selaa Grade One World’s Best Rice) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego Abresham Super Basmati Selaa Grade One World’s Best Rice – Niezarejestrowany wcześniejszy słowny znak towarowy BASMATI – Umowa o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii i z Euratomu – Okres przejściowy – Interes prawny – Względna podstawa odmowy rejestracji – Artykuł 8 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 (obecnie art. 8 ust. 4 rozporządzenia 2017/1001) – Istniejące w systemie common law powództwo oparte na bezprawnym używaniu nazwy (action for passing off) – Ryzyko mylącego przedstawienia – Prawdopodobieństwo rozmycia cieszącego się renomą wcześniejszego znaku towarowego]

23

2021/C 481/33

Sprawa T-372/20: Wyrok Sądu z dnia 6 października 2021 r. – Dermavita Company / EUIPO – Allergan Holdings France (JUVEDERM) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku towarowego – Słowny unijny znak towarowy JUVEDERM – Rzeczywiste używanie znaku towarowego – Używanie w odniesieniu do towarów, dla których znak towarowy został zarejestrowany – Używanie za zgodą właściciela znaku towarowego – Artykuł 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 58 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/1001]]

24

2021/C 481/34

Sprawa T-397/20: Wyrok Sądu z dnia 6 października 2021 r. – Allergan Holdings France / EUIPO – Dermavita Company (JUVEDERM) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku – Słowny unijny znak towarowy JUVEDERM – Rzeczywiste używanie znaku towarowego – Używanie w odniesieniu do towarów, dla których znak towarowy jest zarejestrowany – Artykuł 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 58 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/1001]]

24

2021/C 481/35

Sprawa T-404/20: Wyrok Sądu z dnia 6 października 2021 r. – Global Translation Solutions / Komisja [Zamówienia publiczne na usługi – Postępowanie przetargowe – Usługi tłumaczeniowe – Odrzucenie oferty jednego z oferentów – Udzielenie zamówienia innemu oferentowi – Kryteria udzielenia zamówienia – Metoda oceny – Oczywisty błąd w ocenie – Równe traktowanie – Przejrzystość – Obowiązek uzasadnienia – Obowiązek staranności – Zasada dobrej administracji]

25

2021/C 481/36

Sprawa T-417/20: Wyrok Sądu z dnia 6 października 2021 r. – Esteves Lopes Granja / EUIPO – IVDP (PORTWO GIN) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego PORTWO GIN – Wcześniejsza nazwa pochodzenia „Porto” – Pojęcia stosowania i wykorzystywania chronionej nazwy pochodzenia – Artykuł 103 ust. 2 lit. a) ppkt ii) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013]

26

2021/C 481/37

Sprawa T-505/20: Wyrok Sądu z dnia 6 października 2021 r. – Guo / EUIPO – Sand Cph (sandriver) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku – Graficzny unijny znak towarowy sandriver – Wcześniejszy słowny unijny znak towarowy SAND – Względna podstawa odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]]

26

2021/C 481/38

Sprawa T-635/20: Wyrok Sądu z dnia 6 października 2021 r. – Dermavita Company / EUIPO – Allergan Holdings France (JUVÉDERM VYBRANCE) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku – Słowny unijny znak towarowy JUVÉDERM VYBRANCE – Przekroczenie terminu uiszczenia opłaty za odwołanie – Niedopuszczalność odwołania przed Izbą Odwoławczą – Artykuł 101 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2017/1001 – Artykuł 106 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2017/1001 – Restitutio in integrum]

27

2021/C 481/39

Sprawa T-636/20: Wyrok Sądu z dnia 6 października 2021 r. – Dermavita Company / EUIPO – Allergan Holdings France (JUVÉDERM VOLUMA) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku – Słowny unijny znak towarowy JUVÉDERM VOLUMA – Nieterminowe uiszczenie opłaty za wniesienie odwołania – Niedopuszczalność odwołania do izby odwoławczej – Artykuł 101 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2017/1001 – Artykuł 106 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2017/1001 – Przywrócenie stanu poprzedniego]

27

2021/C 481/40

Sprawa T-637/20: Wyrok Sądu z dnia 6 października 2021 r. – Dermavita Company / EUIPO – Allergan Holdings France (JUVÉDERM VOLITE) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku – Słowny unijny znak towarowy JUVÉDERM VOLITE – Nieterminowe uiszczenie opłaty za wniesienie odwołania – Niedopuszczalność odwołania do izby odwoławczej – Artykuł 101 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2017/1001 – Artykuł 106 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2017/1001 – Przywrócenie stanu poprzedniego]

28

2021/C 481/41

Sprawa T-3/21: Wyrok Sądu z dnia 6 października 2021 r. – Power Horse Energy Drinks / EUIPO – Robot Energy Europe (UNSTOPPABLE) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku – Słowny unijny znak towarowy UNSTOPPABLE – Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji – Charakter odróżniający – Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001] – Brak charakteru opisowego – Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2017/1001]]

29

2021/C 481/42

Sprawa T-511/21: Skarga wniesiona w dniu 18 sierpnia 2021 r. – TB / ENISA

29

2021/C 481/43

Sprawa T-560/21: Skarga wniesiona w dniu 2 września 2021 r. – TB / ENISA

30

2021/C 481/44

Sprawa T-585/21: Skarga wniesiona w dniu 9 września 2021 r. – Zásilkovna / Komisja

31

2021/C 481/45

Sprawa T-589/21: Skarga wniesiona w dniu 16 września 2021 r. – Serrano Velázquez / Parlament

32

2021/C 481/46

Sprawa T-600/21: Skarga wniesiona w dniu 20 września 2021 r. – WS i in. / Frontex

32

2021/C 481/47

Sprawa T-601/21: Skarga wniesiona w dniu 20 września 2021 r. – Pharmadom / EUIPO – Wellstat Therapeutics (WELLMONDE)

33

2021/C 481/48

Sprawa T-610/21: Skarga wniesiona w dniu 22 września 2021 r. – L’Oréal / EUIPO – Heinze (K K WATER)

34

2021/C 481/49

Sprawa T-614/21: Skarga wniesiona w dniu 24 września 2021 r. – KPMG Advisory / Komisja

35

2021/C 481/50

Sprawa T-624/21: Skarga wniesiona w dniu 29 września 2021 r. – Primagran / EUIPO – Primagaz (prımagran)

36

2021/C 481/51

Sprawa T-638/21: Skarga wniesiona w dniu 4 października 2021 r. – Apart / EUIPO – S. Tous (Przedstawienie konturu sylwetki niedźwiedzia)

37

2021/C 481/52

Sprawa T-639/21: Skarga wniesiona w dniu 4 października 2021 r. CB / EUIPO – China Construction Bank (CCB)

38

2021/C 481/53

Sprawa T-643/21: Skarga wniesiona w dniu 5 października 2021 r. – Foodwatch / Komisja

38

2021/C 481/54

Sprawa T-645/21: Skarga wniesiona w dniu 6 października 2021 r. – Bloom / Parlament i Rada

39

2021/C 481/55

Sprawa T-647/21: Skarga wniesiona w dniu 1 października 2021 r. – Sberbank Europe / EBC

40

2021/C 481/56

Sprawa T-651/21: Skarga wniesiona w dniu 7 października 2021 r. – Saure / Komisja

41

2021/C 481/57

Sprawa T-652/21: Skarga wniesiona w dniu 11 października 2021 r. – L. Oliva Torras / EUIPO – Mecánica del Frío (urządzenia sprzęgające do pojazdów)

42


PL

 

Top