EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:338:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 338, 23 sierpnia 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 338

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 64
23 sierpnia 2021


Spis treści

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

2021/C 338/01

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

1


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał Sprawiedliwości

2021/C 338/02

Sprawa C-428/19: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 8 lipca 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Węgry) – OL, PM, RO / Rapidsped Fuvarozási és Szállítmányozási Zrt. [Odesłanie prejudycjalne – Dyrektywa 96/71/EWG – Artykuł 1 ust. 1, art. 3 i 5 – Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług – Kierowcy ciężarówek w transporcie międzynarodowym – Przestrzeganie stawki minimalnego wynagrodzenia państwa delegowania – Dieta dzienna – Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 – Artykuł 10 – Wynagrodzenie przyznawane pracownikom w zależności od zużycia paliwa]

2

2021/C 338/03

Sprawa C-695/19: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 8 lipca 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) – Portugalia) – Rádio Popular – Electrodomésticos, SA / Autoridade Tributária e Aduaneira [Odesłanie prejudycjalne – Dyrektywa 2006/112/WE – Podatek od wartości dodanej (VAT) – Zwolnienia – Artykuł 135 ust. 1 lit. a) – Pojęcia „transakcji ubezpieczeniowych” oraz „usług pokrewnych świadczonych przez brokerów ubezpieczeniowych i agentów ubezpieczeniowych” – Artykuł 174 ust. 2 – Prawo do odliczenia – Proporcjonalna część podlegająca odliczeniu – Rozszerzenie gwarancji na urządzenia gospodarstwa domowego i inne artykuły z dziedziny informatyki i telekomunikacji – Pojęcie „transakcji finansowych”]

3

2021/C 338/04

Sprawa C-830/19: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 8 lipca 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal de première instance de Namur – Belgia) – C.J. / Région wallonne [Odesłanie prejudycjalne – Rolnictwo – Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) – Rozporządzenie (UE) nr 1305/2013 – Rozporządzenie delegowane (UE) nr 807/2014 – Rozpoczęcie działalności przez młodych rolników – Rozwój gospodarstw rolnych – Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez młodych rolników – Warunki dostępu do pomocy – Równoważność – Rozpoczęcie działalności jako niejedyny kierujący gospodarstwem rolnym – Pułapy – Ustalenie – Kryteria – Standardowa produkcja gospodarstwa rolnego]

4

2021/C 338/05

Sprawa C-937/19: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 8 lipca 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Köln – Niemcy) – KA [Odesłanie prejudycjalne – Rozporządzenie (WE) nr 1072/2009 – Artykuł 1 ust. 5 lit. d) – Artykuł 8 – Międzynarodowy przewóz drogowy towarów z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego – Przewozy kabotażowe następującego po tym przewozie międzynarodowym na terytorium tego ostatniego państwa członkowskiego – Ograniczenia – Wymóg posiadania wspólnotowej licencji i, w danym wypadku, zezwolenia na transport – Wyjątki – Przewozy kabotażowe następujące po przewozie międzynarodowym na potrzeby własne – Wymogi]

4

2021/C 338/06

Sprawa C-71/20: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 8 lipca 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Østre Landsret – Dania) – postępowanie karne przeciwko VAS Shipping ApS [Odesłanie prejudycjalne – Artykuły 49 i 54 TFUE – Swoboda przedsiębiorczości – Uregulowanie krajowe wymagające od obywateli państw trzecich zatrudnionych na statku pływającym pod banderą państwa członkowskiego posiadania zezwolenia na pracę w tym państwie członkowskim – Wyjątek dotyczący statków niewykonujących więcej niż 25 wejść do portów państwa członkowskiego w okresie jednego roku – Ograniczenie – Artykuł 79 ust. 5 TFUE – Uregulowanie krajowe mające na celu ustalenie wielkości napływu obywateli państw trzecich przybywających z państw trzecich na terytorium danego państwa członkowskiego w poszukiwaniu pracy najemnej lub na własny rachunek]

5

2021/C 338/07

Sprawa C-120/20: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 8 lipca 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Najwyższy – Polska) – Koleje Mazowieckie – KM Sp. z o.o. / Skarb Państwa – Minister Infrastruktury i Budownictwa, obecnie Minister Infrastruktury, i Prezes Urzędu Transportu Kolejowego; PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. [Odesłanie prejudycjalne – Transport kolejowy – Alokacja zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobieranie opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej – Dyrektywa 2001/14/WE – Artykuł 4 ust. 5 – Pobieranie opłat – Artykuł 30 – Krajowy organ regulacyjny odpowiedzialny za czuwanie nad zgodnością opłat za infrastrukturę z tą dyrektywą – Umowa użytkowania infrastruktury zawarta między zarządcą infrastruktury kolejowej a przedsiębiorstwem kolejowym – Nieprawidłowa transpozycja – Odpowiedzialność państwa – Żądanie odszkodowania – Uprzednie wniesienie sprawy do krajowego organu regulacyjnego]

6

2021/C 338/08

Sprawa C-166/20: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 8 lipca 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas – Litwa) – BB / Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija [Odesłanie prejudycjalne – Uznawanie kwalifikacji zawodowych – Dyrektywa 2005/36/WE – Artykuł 1 i art. 10 lit. b) – Kwalifikacje zawodowe uzyskane w kilku państwach członkowskich – Przesłanki uzyskania – Brak dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji – Artykuły 45 i 49 TFUE – Pracownicy – Swoboda przedsiębiorczości]

7

2021/C 338/09

Sprawa C-178/20: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 8 lipca 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Fővárosi Törvényszék – Węgry) – Pharma Expressz Szolgáltató és Kereskedelmi Kft / Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet [Odesłanie prejudycjalne – Swobodny przepływ towarów – Produkty lecznicze stosowane u ludzi – Dyrektywa 2001/83/WE – Artykuł 5 ust. 1, art. 6 ust. 1 i art. 70 – 73 – Produkty lecznicze dopuszczone do obrotu w jednym z państw członkowskich – Sklasyfikowanie jako produktów leczniczych niewymagających recepty – Sprzedaż w aptekach w innym państwie członkowskim bez pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w tym państwie – Przepisy krajowe przewidujące obowiązek zgłoszenia właściwemu organowi oraz wydania przez ów organ oświadczenia w przedmiocie stosowania tego produktu leczniczego – Artykuł 34 TFUE – Ograniczenie ilościowe]

8

2021/C 338/10

Sprawa C-295/20: Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 8 lipca 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Lietuvos Aukščiausiasis Teismas – Litwa) – „Sanresa” UAB / Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos [Odesłanie prejudycjalne – Zamówienia publiczne – Udzielenie zamówienia publicznego na usługi przetwarzania odpadów – Dyrektywa 2014/24/UE – Artykuły 58 i 70 – Kwalifikacja obowiązku posiadania przez wykonawcę uprzedniej pisemnej zgody na transgraniczne przemieszczanie odpadów – Warunek realizacji zamówienia]

8

2021/C 338/11

Sprawa C-330/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, Afdeling Gent (Belgia) w dniu 27 maja 2021 r. – The Escape Center BVBA / Belgische Staat

9

2021/C 338/12

Sprawa C-344/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez tribunal de commerce de Paris (Francja) w dniu 2 czerwca 2021 r. – AA, BB, małżonka AA, Groupe AA SNC, SI, AM, RH, RT, OE, MD, CJ, MI, Brouard-Daude SCP w osobie Xaviera Brouarda działającego w charakterze likwidatora Groupe AA SNC / Allianz Bank SA, Allianz France SA, następca prawny Métropole SA, Abitbol & Rousselet SCP w osobie Frédérika Abitbola działającego w charakterze sądowego zarządcy majątku Groupe AA SNC, BDR & Associés w osobie Xaviera Brouarda działającego w charakterze likwidatora Groupe AA SNC, SELAFA MJA w osobie Jérôma Pierrela, współlikwidatora masy upadłości AA, SELARL Axym w osobie Didiera Courtouxa, współlikwidatora masy upadłości AA, Bibus SA, dawniej Matinvest, Allianz I.A.R.D. SA, następca prawny Métropole SA

10

2021/C 338/13

Sprawa C-347/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Specializiran nakazatelen syd (Bułgaria) w dniu 4 czerwca 2021 r. – postępowanie karne przeciwko DD

12

2021/C 338/14

Sprawa C-348/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Specializiran nakazatelen syd (Bułgaria) w dniu 4 czerwca 2021 r. – postępowanie karne przeciwko HYA i in.

12

2021/C 338/15

Sprawa C-349/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Specializiran nakazatelen syd (Bułgaria) w dniu 4 czerwca 2021 r. – postępowanie karne przeciwko HYA i in.

13

2021/C 338/16

Sprawa C-350/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Specializiran nakazatelen syd (Bułgaria) w dniu 4 czerwca 2021 r. – postępowanie karne

13

2021/C 338/17

Sprawa C-351/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez justice de paix du canton de Forest (Belgia) w dniu 4 czerwca 2021 r. – ZG / Beobank SA

14

2021/C 338/18

Sprawa C-358/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation (Belgia) w dniu 9 czerwca 2021 r. – Tilman SA / Unilever Supply Chain Company AG

14

 

Sąd

2021/C 338/19

Sprawa T-692/15 RENV: Wyrok Sądu z dnia 7 lipca 2021 r. – HTTS / Rada [Odpowiedzialność pozaumowna – Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa – Środki ograniczające podjęte wobec Iranu – Wykaz osób i podmiotów, w odniesieniu do których ma zastosowanie zamrożenie środków finansowych i zasobów gospodarczych – Wystarczająco istotne naruszenie normy prawnej przyznającej uprawnienia jednostkom]

16

2021/C 338/20

Sprawa T-587/16 RENV: Wyrok Sądu z dnia 7 lipca 2021 r. – HM / Komisja [Służba publiczna – Urzędnicy – Zatrudnienie – Ogłoszenie o konkursie EPSO/AST-SC/03/15 – Niedopuszczenie do etapu oceny zintegrowanej – Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy – Odmowa przekazania tego wniosku komisji konkursowej konkursu otwartego ze względu na przekroczenie terminu – Podział uprawnień między EPSO a komisją konkursową – Interes prawny]

17

2021/C 338/21

Sprawa T-455/17: Wyrok Sądu z dnia 7 lipca 2021 r. – Bateni / Rada [Odpowiedzialność pozaumowna – Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa – Środki ograniczające podjęte wobec Iranu – Wykaz osób i podmiotów, w odniesieniu do których ma zastosowanie zamrożenie środków finansowych i zasobów gospodarczych – Właściwość Sądu – Przedawnienie – Wystarczająco istotne naruszenie normy prawnej przyznającej uprawnienia jednostkom]

17

2021/C 338/22

Sprawa T-648/19: Wyrok Sądu z dnia 14 lipca 2021 r. – Nike European Operations Netherlands i Converse Netherlands / Komisja [Pomoc państwa – Pomoc wdrożona przez Niderlandy na rzecz Nike – Interpretacje indywidualne prawa podatkowego (tax rulings) – Decyzja o wszczęciu formalnego postępowania wyjaśniającego – Zasada ceny rynkowej – Korzyść – Selektywny charakter – Równość traktowania – Dobra administracja – Niewystarczające badanie wstępne – Poważne trudności – Obowiązek uzasadnienia]

18

2021/C 338/23

Sprawa T-680/19: Wyrok Sądu z dnia 7 lipca 2021 r. – Irish Wind Farmers’ Association i in./Komisja [Pomoc państwa – Sektor energetyczny – Irlandzkie przepisy dotyczące opodatkowania nieruchomości przedsiębiorstw – Metoda obliczania kwoty podatku należnego od producentów energii elektrycznej z paliw kopalnych – Skarga podmiotów prowadzących farmy wiatrowe – Decyzja stwierdzająca brak pomocy państwa – Brak wszczęcia formalnego postępowania wyjaśniającego – Poważne trudności – Uprawnienia procesowe zainteresowanych stron]

19

2021/C 338/24

Sprawa T-28/20: Wyrok Sądu z dnia 7 lipca 2021 r. – ID / ESDZ [Służba publiczna – Personel kontraktowy – Decyzja o zwolnieniu przed upływem okresu próbnego – Oczywista niezdolność do należytego wypełniania obowiązków – Niewłaściwe postępowanie – Artykuł 84 WZIP]

19

2021/C 338/25

Sprawa T-205/21: Wyrok Sądu z dnia 7 lipca 2021 r. – Frommer / EUIPO – Minerva (I-cosmetics) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku – Słowny unijny znak towarowy I-cosmetics – Rzeczywiste używanie znaku towarowego – Artykuł 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/1001]5]

20

2021/C 338/26

Sprawa T-386/20: Wyrok Sądu z dnia 7 lipca 2021 r. – Micron Technology / EUIPO (INTELLIGENCE, ACCELERATED) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego INTELLIGENCE, ACCELERATED – Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji – Charakter opisowy – Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

20

2021/C 338/27

Sprawa T-492/20: Wyrok Sądu z dnia 7 lipca 2021 r. – S. Tous / EUIPO – Zhejiang China-Best Import & Export (Oprawa oświetleniowa) [Wzór wspólnotowy – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do wzoru – Zarejestrowany wzór wspólnotowy przedstawiający oprawę oświetleniową – Wcześniejsze graficzne unijne znaki towarowe przedstawiające pluszowego misia – Podstawy unieważnienia – Artykuł 25 ust. 1 lit. b) i e) rozporządzenia (WE) nr 6/2002]

21

2021/C 338/28

Sprawa T-777/19 R: Postanowienie wiceprezesa Sądu z dnia 2 lipca 2021 r. – Bourel i in. / Komisja [Postępowanie w przedmiocie środków tymczasowych – Pomoc państwa – Budowa farm wiatrowych – Indywidualne środki pomocy przyznane przez Francję na rzecz szeregu morskich farm wiatrowych – Decyzja uznająca pomoc za zgodną z rynkiem wewnętrznym – Rozpoczęcie prac – Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych – Brak pilnego charakteru]

22

2021/C 338/29

Sprawa T-728/20: Postanowienie Sądu z dnia 25 czerwca 2021 r. – OM / Komisja [Skarga o stwierdzenie nieważności – Służba publiczna – Urzędnicy – Zabezpieczenie społeczne – Wspólny system ubezpieczenia zdrowotnego (RCAM) – Zwrot kosztów leczenia – Oddalenie wniosku – Oddalenie zażalenia – Zastąpienie uzasadnienia innym uzasadnieniem – Złożenie ponownego zażalenia – Termin do wniesienia skargi – Niedopuszczalność]

22

2021/C 338/30

Sprawa T-75/21: Wyrok Sądu z dnia 8 lipca 2021 r. – Mendes de Almeida / Rada [Skarga o stwierdzenie nieważności – Prawo instytucjonalne – Wzmocniona współpraca dotycząca utworzenia Prokuratury Europejskiej – Rozporządzenie (UE) 2017/1939 – Powołanie prokuratorów europejskich Prokuratury Europejskiej – Powołanie kandydatów wyznaczonych przez Portugalię – Termin na wniesienie środka zaskarżenia – Początek biegu – Niedopuszczalność]

23

2021/C 338/31

Sprawa T-349/21: Skarga wniesiona w dniu 21 czerwca 2021 r. – Niemcy / Komisja

23

2021/C 338/32

Sprawa T-358/21: Skarga wniesiona w dniu 25 czerwca 2021 r. – Hotel Cipriani/EUIPO – Altunis (CIPRIANI FOOD)

25

2021/C 338/33

Sprawa T-359/21: Skarga wniesiona w dniu 18 czerwca 2021 r. – ClientEarth / Komisja

25

2021/C 338/34

Sprawa T-366/21: Skarga wniesiona w dniu 29 czerwca 2021 r. – Coinbase / EUIPO – BitFlyer (coinbase)

26

2021/C 338/35

Sprawa T-369/21: Skarga wniesiona w dniu 30 czerwca 2021 r. – Unimax Stationery / EUIPO – Mitsubishi Pencil (uni)

27

2021/C 338/36

Sprawa T-373/21: Skarga wniesiona w dniu 1 lipca 2021 r. – Etablissements Nicolas/EUIPO – St. Nicolaus (NICOLAS)

28

2021/C 338/37

Sprawa T-376/21: Skarga wniesiona w dniu 2 lipca 2021 r. – Instituto Cervantes / Komisja

28

2021/C 338/38

Sprawa T-380/21: Skarga wniesiona w dniu 5 lipca 2021 r. – Flybe / Komisja

29

2021/C 338/39

Sprawa T-383/21: Skarga wniesiona w dniu 7 lipca 2021 r. – La Banque postale / SRB

30

2021/C 338/40

Sprawa T-384/21: Skarga wniesiona w dniu 7 lipca 2021 r. – Confédération nationale du Crédit Mutuel i in. / SRB

31

2021/C 338/41

Sprawa T-385/21: Skarga wniesiona w dniu 7 lipca 2021 r. – BPCE i in. / SRB

32

2021/C 338/42

Sprawa T-386/21: Skarga wniesiona w dniu 7 lipca 2021 r. – Crédit agricole i Crédit agricole Corporate and Investment Bank / Komisja

33

2021/C 338/43

Sprawa T-387/21: Skarga wniesiona w dniu 7 lipca 2021 r. – Société générale i in. / SRB

34

2021/C 338/44

Sprawa T-388/21: Skarga wniesiona w dniu 7 lipca 2021 r. – Crédit agricole i in. / SRB

35

2021/C 338/45

Sprawa T-397/21: Skarga wniesiona w dniu 7 lipca 2021 r. – BNP Paribas / SRB

35

2021/C 338/46

Sprawa T-398/21: Skarga wniesiona w dniu 6 lipca 2021 r. – Ryanair i Ryanair Sun / Komisja

36

2021/C 338/47

Sprawa T-401/21: Skarga wniesiona w dniu 7 lipca 2021 r. – KN / Parlament

37

2021/C 338/48

Sprawa T-405/21: Skarga wniesiona w dniu 7 lipca 2021 r. – Dexia Crédit Local / SRB

38

2021/C 338/49

Sprawa T-406/21: Skarga wniesiona w dniu 8 lipca 2021 r. – Credit Suisse Group i Credit Suisse Securities (Europe) / Komisja

39

2021/C 338/50

Sprawa T-407/21: Skarga wniesiona w dniu 9 lipca 2021 r. – PB / Komisja

40

2021/C 338/51

Sprawa T-408/21: Skarga wniesiona w dniu 9 lipca 2021 r. – HB / Komisja

41

2021/C 338/52

Sprawa T-418/21: Skarga wniesiona w dniu 12 lipca 2021 r. – Alauzun i in. / Komisja i EMA

42

2021/C 338/53

Sprawa T-420/21: Skarga wniesiona w dniu 12 lipca 2021 r. – Cargolux / Komisja

43

2021/C 338/54

Sprawa T-426/21: Skarga wniesiona w dniu 14 lipca 2021 r. – Assaad / Rada

44


PL

 

Top