EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:138:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 138, 19 kwietnia 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 138

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 64
19 kwietnia 2021


Spis treści

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

2021/C 138/01

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

1


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał Sprawiedliwości

2021/C 138/02

Sprawa C-95/19: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 24 lutego 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Corte suprema di cassazione – Włochy) – Agenzia delle Dogane / Silcompa SpA [Odesłanie prejudycjalne – Dyrektywa 76/308/EWG – Artykuły 6, 8 i art. 12 ust. 1 – 3 – Wzajemna pomoc przy dochodzeniu niektórych roszczeń – Podatek akcyzowy wymagalny w dwóch państwach członkowskich dla tych samych transakcji – Dyrektywa 92/12/WE – Artykuły 6 i 20 – Dopuszczenie do konsumpcji wyrobów – Sfałszowanie administracyjnych dokumentów towarzyszących – Naruszenie prawa lub nieprawidłowość popełnione w trakcie przemieszczenia wyrobów objętych podatkiem akcyzowym w procedurze zawieszenia podatku – Nieprawidłowe wyprowadzenie produktów z procedury zawieszenia – „Powielenie roszczenia podatkowego” dotyczącego podatku akcyzowego – Kontrola przeprowadzona przez sądy państwa członkowskiego, w którym siedzibę ma organ współpracujący – Oddalenie wniosku o udzielenie pomocy złożonego przez właściwe władze innego państwa członkowskiego – Warunki]

2

2021/C 138/03

Sprawa C-389/19 P: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 25 lutego 2021 r. – Komisja Europejska / Królestwo Szwecji, Królestwo Danii, Republika Finlandii, Parlament Europejski, Europejska Agencja Chemikaliów [Odwołanie – Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 – Rejestracja, ocena i udzielanie zezwoleń w zakresie chemikaliów oraz ograniczenia mające zastosowanie do tych substancji – Decyzja Komisji Europejskiej zezwalająca na niektóre zastosowania żółtego sulfochromianu ołowiu i czerwonego chromianu, molibdenianu i siarczanu ołowiu, substancji wymienionych w załączniku XIV do wspomnianego rozporządzenia – Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy – Przesłanki udzielenia pozwolenia – Badanie niedostępności rozwiązań alternatywnych]

3

2021/C 138/04

Sprawa C-403/19: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 25 lutego 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d’État – Francja) – Société Générale SA / Ministre de l’Action et des Comptes publics [Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 63 TFUE – Swobodny przepływ kapitału – Podatki dochodowe od osób prawnych – Dwustronne umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania – Opodatkowanie dywidend wypłacanych przez spółkę niebędącą rezydentem, która podlega już opodatkowaniu w innym państwie członkowskim – Limit przyznanego zaliczenia na poczet podatku – Podwójne opodatkowanie w wymiarze prawnym]

4

2021/C 138/05

Sprawa C-604/19: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 25 lutego 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu – Polska) – Gmina Wrocław / Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej [Odesłanie prejudycjalne – Podatki – Podatek od wartości dodanej (VAT) – Dyrektywa 2006/112/WE – Artykuł 2 ust. 1 lit. a) – Artykuł 9 ust. 1 – Artykuł 13 ust. 1 – Artykuł 14 ust. 1 i ust. 2 lit. a) – Pojęcie „dostawy towarów” – Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego obejmującego nieruchomość w prawo pełnej własności z mocy prawa – Gmina otrzymująca opłaty z tytułu przekształcenia – Pojęcie „odszkodowania” – Pojęcie „podatnika działającego w takim charakterze” – Wyjątek – Podmioty prawa publicznego wykonujące działalność lub dokonujące transakcji jako organy władzy publicznej]

4

2021/C 138/06

Sprawa C-615/19 P: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 25 lutego 2021 r. – John Dalli / Komisja Europejska [Odwołanie – Skarga o odszkodowanie i zadośćuczynienie – Odpowiedzialność pozaumowna Unii Europejskiej – Zarzucane bezprawne działania Komisji Europejskiej i Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) – Zakończenie pełnienia obowiązków przez członka Komisji – Zasady proceduralne regulujące prowadzenie dochodzeń przez OLAF – Wszczęcie dochodzenia – Prawo do bycia wysłuchanym – Komitet Nadzoru OLAF-u – Domniemanie niewinności – Ocena podnoszonej szkody]

5

2021/C 138/07

Sprawa C-658/19: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 25 lutego 2021 r. – Komisja Europejska / Królestwo Hiszpanii [Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego – Artykuł 258 TFUE – Dyrektywa (UE) 2016/680 – Przetwarzanie danych osobowych – Zapobieganie przestępczości, prowadzenie postępowań przygotowawczych, wykrywanie i ściganie czynów zabronionych – Brak transpozycji i poinformowania o środkach podjętych w celu transpozycji – Artykuł 260 ust. 3 TFUE – Żądanie zasądzenia zapłaty ryczałtu i okresowej kary pieniężnej]

6

2021/C 138/08

Sprawa C-673/19: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 24 lutego 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Raad van State – Niderlandy) – M, A, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid / Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, T [Odesłanie prejudycjalne – Azyl i imigracja – Dyrektywa 2008/115/WE – Artykuły 3, 4, 6 i 15 – Uchodźca przebywający nielegalnie na terytorium państwa członkowskiego – Zastosowanie środka detencyjnego w celu przekazania do innego państwa członkowskiego – Status uchodźcy w tym innym państwie członkowskim – Zasada non-refoulement – Brak decyzji nakazującej powrót – Zastosowanie dyrektywy 2008/115]

7

2021/C 138/09

Sprawa C-689/19 P: Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 25 lutego 2021 r. – VodafoneZiggo Group BV / Komisja Europejska [Odwołanie – Sieci i usługi łączności elektronicznej – Dyrektywa Rady 2002/21/WE zmieniona dyrektywą 2009/140/WE – Konsolidacja rynku wewnętrznego w zakresie łączności elektronicznej – Artykuł 7 ust. 3 i 7 – Projekt środka udostępniony przez krajowy organ regulacyjny – Rynek hurtowego zapewnienia dostępu w określonej lokalizacji w Niderlandach – Wspólna znacząca pozycja rynkowa – Uwagi Komisji Europejskiej przekazane krajowemu organowi regulacyjnemu – Spoczywający na krajowym organie regulacyjnym obowiązek uwzględnienia ich w jak największym stopniu – Zakres – Artykuł 263 TFUE – Skarga o stwierdzenie nieważności – Dopuszczalność – Akt zaskarżalny – Artykuł 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej]

7

2021/C 138/10

Sprawa C-712/19: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 25 lutego 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Supremo – Hiszpania) – Novo Banco SA / Junta de Andalucía [Odesłanie prejudycjalne – Swoboda przedsiębiorczości – Swobodny przepływ kapitału – Podatki – Podatek obciążający przechowywane przez instytucje kredytowe depozyty klientów – Odliczenia podatkowe przyznane wyłącznie instytucjom mającym siedzibę lub placówki na terytorium wspólnoty autonomicznej Andaluzji – Odliczenia podatkowe przyznane wyłącznie w odniesieniu do inwestycji związanych z projektami realizowanymi na terytorium tej wspólnoty autonomicznej – Wspólny system podatku od wartości dodanej (VAT) – Dyrektywa 2006/112/WE – Artykuł 401 – Zakaz poboru innych podatków krajowych, które mogą być uznane za podatki obrotowe – Pojęcie „podatku obrotowego” – Zasadnicze cechy charakterystyczne VAT – Brak]

8

2021/C 138/11

Sprawa C-772/19: Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 25 lutego 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgerichtshof – Austria) – Bartosch Airport Supply Services GmbH / Zollamt Wien [Odesłanie prejudycjalne – Wspólna taryfa celna – Nomenklatura scalona – Klasyfikacja taryfowa – Pozycje taryfowe 8701 i 8705 – Wykładnia – Ciągnik lotniskowy]

9

2021/C 138/12

Sprawa C-804/19: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 25 lutego 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landesgericht Salzburg – Austria) – BU / Markt24 GmbH [Odesłanie prejudycjalne – Jurysdykcja i uznawanie orzeczeń sądowych oraz ich wykonywanie w sprawach cywilnych i handlowych – Rozporządzenie (UE) nr 1215/2012 – Jurysdykcja w zakresie indywidualnych umów o pracę – Przepisy sekcji 5 rozdziału II – Stosowanie – Umowa zawarta w państwie członkowskim w przedmiocie zatrudnienia przez spółkę z siedzibą w innym państwie członkowskim – Brak świadczenia pracy podczas całego okresu obowiązywania umowy – Wyłączenie stosowania krajowych przepisów jurysdykcyjnych – Artykuł 21 ust. 1 lit. b) ppkt (i) – Pojęcie „miejsca, w którym lub z którego pracownik zazwyczaj świadczy pracę” – Umowa o pracę – Miejsce wykonania umowy – Obowiązki ciążące na pracowniku wobec jego pracodawcy]

10

2021/C 138/13

Sprawa C-857/19: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 25 lutego 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Najvyšší súd Slovenskej republiky – Słowacja) – Slovak Telekom a.s. / Protimonopolný úrad Slovenskej republiky [Odesłanie prejudycjalne – Konkurencja – Artykuł 102 TFUE – Nadużycie pozycji dominującej – Podział kompetencji między Komisję Europejską a krajowe organy ochrony konkurencji – Rozporządzenie (WE) nr 1/2003 – Artykuł 11 ust. 6 – Pozbawienie krajowych organów ochrony konkurencji ich kompetencji – Zasada ne bis in idem – Artykuł 50 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej]

11

2021/C 138/14

Sprawa C-940/19: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 25 lutego 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d’État – Francja) –Les Chirurgiens-Dentistes de France i in. / Ministre des Solidarités et de la Santé, Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Premier ministre [Odesłanie prejudycjalne – Uznawanie kwalifikacji zawodowych – Dyrektywa 2005/36/WE – Artykuł 4f ust. 6 – Uregulowanie krajowe – Dopuszczenie możliwości dostępu częściowego do jednego z zawodów objętych mechanizmem automatycznego uznawania kwalifikacji zawodowych]

12

2021/C 138/15

Sprawa C-129/20: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 25 lutego 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg – Luksemburg) – XI / Caisse pour l’avenir des enfants [Odesłanie prejudycjalne – Polityka społeczna – Dyrektywa Rady 2010/18/UE – Zmienione porozumienie ramowe dotyczące urlopu rodzicielskiego – Uregulowanie krajowe uzależniające przyznanie prawa do urlopu rodzicielskiego od warunku zatrudnienia i od obowiązkowej przynależności pracownika z tego tytułu do danego systemu zabezpieczenia społecznego w dniu narodzin dziecka]

12

2021/C 138/16

Sprawa C-108/19: Postanowienie Trybunału dziesiąta izba) z dnia 14 stycznia 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curtea de Apel Bucureşti – Rumunia) – Krakvet sp. z o.o. sp.k. / Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenţi [Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Wspólny system podatku od wartości dodanej (VAT) – Dyrektywa 2006/112/WE – Artykuł 33 – Określenie miejsca transakcji podlegających opodatkowaniu – Dostawa towarów wraz z transportem – Dostawa towarów wysyłanych lub transportowanych przez dostawcę lub na jego rachunek – Sprzedaż za pośrednictwem strony internetowej – Umowa przewozu towarów zawarta przez nabywcę ze spółką zaproponowaną przez dostawcę]

13

2021/C 138/17

Sprawa C-706/19P: Postanowienie Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 20 stycznia 2021 r. – CCPL – Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro SC, Coopbox group SpA, Coopbox Eastern s.r.o. / Komisja Europejska [Odwołanie – Artykuł 181 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Konkurencja – Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki – Rynek opakowań spożywczych do sprzedaży detalicznej – Odwołanie od uzasadnienia – Odwołanie oczywiście niedopuszczalne]

14

2021/C 138/18

Sprawa C-769/19: Postanowienie Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 14 stycznia 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Spetsializiran nakazatelen sad – Bułgaria) – postępowanie karne przeciwko UC, TD [Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Współpraca wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych – Dyrektywa 2012/13/UE – Prawo do informacji w postępowaniu karnym – Artykuł 6 – Prawa osób podejrzanych lub oskarżonych do informacji dotyczących przysługujących im praw – Artykuł 47 akapit drugi Karty praw podstawowych Unii Europejskiej – Rozpatrzenie sprawy w rozsądnym terminie – Ustawodawstwo krajowe przewidujące umorzenie postępowania sądowego w wypadku stwierdzenia przez sąd wady formalnej aktu oskarżenia – Przekazanie sprawy prokuratorowi w celu sporządzenia nowego aktu oskarżenia – Dopuszczalność]

14

2021/C 138/19

Sprawa C-892/19 P: Postanowienie Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 14 stycznia 2021 r. – Camelia Manéa / CdT [Odwołanie – Artykuł 181 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Służba Publiczna – Członek personelu tymczasowego – Umowa na czas określony – Decyzja o nieprzedłużeniu umowy – Cofnięcie decyzji i wydanie nowej decyzji o nieprzedłużeniu umowy wywierającej skutki od dnia wydania pierwszej decyzji – Skarga o stwierdzenie nieważności i o odszkodowanie – Odwołanie w części oczywiście niedopuszczalne, a w części oczywiście bezzasadne]

15

2021/C 138/20

Sprawa C-105/20: Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 21 stycznia 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal du travail de Nivelles – Belgia) – UF / Partena, Assurances sociales pour travailleurs indépendants ASBL, Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti), Union Nationale des Mutualités Libres (Partenamut) (UNMLibres) [Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 53 § 2 i art. 94 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Postanowienie odsyłające – Brak uściśleń co do powodów uzasadniających konieczność uzyskania odpowiedzi na pytania prejudycjalne do celów rozstrzygnięcia sprawy w postępowaniu głównym – Oczywista niedopuszczalność wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym]

16

2021/C 138/21

Sprawa C-455/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sofijski rajonen syd (Bułgaria) w dniu 23 września 2020 r. – C.M.C., T.M.M.

16

2021/C 138/22

Sprawa C-676/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Hiszpania) w dniu 11 grudnia 2020 r. – ASADE – Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio / Consejería de Sanidad de la Diputación General de Aragón

16

2021/C 138/23

Sprawa C-3/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court (Irlandia) w dniu 4 stycznia 2021 r. – FS / Chief Appeals Officer, Social Welfare Appeals Office, Minister for Employment affaires, Minister for Social Protection

18

2021/C 138/24

Sprawa C-22/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Supreme Court (Irlandia) w dniu 14 stycznia 2021 r. – SRS, AA / Minister for Justice and Equality

18

2021/C 138/25

Sprawa C-71/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sofijski gradski syd (Bułgaria) w dniu 4 lutego 2021 r. – postępowanie karne przeciwko KT

19

2021/C 138/26

Sprawa C-72/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Augstākā tiesa (Senāts) (Łotwa) w dniu 4 lutego 2021 r. – SIA „PRODEX” / Valsts ieņēmumu dienests

20

2021/C 138/27

Sprawa C-78/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Administratīvā apgabaltiesa (Łotwa) w dniu 1 lutego 2021 r. – AS „PrivatBank”, A, B, Unimain Holdings Limited / Finanšu un kapitāla tirgus komisija

20

2021/C 138/28

Sprawa C-92/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal du travail de Liège (Belgia) w dniu 15 lutego 2021 r. – VW / Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'asile (Fedasil)

21

2021/C 138/29

Sprawa C-96/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Bremen (Niemcy) w dniu 16 lutego 2021 r. – DM / CTS Eventim AG & Co. KGaA

22

2021/C 138/30

Sprawa C-121/21: Skarga wniesiona w dniu 26 lutego 2021 r. – Republika Czeska / Rzeczpospolita Polska

23

2021/C 138/31

Sprawa C-156/21: Skarga wniesiona w dniu 11 marca 2021 r. – Węgry / Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej

24

2021/C 138/32

Sprawa C-157/21: Skarga wniesiona w dniu 11 marca 2021 r. – Rzeczpospolita Polska przeciwko Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Unii Europejskiej

26

2021/C 138/33

Sprawa C-761/19: Postanowienie prezesa piątej izby Trybunału z dnia 11 stycznia 2021 r. – Komisja Europejska / Węgry

28

2021/C 138/34

Sprawa C-865/19: Postanowienie prezesa szóstej izby Trybunału z dnia 30 listopada 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal d'instance de Rennes – Francja) – Caisse de Crédit Mutuel Le Mans Pontlieue / OG

28

2021/C 138/35

Sprawa C-38/20: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 27 listopada 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla – Hiszpania) – ZP / Delegación del Gobierno en Melilla

28

2021/C 138/36

Sprawa C-227/20: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 18 stycznia 2021 r. – Komisja Europejska / Republika Włoska

29

2021/C 138/37

Sprawa C-335/20: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 22 stycznia 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal du travail du Brabant wallon – Belgia) – PR / Agence fédérale pour l’Accueil des demandeurs d’asile (Fedasil)

29

2021/C 138/38

Sprawa C-407/20: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 25 stycznia 2021 r.(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Wien – Austria) – Österreichische Apothekerkammer / HA

29

2021/C 138/39

Sprawa C-512/20: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 22 stycznia 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank Noord-Holland – Niderlandy) – P / Swiss International Air Lines AG

29

 

Sąd

2021/C 138/40

Sprawa T-238/20: Wyrok Sądu z dnia 17 lutego 2021 r. – Ryanair / Komisja [Pomoc państwa – Rynek transportu lotniczego w Szwecji, ze Szwecji i do Szwecji – Gwarantowane pożyczki mające na celu wsparcie przedsiębiorstw lotniczych w kontekście pandemii COVID 19 – Decyzja o niewnoszeniu zastrzeżeń – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa – Środek przeznaczony na zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego – Swoboda świadczenia usług – Równość traktowania – Proporcjonalność – Kryterium posiadania koncesji wydanej przez władze szwedzkie – Brak wyważenia korzystnych skutków pomocy z jej negatywnymi skutkami dla warunków wymiany handlowej i utrzymania niezakłóconej konkurencji – Artykuł 107 ust. 3 lit. b) TFUE – Ratio legis – Obowiązek uzasadnienia]

30

2021/C 138/41

Sprawa T-259/20: Wyrok Sądu z dnia 17 lutego 2021 r. – Ryanair / Komisja [Pomoc państwa – Francuski rynek transportu lotniczego – Moratorium dotyczące płatności podatku od lotnictwa cywilnego i opłaty solidarnościowej od biletów lotniczych, należnych miesięcznie w okresie od marca do grudnia 2020 r., w ramach pandemii COVID 19 – Decyzja o niewnoszeniu zastrzeżeń – Pomoc mająca na celu naprawienie szkód spowodowanych zdarzeniem nadzwyczajnym – Swoboda świadczenia usług – Równość traktowania – Kryterium posiadania koncesji wydanej przez władze francuskie – Proporcjonalność – Artykuł 107 ust. 2 lit. b) TFUE – Obowiązek uzasadnienia]

31

2021/C 138/42

Sprawa T-19/20: Postanowienie Sądu z dnia 12 lutego 2021 r. – sprd.net / EUIPO – Shirtlabor (I love) [Skarga o stwierdzenie nieważności – Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku – Graficzny unijny znak towarowy I love – Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji – Brak charakteru odróżniającego – Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001] – Znak towarowy tworzony przez slogan reklamowy – Obowiązek uzasadnienia – Artykuł 94 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2017/1001 – Brak zastosowania art. 16 ust. 1 lit. a) rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/625 – Dopuszczalność dowodów – Artykuł 97 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001 – Bezstronność – Artykuł 95 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001 – Skarga prawnie oczywiście bezzasadna]

31

2021/C 138/43

Sprawa T-92/20: Postanowienie Sądu z dnia 11 lutego 2021 r. – Fryč / Komisja [Odpowiedzialność pozaumowna – Pomoc państwa – Rozporządzenia przewidujące wyłączenie grupowe – Program pomocy przyznanej przez czeskie władze na rzecz niektórych przedsiębiorstw – Decyzja Komisji Europejskiej zatwierdzająca wspomniany program – Skarga o stwierdzenie nieważności odrzucona jako wniesiona po terminie – Szkoda, jaka miała zostać wyrządzona przez akty Komisji lub sądów Unii – Przedawnienie – Skarga w części oczywiście niedopuszczalna – Związek przyczynowy – Skarga w części prawnie oczywiście bezzasadna]

32

2021/C 138/44

Sprawa T-176/20: Postanowienie Sądu z dnia 11 lutego 2021 r. – Sam McKnight / EUIPO – Carolina Herrera (COOL GIRL) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Uchylenie zaskarżonej decyzji – Następcza bezprzedmiotowość sporu – Umorzenie postępowania]

33

2021/C 138/45

Sprawa T-230/20 R: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 8 lutego 2021 r. – PNB Banka / EBC [Postępowanie w przedmiocie środków tymczasowych – Polityka gospodarcza i pieniężna – Nadzór ostrożnościowy nad instytucjami kredytowymi – Szczególne zadania nadzorcze powierzone EBC – Decyzja w sprawie cofnięcia zezwolenia instytucji kredytowej – Wniosek o zawieszenie wykonania – Brak pilnego charakteru]

33

2021/C 138/46

Sprawa T-748/20: Skarga wniesiona w dniu 19 grudnia 2020 r. – Komisja / CEVA i in.

34

2021/C 138/47

Sprawa T-53/21: Skarga wniesiona w dniu 29 stycznia 2021 r. – EVH / Komisja

35

2021/C 138/48

Sprawa T-55/21: Skarga wniesiona w dniu 29 stycznia 2021 r. – Stadtwerke Leipzig / Komisja

37

2021/C 138/49

Sprawa T-56/21: Skarga wniesiona w dniu 29 stycznia 2021 r. – TEAG / Komisja

37

2021/C 138/50

Sprawa T-58/21: Skarga wniesiona w dniu 29 stycznia 2021 r. – GWS Stadtwerke Hameln / Komisja

38

2021/C 138/51

Sprawa T-59/21: Skarga wniesiona w dniu 29 stycznia 2021 r. – eins energie in sachsen / Komisja

38

2021/C 138/52

Sprawa T-60/21: Skarga wniesiona w dniu 29 stycznia 2021 r. –Naturstrom / Komisja

39

2021/C 138/53

Sprawa T-61/21: Skarga wniesiona w dniu 29 stycznia 2021 r. – EnergieVerbund Dresden / Komisja

40

2021/C 138/54

Sprawa T-62/21: Skarga wniesiona w dniu w dniu 29 stycznia 2021 r. – GGEW / Komisja

40

2021/C 138/55

Sprawa T-63/21: Skarga wniesiona w dniu 29 stycznia 2021 r. – Stadtwerke Frankfurt am Main / Komisja

41

2021/C 138/56

Sprawa T-64/21: Skarga wniesiona w dniu 29 stycznia 2021 r. – Mainova / Komisja

42

2021/C 138/57

Sprawa T-65/21: Skarga wniesiona w dniu w dniu 29 stycznia 2021 r. – enercity / Komisja

42

2021/C 138/58

Sprawa T-68/21: Skarga wniesiona w dniu 28 stycznia 2021 r. – QA / Komisja

43

2021/C 138/59

Sprawa T-73/21: Skarga wniesiona w dniu 4 lutego 2021 r. – PIC CO / EUIPO – Haribo Ricqles Zan (P.I.C. Co.)

44

2021/C 138/60

Sprawa T-77/21: Skarga wniesiona w dniu 4 lutego 2021 r. – QC / Komisja

44

2021/C 138/61

Sprawa T-88/21: Skarga wniesiona w dniu 12 lutego 2021 r. – Paesen/ESDZ

45

2021/C 138/62

Sprawa T-93/21: Skarga wniesiona w dniu 13 lutego 2021 r. – Creaticon / EUIPO – Paul Hartmann (SK SKINTEGRA THE RARE MOLECULE)

46

2021/C 138/63

Sprawa T-95/21: Skarga wniesiona w dniu 15 lutego 2021 r. – Portugalia/Komisja

47

2021/C 138/64

Sprawa T-99/21: Skarga wniesiona w dniu 17 lutego 2021 r. – Construcciones Electromecanicas Sabero / EUIPO – Magdalenas de las Heras (Heras Bareche)

48

2021/C 138/65

Sprawa T-111/21: Skarga wniesiona w dniu 19 lutego 2021 r. – Ryanair/Komisja

49

2021/C 138/66

Sprawa T-121/21: Skarga wniesiona w dniu 25 lutego 2021 r. – Suez/Komisja

49

2021/C 138/67

Sprawa T-122/21: Skarga wniesiona w dniu 25 lutego 2021 r. – QI / Komisja

50

2021/C 138/68

Sprawa T-124/21: Skarga wniesiona w dniu 25 lutego 2021 r. – Mariani i in. / Parlament

51

2021/C 138/69

Sprawa T-549/18: Postanowienie Sądu z dnia 10 lutego 2021 r. – Hexal / EMA

52

2021/C 138/70

Sprawa T-511/19: Postanowienie Sądu z dnia 12 lutego 2021 r. – Staciwa / Komisja

52

2021/C 138/71

Sprawa T-188/20: Postanowienie Sądu z dnia 10 lutego 2021 r. – Close i Cegelec / Parlament

53

2021/C 138/72

Sprawa T-507/20: Postanowienie Sądu z dnia 12 lutego 2021 r. – Colombani / SEAE

53


PL

 

Top