EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:035:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 35, 1 lutego 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 35

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 64
1 lutego 2021


Spis treści

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

2021/C 35/01

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

1


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał Sprawiedliwości

2021/C 35/02

Sprawa C-461/18 P: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 3 grudnia 2020 r. – Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd / Distillerie Bonollo SpA i in. [Odwołanie – Dumping – Przywóz kwasu winowego pochodzącego z Chin – Odwołanie wniesione przez interwenienta w pierwszej instancji – Artykuł 56 akapit drugi zdanie drugie statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – Częściowy przegląd okresowy – Utrata statusu przedsiębiorstwa działającego w warunkach gospodarki rynkowej w trakcie postępowania przeglądowego – Zmiana ostatecznego cła antydumpingowego – Ustalenie wartości normalnej – Artykuł 11 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009 – Odwołanie wzajemne – Skarga o stwierdzenie nieważności wniesiona przez konkurencyjnych producentów z siedzibą na terytorium Unii Europejskiej – Dopuszczalność – Bezpośrednie oddziaływanie – Podział kompetencji w wykonaniu wyroku]

2

2021/C 35/03

Sprawa C-787/18: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 26 listopada 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Högsta förvaltningsdomstolen – Szwecja) – Skatteverket / Sögård Fastigheter AB [Odesłanie prejudycjalne – Przepisy krajowe przewidujące korektę odliczeń podatku od wartości dodanej (VAT) przez podatnika innego niż ten, który dokonał wstępnego odliczenia – Sprzedaż przez spółkę na rzecz osób fizycznych nieruchomości oddawanej w najem przez tę spółkę oraz przez poprzednią spółkę będącą właścicielem – Ustanie opodatkowania VAT przy sprzedaży nieruchomości osobom fizycznym]

3

2021/C 35/04

Sprawa C-815/18: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 1 grudnia 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden – Niderlandy) – Federatie Nederlandse Vakbeweging / Van den Bosch Transporten BV, Van den Bosch Transporte GmbH, Silo-Tank kft (Odesłanie prejudycjalne – Dyrektywa 96/71/WE – Artykuł 1 ust. 1 i 3 oraz art. 2 ust. 1 – Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług – Kierowcy ciężarówek w transporcie międzynarodowym – Zakres stosowania – Pojęcie „pracownika delegowanego” – Przewozy kabotażowe – Artykuł 3 ust. 1, 3 i 8 – Artykuł 56 TFUE – Swoboda świadczenia usług – Umowy zbiorowe uznane za powszechnie stosowane)

3

2021/C 35/05

Sprawa C-823/18 P: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 25 listopada 2020 r. – Komisja Europejska / GEA Group AG [Odwołanie – Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki – Europejskie rynki stabilizatorów termicznych na bazie cyny, epoksydowanego oleju sojowego i estrów – Ustalanie cen, podział rynków i wymiana szczególnie chronionych informacji handlowych – Zastosowanie pułapu 10 % obrotu w odniesieniu do jednego z podmiotów tworzących przedsiębiorstwo – Stwierdzenie nieważności decyzji zmieniającej grzywnę ustaloną w pierwotnej decyzji stwierdzającej naruszenie – Grzywny – Pojęcie „przedsiębiorstwa” – Odpowiedzialność solidarna za zapłatę grzywny – Zasada równego traktowania – Data wymagalności grzywny w przypadku zmiany]

5

2021/C 35/06

Sprawa C-44/19: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 3 grudnia 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Supremo – Hiszpania) – Repsol Petróleo, SA / Administración General del Estado [Odesłanie prejudycjalne – Dyrektywa 2003/96/WE – Opodatkowanie produktów energetycznych i energii elektrycznej – Artykuł 21 ust. 3 – Brak zdarzenia powodującego powstanie zobowiązania podatkowego – Zużycie produktów energetycznych na terenie zakładu, w którym zostały wyprodukowane, do wytworzenia końcowych produktów energetycznych, przy czym w sposób nieunikniony uzyskiwane są również produkty nieenergetyczne]

5

2021/C 35/07

Sprawa C-49/19: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 25 listopada 2020 r. – Komisja Europejska / Republika Portugalska [Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego – Łączność elektroniczna – Usługa powszechna i prawa użytkowników związane z sieciami i usługami łączności elektronicznej – Dyrektywa 2002/22/WE – Sieci i usługi – Artykuł 13 – Finansowanie obowiązku świadczenia usługi powszechnej – Mechanizm podziału – Zasady przejrzystości, najmniejszego zakłócania rynku, niedyskryminacji i proporcjonalności]

6

2021/C 35/08

Sprawa C-59/19: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 24 listopada 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof – Niemcy) – Wikingerhof GmbH & Co. KG / Booking.com BV [Odesłanie prejudycjalne – Współpraca sądowa w sprawach cywilnych – Rozporządzenie (UE) nr 1215/2012 – Jurysdykcja – Artykuł 7 pkt 1 i 2 – Jurysdykcja szczególna w sprawach, których przedmiotem jest czyn niedozwolony lub czyn podobny do czynu niedozwolonego – Powództwo o zaniechanie praktyk handlowych uważanych za sprzeczne z prawem konkurencji – Zarzut nadużycia pozycji dominującej, polegającego na stosowaniu praktyk handlowych objętych postanowieniami umownymi – Platforma internetowa służąca do rezerwowania miejsc noclegowych booking.com]

6

2021/C 35/09

Sprawa C-62/19: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 3 grudnia 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunalul Bucureşti – Rumunia) – Star Taxi App SRL / Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Bucureşti prin Primar General, Consiliul General al Municipiului Bucureşti [Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 56 TFUE – Stosowanie – Sytuacja o charakterze wyłącznie wewnętrznym – Dyrektywa 2000/31/WE – Artykuł 2 lit. a) – Pojęcie „usług społeczeństwa informacyjnego” – Artykuł 3 ust. 2 i 4 – Artykuł 4 – Stosowanie – Dyrektywa 2006/123/WE – Usługi – Rozdziały III (Swoboda przedsiębiorczości dla usługodawców) i IV (Swobodny przepływ usług) – Stosowanie – Artykuł 9 i 10 – Dyrektywa (UE) 2015/1535 – Artykuł 1 ust. 1 lit. e) i f) – Pojęcie „zasady dotyczącej usług” – Pojęcie „przepisów technicznych” – Artykuł 5 ust. 1 – Brak uprzedniego powiadomienia – Skuteczność – Działalność polegająca na umożliwieniu nawiązywania za pośrednictwem aplikacji na smartfony kontaktów między osobami chcącymi przebyć trasę miejską a kierowcami taksówek posiadającymi zezwolenie – Kwalifikacja – Uregulowanie krajowe, które poddaje tę działalność systemowi uprzedniego zezwolenia]

7

2021/C 35/10

Sprawy połączone C-72/19 P i C-145/19 P: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 3 grudnia 2020 r. – Suzanne Saleh Thabet, Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, Heddy Mohamed Magdy Hussein Rassekh, Khadiga Mahmoud El Gammal / Rada Unii Europejskiej [Odwołanie – Środki ograniczające przyjęte w związku z sytuacją w Egipcie – Zamrożenie środków finansowych i zasobów gospodarczych – Wykaz osób, podmiotów i organów, do których ma zastosowanie zamrożenie środków finansowych i zasobów gospodarczych – Pozostawienie nazwiska skarżących – Spoczywający na Radzie Unii Europejskiej obowiązek zweryfikowania, czy decyzja organu państwa trzeciego została podjęta z poszanowaniem prawa do obrony i prawa do skutecznej ochrony sądowej]

8

2021/C 35/11

Sprawy połączone C-225/19 i C-226/19: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 24 listopada 2020 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem – Niderlandy) – R.N.N.S. (C-225/19), K.A. (C-226/19) / Minister van Buitenlandse Zaken [Odesłanie prejudycjalne – Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości – Wspólnotowy kodeks wizowy – Rozporządzenie (WE) nr 810/2009 – Artykuł 32 ust. 1 – 3 – Decyzja o odmowie wydania wizy – Załącznik VI – Standardowy formularz – Uzasadnienie – Zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego lub dla stosunków międzynarodowych jednego lub kilku państw członkowskich – Artykuł 22 – Procedura zasięgania opinii organów centralnych innych państw członkowskich – Sprzeciw wobec wydania wizy – Odwołanie od decyzji o odmowie wydania wizy – Zakres kontroli sądowej – Artykuł 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej – Prawo do skutecznego środka prawnego]

10

2021/C 35/12

Sprawa C-269/19: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 25 listopada 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curtea de Apel Cluj – Rumunia) – Banca B. SA / A.A.A. [Odesłanie prejudycjalne – Ochrona konsumentów – Nieuczciwe warunki w umowach konsumenckich – Dyrektywa 93/13/EWG – Skutki stwierdzenia nieuczciwego charakteru warunku – Zastąpienie nieuczciwego warunku – Sposób obliczania zmiennej stopy procentowej – Dopuszczalność – Wezwanie stron do podjęcia negocjacji]

10

2021/C 35/13

Sprawa C-302/19: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 25 listopada 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Corte suprema di cassazione – Włochy) – Istituto nazionale della previdenza sociale / WS [Odesłanie prejudycjalne – Dyrektywa 2011/98/UE – Prawa pracowników z państw trzecich posiadających jedno zezwolenie – Artykuł 12 – Prawo do równego traktowania – Zabezpieczenie społeczne – Uregulowanie państwa członkowskiego wyłączające dla celów ustalenia praw do świadczenia rodzinnego członków rodziny posiadacza jednego zezwolenia, którzy nie przebywają na terytorium tego państwa członkowskiego]

11

2021/C 35/14

Sprawa C-303/19: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 25 listopada 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Corte suprema di cassazione – Włochy) – Istituto nazionale della previdenza sociale / VR [Odesłanie prejudycjalne – Dyrektywa 2003/109/WE – Status obywateli państw trzecich będących rezydentami długoterminowymi – Artykuł 11 – Prawo do równego traktowania – Zabezpieczenie społeczne – Uregulowanie państwa członkowskiego wyłączające dla celów ustalenia praw do świadczenia rodzinnego członków rodziny rezydenta długoterminowego, którzy nie zamieszkują na terytorium tego państwa członkowskiego]

12

2021/C 35/15

Sprawa C-311/19: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 3 grudnia 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Nejvyšší správní soud – Republika Czeska) – BONVER WIN, a.s. / Ministerstvo financí ČR [Odesłanie prejudycjalne – Swoboda świadczenia usług – Ograniczenia – Przepisy krajowe zakazujące prowadzenia działalności w zakresie gier losowych w niektórych miejscach – Możliwość zastosowania art. 56 TFUE – Istnienie elementu transgranicznego]

12

2021/C 35/16

Sprawa C-320/19: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 3 grudnia 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Berlin – Niemcy) – Ingredion Germany GmbH / Bundesrepublik Deutschland [Odesłanie prejudycjalne – Środowisko naturalne – Dyrektywa 2003/87/WE – System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych – Artykuł 3 lit. h) – Nowe instalacje – Artykuł 10a – Przejściowy system przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji – Decyzja 2011/278/UE – Artykuł 18 ust. 1 lit. c) – Poziom działalności związanej z paliwami – Artykuł 18 ust. 2 akapit drugi – Wartość odpowiedniego współczynnika wykorzystania zdolności produkcyjnych]

13

2021/C 35/17

Sprawa C-352/19 P: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 3 grudnia 2020 r. – Région de Bruxelles-Capitale / Komisja Europejska [Odwołanie – Rozporządzenie (WE) nr 1107/2009 – Wprowadzanie do obrotu środków ochrony roślin – Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/2324 – Odnowienie zatwierdzenia substancji czynnej glifosat – Artykuł 263 TFUE – Legitymacja procesowa jednostki regionalnej – Bezpośrednie oddziaływanie]

13

2021/C 35/18

Sprawa C-372/19: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 25 listopada 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez ondernemingsrechtbank Antwerpen – Belgia) – Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM) / Weareone.World BVBA, Wecandance NV [Odesłanie prejudycjalne – Konkurencja – Artykuł 102 TFUE – Nadużycie pozycji dominującej – Pojęcie „niesłusznych cen” – Organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi – Sytuacja faktycznego monopolu – Pozycja dominująca – Nadużycie – Wykonywanie utworów muzycznych na festiwalach muzycznych – Tabela opłat oparta na przychodach brutto ze sprzedaży biletów wstępu – Rozsądny związek ze świadczeniem organizacji zbiorowego zarządzania – Ustalenie faktycznie wykonanej części repertuaru muzycznego organizacji zbiorowego zarządzania]

14

2021/C 35/19

Sprawa C-445/19: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 24 listopada 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Østre Landsret – Dania) – Viasat Broadcasting UK Ltd / TV2/Danmark A/S, Królestwo Danii [Odesłanie prejudycjalne – Pomoc państwa – Publiczna spółka nadawcza – Artykuł 106 ust. 2 TFUE – Usługi w ogólnym interesie gospodarczym – Pomoc zgodna z rynkiem wewnętrznym – Artykuł 108 ust. 3 TFUE – Zgłoszenie – Brak – Obowiązek zapłacenia przez beneficjenta odsetek za okres niezgodności tej pomocy z prawem – Obliczenie odsetek – Kwoty podlegające uwzględnieniu]

15

2021/C 35/20

Sprawa C-510/19: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 24 listopada 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hof van beroep te Brussel – Belgia) – postępowanie karne przeciwko AZ [Odesłanie prejudycjalne – Współpraca policyjna i wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych – Europejski nakaz aresztowania – Decyzja ramowa 2002/584/WSiSW – Artykuł 6 ust. 2 – Pojęcie „wykonującego nakaz organu sądowego” – Artykuł 27 ust. 2 – Zasada szczególności – Artykuł 27 ust. 3 lit. g) i art. 27 ust. 4 – Odstępstwo – Ściganie za „inne przestępstwo” niż to, które było podstawą przekazania – Zgoda wykonującego nakaz organu sądowego – Zgoda prokuratury wykonującego nakaz państwa członkowskiego]

16

2021/C 35/21

Sprawa C-767/19: Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 3 grudnia 2020 r. – Komisja Europejska / Królestwo Belgii [Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego – Dyrektywy 2009/72/WE i 2009/73/WE – Rynek wewnętrzny energii elektrycznej i gazu ziemnego – Skuteczny rozdział między, z jednej strony, zarządzaniem systemami przesyłowymi energii elektrycznej i gazu oraz, z drugiej strony, działalnością w zakresie dostawy i wytwarzania – Ustanowienie niezależnych krajowych organów regulacyjnych]

16

2021/C 35/22

Sprawa C-799/19: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 25 listopada 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Okresný súd Košice I – Słowacja) – NI, OJ, PK / Sociálna poisťovňa [Odesłanie prejudycjalne – Polityka społeczna – Dyrektywa 2008/94/WE – Artykuły 2 i 3 – Ochrona pracowników na wypadek niewypłacalności pracodawcy – Pojęcia „niezaspokojonych roszczeń pracowników” i „niewypłacalności pracodawcy” – Wypadek przy pracy – Śmierć pracownika – Zadośćuczynienie za krzywdę – Windykacja roszczenia od pracodawcy – Brak możliwości – Instytucja gwarancyjna]

17

2021/C 35/23

Sprawa C-455/18 P: Odwołanie od wyroku Sądu (siódma izba) wydanego w dniu 8 maja 2018 r. w sprawie T-92/18, Olivier Spieker / Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, wniesione w dniu 12 lipca 2018 r. przez Oliviera Spiekera

18

2021/C 35/24

Sprawa C-259/20 P: Odwołanie od wyroku Sądu (druga izba) wydanego w dniu 2 kwietnia 2020 r. w sprawie T-81/18, Barata / Parlament, wniesione w dniu 11 czerwca 2020 r. przez Joãa Miguela Baratę

18

2021/C 35/25

Sprawa C-307/20 P: Odwołanie od wyroku Sądu (czwarta izba) wydanego w dniu 13 maja 2020 r. w sprawie T-445/18, Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf / Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, wniesione w dniu 9 lipca 2020 r. przez Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf

19

2021/C 35/26

Sprawa C-308/20 P: Odwołanie od wyroku Sądu (czwarta izba) wydanego w dniu 13 maja 2020 r. w sprawie T-535/18, Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf / Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, wniesione w dniu 9 lipca 2020 r. przez Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf

19

2021/C 35/27

Sprawa C-309/20 P: Odwołanie od wyroku Sądu (czwarta izba) wydanego w dniu 13 maja 2020 r. w sprawie T-443/18, Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf / Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, wniesione w dniu 9 lipca 2020 r. przez Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf

19

2021/C 35/28

Sprawa C-310/20 P: Odwołanie od wyroku Sądu (czwarta izba) wydanego w dniu 13 maja 2020 r. w sprawie T-446/18, Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf / Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, wniesione w dniu 10 lipca 2020 r. przez Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf

20

2021/C 35/29

Sprawa C-311/20 P: Odwołanie od wyroku Sądu (czwarta izba) wydanego w dniu 13 maja 2020 r. w sprawie T-444/18, Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf / Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, wniesione w dniu 10 lipca 2020 r. przez Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf

20

2021/C 35/30

Sprawa C-312/20 P: Odwołanie od wyroku Sądu (czwarta izba) wydanego w dniu 13 maja 2020 r. w sprawie T-534/18, Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf / Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, wniesione w dniu 10 lipca 2020 r. przez Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf

20

2021/C 35/31

Sprawa C-316/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Judicial da Comarca dos Açores (Portugalia) w dniu 16 lipca 2020 r. – VO i in. / SATA International – Azores Airlines SA

21

2021/C 35/32

Sprawa C-400/20 P: Odwołanie od wyroku Sądu (trzecia izba) wydanego w dniu 25 czerwca 2020 r. w sprawie T-104/19, Dermavita / EUIPO – Allergan Holdings France (JUVÉDERM), wniesione w dniu 21 sierpnia 2020 r. przez Dermavita Co. Ltd

21

2021/C 35/33

Sprawa C-465/20 P: Odwołanie od wyroku Sądu (siódma izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 15 lipca 2020 r. w sprawach połączonych T-778/16 i T-892/16, Irlandia in. / Komisja, wniesione w dniu 25 września 2020 r. przez Komisję Europejską

22

2021/C 35/34

Sprawa C-502/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour d'appel de Mons (Belgia) w dniu 5 października 2020 r. – TP / Institut des Experts en Automobiles

23

2021/C 35/35

Sprawa C-521/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Austria) w dniu 19 października 2020 r. – J.P. / B.d.S.L.

24

2021/C 35/36

Sprawa C-522/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberstern Gerichtshof (Austria) w dniu 19 października 2020 r. – OE / VY

24

2021/C 35/37

Sprawa C-525/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d’État (Francja) w dniu 19 października 2020 r. – Association France Nature Environnement / Premier ministre i Ministre de la Transition écologique et solidaire

25

2021/C 35/38

Sprawa C-538/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof (Niemcy) w dniu 21 października 2020 r. – Finanzamt B / W AG

25

2021/C 35/39

Sprawa C-559/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Saarbrücken (Niemcy) w dniu 26 października 2020 r. – Koch Media GmbH / FU

26

2021/C 35/40

Sprawa C-573/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Commissione tributaria provinciale di Parma (Włochy) w dniu 30 października 2020 r. – Casa di Cura Città di Parma SpA / Agenzia delle Entrate

27

2021/C 35/41

Sprawa C-574/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzgericht (Austria) w dniu 3 listopada 2020 r. – XO / Finanzamt Waldviertel

28

2021/C 35/42

Sprawa C-576/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberster Gerichtshof (Austria) w dniu 4 listopada 2020 r. – CC / Pensionsversicherungsanstalt

31

2021/C 35/43

Sprawa C-589/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landesgericht Korneuburg (Austria) w dniu 10 listopada 2020 r. – JR / Austrian Airlines AG

32

2021/C 35/44

Sprawa C-591/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof (Niemcy) w dniu 11 listopada 2020 r. – Reprensus GmbH / S-V Pavlovi Trejd EOOD

32

2021/C 35/45

Sprawa C-594/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Markkinaoikeus (Finlandia) w dniu 12 listopada 2020 r. – Kuluttaja-asiamies / MiGame Oy

33

2021/C 35/46

Sprawa C-595/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberster Gerichtshof (Austria) w dniu 13 listopada 2020 r. – UE / ShareWood Switzerland AG i VF

33

2021/C 35/47

Sprawa C-596/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Fővárosi Törvényszék (Węgry) w dniu 12 listopada 2020 r. – DuoDecad Kft. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

34

2021/C 35/48

Sprawa C-598/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Satversmes tiesa (Łotwa) w dniu 13 listopada 2020 r. – AS„Pilsētas zemes dienests”/ Latvijas Republikas Saeima

36

2021/C 35/49

Sprawa C-599/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litwa) w dniu 13 listopada 2020 r. – UAB „Baltic Master” / Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

36

2021/C 35/50

Sprawa C-601/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez tribunal d’arrondissement (Luksemburg) w dniu 13 listopada 2020 r. – Sovim SA / Luxembourg Business Registers

37

2021/C 35/51

Sprawa C-613/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landesgericht Salzburg (Austria) w dniu 18 listopada 2020 r. – CS / Eurowings GmbH

39

2021/C 35/52

Sprawa C-614/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tallinna Halduskohus (Estonia) w dniu 18 listopada 2020 r. – AS Lux Express Estonia / Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

40

 

Sąd

2021/C 35/53

Sprawa T-714/18: Wyrok Sądu z dnia 9 grudnia 2020 r. – Adraces / Komisja Europejska (Klauzula arbitrażowa – Umowa ramowa o partnerstwie – Lokalne Centrum informacyjne Europe Direct – Rozwiązanie umowy bez podania powodu – Pewność prawa – Zasada dobrej wiary – Proporcjonalność – Przestrzeganie praw i zgodnych z prawem interesów kontrahenta – Prawo do dobrej administracji)

42

2021/C 35/54

Sprawa T-722/18: Wyrok Sądu z dnia 9 grudnia 2020 r. – Repsol/EUIPO – Basic (BASIC) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku – Graficzny unijny znak towarowy BASIC – Wcześniejsze krajowe nazwy handlowe basic i basic AG – Względne podstawy odmowy rejestracji – Używanie w obrocie handlowym oznaczenia o zasięgu większym niż lokalny – Artykuł 8 ust. 4 i art. 53 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 4 i art. 60 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/1001] – Częściowe unieważnienie prawa do znaku – Decyzja wydana w następstwie stwierdzenia przez Sąd nieważności wcześniejszej decyzji – Przekazanie sprawy izbie odwoławczej do ponownego rozpoznania – Brak właściwości organu dokonującego przekazania – Artykuł 1d rozporządzenia (WE) nr 216/96 – Skarga wzajemna]

42

2021/C 35/55

Sprawa T-247/19: Wyrok Sądu z dnia 2 grudnia 2020 r. – Thunus i in. / EBI [Służba publiczna – Personel EBI – Wynagrodzenie – Roczna waloryzacja wynagrodzeń – Pewność prawa – Uzasadnione oczekiwania – Konsultacje z pracownikami – Obowiązek uzasadnienia – Proporcjonalność]

43

2021/C 35/56

Sprawa T-318/19: Wyrok Sądu z dnia 2 grudnia 2020 r. – Thunus i in./EBI [Służba publiczna – Personel EBI – Wynagrodzenie – Coroczna waloryzacja wynagrodzeń – Pewność prawa – Uzasadnione oczekiwania – Konsultacje z personelem – Obowiązek uzasadnienia – Proporcjonalność]

44

2021/C 35/57

Sprawa T-620/19: Wyrok Sądu z dnia 9 grudnia 2020 r. – Ace of spades / EUIPO – Krupp i Borrmann (JC JEAN CALL Champagne ROSÉ) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie trójwymiarowego unijnego znaku towarowego JC JEAN CALL Champagne ROSÉ – Wcześniejsze trójwymiarowe unijne znaki towarowe – Względne podstawy odmowy rejestracji – Podobieństwo oznaczeń – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001] – Brak naruszenia renomy – Artykuł 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 8 ust. 5 rozporządzenia 2017/1001)]

44

2021/C 35/58

Sprawa T-621/19: Wyrok Sądu z dnia 9 grudnia 2020 r. – Ace of spades / EUIPO – Krupp i Borrmann (JC JEAN CALL Champagne GRANDE RÉSERVE) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie trójwymiarowego unijnego znaku towarowego JC JEAN CALL Champagne GRANDE RÉSERVE – Wcześniejsze trójwymiarowe unijne znaki towarowe – Względne podstawy odmowy rejestracji – Podobieństwo oznaczeń – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001] – Brak naruszenia renomy – Artykuł 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 8 ust. 5 rozporządzenia 2017/1001)]

45

2021/C 35/59

Sprawa T-622/19: Wyrok Sądu z dnia 9 grudnia 2020 r. – Ace of spades / EUIPO – Krupp i Borrmann (JC JEAN CALL Champagne PRESTIGE) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie trójwymiarowego unijnego znaku towarowego JC JEAN CALL Champagne PRESTIGE – Wcześniejsze trójwymiarowe unijne znaki towarowe – Względne podstawy odmowy rejestracji – Podobieństwo oznaczeń – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001] – Brak naruszenia renomy – Artykuł 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 8 ust. 5 rozporządzenia 2017/1001)]

46

2021/C 35/60

Sprawa T-705/19: Wyrok Sądu z dnia 9 grudnia 2020 r. – GV / Komisja [Służba publiczna – Urzędnicy – Mobbing – Wniosek o udzielenie wsparcia – Oddalenie wniosku – Interes służby – Równoważność stanowisk – Rozsądny termin – Brak uprawdopodobnienia – Odpowiedzialność]

46

2021/C 35/61

Sprawa T-819/19: Wyrok Sądu z dnia 9 grudnia 2020 r.– Man and Machine / EUIPO – Bim Freelance (bim ready) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Międzynarodowa rejestracja wskazująca Unię Europejską – Graficzny znak towarowy bim ready – Wcześniejszy unijny graficzny znak towarowy BIM freelance – Względna podstawa odmowy rejestracji – Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001 – Ograniczenie usług wymienionych w zgłoszeniu znaku towarowego]

47

2021/C 35/62

Sprawa T-858/19: Wyrok Sądu z dnia 9 grudnia 2020 r. – easyCosmetic Swiss / EUIPO – UWI (easycosmetic) O [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku – Słowny unijny znak towarowy easyCosmetic – Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji – Charakter opisowy – Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/1001]]

48

2021/C 35/63

Sprawa T-30/20: Wyrok Sądu z dnia 9 grudnia 2020 r. – Promed/EUIPO Centrumelektroniki (Promed) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku – Słowny unijny znak towarowy Promed – Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji – Brak charakteru odróżniającego – Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]]

48

2021/C 35/64

Sprawa T-190/20: Wyrok Sądu z dnia 9 grudnia 2020 r. – Almea / EUIPO – Sanacorp Pharmahandel (Almea) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego Almea – Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy MEA – Względna podstawa odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]]

49

2021/C 35/65

Sprawa T-536/19: Postanowienie Sądu z dnia 7 grudnia 2020 r. – Militos Symvouleftiki/Komisja [Skarga o stwierdzenie nieważności – Zamówienia publiczne na usługi – Postępowanie przetargowe – Świadczenie usług w dziedzinie rozwoju działań w zakresie komunikacji na rzecz przedstawicielstwa Komisji w Grecji – Unieważnienie przetargu – Brak interesu prawnego – Niedopuszczalność]

50

2021/C 35/66

Sprawa T-792/19: Postanowienie Sądu z dnia 4 grudnia 2020 r. – Agepha Pharma / EUIPO – Apogepha Arzneimittel (AGEPHA) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Wycofanie sprzeciwu – Umorzenie postępowania]

50

2021/C 35/67

Sprawa T-185/20: Postanowienie Sądu z dnia 1 grudnia 2020 r. – Tikal Marine Systems / EUIPO – Ultra Safety Systems (Tikal Tef-Gel) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku – Wycofanie wniosku o unieważnienie prawa do znaku – Umorzenie postępowania]

51

2021/C 35/68

Sprawa T-192/20: Postanowienie Sądu z dnia 1 grudnia 2020 r. – Tikal Marine Systems / EUIPO – Ultra Safety Systems (Ultra Tef-Gel) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku – Wycofanie wniosku o unieważnienie prawa do znaku – Umorzenie postępowania]

51

2021/C 35/69

Sprawa T-685/20: Skarga wniesiona w dniu 16 listopada 2020 r. – Asian Gear / EUIPO – Multimox (Skuter)

52

2021/C 35/70

Sprawa T-686/20: Skarga wniesiona w dniu 16 listopada 2020 r. – Asian Gear / EUIPO – Multimox (Skuter)

53

2021/C 35/71

Sprawa T-695/20: Skarga wniesiona w dniu 18 listopada 2020 r. – OG / EBI

53

2021/C 35/72

Sprawa T-703/20: Skarga wniesiona w dniu 27 listopada 2020 r. – Mylan Ireland / EMA

54

2021/C 35/73

Sprawa T-706/20: Skarga wniesiona w dniu 30 listopada 2020 r. – MiMedx Group/EUIPO – DIZG (Epiflex)

55

2021/C 35/74

Sprawa T-711/20: Skarga wniesiona w dniu 3 grudnia 2020 r. – Puma / EUIPO – CMS (CMS Italy)

56

2021/C 35/75

Sprawa T-712/20: Skarga wniesiona w dniu 3 grudnia 2020 r. – Škoda Investement / EUIPO – Škoda Auto (Przedstawienie strzałki ze skrzydłem)

57

2021/C 35/76

Sprawa T-715/20: Skarga wniesiona w dniu 4 grudnia 2020 r. – Degode/EUIPO – Leo Pharma (Skinovea)

57

2021/C 35/77

Sprawa T-721/20: Skarga wniesiona w dniu 9 grudnia 2020 r. – Impresa comune Clean Sky 2 / NG

58

2021/C 35/78

Sprawa T-722/20: Skarga wniesiona w dniu 10 grudnia 2020 r. – Far Polymers i in. / Komisja

59


PL

 

Top