EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:077:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 77, 9 marca 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 77

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 63
9 marca 2020


Spis treści

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

2020/C 77/01

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

1


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał Sprawiedliwości

2020/C 77/02

Sprawa C-274/14: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 21 stycznia 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Económico-Administrativo Central - Hiszpania) – Postępowanie wszczęte przez Banco de Santander SA (Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 267 TFUE – Pojęcie „sądu krajowego” – Kryteria – Niezawisłość danego organu krajowego – Nieusuwalność członków – Niedopuszczalność wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym)

2

2020/C 77/03

Sprawa C-175/18 P: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 22 stycznia 2020 r. – PTC Therapeutics International Ltd/Europejska Agencja Leków, European Confederation of Pharmaceutical Entrepreneurs (Eucope) (Odwołanie – Dostęp do dokumentów instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii – Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 – Artykuł 4 ust. 2 tiret pierwsze – Wyjątek dotyczący ochrony interesów handlowych – Artykuł 4 ust. 3 – Ochrona procesu podejmowania decyzji – Dokumenty przedstawione Europejskiej Agencji Leków w ramach wniosku o wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego stosowanego u ludzi – Decyzja o udzieleniu osobie trzeciej dostępu do dokumentów – Ogólne domniemanie poufności – Brak po stronie instytucji, organu lub jednostki organizacyjnej Unii Europejskiej obowiązku stosowania ogólnego domniemania poufności)

2

2020/C 77/04

Sprawa C-177/18: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 22 stycznia 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado Contencioso-Administrativo no 14 de Madrid – Hiszpania) – Almudena Baldonedo Martín/Ayuntamiento de Madrid (Odesłanie prejudycjalne – Polityka społeczna – Dyrektywa 99/70/WE – Porozumienie ramowe w sprawie pracy na czas określony zawarte przez UNICE, CEEP oraz ETUC – Klauzula 4 – Zasada niedyskryminacji – Klauzula 5 – Środki mające na celu zapobieganie nadużyciom wynikającym z wykorzystywania kolejnych umów lub stosunków pracy na czas określony – Odprawa z tytułu ustania stosunku pracy – Artykuły 151 i 153 TFUE – Artykuły 20 i 21 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej – Stosowanie – Odmienne traktowanie ze względu na publiczny albo prywatny charakter, na gruncie prawa krajowego, przepisów regulujących stosunek pracy)

3

2020/C 77/05

Sprawa C-178/18 P: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 22 stycznia 2020 r. – MSD Animal Health Innovation GmbH, Intervet international BV/Europejska Agencja Leków (EMA) (Odwołanie – Dostęp do dokumentów instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii – Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 – Artykuł 4 ust. 2 tiret pierwsze – Wyjątek dotyczący ochrony interesów handlowych – Artykuł 4 ust. 3 – Ochrona procesu podejmowania decyzji – Dokumenty przedstawione Europejskiej Agencji Leków w ramach wniosku o wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu weterynaryjnego produktu leczniczego – Decyzja o udzieleniu osobie trzeciej dostępu do dokumentów – Ogólne domniemanie poufności – Brak po stronie instytucji, organu lub jednostki organizacyjnej Unii Europejskiej obowiązku stosowania ogólnego domniemania poufności)

4

2020/C 77/06

Sprawa C-578/18: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 23 stycznia 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Korkein hallinto-oikeus - Finlandia) – postępowanie wszczęte przez Energiavirasto (Odesłanie prejudycjalne – Rynek wewnętrzny energii elektrycznej – Dyrektywa 2009/72/WE – Artykuł 3 – Ochrona konsumentów – Artykuł 37 – Obowiązki i uprawnienia organu regulacyjnego – Pozasądowe rozstrzyganie sporów – Pojęcie „strony” – Prawo do odwołania się od decyzji organu regulacyjnego – Skarga wniesiona przez odbiorcę będącego gospodarstwem domowym przeciwko przedsiębiorstwu będącemu operatorem systemu dystrybucji energii elektrycznej)

5

2020/C 77/07

Sprawa C-814/18: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 22 stycznia 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez College van Beroep voor het bedrijfsleven - Niderlandy) – Ursa Major Services BV/Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Odesłanie prejudycjalne – Wspólna polityka rybołówstwa – Rozporządzenie (WE) nr 1198/2006 – Artykuł 55 ust. 1 – Wkład finansowy Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR) – Kwalifikowalny charakter wydatków – Warunek – Wydatek faktycznie poniesiony przez beneficjentów – Pojęcie)

5

2020/C 77/08

Sprawa C-29/19: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 23 stycznia 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundessozialgericht – Niemcy) – ZP/Bundesagentur für Arbeit (Odesłanie prejudycjalne – Zabezpieczenie społeczne – Pracownicy migrujący – Rozporządzenie (WE) nr 883/2004 – Zasiłki dla bezrobotnych – Obliczanie – Nieuwzględnienie ostatniego wynagrodzenia otrzymanego w państwie członkowskim miejsca zamieszkania – Zbyt krótki okres odniesienia – Wynagrodzenie otrzymane po ustaniu stosunku pracy – Osoba, która wcześniej wykonywała pracę najemną w Szwajcarii)

6

2020/C 77/09

C-32/19: Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 22 stycznia 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberster Gerichtshof – Austria) – AT/Pensionsversicherungsanstalt (Odesłanie prejudycjalne – Swobodny przepływ osób – Obywatelstwo Unii – Prawo do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich – Dyrektywa 2004/38/WE – Artykuł 17 ust. 1 lit. a) – Prawo stałego pobytu – Nabycie przed upływem nieprzerwanego pięcioletniego okresu pobytu – Pracownik, który w chwili zaprzestania aktywności zawodowej osiągnął wiek uprawniający do ubiegania się o emeryturę)

7

2020/C 77/10

Sprawa C-506/18 P: Postanowienie Trybunału (ósma izba) z dnia 21 stycznia 2020 r. – Parlament Europejski/Erik Josefsson (Odwołanie – Służba publiczna – Członek personelu tymczasowego – Parlament Europejski – Rozwiązanie umowy – Ugoda mająca na celu rozstrzygnięcie sporu między stronami – Odwołanie, które stało się bezprzedmiotowe – Umorzenie postępowania)

8

2020/C 77/11

Sprawa C-613/18: Postanowienie Trybunału (szósta izba izba) z dnia 21 stycznia 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Tributário de Lisboa - Portugalia) – Estado do Canadá/Autoridade Tributária e Aduaneira (Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Ograniczenia w przepływie kapitałów do państw trzecich lub z państw trzecich – Podatki bezpośrednie – Podatek dochodowy od osób prawnych – Zyski wypłacane przez spółki będącymi rezydentami na terytorium portugalskim – Obniżenie podstawy opodatkowania)

8

2020/C 77/12

Sprawa C-47/19: Postanowienie Trybunału dziewiąta izba) z dnia 7 października 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Hamburg – Niemcy) – HA/Finanzamt Hamburg-Barmbek-Uhlenhorst (Odesłanie prejudycjalne – Wspólny system podatku od wartości dodanej (VAT) – Dyrektywa 2006/112/WE – Artykuł 132 ust. 1 lit. h)-j) – Różne zwolnienia związane z dziećmi lub młodzieżą, kształceniem powszechnym lub wyższym – Nauczanie surfingu i żeglarstwa dla placówek szkolnych i uniwersyteckich – Wycieczka klasowa)

9

2020/C 77/13

C-813/19 PPU: Postanowienie Trybunału trzecia izba izba) z dnia 21 stycznia 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour d'appel d'Aix-En-Provence - Francja) – Wykonanie europejskiego nakazu aresztowania przeciwko MN (Odesłanie prejudycjalne – Pilny tryb prejudycjalny – Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Współpraca wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych – Europejski nakaz aresztowania – Decyzja ramowa [Rady] 2002/584/WSiSW – Artykuł 6 ust. 1 – Pojęcie „wydającego nakaz organu sądowego” – Skuteczna ochrona sądowa)

10

2020/C 77/14

Sprawa C-58/19 P: Odwołanie od wyroku Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 13 grudnia 2018 r. w sprawie T-247/17, Mykoła Janowycz Azarow/Rada Unii Europejskiej, wniesione w dniu 25 stycznia 2019 r. przez Mykołę Janowycza Azarowa

11

2020/C 77/15

Sprawa C-236/19 P: Odwołanie od wyroku Sądu (trzecia izba) wydanego w dniu 16 stycznia 2019 r. w sprawie T-331/18, István Szécsi i Nóra Somossy/Komisja Europejska, wniesione w dniu 15 marca 2019 r. przez Istvána Szécsiego i Nórę Somossy

11

2020/C 77/16

Sprawa C-315/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Gericht Erster Instanz Eupen (Belgia) w dniu 16 kwietnia 2019 r. – YU/Wallonische Region

12

2020/C 77/17

Sprawa C-461/19 P: Odwołanie od wyroku Sądu (druga izba) wydanego w dniu 29 marca 2019 r. w sprawie T-611/17, All Star/EUIPO – Carrefour Hypermarchés, wniesione w dniu 7 czerwca 2019 r. przez All Star CV

12

2020/C 77/18

Sprawa C-513/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Polska) w dniu 5 lipca 2019 r. – P.J. przeciwko (X) S.A.

13

2020/C 77/19

Sprawa C-548/19 P: Odwołanie od wyroku Sądu (trzecia izba) wydanego w dniu 6 czerwca 2019 r. w sprawie T-614/17, Bonnafous/EACEA, wniesione w dniu 17 lipca 2019 r. przez Laurence Bonnafous

13

2020/C 77/20

Sprawa C-550/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de lo Social de Madrid (Hiszpania) w dniu 17 lipca 2019 r. – EV/Obras y Servicios Públicos S.A. i Acciona Agua, S.A.

14

2020/C 77/21

Sprawa C-586/19 P: Odwołanie od wyroku Sądu (pierwsza izba) wydanego w dniu 19 czerwca 2019 r. w sprawie T-179/16 RENV, L'Oréal/EUIPO – Guinot, wniesione w dniu 1 sierpnia 2019 r. przez L'Oréal

15

2020/C 77/22

Sprawa C-587/19 P: Odwołanie od wyroku Sądu (pierwsza izba) wydanego w dniu 19 czerwca 2019 r. w sprawie T-180/16 RENV, L'Oréal/EUIPO – Guinot, wniesione w dniu 1 sierpnia 2019 r. przez L'Oréal

15

2020/C 77/23

Sprawa C-588/19 P: Odwołanie od wyroku Sądu (pierwsza izba) wydanego w dniu 19 czerwca 2019 r. w sprawie T-181/16 RENV, L'Oréal/EUIPO – Guinot, wniesione w dniu 1 sierpnia 2019 r. przez L'Oréal

16

2020/C 77/24

Sprawa C-589/19 P: Odwołanie od wyroku Sądu (pierwsza izba) wydanego w dniu 19 czerwca 2019 r. w sprawie T-182/16 RENV, L'Oréal/EUIPO – Guinot, wniesione w dniu 1 sierpnia 2019 r. przez L'Oréal

16

2020/C 77/25

Sprawa C-590/19 P: Odwołanie od wyroku Sądu (pierwsza izba) wydanego w dniu 19 czerwca 2019 r. w sprawie T-183/16 RENV, L'Oréal/EUIPO – Guinot, wniesione w dniu 1 sierpnia 2019 r. przez L'Oréal

17

2020/C 77/26

Sprawa C-664/19 P: Odwołanie wniesione w dniu 4 września 2019 r. przez Agencję Wydawniczą Technopol sp. z o. o. od wyroku Sądu (Ósma izba) z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie T-117/18, Agencja Wydawnicza Technopol/EUIPO

17

2020/C 77/27

Sprawa C-761/19: Skarga wniesiona w dniu 17 października 2019 r. – Komisja Europejska/Węgry

17

2020/C 77/28

Sprawa C-805/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landesgericht Salzburg (Austria) w dniu 31 października 2019 r. – CT/VINI GmbH

19

2020/C 77/29

Sprawa C-810/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Frankfurt am Main (Niemcy) w dniu 4 listopada 2019 r. – Flightright GmbH/Qatar Airways

19

2020/C 77/30

Sprawa C-815/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesverwaltungsgericht (Niemcy) w dniu 6 listopada 2019 r. – Natumi GmbH/Land Nordrhein-Westfalen

20

2020/C 77/31

Sprawa C-825/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Thüringer Finanzgericht (Niemcy) w dniu 12 listopada 2019 r. – Beeren-, Wild-, Feinfrucht GmbH/Hauptzollamt Erfurt

21

2020/C 77/32

Sprawa C-826/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landesgericht Korneuburg (Austria) w dniu 13 listopada 2019 r. – WZ/Austrian Airlines AG

22

2020/C 77/33

Sprawa C-844/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgerichtshof (Austria) w dniu 15 listopada 2019 r. – CS, Finanzamt Graz-Stadt

23

2020/C 77/34

Sprawa C-868/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Berlin-Brandenburg (Niemcy) w dniu 27 listopada 2019 r. – M-GmbH/Finanzamt für Körperschaften.

23

2020/C 77/35

Sprawa C-875/19 P: Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba) wydanego w dniu 19 września 2019 r. w sprawie T-27/18 RENV, FV przeciwko Radzie, wniesione w dniu 28 listopada 2019 r. przez FV

24

2020/C 77/36

Sprawa C-877/19 P: Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba) wydanego w dniu 19 września 2019 r. w sprawie T-153/17, FV przeciwko Radzie, wniesione w dniu 28 listopada 2019 r. przez FV

25

2020/C 77/37

Sprawa C-894/19 P: Odwołanie od wyroku Sądu (piąta izba) wydanego w dniu 20 września 2019 r. w sprawie T-47/18, UZ/Parlament, wniesione w dniu 3 grudnia 2019 r. przez Parlament

26

2020/C 77/38

Sprawa C-896/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Qorti Ċivili Prim’Awla — Ġurisdizzjoni Kostituzzjonali (Malta) w dniu 5 grudnia 2019 r. – Repubblika/Il-Prim Ministru.

27

2020/C 77/39

Sprawa C-905/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Darmstadt (Niemcy) w dniu 11 grudnia 2019 r. – EP/Kreis Groß-Gerau

28

2020/C 77/40

Sprawa C-927/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litwa) w dniu 18 grudnia 2019 r. – „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras” UAB/„Ecoservice Klaipėda” UAB, „Klaipėdos autobusų parkas” UAB, „Parsekas” UAB, „Klaipėdos transportas” UAB

28

2020/C 77/41

Sprawa C-930/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil du Contentieux des Étrangers (Belgia) w dniu 20 grudnia 2019 r. – X/Państwo belgijskie

30

2020/C 77/42

Sprawa C-940/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d'État (Francja) w dniu 30 grudnia 2019 r. – Les Chirurgiens-Dentistes de France, Confédération des Syndicats médicaux français, Fédération des Syndicats pharmaceutiques de France, Syndicat des Biologistes, Syndicat des Médecins libéraux, Union dentaire, Conseil national de l’Ordre des Chirurgiens-Dentistes, Conseil national de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes, Conseil national de l’Ordre des Infirmiers/Ministre des Solidarités et de la Santé, Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Premier ministre

31

2020/C 77/43

Sprawa C-948/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litwa) w dniu 31 grudnia 2019 r. – UAB „Manpower Lit”/E.S., M.L., M.P., V.V. i R.V.

32

2020/C 77/44

Sprawa C-950/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Helsingin hallinto-oikeus (Finlandia) w dniu 17 grudnia 2019 r. – A

33

2020/C 77/45

Sprawa C-3/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rīgas rajona tiesa (Łotwa) w dniu 7 stycznia 2020 r. – postępowanie karne przeciwko AB, CE, SIA „MM investīcijas”

33

2020/C 77/46

Sprawa C-4/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Wyrchowen administratiwen syd (Bułgaria) w dniu 7 stycznia 2020 r. – „Alti” OOD/Direktor na Direkcija „Obżałwane i danyczno-osiguritełna praktika” – Płowdiw pri Centrałno uprawlenie na Nacionałnata agencija za prichodite

34

2020/C 77/47

Sprawa C-24/20: Skarga wniesiona w dniu 17 stycznia 2020 r. – Komisja Europejska/Rada Unii Europejskiej

35

2020/C 77/48

Sprawa C-115/18: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 15 stycznia 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal correctionnel de Saint-Brieuc - Chambre détachée de Guingamp - Francja) – Procureur de la République/Tugdual Carluer, Yann Latouche, Dominique Legeard, Thierry Leleu, Dimitri Pinschof, Brigitte Plunian, Rozenn Marechal

36

2020/C 77/49

Sprawa C-297/18: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 23 października 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landesverwaltungsgericht Steiermark - Austria) – postępowanie wszczęte przez: Humbert Jörg Köfler, Wolfgang Leitner, Joachim Schönbeck, Wolfgang Semper/Bezirkshauptmannschaft Murtal, z udziałem: Finanzpolizei

36

2020/C 77/50

Sprawa C-712/18: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 23 października 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landesverwaltungsgericht Steiermark - Austria) – postępowanie wszczęte przez ZR, AR, BS/Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld, z udziałem: Finanzpolizei

37

2020/C 77/51

Sprawa C-713/18: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 23 października 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landesverwaltungsgericht Steiermark - Austria) – postępowanie wszczęte przez ZR, BS, AR/Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld, z udziałem: Finanzpolizei.

37

2020/C 77/52

Sprawa C-138/19: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 23 października 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landesverwaltungsgericht Steiermark - Austria) – postępowanie wszczęte przez DY/Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld, z udziałem: Finanzpolizei

37

2020/C 77/53

Sprawa C-139/19: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 23 października 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landesverwaltungsgericht Steiermark - Austria) – postępowanie wszczęte przez DY

38

2020/C 77/54

SprawaC-154/19: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 7 października 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Eparchiako Dikastirio Larnakas - Cypr) – Kypriaki Kentriki Archi/GA

38

2020/C 77/55

Sprawa C-227/19: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 23 października 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landesverwaltungsgericht Steiermark - Austria) – postępowanie wszczęte przez DX/Bürgermeister der Stadt Graz, z udziałem: Finanzpolizei

38

2020/C 77/56

Sprawa C-334/19: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 18 października 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Stuttgart - Niemcy) – Eurowings GmbH/GD, HE, IF

39

2020/C 77/57

Sprawa C-672/19: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 24 października 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil du Contentieux des Étrangers - Belgia) – X/État belge

39

 

Sąd

2020/C 77/58

Sprawy połączone T-786/16 i T-224/18: Wyrok Sądu z dnia 30 stycznia 2020 r. – PV/Komisja (Służba publiczna – Urzędnicy – Mobbing – Szereg decyzji przyjętych przez Komisję, które są niekorzystne dla skarżącego – Wnioski o udzielenie wsparcia – Postępowanie dyscyplinarne – Wydalenie ze służby – Cofnięcie wydalenia ze służby – Nowe postępowanie dyscyplinarne – Ponowne wydalenie ze służby)

40

2020/C 77/59

Sprawa T-168/17: Wyrok Sądu z dnia 30 stycznia 2020 r. – CBA Spielapparate- und Restaurantbetrieb/Komisja (Dostęp do dokumentów – Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 – Dokumenty związane z postępowaniem administracyjnym dotyczącym domniemanej pomocy państwa przyznanej przez władze austriackie na rzecz posiadaczy koncesji na podstawie ustawy o grach losowych – Odmowa dostępu – Wyjątek dotyczący ochrony celów kontroli, dochodzenia i audytu – Nadrzędny interes publiczny – Obowiązek uzasadnienia – Zarzut niezgodności z prawem)

41

2020/C 77/60

Sprawa T-19/18: Wyrok Sądu z dnia 22 stycznia 2020 r. – Litwa/Komisja (EFRG i EFRROW – Wydatki wyłączone z finansowania – Wydatki poniesione przez Litwę – Korekty finansowe ryczałtowe i jednorazowe – Rozwój obszarów wiejskich – System kontroli wzajemnej zgodności – Kontrole administracyjne – Kontrola na miejscu – Jakość kontroli – Status wnioskodawcy – Sztucznie stworzone warunki – Racjonalność kosztów – Wydatki poniesione w ramach przedsięwzięć – Analiza ryzyka – Czynniki ryzyka – Tolerancja w zakresie kar nieprzewidziana w przepisach Unii – Zbyt łagodny system oceny i kar – Roczne dane statystyczne z kontroli)

42

2020/C 77/61

Sprawa T-292/18: Wyrok Sądu z dnia 30 stycznia 2020 r. – Portugalia/Komisja (EFRG i EFRROW – Wydatki wyłączone z finansowania – Wydatki poniesione przez Portugalię – Artykuły 32 i 33 rozporządzenia (WE) nr 1290/2005 – Artykuł 54 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 – Pojęcie „sądu krajowego”)

43

2020/C 77/62

Sprawa T-402/18: Wyrok Sądu z dnia 29 stycznia 2020 r. – Aquino i in./Parlament (Służba publiczna – Strajk tłumaczy ustnych – Przyjęte przez Parlament Europejski środki mające na celu wezwanie tłumaczy ustnych do podjęcia pracy – Brak podstawy prawnej – Odpowiedzialność – Krzywda)

43

2020/C 77/63

Sprawa T-598/18: Wyrok Sądu z dnia 30 stycznia 2020 r. – Grupo Textil Brownie/EUIPO – The Guide Association (BROWNIE) (Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego BROWNIE – Wcześniejsze słowne krajowe znaki towarowe BROWNIES, BROWNIE, Brownies i Brownie – Względna podstawa odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001] – Rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku towarowego – Artykuł 42 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 207/2009 [obecnie art. 47 ust. 2 i 3 rozporządzenia 2017/1001)

44

2020/C 77/64

Sprawa T-697/18: Wyrok Sądu z dnia 29 stycznia 2020 r. – Aldi/EUIPO – Titlbach (ALTISPORT) (Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Rejestracja międzynarodowa wskazująca Unię Europejską – Graficzny znak towarowy ALTISPORT – Wcześniejsze słowne znaki towarowe, międzynarodowy i unijny, ALDI – Względna podstawa odmowy rejestracji – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001 – Porównanie towarów i usług – Obowiązek uzasadnienia – Artykuł 94 rozporządzenia 2017/1001)

45

2020/C 77/65

Sprawa T-42/19: Wyrok Sądu z dnia 29 stycznia 2020 r. – Volkswagen/EUIPO (CROSS) (Znak towarowy Unii Europejskiej – Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego CROSS – Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji – Charakter opisowy – Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/1001 – Brak charakteru odróżniającego – Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2017/1001 – Równość traktowania – Obowiązek uzasadnienia – Artykuł 94 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001)

46

2020/C 77/66

Sprawa T-239/19: Wyrok Sądu z dnia 29 stycznia 2020 r. – Vinos de Arganza/EUIPO – Nordbrand Nordhausen (ENCANTO) (Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego ENCANTO – Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy BELCANTO – Względna podstawa odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001)

47

2020/C 77/67

Sprawa T-336/19: Wyrok Sądu z dnia 30 stycznia 2020 r. – BZ/Komisja (Służba publiczna – Personel kontraktowy – Zwolnienie z powodu oczywistej niezdolności do należytego wypełniania obowiązków – Proporcjonalność – Artykuł 84 WZIP – Odpowiedzialność)

47

2020/C 77/68

Sprawa T-559/19: Wyrok Sądu z dnia 30 stycznia 2020 r. – Julius Sämann/EUIPO – Maharishi Vedic University (Przedstawienie drzewa) (Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego przedstawiającego drzewo – Wcześniejsze graficzne, unijny i międzynarodowe, znaki towarowe przedstawiające „drzewo magiczne” – Względne podstawy odmowy rejestracji – Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd – Brak podobieństwa oznaczeń – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001 – Brak naruszenia renomy – Artykuł 8 ust. 5 rozporządzenia 2017/1001)

48

2020/C 77/69

Sprawa T-751/18: Postanowienie Sądu z dnia 22 stycznia 2020 r. – Daimler/Komisja (Skarga o stwierdzenie nieważności – Cofnięcie poświadczonych oszczędności CO2 – System ekoinnowacji – Rozporządzenie (WE) nr 443/2009 – Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 725/2011 – Akt niepodlegający zaskarżeniu – Akt przygotowawczy – Niedopuszczalność)

49

2020/C 77/70

Sprawa T-125/19: Postanowienie Sądu z dnia 21 stycznia 2020 r. – Clem & Jo Optique/EUIPO – C&A (C&J) (Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Wycofanie sprzeciwu – Umorzenie postępowania)

50

2020/C 77/71

Sprawa T-128/19: Postanowienie Sądu z dnia 16 stycznia 2020 r. – Hemp Foods Australia/EUIPO EUIPO – Cabrejos (Sativa) (Skarga o stwierdzenie nieważności – Znak towarowy Unii Europejskiej – Rejestracja międzynarodowa wskazująca Unię Europejską – Brak wpisu zmiany właściciela w międzynarodowym rejestrze – Brak legitymacji procesowej – Niedopuszczalność)

50

2020/C 77/72

Sprawa T-161/19: Postanowienie Sądu z dnia 21 stycznia 2020 r. – Deutsche Telekom/Parlament i Rada (Skarga o stwierdzenie nieważności – Wewnętrzny rynek łączności elektronicznej – Ceny detaliczne fakturowane konsumentom za regulowane usługi łączności wewnątrzunijne – Rozporządzenie (UE) nr 2018/1971 – Akt ustawodawczy – Brak indywidualnego oddziaływania – Niedopuszczalność)

51

2020/C 77/73

Sprawa T-162/19: Postanowienie Sądu z dnia 21 stycznia 2020 r. – Telefónica i Telefónica de España/Parlament i Rada (Skarga o stwierdzenie nieważności – Wewnętrzny rynek łączności elektronicznej – Ceny detaliczne fakturowane konsumentom za regulowane usługi łączności wewnątrzunijne – Rozporządzenie (UE) nr 2018/1971 – Akt ustawodawczy – Brak indywidualnego oddziaływania – Niedopuszczalność)

52

2020/C 77/74

Sprawa T-671/19: Skarga wniesiona w dniu 1 października 2019 r. – Qualcomm/Komisja

53

2020/C 77/75

Sprawa T-870/19: Skarga wniesiona w dniu 20 grudnia 2019 r. – Worldwide Spirits Supply/EUIPO – Melfinco (CLEOPATRA QUEEN)

54

2020/C 77/76

Sprawa T-3/20: Skarga wniesiona w dniu 3 stycznia 2020 r. – Forbo Financial Services/EUIPO – Windmöller (Canoleum)

55

2020/C 77/77

Sprawa T-8/20: Skarga wniesiona w dniu 8 stycznia 2020 r. – Republika Czeska/Komisja

56

2020/C 77/78

Sprawa T-32/20: Skarga wniesiona w dniu 14 stycznia 2020 r. – Buxadé Villalba i in./Parlament

56

2020/C 77/79

Sprawa T-34/20: Skarga wniesiona w dniu 20 stycznia 2020 r. – Datenlotsen Informationssysteme/Komisja

58

2020/C 77/80

Sprawa T-38/20: Skarga wniesiona w dniu 23 stycznia 2020 r. – Lotto24/EUIPO (LOTTO24)

59

2020/C 77/81

Sprawa T-41/20: Skarga wniesiona w dniu 24 stycznia 2020 r. – Di Bernardo/Komisja

60

2020/C 77/82

Sprawa T-45/20: Skarga wniesiona w dniu 27 stycznia 2020 r. – KRBL/EUIPO – P.K. Overseas (INDIA SALAM Pure Basmati Rice)

60

2020/C 77/83

Sprawa T-35/18: Postanowienie Sądu z dnia 22 stycznia 2020 r. – La Marchesiana/EUIPO – Marchesi 1824 (MARCHESI)

61

2020/C 77/84

Sprawa T-139/18: Postanowienie Sądu z dnia 15 stycznia 2020 r. – Avio/Komisja

62

2020/C 77/85

Sprawa T-606/19: Postanowienie Sądu z dnia 21 stycznia 2020 r. – Bartolomé Alvarado i Grupo Preciados Place/EUIPO – Alpargatas (ALPARGATUS PASOS ARTESANALES)

62


PL

 

Top