EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:054:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 54, 17 lutego 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 54

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 63
17 lutego 2020


Spis treści

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

2020/C 54/01

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

1


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał Sprawiedliwości

2020/C 54/02

Sprawa C-332/18 P: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 11 grudnia 2019 r. – Mytilinaios Anonymos Etairia – Omilos Epicheiriseon, dawniej Alouminion tis Ellados VEAE/Komisja Europejska, Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) (Odwołanie – Pomoc państwa – Produkcja aluminium – Preferencyjna taryfa opłat za dostarczanie energii elektrycznej przyznana w drodze umowy – Decyzja uznająca pomoc za zgodną z rynkiem wewnętrznym – Rozwiązanie umowy – Zawieszenie skutków rozwiązania umowy przez sąd w postępowaniu w przedmiocie środków tymczasowych – Decyzja uznająca pomoc za bezprawnie przyznaną)

2

2020/C 54/03

Sprawa C-376/18: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 12 grudnia 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Najvyšší súd Slovenskej republiky – Słowacja) – Slovenské elektrárne a.s./Úrad pre vybrané hospodárske subjekty, dawniej Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty (Odesłanie prejudycjalne – Dopuszczalność – Wspólne zasady rynku wewnętrznego energii elektrycznej – Dyrektywa 2009/72/WE – Zakres stosowania – Artykuł 3 – Cele – Zasada niedyskryminacji – Opłata specjalna od dochodów podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w sektorach regulowanych – Sektor energii elektrycznej)

3

2020/C 54/04

Sprawa C-380/18: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 12 grudnia 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Raad van State – Niderlandy) – Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid/E.P. (Odesłanie prejudycjalne – Kontrole graniczne, azyl i imigracja – Rozporządzenie (UE) 2016/399 – Unijny kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) – Artykuł 6 – Warunki wjazdu obywateli państw trzecich – Pojęcie „zagrożenia dla porządku publicznego” – Decyzja nakazująca powrót wobec nielegalnie przebywającego obywatela państwa trzeciego)

3

2020/C 54/05

Sprawy połączone C-381/18 i C-382/18: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 12 grudnia 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Raad van State – Niderlandy) – G.S. (C-381/18), V.G. (C-382/18)/Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Odesłanie prejudycjalne – Kontrole graniczne, azyl i imigracja – Polityka imigracyjna – Dyrektywa 2003/86/WE – Prawo do łączenia rodzin – Wymagania dotyczące wykonania prawa do łączenia rodziny – Pojęcie „względów porządku publicznego” – Odrzucenie wniosku o zezwolenie na wjazd i pobyt członka rodziny – Wycofanie dokumentu pobytowego członka rodziny lub odmowa przedłużenia jego ważności)

4

2020/C 54/06

Sprawa C-433/18: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 12 grudnia 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Korkein oikeus - Finlandia) – ML/Aktiva Finants OÜ (Odesłanie prejudycjalne – Rozporządzenie (WE) nr 44/2001 – Jurysdykcja i uznawanie orzeczeń sądowych oraz ich wykonywanie w sprawach cywilnych i handlowych – Wymóg zagwarantowania postępowania kontradyktoryjnego i skutecznego środka odwoławczego – Orzeczenie sądu krajowego stwierdzające wykonalność wyroku wydanego przez sąd innego państwa członkowskiego – Postępowanie w przedmiocie przyjęcia krajowego środka zaskarżenia do rozpoznania)

5

2020/C 54/07

Sprawa C-435/18: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 12 grudnia 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberster Gerichtshof - Austria) – Otis GmbH, Schindler Liegenschaftsverwaltung GmbH, Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH, Kone AG,Thyssenkrupp Aufzüge GmbH/Land Oberösterreich i in. (Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 101 TFUE – Naprawienie szkód spowodowanych przez kartel – Prawo do odszkodowania dla osób, które nie działają jako dostawcy lub nabywcy na rynku, którego dotyczy kartel – Szkoda poniesiona przez podmiot publiczny, który udzielił pożyczek preferencyjnych w celu nabycia towarów objętych kartelem)

6

2020/C 54/08

Sprawa C-450/18: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 12 grudnia 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de lo Social no 3 de Gerona – Hiszpania) – WA/Instituto Nacional de la Seguridad Social (Odesłanie prejudycjalne – Polityka społeczna – Dyrektywa 79/7/EWG – Równość traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zabezpieczenia społecznego – Artykuł 4 ust. 1 i 2 – Artykuł 7 ust. 1 – Obliczanie wysokości świadczeń – Dyrektywa 2006/54/WE – Równość traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy – Przepisy prawa krajowego przewidujące prawo do dodatku emerytalnego lub rentowego w przypadku kobiet mających przynajmniej dwoje dzieci biologicznych lub przysposobionych i otrzymujących rentę składkową z tytułu całkowitej niezdolności do pracy – Nieprzyznanie tego prawa mężczyznom znajdującym się w identycznej sytuacji – Sytuacja porównywalna – Dyskryminacja bezpośrednia ze względu na płeć – Odstępstwa – Brak)

7

2020/C 54/09

Sprawa C-519/18: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 12 grudnia 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Węgry) – TB/Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Odesłanie prejudycjalne – Polityka imigracyjna – Prawo do łączenia rodzin – Dyrektywa 2003/86/WE – Artykuł 10 ust. 2 – Przepis fakultatywny – Wymagania dotyczące wykonania prawa do łączenia rodziny – Członek rodziny uchodźcy niewymieniony w art. 4 – Pojęcie „osoby pozostającej na utrzymaniu”)

7

2020/C 54/10

Sprawa C-708/18: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 11 grudnia 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunalul București - Rumunia) – TK/Asociația de Proprietari bloc M5A-ScaraA (Odesłanie prejudycjalne – Ochrona osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych – Karta praw podstawowych Unii Europejskiej – Artykuły 7 i 8 – Dyrektywa 95/46/WE – Artykuł 6 ust. 1 lit. c) i art. 7 lit. f) – Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych – Ustawodawstwo krajowe zezwalające na monitoring wideo w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób, mienia i przedmiotów wartościowych oraz realizacji uzasadnionych interesów bez zgody osoby, której dane dotyczą – Instalacja systemu monitoringu wideo w częściach wspólnych budynku mieszkalnego)

8

2020/C 54/11

Sprawa C-783/18: Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 12 grudnia 2019 r. – Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej/Wajos GmbH (Odwołanie – Znak towarowy Unii Europejskiej – Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 – Artykuł 7 ust. 1 lit. b) – Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji – Znaki towarowe pozbawione charakteru odróżniającego – Trójwymiarowe znaki towarowe tworzone przez kształt samego towaru – Kryteria oceny charakteru odróżniającego – Obowiązek uzasadnienia – Kształt pojemnika – Amfora)

9

2020/C 54/12

Sprawa C-87/19: Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 11 grudnia 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas - Litwa) – TV Play Baltic AS/Lietuvos radijo ir televizijos komisija (Odesłanie prejudycjalne – Sieci i usługi łączności elektronicznej – Dyrektywa 2002/21/WE (dyrektywa ramowa) – Artykuł 2 lit. m) – Udostępnianie sieci łączności elektronicznej – Pojęcie – Dyrektywa 2002/22/WE (dyrektywa o usłudze powszechnej) – Artykuł 31 ust. 1 – Obowiązek transmitowania określonych kanałów radiowych lub telewizyjnych – Operator oferujący pakiet kanałów drogą satelitarną – Uzasadnione obowiązki rozpowszechniania – Warunki – Artykuł 56 TFUE – Proporcjonalność)

10

2020/C 54/13

Sprawa C-143/19 P: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 12 grudnia 2019 r. – Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH/Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) (Odwołanie – Znak towarowy Unii Europejskiej – Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 – Artykuły 15 i 66 – Rzeczywiste używanie unijnego znaku wspólnego – Znak odnoszący się do systemu zbiórki i odzysku odpadów opakowaniowych – Umieszczanie na opakowaniach towarów, dla których znak towarowy jest zarejestrowany)

11

2020/C 54/14

Sprawy połączone C-566/19 PPU i C-626/19 PPU: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 12 grudnia 2019 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Cour d’appel, Rechtbank Amsterdam - Niderlandy, Luksemburg) – Wykonanie europejskich nakazów aresztowania wydanych przeciwko JR (C-566/19 PPU), YC (C-626/19 PPU) (Odesłanie prejudycjalne – Pilny tryb prejudycjalny – Współpraca policyjna i wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych – Europejski nakaz aresztowania – Decyzja ramowa 2002/584/WSiSW – Artykuł 6 ust. 1 – Pojęcie „wydającego nakaz organu sądowego” – Kryteria – Europejski nakaz aresztowania wydany przez prokuraturę państwa członkowskiego w celu przeprowadzenia postępowania karnego)

11

2020/C 54/15

Sprawa C-625/19 PPU: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 12 grudnia 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank Amsterdam - Niderlandy) – Wykonanie europejskiego nakazu aresztowania wydanego przeciwko XD (Odesłanie prejudycjalne – Pilny tryb prejudycjalny – Współpraca policyjna i wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych – Europejski nakaz aresztowania – Decyzja ramowa 2002/584/WSiSW – Artykuł 6 ust. 1 – Pojęcie „wydającego nakaz organu sądowego” – Kryteria – Europejski nakaz aresztowania wydany przez prokuraturę państwa członkowskiego w celu przeprowadzenia postępowania karnego)

12

2020/C 54/16

Sprawa C-627/19 PPU: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 12 grudnia 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank Amsterdam - Niderlandy) – Wykonanie europejskiego nakazu aresztowania wydanego przeciwko ZB (Odesłanie prejudycjalne – Pilny tryb prejudycjalny – Współpraca policyjna i wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych – Europejski nakaz aresztowania – Decyzja ramowa 2002/584/WSiSW – Artykuł 6 ust. 1 – Pojęcie „wydającego nakaz organu sądowego” – Kryteria – Europejski nakaz aresztowania wydany przez prokuraturę państwa członkowskiego w celu wykonania kary)

13

2020/C 54/17

Sprawa C-725/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Judecătoria Sector 2 București (Rumunia) w dniu 1 października 2019 r. – IO/Impuls Leasing România IFN SA

14

2020/C 54/18

Sprawa C-734/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunalul București (Rumunia) w dniu 4 października 2019 r. – ITH Comercial Timișoara SRL/Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București – Administrația Sector 1 a Finanțelor Publice

14

2020/C 54/19

Sprawa C-748/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Okręgowy w Warszawie (Polska) w dniu 15 października 2019 r. – Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim przeciwko WB

17

2020/C 54/20

Sprawa C-749/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Okręgowy w Warszawie (Polska) w dniu 15 października 2019 r. – Prokuratura Rejonowa Warszawa-Żoliborz w Warszawie przeciwko XA, YZ

18

2020/C 54/21

Sprawa C-750/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Okręgowy w Warszawie (Polska) w dniu 15 października 2019 r. – Prokuratura Rejonowa Warszawa - Wola w Warszawie przeciwko DT

19

2020/C 54/22

Sprawa C-751/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Okręgowy w Warszawie (Polska) w dniu 15 października 2019 r. – Prokuratura Rejonowa w Pruszkowie przeciwko ZY

20

2020/C 54/23

Sprawa C-752/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Okręgowy w Warszawie (Polska) w dniu 15 października 2019 r. – Prokuratura Rejonowa Warszawa - Ursynów w Warszawie przeciwko AX

22

2020/C 54/24

Sprawa C-753/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Okręgowy w Warszawie (Polska) w dniu 15 października 2019 r. – Prokuratura Rejonowa Warszawa - Wola w Warszawie przeciwko BV

23

2020/C 54/25

Sprawa C-754/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Okręgowy w Warszawie (Polska) w dniu 15 października 2019 r. – Prokuratura Rejonowa Warszawa - Wola w Warszawie przeciwko CU

24

2020/C 54/26

Sprawa C-763/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Apelacyjny w Krakowie (Polska) w dniu 18 października 2019 r. – D.S. przeciwko S.P., A.P., D.K., Sz. w K.

25

2020/C 54/27

Sprawa C-764/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Apelacyjny w Krakowie (Polska) w dniu 18 października 2019 r. – C. S.A. przeciwko Syndykowi masy upadłości I.T. w upadłości likwidacyjnej

26

2020/C 54/28

Sprawa C-765/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Apelacyjny w Krakowie (Polska) w dniu 18 października 2019 r. – M.Ś., I.Ś. przeciwko R.B.P. Spółka Akcyjna

27

2020/C 54/29

Sprawa C-790/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curtea de Apel Brașov (Rumunia) w dniu 24 października 2019 r. – postępowanie karne przeciwko LG, MH

28

2020/C 54/30

Sprawa C-811/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Înalta Curte de Casație și Justiție (Rumunia) w dniu 4 listopada 2019 r. – postępowanie karne przeciwko FQ, GP, HO, IN, JM

28

2020/C 54/31

Sprawa C-822/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curtea de Apel Alba Iulia (Rumunia) w dniu 5 listopada 2019 r. – Flavourstream SRL/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov, Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală a Vămilor - Direcția Regională Vamală Brașov - Biroul Vamal de Interior Sibiu

29

2020/C 54/32

Sprawa C-834/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Vicenza (Włochy) w dniu 15 listopada 2019 r. – AV/Ministero della Giustizia, Republika Włoska

30

2020/C 54/33

Sprawa C-837/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) (Portugalia) w dniu 19 listopada 2019 r. – Super Bock Bebidas S.A/Autoridade Tributária e Aduaneira

31

2020/C 54/34

Sprawa C-843/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hiszpania) w dniu 20 listopada 2019 r. – Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)/BT

32

2020/C 54/35

Sprawa C-846/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez tribunal d'arrondissement (Luksemburg) w dniu 21 listopada 219 r. – EQ/Administration de l'Enregistrement, des Domaines et de la TVA

32

2020/C 54/36

Sprawa C-861/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de lo Social no 26 de Barcelona (Hiszpania) w dniu 26 listopada 2019 r. – LJ/INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social)

33

2020/C 54/37

Sprawa C-865/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez tribunal d’instance de Rennes (Francja) w dniu 27 listopada 2019 r. – Caisse de Crédit Mutuel Le Mans Pontlieue/OG

34

2020/C 54/38

Sprawa C-870/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Corte suprema di cassazione (Włochy) w dniu 26 listopada 2019 r. – Prefettura Ufficio territoriale del governo di Firenze/MI

35

2020/C 54/39

Sprawa C-871/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Corte suprema di cassazione (Włochy) w dniu 26 listopada 2019 r. – Prefettura Ufficio territoriale del governo di Firenze/TB

35

2020/C 54/40

Sprawa C-876/19 P: Odwołanie od wyroku Sądu (piąta izba) wydanego w dniu 20 września 2019 r. w sprawie T-636/17, PlasticsEurope/ECHA, wniesione w dniu 29 listopada 2019 r. przez PlasticsEurope

36

2020/C 54/41

Sprawa C-879/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Najwyższy (Polska) w dniu 2 grudnia 2019 r. – FORMAT Urządzenia i Montaże Przemysłowe przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddziałowi w Warszawie

37

2020/C 54/42

Sprawa C-884/19 P: Odwołanie od wyroku Sądu (piąta izba) wydanego w dniu 24 września 2019 r. w sprawie T-586/14 RENV, Xinyi PV Products (Anhui) Holdings/Komisja, wniesione w dniu 3 grudnia 2019 r. przez Komisję Europejską

38

2020/C 54/43

Sprawa C-890/19 P: Odwołanie od wyroku Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 24 września 2019 r. w sprawie T-121/15, Fortischem/Komisja, wniesione w dniu 4 grudnia 2019 r. przez Fortischem a.s.

39

2020/C 54/44

Sprawa C-895/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (Polska) w dniu 4 grudni a 2019 r. – A. przeciwko Dyrektorowi Krajowej Informacji Skarbowej

40

2020/C 54/45

Sprawa C-898/19 P: Odwołanie od wyroku Sądu (siódma izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 24 września 2019 r. w sprawach połączonych T-755/15 i T-759/15, Luxembourg i Fiat Chrysler Finance Europe/Komisja, wniesione w dniu 4 grudnia 2019 r. przez Irlandię

41

2020/C 54/46

Sprawa C-899/19 P: Odwołanie od wyroku Sądu (druga izba) wydanego w dniu 24 września 2019 r. w sprawie T-391/17, Rumunia/Komisja, wniesionego w dniu 4 grudnia 2019 r. przez Rumunię

42

2020/C 54/47

Sprawa C-900/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d’État (Francja) w dniu 6 grudnia 2019 r. – One Voice, Ligue pour la protection des oiseaux/Ministre de la Transition écologique et solidaire

43

2020/C 54/48

Sprawa C-904/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Polska) w dniu 10 grudnia 2019 r. – E. Sp. z o.o przeciwko K.S.

43

2020/C 54/49

Sprawa C-913/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Rejonowy w Białymstoku (Polska) w dniu 13 grudnia 2019 r. – CNP spółka z o.o. przeciwko Gefion Insurance A/S

45

 

Sąd

2020/C 54/50

Sprawa T-21/18: Wyrok Sądu z dnia 17 grudnia 2019 r. – Polska/Komisja (EFRG i EFRROW – Wydatki wyłączone z finansowania – Sektor owoców i warzyw – Pomoc dla grup producentów – Wydatki poniesione przez Polskę – Braki w kontrolach kluczowych i wtórnych – Kontrola planów dochodzenia do uznania i kryteriów uznania – Kontrole dotyczące wniosków o przyznanie pomocy – Kwalifikowalność grup producentów – Spójność handlowa – Konieczność i kwalifikowalność inwestycji – Zasadność wydatków – Uchybienia systemowe – Ryzyko dla EFRG – Działania naprawcze – Korekty ryczałtowe wynoszące 25 %)

46

2020/C 54/51

Sprawa T-22/18: Wyrok Sądu z dnia 19 grudnia 2019 r. – Bułgaria/Komisja (EFRG i EFRROW – Wydatki wyłączone z finansowania – Wydatki poniesione przez Bułgarię – Rozwój obszarów wiejskich – Jakość kontroli na miejscu – Kontrola kryteriów dopuszczalności i wyboru – Korekty finansowe – Kontrole ex post – Metoda stosowana w celu obliczenia korekt finansowych – Powtórzenie – Środki zaradcze – Procedura rozliczania zgodności – Pewność prawa – Zasada należytego zarządzania finansami – Proporcjonalność)

47

2020/C 54/52

Sprawa T-100/18: Wyrok Sądu z dnia 19 grudnia 2019 r. – Wehrheim/EBC (Służba Publiczna – Personel EBC – Wynagrodzenie – Dodatek zagraniczny – Anulowanie – Odpowiedzialność – Szkoda i krzywda – Zawinione działanie administracji)

47

2020/C 54/53

Sprawa T-295/18: Wyrok Sądu z dnia 19 grudnia 2019 r. – Grecja/Komisja (EFRG i EFRROW – Wydatki wyłączone z finansowania – Wydatki dokonane przez Grecję – Rozwój obszarów wiejskich – Pomoc bezpośrednia niezwiązana z wielkością produkcji – Kontrole kluczowe – Ryczałtowe korekty finansowe)

48

2020/C 54/54

Sprawa T-383/18: Wyrok Sądu z dnia 19 grudnia 2019 r. – Sta*Ware EDV Beratung/EUIPO – Accelerate IT Consulting (businessNavi) (Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku – Graficzny unijny znak towarowy businessNavi – Rzeczywiste używanie znaku towarowego – Częściowe wygaśnięcie prawa do znaku – Artykuł 51 ust. 1 lit. a) i art. 51 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 58 ust. 1 lit. a) i art. 51 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2017/1001)

49

2020/C 54/55

Sprawa T-504/18: Wyrok Sądu z dnia 19 grudnia 2019 r. – XG/Komisja (Personel prywatnej spółki świadczącej usługi informatyczne w ramach instytucji – Odmowa udzielenia dostępu do pomieszczeń Komisji – Właściwość organu wydającego akt)

50

2020/C 54/56

Sprawa T-317/19 R: Postanowienie prezesa Sądu z dnia 7 listopada 2019 r. – AMVAC Netherlands/Komisja (Środek tymczasowy – Środki ochrony roślin – Rozporządzenie (WE) nr 1107/2009 – Substancja czynna etoprofos – Warunki zatwierdzenia dla wprowadzenia do obrotu substancji – Wniosek o zawieszenie wykonania – Brak pilnego charakteru)

50

2020/C 54/57

Sprawa T-715/19: Skarga wniesiona w dniu 21 października 2019 r. – Wagenknecht/Rada Europejska

51

2020/C 54/58

Sprawa T-804/19: Skarga wniesiona w dniu 20 listopada 2019 r. – HC/Komisja

52

2020/C 54/59

Sprawa T-823/19: Skarga wniesiona w dniu 4 grudnia 2019 r. – JMS Sports/EUIPO – Inter-Vion (Spiralne gumki do włosów)

53

2020/C 54/60

Sprawa T-829/19: Skarga wniesiona w dniu 4 grudnia 2019 r. – Palírna U Zeleného stromu/EUIPO – Bacardi (BLEND 42 VODKA)

54

2020/C 54/61

Sprawa T-830/19: Skarga wniesiona w dniu 4 grudnia 2019 r. – Palírna U Zeleného stromu/EUIPO – Bacardi (BLEND 42 VODKA)

55

2020/C 54/62

Sprawa T-831/19: Skarga wniesiona w dniu 4 grudnia 2019 r. – Palírna U Zeleného stromu/EUIPO – Bacardi (BLEND 42 FIRST CZECH BLENDED VODKA)

56

2020/C 54/63

Sprawa T-849/19: Skarga wniesiona w dniu 16 grudnia 2019 r. – Leonardo/Frontex

57

2020/C 54/64

Sprawa T-853/19: Skarga wniesiona w dniu 17 grudnia 2019 r. – Tehrani/EUIPO – Blue Genes (Earnest Sewn)

59

2020/C 54/65

Sprawa T-854/19: Skarga wniesiona w dniu 17 grudnia 2019 r. – Franz Schröder/EUIPO – RDS Design (MONTANA)

60

2020/C 54/66

Sprawa T-855/19: Skarga wniesiona w dniu 17 grudnia 2019 r. – Franz Schröder/EUIPO – RDS Design (MONTANA)

61

2020/C 54/67

Sprawa T-856/19: Skarga wniesiona w dniu 17 grudnia 2019 r. – Franz Schröder/EUIPO – RDS Design (MONTANA)

62

2020/C 54/68

Sprawa T-859/19: Skarga wniesiona w dniu 9 grudnia 2019r. – Alkemie Group/EUIPO – Mann & Schröder (ALKEMIE)

63

2020/C 54/69

Sprawa T-860/19: Skarga wniesiona w dniu 9. grudnia 2019 r. – Alkemie Group/EUIPO – Mann & Schröder (ALKEMIE)

63


PL

 

Top