EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:045:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 45, 10 lutego 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 45

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 63
10 lutego 2020


Spis treści

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

2020/C 45/01

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

1

2020/C 45/02

Decyzja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów znajdujących się w posiadaniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku z jego działalnością administracyjną

2


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał Sprawiedliwości

2020/C 45/03

Sprawa C-211/17: Postanowienie Trybunału (pierwsza izba) z dnia 24 października 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curtea de Apel Bacău - Rumunia) – SC Topaz Development SRL/Constantin Juncu, Raisa Juncu (Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Ochrona konsumentów – Dyrektywa 93/13/EWG – Nieuczciwe warunki w umowach konsumenckich – Umowa przedwstępna sprzedaży sporządzona przez dewelopera i poświadczona notarialnie – Artykuł 3 ust. 2 i art. 4 ust. 1 – Dowód uzgodnienia warunków umowy – Domniemanie – Podpisanie umowy przez konsumenta – Artykuł 3 ust. 3 – Punkt 1 lit. d)-f) i i) załącznika – Wyraźna klauzula rozwiązująca – Klauzula kary umownej – Nieuczciwy charakter – Artykuły 6 i 7 – Możliwość zmiany przez sąd krajowy warunku, co do którego stwierdzono, że posiada nieuczciwy charakter)

8

2020/C 45/04

Sprawy połączone C-540/17 i C-541/17: Postanowienie Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 13 listopada 2019 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Bundesverwaltungsgericht – Niemcy) – Bundesrepublik Deutschland/Adel Hamed (C-540/17), Amar Omar (C-541/17) (Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości – Wspólne procedury udzielania i cofania ochrony międzynarodowej – Dyrektywa 2013/32/UE – Artykuł 33 ust. 2 lit. a) – Odrzucenie przez organy państwa członkowskiego wniosku o udzielenie azylu jako niedopuszczalnego ze względu na uprzednie udzielenie statusu uchodźcy w innym państwie członkowskim – Artykuł 4 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej – Rzeczywiste i udowodnione niebezpieczeństwo bycia poddanym nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu – Warunki życia beneficjentów statusu uchodźcy w tym innym państwie członkowskim)

9

2020/C 45/05

Sprawy połączone C-439/18 i C-472/18: Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia 15 października 2019 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Tribunal Superior de Justicia de Galicia – Hiszpania) – OH (C-439/18), ER (C-472/18)/Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) (Odesłanie prejudycjalne – Polityka społeczna – Dyrektywa 97/81/WE – Porozumienie ramowe w sprawie pracy w niepełnym wymiarze godzin – Klauzula 4 – Pracownicy płci męskiej i pracownicy płci żeńskiej – Zasada równości szans i równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy – Dyrektywa 2006/54/WE – Artykuł 14 ust. 1 – Pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy w ramach cykliczno-wertykalnego rozkładu – Uznanie stażu pracy – Metoda obliczenia premii trzyletnich za wysługę lat – Wyłączenie nieprzepracowanych okresów)

10

2020/C 45/06

Sprawa C-552/18: Postanowienie Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 20 listopada 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato - Włochy) – Indaco Service Soc. coop., działająca w imieniu własnym i w charakterze przedstawiciela Coop. sociale il Melograno/Ufficio Territoriale del Governo Taranto (Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 99 regulaminu postepowania przed Trybunałem – Zamówienia publiczne – Dyrektywa 2014/24/UE – Artykuł 57 ust. 4 lit. c) i g) – Udzielanie zamówień publicznych na usługi – Fakultatywne podstawy wykluczenia – Poważne wykroczenie zawodowe – Podważenie uczciwości podmiotu gospodarczego – Wcześniejsza umowa – Wykonanie – Uchybienia – Rozwiązanie – Sądowy środek zaskarżenia – Dokonanie przez instytucję zamawiającą oceny niewywiązania się z umowy – Uniemożliwienie do czasu zakończenia postępowania sądowego)

10

2020/C 45/07

Sprawa C-756/18: Postanowienie Trybunału (ósma izba) z dnia 24 października 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal d'instance d'Aulnay-Sous-Bois - Francja) – LC, MD/easyJet Airline Co. Ltd (Odesłanie prejudycjalne – Regulamin postępowania przed Trybunałem – Artykuł 99 – Transport lotniczy – Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 – Duże opóźnienie lotu – Prawo pasażerów do odszkodowania – Dowód stawienia się pasażera na odprawę – Rezerwacja potwierdzona przez przewoźnika lotniczego)

11

2020/C 45/08

Sprawa C-292/19: Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 24 września 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság - Węgry) – PORR Építési Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Wspólny system podatku od wartości dodanej (VAT) – Podstawa opodatkowania – Obniżenie – Dyrektywa 2006/112/WE – Artykuł 90 – Zasada neutralności podatkowej – Wierzytelność, która po przeprowadzeniu postępowania upadłościowego stała się nieściągalna)

12

2020/C 45/09

Sprawa C-486/19: Postanowienie Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 19 listopada 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Korkein oikeus – Finlandia) – postępowanie karne przeciwko A, B (Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Pomoc państwa – Podatek akcyzowy od słodyczy, lodów i napojów bezalkoholowych – Zwolnienie podobnych towarów mogące stanowić pomoc państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE – Możliwość nałożenia sankcji karnej w przypadku uchybienia zobowiązaniom związanym z tym podatkiem)

13

2020/C 45/10

Sprawa C-713/19 P: Odwołanie od wyroku Sądu (czwarta izba) wydanego w dniu 12 lipca 2019 r. w sprawie T-772/17 Café del Mar i in./EUIPO – Guiral Broto (C del M), wniesione w dniu 24 września 2019 r. przez Ramóna Guirala Brota

13

2020/C 45/11

Sprawa C-714/19 P: Odwołanie od wyroku Sądu (czwarta izba) wydanego w dniu 12 lipca 2019 r. w sprawie T-773/17 Café del Mar i in./EUIPO – Guiral Broto (Café del Mar), wniesione w dniu 24 września 2019 r. przez Ramóna Guirala Brota

14

2020/C 45/12

Sprawa C-715/19 P: Odwołanie od wyroku Sądu (czwarta izba) wydanego w dniu 12 lipca 2019 r. w sprawie T-774/17 Café del Mar i in./EUIPO – Guiral Broto (C del M), wniesione w dniu 24 września 2019 r. przez Ramóna Guirala Brota

14

2020/C 45/13

Sprawa C-759/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Gera (Niemcy) w dniu 16 października 2019 r. – PG/Volkswagen AG

15

2020/C 45/14

Sprawa C-786/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Köln (Niemcy) w dniu 23 października 2019 r. – The North of England P & I Association Ltd., występująca jednocześnie jako następca prawny Marine Shipping Mutual Insurance Company/Bundeszentralamt für Steuern

16

2020/C 45/15

Sprawa C-793/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesverwaltungsgericht (Niemcy) w dniu 29 października 2019 r. – Republika Federalna Niemiec/SpaceNet AG

16

2020/C 45/16

Sprawa C-794/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesverwaltungsgericht (Niemcy) w dniu 29 października 2019 r. – Republika Federalna Niemiec/Telekom Deutschland GmbH

18

2020/C 45/17

Sprawa C-802/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof (Niemcy) w dniu 31 października 2019 r. – Firma Z/Finanzamt Y

20

2020/C 45/18

Sprawa C-804/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landesgericht Salzburg (Austria) w dniu 31 października 2019 r. – BU/Markt24 GmbH

21

2020/C 45/19

Sprawa C-808/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Gera (Niemcy) w dniu 4 listopada 2019 r. – DS/Volkswagen AG

22

2020/C 45/20

Sprawa C-809/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Gera (Niemcy) w dniu 4 listopada 2019 r. – ER/Volkswagen AG

23

2020/C 45/21

Sprawa C-816/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Hamburg (Niemcy) w dniu 5 listopada 2019 r. – QF/Germanwings GmbH

24

2020/C 45/22

Sprawa C-827/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Audiencia Provincial de Pontevedra (Hiszpania) w dniu 13 listopada 2019 r. – D.A.T.A. i in./Ryanair D.A.C.

25

2020/C 45/23

Sprawa C-841/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de lo Social no41 de Madrid (Hiszpania) w dniu 20 listopada 2019 r. – JL/Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)

25

2020/C 45/24

Sprawa C-842/19: Skarga wniesiona w dniu 19 listopada 2019 r. – Komisja Europejska przeciwko Królestwu Belgii

26

2020/C 45/25

Sprawa C-872/19 P: Odwołanie od wyroku Sądu (czwarta izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 20 września 2019 r. w sprawie T-65/18, Wenezuela/Rada, wniesione w dniu 28 listopada 2019 r. przez Boliwariańską Republikę Wenezueli

27

2020/C 45/26

Sprawa C-874/19 P: Odwołanie od postanowienia Sądu (ósma izba) wydanego w dniu 10 października 2019 r. w sprawie T-599/18, Aeris Invest/SRB, wniesione w dniu 28 listopada 2019 r. przez Aeris Invest Sàrl

28

2020/C 45/27

Sprawa C-883/19 P: Odwołanie od wyroku Sądu (druga izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 24 września 2019 r. w sprawie T-105/17, HSBC Holdings plc i in./Komisja, wniesione w dniu 3 grudnia 2019 r. przez HSBC Holdings plc, HSBC Bank plc, HSBC France

29

2020/C 45/28

Sprawa C-885/19 P: Odwołanie od wyroku Sądu (siódma izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 24 września 2019 r. w sprawie T-755/15 i T-759/15, Fiat Chrysler Finance Europe/Komisja, wniesione w dniu 4 grudnia 2019 r. przez Fiat Chrysler Finance Europe

30

2020/C 45/29

Sprawa C-888/19 P: Odwołanie od wyroku Sądu (piąta izba) wydanego w dniu 24 września 2019 r. w sprawie T-586/14 RENV, Xinyi PV Products (Anhui) Holdings/Komisja, wniesione w dniu 4 grudnia 2019 r. przez GMB Glasmanufaktur Brandenburg GmbH

31

2020/C 45/30

Sprawa C-891/19 P: Odwołanie od wyroku Sądu (siódma izba) wydanego w dniu 24 września 2019 r. w sprawie T-500/17, Hubei Xinyegang Special Tube/Komisja, wniesione w dniu 4 grudnia 2019 r. przez Komisję Europejską

32

2020/C 45/31

Sprawa C-897/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Vrhovni sud (Chorwacja) w dniu 5 grudnia 2019 r. – Federacja Rosyjska

33

2020/C 45/32

Sprawa C-735/18: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 21 sierpnia 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Justice de paix du troisième canton de Charleroi - Belgia) – IZ/Ryanair DAC.

34

2020/C 45/33

Sprawa C-281/19: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 18 listopada 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal administratif de Paris - Francja) – XS/Recteur de l'académie de Paris

34

2020/C 45/34

Sprawa C-395/19: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 26 listopada 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal d’instance de Nice - Francja) – VT, WU/easyJet Airline Co. Ltd.

34

 

Sąd

2020/C 45/35

Sprawa T-749/19: Skarga wniesiona w dniu 1 listopada 2019 r. – John Wood Group i in./Komisja

35

2020/C 45/36

Sprawa T-762/19: Skarga wniesiona w dniu 8 listopada 2019 r. – Rio Tinto European Holdings i in./Komisja

36

2020/C 45/37

Sprawa T-763/19: Skarga wniesiona w dniu 8 listopada 2019 r. – Ultra Electronics Holdings i in./Komisja

38

2020/C 45/38

Sprawa T-764/19: Skarga wniesiona w dniu 8 listopada 2019 r. – Keller Holdings/Komisja

40

2020/C 45/39

Sprawa T-765/19: Skarga wniesiona w dniu 8 listopada 2019 r. – Genus Investments/Komisja

41

2020/C 45/40

Sprawa T-766/19: Skarga wniesiona w dniu 8 listopada 2019 r. – Just Eat Holding/Komisja

43

2020/C 45/41

Sprawa T-767/19: Skarga wniesiona w dniu 8 listopada 2019 r. – Markit Group/Komisja

45

2020/C 45/42

Sprawa T-768/19: Skarga wniesiona w dniu 8 listopada 2019 r. – Elementis/Komisja

46

2020/C 45/43

Sprawa T-769/19: Skarga wniesiona w dniu 8 listopada 2019 r. – Informa i in./Komisja

48

2020/C 45/44

Sprawa T-770/19: Skarga wniesiona w dniu 8 listopada 2019 r. – Merlin UK Finco 1 i in./Komisja

50

2020/C 45/45

Sprawa T-771/19: Skarga wniesiona w dniu 11 listopada 2019 r. – Experian Finance 2012/Komisja

51

2020/C 45/46

Sprawa T-772/19: Skarga wniesiona w dniu 11 listopada 2019 r. – William Grant & Sons i William Grant & Sons Investments/Komisja

53

2020/C 45/47

Sprawa T-773/19: Skarga wniesiona w dniu 11 listopada 2019 r. – BAE Systems/Komisja

54

2020/C 45/48

Sprawa T-774/19: Skarga wniesiona w dniu 12 listopada 2019 r. – FA Sub 3/Komisja

55

2020/C 45/49

Sprawa T-775/19: Skarga wniesiona w dniu 12 listopada 2019 r. – Sheldon i Kingfisher International/Komisja

57

2020/C 45/50

Sprawa T-776/19: Skarga wniesiona w dniu 12 listopada 2019 r. – JIB Overseas/Komisja

59

2020/C 45/51

Sprawa T-778/19: Skarga wniesiona w dniu 12 listopada 2019 r. – RDI Reit/Komisja

60

2020/C 45/52

Sprawa T-779/19: Skarga wniesiona w dniu12 listopada 2019 r. – Ashtead Financing/Komisja

62

2020/C 45/53

Sprawa T-780/19: Skarga wniesiona w dniu 12 listopada 2019 r. – Smith & Nephew USD i Smith & Nephew USD One/Komisja

64

2020/C 45/54

Sprawa T-781/19: Skarga wniesiona w dniu 12 listopada 2019 r. – Rigid Plastic Containers Finance i RPC Pisces Holdings/Komisja

65

2020/C 45/55

Sprawa T-782/19: Skarga wniesiona w dniu 8 listopada 2019 r. – St Schrader Holding Company UK/Komisja

67

2020/C 45/56

Sprawa T-783/19: Skarga wniesiona w dniu 12 listopada 2019 r. – Royal Mail Investments/Komisja

69

2020/C 45/57

Sprawa T-784/19: Skarga wniesiona w dniu 12 listopada 2019 r. – William Hill i William Hill Organization/Komisja

70

2020/C 45/58

Sprawa T-785/19: Skarga wniesiona w dniu 13 listopada 2019 r. – Anglo American International/Komisja

72

2020/C 45/59

Sprawa T-786/19: Skarga wniesiona w dniu 13 listopada 2019 r. – Simfer Jersey/Komisja

73

2020/C 45/60

Sprawa T-787/19: Skarga wniesiona w dniu 13 listopada 2019 r. – The Sage Group i in./Komisja

75

2020/C 45/61

Sprawa T-789/19: Skarga wniesiona w dniu 14 listopada 2019 r. – Moerenhout i in./Komisja

76

2020/C 45/62

Sprawa T-798/19: Skarga wniesiona w dniu 18 listopada 2019 r. – Bennahmias/Parlament

77

2020/C 45/63

Sprawa T-799/19: Skarga wniesiona w dniu 18 listopada 2019 r. – Bennahmias/Parlament

78

2020/C 45/64

Sprawa T-800/19: Skarga wniesiona w dniu 20 listopada 2019 r. – Austria Tabak/EUIPO – Mignot & De Block (AIR)

79

2020/C 45/65

Sprawa T-802/19: Skarga wniesiona w dniu 19 listopada 2019 r. – Kisscolor Living/EUIPO – Teoxane (KISS COLOR)

79

2020/C 45/66

Sprawa T-803/19: Skarga wniesiona w dniu 19 listopada 2019 r. – etc-gaming i Casino-Equipment/Komisja

80

2020/C 45/67

Sprawa T-810/19: Skarga wniesiona w dniu 25 listopada 2019 r. – Victoria’s Secret Stores Brand Management przeciwko EUIPO – Yiwu Dearbody Cosmetics (BODYSECRETS)

81

2020/C 45/68

Sprawa T-820/19: Skarga wniesiona w dniu 3 grudnia 2019 r. – Totalizator Sportowy/EUIPO – Lottoland Holdings (LOTTOLAND)

82

2020/C 45/69

Sprawa T-825/19: Skarga wniesiona w dniu 4 grudnia 2019 r. – Tazzetti/Komisja

83

2020/C 45/70

Sprawa T-826/19: Skarga wniesiona w dniu 4 grudnia 2019 r. – Tazzzetti/Komisja

85

2020/C 45/71

Sprawa T-833/19: Skarga wniesiona w dniu 6 grudnia 2019 r. – Grammer/EUIPO (Przedstawienie figury geometrycznej)

85

2020/C 45/72

Sprawa T-834/19: Skarga wniesiona w dniu 5 grudnia 2019 r. – e*Message Wireless Information Services/EUIPO – Apple (e*message)

86

2020/C 45/73

Sprawa T-836/19: Skarga wniesiona w dniu 10 grudnia 2019 r. – Première Vision przeciwko EUIPO – Vente-Privee.com (PV)

87

2020/C 45/74

Sprawa T-838/19: Skarga wniesiona w dniu 10 grudnia 2019 r. – Koopman International/EUIPO – Tinnus Enterprises i Mystic Products Import & Export (Instalacje do dystrybucji płynów)

88

2020/C 45/75

Sprawa T-839/19: Skarga wniesiona w dniu 10 grudnia 2019 r. – Koopman International/EUIPO – Tinnus Enterprises i Mystic Products Import & Export (Instalacje do dystrybucji płynów)

89

2020/C 45/76

Sprawa T-840/19: Skarga wniesiona w dniu 10 grudnia 2019 r. – Koopman International/EUIPO – Tinnus Enterprises i Mystic Products Import & Export (Instalacje do dystrybucji płynów)

90

2020/C 45/77

Sprawa T-841/19: Skarga wniesiona w dniu 10 grudnia 2019 r. – Koopman International/EUIPO – Tinnus Enterprises i Mystic Products Import & Export (Instalacje do dystrybucji płynów)

91

2020/C 45/78

Sprawa T-842/19: Skarga wniesiona w dniu 10 grudnia 2019 r. – Koopman International/EUIPO – Tinnus Enterprises i Mystic Products Import & Export (Instalacje do dystrybucji płynów)

92

2020/C 45/79

Sprawa T-843/19: Skarga wniesiona w dniu 12 grudnia 2019 r. – Correia/EKES

93

2020/C 45/80

Sprawa T-844/19: Skarga wniesiona w dniu 12 grudnia 2019 r. – Apologistics/EUIPO – Peikert (discount-apotheke.de)

94

2020/C 45/81

Sprawa T-847/19: Skarga wniesiona w dniu 13 grudnia 2019 r. – X-cen-tek/EUIPO – Altenloh, Brinck & Co. (PAX)

95

2020/C 45/82

Sprawa T-858/19: Skarga wniesiona w dniu 18 grudnia 2019 r. – easyCosmetic Swiss/EUIPO – U.W.I. Unternehmensberatungs- und Wirtschaftsinformations (easycosmetic)

96


PL

 

Top