EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:010:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 10, 13 stycznia 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 10

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 63
13 stycznia 2020


Spis treśći

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

2020/C 10/01

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

1


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał Sprawiedliwości

2020/C 10/02

Sprawa C-585/17: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 14 listopada 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgerichtshof - Austria) – postępowania wszczęte przez Finanzamt Linz, Finanzamt Kirchdorf Perg Steyr (Odesłanie prejudycjalne – Pomoc państwa – Zmiana zatwierdzonego systemu pomocy – Artykuł 108 ust. 3 TFUE – Obowiązek zgłoszenia – Zakaz wprowadzenia w życie bez zgody Komisji Europejskiej – Rozporządzenie (UE) nr 651/2014 – Wyłączenie – Artykuł 58 ust. 1 – Czasowy zakres stosowania rozporządzenia – Artykuł 44 ust. 3 – Zakres – Uregulowanie krajowe przewidujące formułę kalkulacyjną w odniesieniu do częściowego zwrotu podatku energetycznego)

2

2020/C 10/03

Sprawa C-641/17: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 13 listopada 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht München - Niemcy) – College Pension Plan of British Columbia/Finanzamt München Abteilung III (Odesłanie prejudycjalne – Swobodny przepływ kapitału – Opodatkowanie funduszy emerytalnych – Odmienne traktowanie funduszy emerytalnych będących rezydentami i funduszy emerytalnych niebędących rezydentami – Uregulowanie państwa członkowskiego zezwalające funduszom emerytalnym będącym rezydentami na obniżenie dochodu podlegającego opodatkowaniu poprzez odliczenie rezerw na wypłatę emerytur oraz na zaliczenie podatku pobranego od dywidend na poczet podatku dochodowego od osób prawnych – Porównywalność sytuacji – Względy uzasadniające)

3

2020/C 10/04

Sprawa C-687/17 P: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 7 listopada 2019 r. – Aanbestedingskalender BV, Negometrix BV, CTM Solution BV, Stillpoint Applications BV, Huisinga Beheer BV/Komisja Europejska, Królestwo Niderlandów, Republika Słowacji (Odwołanie – Pomoc państwa – Pomoc przyznana przez władze niderlandzkie na stworzenie i wprowadzenie platformy TenderNed do udzielania zamówień publicznych drogą elektroniczną – Decyzja stwierdzająca, że środek nie stanowi pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE)

4

2020/C 10/05

Sprawa C-2/18: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 13 listopada 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas - Litwa) – Lietuvos Respublikos Seimo narių grupė (Odesłanie prejudycjalne – Wspólna polityka rolna – Wspólna organizacja rynków – Mleko i przetwory mleczne – Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013 – Artykuł 148 ust. 4 – Umowa dostawy mleka surowego – Swobodne negocjowanie ceny – Zwalczanie niedozwolonych praktyk handlowych – Zakaz płacenia różnych cen producentom mleka surowego należącym do grupy utworzonej według sprzedawanej ilości dziennej oraz zakaz obniżania cen bez uzasadnienia)

4

2020/C 10/06

Sprawa C-68/18: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 7 listopada 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curtea de Apel București SC - Rumunia) – SC Petrotel-Lukoil SA/Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor (Odesłanie prejudycjalne – Opodatkowanie produktów energetycznych i energii elektrycznej – Dyrektywa 2003/96/WE – Artykuł 21 ust. 3 – Brak zdarzenia powodującego powstanie zobowiązania podatkowego – Zużycie produktów energetycznych na terenie zakładu produkującego takie produkty – Artykuł 2 ust. 3 – Obowiązek uzyskania klasyfikacji produktów energetycznych dla celów podatku akcyzowego – Stawka opodatkowania mająca zastosowanie do tych produktów – Zasada proporcjonalności)

5

2020/C 10/07

Sprawy połączone od C-80/18 do C-83/18: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 7 listopada 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Supremo – Hiszpania) – Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA) (C-80/18), Endesa Generación SA (C-82/18)/Administración General del Estado, Iberdrola Generación Nuclear SAU (C-80/18 i C-82/18) i Endesa Generación SA (C-81/18), Iberdrola Generación Nuclear SAU (C-83/18)/Administración General del Estado (C-81/18 i C-83/18) (Odesłanie prejudycjalne – Zasada „zanieczyszczający płaci” – Wspólne zasady rynku wewnętrznego energii elektrycznej – Dyrektywa 2009/72/WE – Artykuł 3 ust. 1 i 2 – Zasada niedyskryminacji – Finansowanie deficytu taryfowego – Podatki, którym podlegają tylko przedsiębiorstwa wykorzystujące energię jądrową do wytwarzania energii elektrycznej)

6

2020/C 10/08

Sprawy połączone od C-105/18 do C-113/18: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 7 listopada 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Supremo – Hiszpania) – Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA) (C-105/18), Energía de Galicia (Engasa) SA (C-106/18), Duerocanto SL (C-107/18), Corporación Acciona Hidráulica (Acciona) SLU (C-108/18), Associació de Productors i Usuaris d’Energia Elèctrica (C-109/18), José Manuel Burgos Pérez, María del Amor Guinea Bueno (C-110/18), Endesa Generación SA (C-111/18), Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) (C-112/18), Parc del Segre SA, Electra Irache SL, Genhidro Generación Hidroeléctrica SL, Hicenor SL, Hidroeléctrica Carrascosa SL, Hidroeléctrica del Carrión SL, Hidroeléctrica del Pisuerga SL, Hidroeléctrica Santa Marta SL, Hyanor SL, Promotora del Rec dels Quatre Pobles SA (C-113/18)/Administración General del Estado (Odesłanie prejudycjalne – Zasada „zanieczyszczający płaci” – Dyrektywa 2000/60/WE – Artykuł 9 ust. 1 – Zwrot kosztów usług wodnych – Wspólne zasady rynku wewnętrznego energii elektrycznej – Dyrektywa 2009/72/WE – Artykuł 3 ust. 1 – Zasada niedyskryminacji – Artykuł 107 ust. 1 TFUE – Pomoc państwa – Opłata za korzystanie z wód śródlądowych w celu wytwarzania energii elektrycznej – Podatek nałożony wyłącznie na wytwórców energii hydroelektrycznej działających w miejscach położonych w dorzeczach znajdujących się na terytorium więcej niż jednej wspólnoty autonomicznej)

7

2020/C 10/09

Sprawa C-233/18: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 12 listopada 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Arbeidshof te Brussel – Belgia) Zubair Haqbin/Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers (Odesłanie prejudycjalne – Wnioskodawcy ubiegający się o ochronę międzynarodową – Dyrektywa 2013/33/UE – Artykuł 20 ust. 4 i 5 – Poważne naruszenie reguł obowiązujących w ośrodkach dla cudzoziemców lub szczególnie agresywne zachowanie – Zakres prawa państw członkowskich do określenia mających zastosowanie sankcji – Małoletni pozbawiony opieki – Ograniczenie lub cofnięcie świadczeń materialnych w ramach przyjmowania)

8

2020/C 10/10

Sprawa C-255/18: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 14 listopada 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Włochy) – State Street Bank International GmbH/Banca d'Italia (Odesłanie prejudycjalne – Dyrektywa 2014/59/UE – Restrukturyzacja i uporządkowana likwidacja instytucji kredytowych – Krajowy mechanizm finansowania – Organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji – Fundusz krajowy – Artykuły 103 i 104 – Obowiązek składkowy – Składki ex ante i składki nadzwyczajne ex post – Obliczanie – Opóźnienia w transponowaniu dyrektywy – Rozporządzenie delegowane (UE) 2015/63 – Artykuły 12 i 14 – Pojęcie „zmiany statusu” – Wpływ na obowiązek składkowy)

9

2020/C 10/11

Sprawa C-261/18: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 12 listopada 2019 r. – Komisja Europejska/Irlandia (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego – Wyrok Trybunału stwierdzający uchybienie – Niewykonanie – Dyrektywa 85/337/EWG – Zezwolenie na budowę i budowa parku wiatrowego – Przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko naturalne – Brak uprzedniej oceny oddziaływania na środowisko – Obowiązek legalizacji – Artykuł 260 ust. 2 TFUE – Żądanie nałożenia okresowej kary pieniężnej i ryczałtu)

10

2020/C 10/12

Sprawa C-280/18: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 7 listopada 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Symvoulio tis Epikrateias – Grecja) – Alain Flausch i in./Ypourgos Perivallontos kai Energeias i in. (Odesłanie prejudycjalne – Środowisko naturalne – Ocena skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia na środowisko naturalne – Udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji i dostęp do wymiaru sprawiedliwości – Początek biegu terminów do wniesienia skargi)

11

2020/C 10/13

Sprawa C-346/18 P: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 7 listopada 2019 r. – Rose Vision, SL/Komisja Europejska (Odwołanie – Projekty finansowane przez Unię Europejską w dziedzinie badań – Siódmy program ramowy w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007 – 2013) – Umowy o udzielenie dotacji dotyczące projektów FIRST, FutureNEM, sISI, 4NEM i SFERA – Audyty stwierdzające nieprawidłowości we wdrażaniu niektórych projektów – Decyzje Komisji Europejskiej zawieszające wypłatę kwot należnych w ramach innych projektów – Skargi o stwierdzenie odpowiedzialności odszkodowawczej i o stwierdzenie nieważności)

11

2020/C 10/14

Sprawy połączone od C-349/18 do C-351/18: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 7 listopada 2019 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Vredegerecht te Antwerpen – Belgia) – Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)/Mbutuku Kanyeba (C-349/18), Larissa Nijs (C-350/18), Jean-Louis Anita Dedroog (C-351/18) (Odesłanie prejudycjalne – Transport kolejowy – Prawa i obowiązki pasażerów – Rozporządzenie (WE) nr 1371/2007 – Artykuł 3 pkt 8 – Umowa przewozu – Pojęcie – Pasażer bez biletu w momencie wsiadania do pociągu – Nieuczciwe warunki w umowach konsumenckich – Dyrektywa 93/13/EWG – Artykuł 1 ust. 2 i art. 6 ust. 1 – Ogólne warunki przewozu przedsiębiorstwa kolejowego – Bezwzględnie obowiązujące przepisy ustawowe lub wykonawcze – Warunek dotyczący kary umownej – Zakres uprawnień sądu krajowego)

12

2020/C 10/15

Sprawa C-363/18: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 12 listopada 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d’État - Francja) – Vignoble Psagot Ltd/Ministre de l’Économie et des Finances (Odesłanie prejudycjalne – Rozporządzenie (UE) nr 1169/2011 – Przekazywanie konsumentom informacji na temat żywności – Obowiązkowe oznaczenie kraju lub miejsca pochodzenia środka spożywczego, w przypadku gdy zaniechanie tego mogłoby wprowadzać konsumentów w błąd – Obowiązek umieszczania na środkach spożywczych pochodzących z terytoriów okupowanych przez Państwo Izrael oznaczenia ich terytorium pochodzenia, wraz z informacją o takim właśnie pochodzeniu w przypadku, gdy pochodzą one z osiedla izraelskiego znajdującego się na tym terytorium)

13

2020/C 10/16

Sprawy połączone C-419/18 i C-483/18: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 7 listopada 2019 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie i przez Sąd Okręgowy w Opolu, II Wydział Cywilny Odwoławczy - Polska) – Profi Credit Polska S.A./Bogumiła Włostowska i in. (C-419/18), Profi Credit Polska S.A./OH (C-483/18) (Odesłanie prejudycjalne – Ochrona konsumentów – Dyrektywa 93/13/EWG – Artykuł 3 ust. 1 – Artykuł 6 ust. 1 – Artykuł 7 ust. 1 – Dyrektywa 2008/48/WE – Artykuł 10 ust. 2 – Umowy o kredyt konsumencki – Legalność zabezpieczenia wierzytelności wynikającej z umowy za pomocą weksla własnego in blanco – Żądanie zapłaty długu wekslowego – Zakres kognicji sądu)

14

2020/C 10/17

Sprawa C-445/18: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 14 listopada 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez College van Beroep Voor het Bedrijfsleven - Niderlandy) – Vaselife International BV, Chrysal International BV/College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Odesłanie prejudycjalne – Rozporządzenie (WE) nr 1107/2009 – Wprowadzanie do obrotu środków ochrony roślin – Handel równoległy – Zmiana okresu ważności pozwolenia na handel równoległy – Identyczność środka ochrony roślin i środka referencyjnego – Warunki)

15

2020/C 10/18

Sprawa C-484/18: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 14 listopada 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation - Francja) – Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse (Spedidam), PG, GF/Institut national de l’audiovisuel (Odesłanie prejudycjalne – Prawo autorskie i prawa pokrewne – Dyrektywa 2001/29/WE – Prawa wyłączne artystów wykonawców – Artykuł 2 lit. b) – Prawo do zwielokrotniania – Artykuł 3 ust. 2 lit. a) – Publiczne udostępnianie – Zezwolenie – Domniemanie – Krajowy system zwalniający instytucję publiczną odpowiedzialną za zachowanie i promowanie krajowego dziedzictwa audiowizualnego z obowiązku uzyskania pisemnej zgody artysty wykonawcy na wykorzystanie zapisów archiwalnych zawierających utrwalenia przedstawień tego artysty wykonawcy)

16

2020/C 10/19

Sprawa C-528/18 P: Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 13 listopada 2019 r. – Outsource Professional Services Ltd/Flatworld Solutions Pvt. Ltd; Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) (Odwołanie – Znak towarowy Unii Europejskiej – Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 – Bezwzględne podstawy unieważnienia – Artykuł 52 ust. 1 lit. b) – Zła wiara w chwili dokonania zgłoszenia znaku towarowego)

16

2020/C 10/20

Sprawa C-555/18: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 7 listopada 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sofiyski rayonen sad - Bułgaria) – K.H.K./B.A.C., E.E.K. (Odesłanie prejudycjalne – Współpraca sądowa w sprawach cywilnych – Rozporządzenie (UE) nr 655/2014 – Europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym – Artykuł 5 lit. a) – Procedura uzyskania nakazu zabezpieczenia – Artykuł 4 pkt 8-10 – Pojęcia „orzeczenia”, „ugody sądowej” i „dokumentu urzędowego” – Krajowy nakaz zapłaty, od którego przysługuje sprzeciw – Artykuł 18 ust. 1 – Termin – Artykuł 45 – Wyjątkowe okoliczności – Pojęcie)

17

2020/C 10/21

Sprawa C-599/18 P: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 14 listopada 2019 r. – Silec Cable, General Cable Corp./Komisja Europejska (Odwołanie – Konkurencja – Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki – Europejski rynek podziemnych i podmorskich kabli elektrycznych – Podział rynku w ramach projektów – Dowód naruszenia – Domniemanie niewinności – Przeinaczenie dowodów – Otwarte zdystansowanie się – Subiektywne postrzeganie przez pozostałych uczestników kartelu – Naruszenie popełnione przez kilka przedsiębiorstw stanowiących jeden i ten sam podmiot gospodarczy – Waga naruszenia popełnionego przez jedno z tych przedsiębiorstw – Ustalenie – „Marginalny” lub „przeciętny” uczestnik kartelu – Ustalenie – Zasada równego traktowania)

18

2020/C 10/22

Sprawa C-319/18 P: Postanowienie Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 25 czerwca 2019 r. – Fred Olsen, SA/Naviera Armas, SA, Komisja Europejska (Odwołanie – Pomoc państwa – Artykuł 181 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Wyłączne prawo użytkowania infrastruktury portowej w Puerto de Las Nieves (Hiszpania) przyznane przedsiębiorstwu świadczącemu usługi w zakresie przewozów morskich – Decyzja stwierdzająca brak pomocy państwa, wydana po przeprowadzeniu wstępnego postępowania wyjaśniającego – Korzyść przyznana z zasobów państwowych – Kryterium inwestora prywatnego działającego w warunkach gospodarki rynkowej)

18

2020/C 10/23

SprawaC-322/18: Postanowienie Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 20 czerwca 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Włochy) – Schiaffini Travel SpA/Comune di Latina (Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 – Usługi publiczne w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego – Artykuł 5 – Udzielanie zamówień prowadzących do zawarcia umów o świadczenie usług publicznych – Artykuł 5 ust. 2 – Bezpośrednie udzielenie zamówienia – Pojęcie „podmiotu wewnętrznego” – Artykuł 8 ust. 2 – Przepisy przejściowe)

19

2020/C 10/24

Sprawa C-424/18: Postanowienie Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 20 czerwca 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto – Włochy) – Italy Emergenza Cooperativa Sociale, Associazione Volontaria di Pubblica Assistenza „Croce Verde”/Ulss 5 Polesana Rovigo, Regione del Veneto (Odesłanie prejudycjalne – Udzielanie zamówień publicznych na dostawy, roboty budowlane lub usługi – Dyrektywa 2014/24/UE – Artykuł 10 lit. h) – Wyłączenia szczególne dotyczące zamówień na usługi – Usługi transportu sanitarnego pacjentów – Pojęcie)

20

2020/C 10/25

Sprawa C-475/18: Postanowienie Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 20 czerwca 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato - Włochy) – SATI - Società Autocooperative Trasporti Italiani SpA/Azienda di Trasporti Molisana – SpA (ATM) (Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 – Usługi publiczne w zakresie transportu pasażerskiego – Artykuł 5 – Bezpośrednie udzielanie zamówień na świadczenie usług publicznych – Zakaz na mocy prawa krajowego – Artykuł 8 ust. 2 – System przejściowy)

20

2020/C 10/26

Sprawa C-285/19 P: Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba) wydanego w dniu 31 stycznia 2019 r. w sprawie T-427/18, André Geske/Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, wniesione w dniu 5 kwietnia 2019 r. przez Andrégo Geske

21

2020/C 10/27

Sprawa C-408/19 P: Odwołanie od postanowienia Sądu (trzecia izba) wydanego w dniu 22 marca 2019 r. w sprawie T-657/18, Hochmann Marketing GmbH/Rada Unii Europejskiej, wniesione w dniu 24 maja 2019 r.

21

2020/C 10/28

Sprawa C-409/19 P: Odwołanie od wyroku Sądu (trzecia izba) wydanego w dniu 22 marca 2019 r. w sprawie T-673/18, Hochmann Marketing GmbH/Komisja Europejska, wniesione w dniu 24 maja 2019 r. przez Hochmann Marketing GmbH

22

2020/C 10/29

Sprawa C-659/19 P: Odwołanie od wyroku Sądu (piąta izba) wydanego w dniu 20 czerwca 2019 r. w sprawie T-389/18, Klaus Nonnemacher/Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), wniesione w dniu 2 września 2019 r. przez Klausa Nonnemachera

22

2020/C 10/30

Sprawa C-660/19 P: Odwołanie od wyroku Sądu (piąta izba) wydanego w dniu 20 czerwca 2019 r. w sprawie T-390/18, Klaus Nonnemacher/Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), wniesione w dniu 2 września 2019 r. przez Klausa Nonnemachera

23

2020/C 10/31

Sprawa C-678/19 P: Odwołanie od wyroku Sądu wydanego w dniu 12 lipca 2019 r. w sprawie T-54/18, Fashion Energy/EUIPO – Retail Royalty, wniesione w dniu 12 września 2019 r. przez Retail Royalty Co.

23

2020/C 10/32

Sprawa C-732/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Ceuta (Hiszpania) w dniu 4 października 2019 r. – LL, MK/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

23

2020/C 10/33

Sprawa C-767/19: Skarga wniesiona w dniu 17 października 2019 r. – Komisja Europejska/Królestwo Belgii

24

2020/C 10/34

Sprawa C-814/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez the High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Divisional Court) (Zjednoczone Królestwo) w dniu 6 listopada 2019 r. – AC, TM, GM, MM przeciwko ABC Sl, XYZ Plc

25

2020/C 10/35

Sprawa C-833/19 P: Odwołanie od wyroku Sądu (pierwsza izba) wydanego w dniu 4 września 2019 r. w sprawie T-308/18, Hamas/Rada, wniesione w dniu 14 listopada 2019 r. przez Radę Unii Europejskiej

26

2020/C 10/36

SprawaC-476/18: Postanowienie prezesa dziewiątej izby Trybunału z dnia 24 czerwca 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Pesti Központi Kerületi Bíróság – Węgry) – PannonHitel Pénzügyi Zrt./WizzAir Hungary Légiközlekedési Kft.

27

2020/C 10/37

SprawaC-745/18: Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 21 czerwca 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Najwyższy - Polska) – JA/Skarb Państwa –Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Prezes Rady Ministrów, Minister Sprawiedliwości, Minister Finansów

27

2020/C 10/38

Sprawa C-829/18: Postanowienie prezesa Trybunału z dnia 25 czerwca 2019 r.– (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal de grande instance de Paris - France) – Crédit Logement SA/OE

28

 

Sąd

2020/C 10/39

Sprawa T-240/17: Wyrok Sądu z dnia 7 listopada 2019 r. – Campine i Campine Recycling/Komisja (Konkurencja – Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki – Rynek recyklingu akumulatorów samochodowych ołowiowo-kwasowych – Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 101 TFUE – Grzywny – Wartość kupna – Punkt 37 wytycznych w sprawie metody ustalania grzywien – Obowiązek uzasadnienia – Prawo do obrony – Dowód naruszenia – Pojęcie ciągłego lub powtarzającego się naruszenia – Czas trwania naruszenia – Przerwanie udziału w naruszeniu – Ograniczenie konkurencji ze względu na cel – Okoliczności łagodzące – Nieograniczone prawo orzekania)

29

2020/C 10/40

Sprawa T-276/17: Wyrok Sądu z dnia 12 lipca 2019 r. – Ogrodnik/EUIPO – Aviário Tropical (Tropical) (Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku towarowego – Graficzny unijny znak towarowy Tropical – Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy TROPICAL – Względna podstawa odmowy rezerwacji – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) oraz art. 53 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) oraz art. 60 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/1001] – Podobieństwo znaków – Współistnienie znaków towarowych)

30

2020/C 10/41

Sprawa T-241/18: Wyrok Sądu z dnia 21 listopada 2019 r. – Bruno/Komisja (Służba publiczna – Personel tymczasowy – Sposób funkcjonowania systemu emerytalno-rentowego – Odprawa – Płatności na rzecz krajowego lub prywatnego systemu emerytalno-rentowego po rozpoczęciu służby – Uprawnienia emerytalne nabyte wcześniej w ramach systemu krajowego – Artykuł 11 ust. 1 i art. 12 ust. 2 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego – Zarzut niezgodności z prawem – Równość traktowania)

31

2020/C 10/42

Sprawa T-431/18: Wyrok Sądu z dnia 7 listopada 2019 r. – WN/Parlament (Służba publiczna – Akredytowani asystenci parlamentarni – Przedterminowe rozwiązanie umowy – Utrata zaufania – Prawo do obrony – Postępowanie pojednawcze – Oczywisty błąd w ocenie – Dyskryminacja ze względu na płeć – Urlop macierzyński – Obowiązek staranności)

31

2020/C 10/43

Sprawa T-669/18: Wyrok Sądu z dnia 14 listopada 2019 r. – Neoperl/EUIPO (Przedstawienie czterech wypełnień w regularnym motywie pustych otworków) (Znak towarowy Unii Europejskiej – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego przedstawiającego cztery wypełnienia w regularnym motywie pustych otworków – Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji – Brak charakteru odróżniającego – Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001)

32

2020/C 10/44

Sprawa T-101/19: Wyrok Sądu z dnia 20 listopada 2019 r. – Rezon/EUIPO (imot.bg) (Znak towarowy Unii Europejskiej – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego imot.bg – Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji – Brak charakteru odróżniającego – Brak charakteru odróżniającego uzyskanego w następstwie używania – Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i art. 7 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2017/1001 – Obowiązek uzasadnienia – Artykuł 94 ust. 1 zdanie pierwsze rozporządzenia 2017/1001)

33

2020/C 10/45

Sprawa T-149/19: Wyrok Sądu z dnia 14 listopada 2019 r. – Société des produits Nestlé/EUIPO – Jumbo Africa (Przedstawienie postaci ludzkiej na tle tarczy) (Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego przedstawiającego postać ludzką na tle tarczy – Graficzny unijny znak towarowy przedstawiający postać ludzką – Względna podstawa odmowy rejestracji – Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001 – Kompetencje o charakterze reformatoryjnym)

33

2020/C 10/46

Sprawa T-702/19: Skarga wniesiona w dniu 11 października 2019 r. – Compass Overseas Holdings i in./Komisja

34

2020/C 10/47

Sprawa T-706/19: Skarga wniesiona w dniu 16 października 2019 r. – Micro Focus International i in./Komisja

35

2020/C 10/48

Sprawa T-708/19: Skarga wniesiona w dniu 17 października 2019 r. – Bujar/Komisja

36

2020/C 10/49

Sprawa T-710/19: Skarga wniesiona w dniu 17 października 2019 r. – Sthree and Sthree Overseas Holdings/Komisja

37

2020/C 10/50

Sprawa T-711/19: Skarga wniesiona w dniu 17 października 2019 r. – SSP Group i SSP Financing/Komisja

38

2020/C 10/51

Sprawa T-712/19: Skarga wniesiona w dniu 17 października 2019 r. – Hikma Pharmaceuticals i Hikma Pharmaceuticals International/Komisja

39

2020/C 10/52

Sprawa T-713/19: Skarga wniesiona w dniu 17 października 2019 r. – Cobham i Lockman Investments/Komisja

41

2020/C 10/53

Sprawa T-714/19: Skarga wniesiona w dniu 18 października 2019 r. – Smiths Group and Siti 1/Komisja

42

2020/C 10/54

Sprawa T-716/19: Skarga wniesiona w dniu 22 października 2019 r. – Interpipe Niko Tube i Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant/Komisja

43

2020/C 10/55

Sprawa T-717/19: Skarga wniesiona w dniu 24 października 2019 r. – Associated British Foods i in./Komisja

44

2020/C 10/56

Sprawa T-718/19: Skarga wniesiona w dniu 23 października 2019 r. – The Weir Group i in./Komisja

45

2020/C 10/57

Sprawa T-738/19: Skarga wniesiona w dniu 4 listopada 2019 r. – Clouds Sky/EUIPO – The Cloud Networks (Wi Fi Powered by The Cloud)

47

2020/C 10/58

Sprawa T-744/19: Skarga wniesiona w dniu 5 listopada 2019 r. – Methanol Holdings (Trinidad)/Komisja

48

2020/C 10/59

Sprawa T-788/19: Skarga wniesiona w dniu 14 listopada 2019 r. – Body Attack Sports Nutrition/EUIPO – Sakkari (Sakkattack)

48

2020/C 10/60

Sprawa T-790/19: Skarga wniesiona w dniu 13 listopada 2019 r. – Novolipetsk Steel/Komisja

49

2020/C 10/61

Sprawa T-792/19: Skarga wniesiona w dniu 11 listopada 2019 r. – Agepha Pharma/EUIPO – Apogepha Arzneimittel (AGEPHA)

50

2020/C 10/62

Sprawa T-793/19: Skarga wniesiona w dniu 15 listopada 2019 r. – Tirreno Power/Komisja

51

2020/C 10/63

Sprawa T-794/19: Skarga wniesiona w dniu 15 listopada 2019 r. – Set/Komisja

52

2020/C 10/64

Sprawa T-795/19: Skarga wniesiona w dniu 19 listopada 2019 r. – HB/Komisja

53

2020/C 10/65

Sprawa T-796/19: Skarga wniesiona w dniu 19 listopada 2019 r. – HB/Komisja

54

2020/C 10/66

Sprawa T-797/19: Skarga wniesiona w dniu 19 listopada 2019 r. – Anglo Austrian AAB Bank i Belegging-Maatschappij „Far-East”/EBC

56

2020/C 10/67

Sprawa T-173/17: Postanowienie Sądu z dnia 11 listopada 2019 r. – TestBioTech/Komisja

57

2020/C 10/68

Sprawa T-361/19: Postanowienie Sądu z dnia 5 listopada 2019 r. – CF/Parlament

57


PL

 

Top