EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:187:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 187, 3 czerwca 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 187

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 62
3 czerwca 2019


Spis treśći

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

2019/C 187/01

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

1


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

CDJ

2019/C 187/02

Sprawa C-377/16: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 26 marca 2019 r. — Królestwo Hiszpanii/Parlament Europejski (Skarga o stwierdzenie nieważności — System językowy — Procedura selekcyjna dotycząca członków personelu kontraktowego — Zaproszenie do składania kandydatur — Kierowcy — Grupa funkcyjna I — Znajomość języków — Ograniczenie wyboru języka 2 w ramach procedury selekcyjnej do języków angielskiego, francuskiego i niemieckiego — Język komunikacji — Rozporządzenie nr 1 — Regulamin pracowniczy urzędników — Warunki zatrudnienia innych pracowników — Dyskryminacja ze względu na język — Względy uzasadniające — Interes służby)

2

2019/C 187/03

Sprawa C-405/16 P: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 28 marca 2019 r. — Republika Federalna Niemiec/Komisja Europejska (Odwołanie — Pomoc państwa — Pomoc przyznana mocą niektórych przepisów zmienionej niemieckiej ustawy dotyczącej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (EEG z 2012 r.) — Pomoc na rzecz producentów energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych i ograniczona dopłata EEG dla odbiorców energochłonnych — Decyzja uznająca pomoc za częściowo niezgodną z rynkiem wewnętrznym — Pojęcie „pomocy państwa” — Korzyść — Zasoby państwowe — Publiczna kontrola zasobów — Środek zbliżony do podatku od zużycia energii elektrycznej)

3

2019/C 187/04

Sprawa C-620/16: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 27 marca 2019 r. — Komisja Europejska/Republika Federalna Niemiec (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Artykuł 258 TFUE — Decyzja 2014/699/UE — Zasada lojalnej współpracy — Artykuł 4 ust. 3 TUE — Dopuszczalność — Skutki zarzucanego państwu zachowania w dniu upływu terminu wyznaczonego w uzasadnionej opinii — Ciągłe skutki dla jedności i spójności działań międzynarodowych Unii Europejskiej — Wystarczający charakter środków przyjętych przez dane państwo członkowskie w celu zastosowania się do uzasadnionej opinii — Głosowanie przez Republikę Federalną Niemiec przeciwko stanowisku Unii określonemu w decyzji 2014/699/UE podczas 25. sesji Komisji Rewizyjnej Międzyrządowej Organizacji Międzynarodowych Przewozów Kolejami (OTIF) oraz sprzeciw wyrażony przez to państwo członkowskie wobec tego stanowiska i wobec określonych w tej decyzji zasad wykonywania prawa głosu)

3

2019/C 187/05

Sprawa C-621/16 P: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 26 marca 2019 r. — Komisja Europejska/Republika Włoska, Republika Litewska (Odwołanie — System językowy — Konkursy otwarte mające na celu nabór administratorów — Ogłoszenie o konkursie — Administratorzy (AD 5) — Administratorzy (AD 6) w dziedzinie ochrony danych — Znajomość języków — Ograniczenie wyboru drugiego języka konkursów do języków angielskiego, francuskiego i niemieckiego — Język komunikacji z Europejskim Urzędem Doboru Kadr (EPSO) — Rozporządzenie nr 1 — Regulamin pracowniczy urzędników — Dyskryminacja ze względu na język — Względy uzasadniające — Interes służby — Kontrola sądowa)

4

2019/C 187/06

Sprawa C-680/16 P: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 27 marca 2019 r. — Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel, Remedia d.o.o./Komisja Europejska (Odwołanie — Produkty lecznicze stosowane u ludzi — Dyrektywa 2001/83/WE — Artykuł 30 ust. 1 — Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi — Przekazanie sprawy do komitetu uzależnione od warunku, że nie została podjęta uprzednio decyzja krajowa — Substancja czynna estradiol — Decyzja Komisji Europejskiej nakazująca państwom członkowskim cofnięcie i zmianę krajowych pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych do użytku miejscowego zawierających 0,01% estradiolu w swej masie)

5

2019/C 187/07

Sprawy połączone C-70/17 i C-179/17: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 26 marca 2019 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Tribunal Supremo, Juzgado de Primera Instancia no 1 de Barcelona — Hiszpania) — Abanca Corporación Bancaria SA/Alberto García Salamanca Santos (C-70/17), Bankia SA/Alfonso Antonio Lau Mendoza, Verónica Yuliana Rodríguez Ramírez (C-179/17) (Odesłanie prejudycjalne — Ochrona konsumentów — Dyrektywa 93/13/EWG — Artykuły 6 i 7 — Nieuczciwe warunki w umowach konsumenckich — Zawarty w umowie warunek dotyczący natychmiastowej wymagalności kredytu hipotecznego — Stwierdzenie nieuczciwego charakteru części warunku — Uprawnienia sądu krajowego w przypadku warunku uznanego za „nieuczciwy” — Zastąpienie nieuczciwego warunku w umowie przepisem prawa krajowego\)

6

2019/C 187/08

Sprawa C-127/17: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 21 marca 2019 r. — Komisja Europejska/Rzeczpospolita Polska (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Transport — Dyrektywa 96/53/WE — Ruch międzynarodowy — Pojazdy odpowiadające określonym w tej dyrektywie maksymalnym wartościom obciążenia i wymiarów — Używanie takich pojazdów, zarejestrowanych lub znajdujących się już w ruchu w danym państwie członkowskim, na terytorium innego państwa członkowskiego — System specjalnych zezwoleń — Artykuły 3 i 7 — Akt o przystąpieniu z 2003 r. — Postanowienia przejściowe — Punkt 8 ust. 3 załącznika XII)

7

2019/C 187/09

Sprawa C-163/17: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 19 marca 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg — Niemcy) — Abubacarr Jawo/Bundesrepublik Deutschland (Odesłanie prejudycjalne — Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości — System dubliński — Rozporządzenie (UE) nr 604/2013 — Przekazanie osoby ubiegającej się o azyl do państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej — Pojęcie „ucieczki” — Zasady przedłużenia terminu na przekazanie — Artykuł 4 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej — Poważne ryzyko nieludzkiego lub poniżającego traktowania po zakończeniu procedury azylowej — Warunki życia beneficjentów ochrony międzynarodowej we wspomnianym państwie członkowskim)

7

2019/C 187/10

Sprawa C-236/17 P: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 27 marca 2019 r. — Canadian Solar Emea GmbH i in./Rada Unii Europejskiej, Komisja Europejska (Odwołanie — Dumping — Przywóz modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) pochodzących lub wysyłanych z Chin — Ostateczne cło antydumpingowe — Rozporządzenie (WE) nr 1225/2009 — Artykuł 3 ust. 7 — Artykuł 9 ust. 4 — Czasowy zakres stosowania rozporządzenia (UE) nr 1168/2012)

9

2019/C 187/11

C-237/17 P: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 27 marca 2019 r. — Canadian Solar Emea GmbH, Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc., Csi Cells Co. Ltd, Csi Solar Power (China), Inc./Rada Unii Europejskiej, Komisja Europejska (Odwołanie — Subwencje — Przywóz modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) pochodzących lub wysyłanych z Chin — Ostateczne cło wyrównawcze — Rozporządzenie (WE) nr 597/2009)

9

2019/C 187/12

Sprawy połączone C-266/17 i C-267/17: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 21 marca 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Düsseldorf, Niemcy) — Rhein-Sieg-Kreis (C-266/17), Rhenus Veniro GmbH & Co. KG (C-267/17)/Verkehrsbetrieb Hüttebräucker GmbH, BVR Busverkehr Rheinland GmbH (C-266/17), Kreis Heinsberg (C-267/17) (Odesłanie prejudycjalne — Transport — Usługi publiczne w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego — Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 — Artykuł 5 ust. 1 i 2 — Bezpośrednie udzielenie zamówienia — Umowy o świadczenie usług w zakresie autobusowego i tramwajowego pasażerskiego transportu publicznego — Warunki — Dyrektywa 2004/17/WE — Dyrektywa 2004/18/WE)

10

2019/C 187/13

Sprawy połączone C-297/17, C-318/17, C-319/17 i C-438/17: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 19 marca 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesverwaltungsgericht — Niemcy) — Bashar Ibrahim (C-297/17), Mahmud Ibrahim i in. (C-318/17), Nisreen Sharqawi, Yazan Fattayrji, Hosam Fattayrji (C-319/17)/ Bundesrepublik Deutschland, Bundesrepublik Deutschland/Taus Magamadov (C-438/17) (Odesłanie prejudycjalne — Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości — Wspólne procedury udzielania i cofania ochrony międzynarodowej — Dyrektywa 2013/32/UE — Artykuł 33 ust. 2 lit. a) — Odrzucenie przez organy państwa członkowskiego wniosku o udzielenie azylu jako niedopuszczalnego ze względu na uprzednie udzielenie ochrony uzupełniającej w innym państwie członkowskim — Artykuł 52 — Zakres stosowania ratione temporis tej dyrektywy — Artykuły 4 i 18 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej — Nieprawidłowości systemowe w zakresie procedury azylowej w owym innym państwie członkowskim — Systematyczne odrzucanie wniosków o udzielenie azylu — Rzeczywiste i udowodnione ryzyko bycia poddanym nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu — Warunki życia beneficjentów ochrony uzupełniającej w owym innym państwie)

11

2019/C 187/14

Sprawy połączone C-350/17 i C-351/17: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 21 marca 2019 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Consiglio di Stato — Włochy) — Mobit Soc.cons.arl/Regione Toscana (C-350/17), Autolinee Toscane SpA/Mobit Soc.cons.arl (C-351/17) (Odesłanie prejudycjalne — Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 — Usługi publiczne w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego — Artykuł 5 — Udzielanie zamówień prowadzących do zawarcia umów o świadczenie usług publicznych — Artykuł 5 ust. 2 — Bezpośrednie udzielenie zamówienia — Pojęcie „podmiotu wewnętrznego” — Organ sprawujący kontrolę analogiczną — Artykuł 8 ust. 2 — Przepisy przejściowe — Termin do bezpośredniego udzielenia zamówienia)

13

2019/C 187/15

Sprawa C-427/17: Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 28 marca 2019 r. — Komisja Europejska/Irlandia (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 91/271/EWG — Zbieranie i oczyszczanie ścieków komunalnych — Wyjątkowe okoliczności — Najlepsza wiedza techniczna, bez powodowania nadmiernych kosztów — Zasada proporcjonalności kosztów — Ciężar dowodu — Środki dowodowe)

14

2019/C 187/16

Sprawa C-443/17: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 21 marca 2019 r. [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Justice (Chancery Division) — Zjednoczone Królestwo] — Abraxis Bioscience LLC/Comptroller General of Patents (Odesłanie prejudycjalne — Produkt leczniczy stosowany u ludzi — Dodatkowe świadectwo ochronne dla produktów leczniczych — Rozporządzenie (WE) nr 469/2009 — Artykuł 3 lit. d) — Warunki przyznania — Uzyskanie pierwszego pozwolenia na dopuszczenie produktu do obrotu jako produktu leczniczego — Pozwolenie dotyczące produktu jako produktu leczniczego stanowiącego nową postać już znanego aktywnego składnika)

15

2019/C 187/17

Sprawa C-444/17: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 19 marca 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation — Francja) — Préfet des Pyrénées Orientales/ Abdelaziz Arib, Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier, Procureur général près la cour d’appel de Montpellier (Odesłanie prejudycjalne — Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości — Kontrola graniczna, azyl i imigracja — Rozporządzenie (UE) 2016/399 — Artykuł 32 — Tymczasowe przywrócenie przez państwo członkowskie kontroli na jego granicach wewnętrznych — Nielegalny wjazd obywatela państwa trzeciego — Zrównanie granic wewnętrznych z granicami zewnętrznymi — Dyrektywa 2008/115/WE — Zakres stosowania — Artykuł 2 ust. 2 lit. a)

15

2019/C 187/18

Sprawa C-465/17: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 21 marca 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Düsseldorf — Niemcy) — Falck Rettungsdienste GmbH, Falck A/S/Stadt Solingen (Odesłanie prejudycjalne — Udzielanie zamówień publicznych — Dyrektywa 2014/24/UE — Artykuł 10 lit. h) — Wyłączenia szczególne dotyczące zamówień na usługi — Usługi obrony cywilnej, ochrony ludności i zapobiegania niebezpieczeństwom — Organizacje lub stowarzyszenia o charakterze niekomercyjnym — Usługi transportu sanitarnego pacjentów — Kwalifikowany transport sanitarny)

16

2019/C 187/19

Sprawy połączone od C-487/17 do C-489/17: Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 28 marca 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Corte suprema di cassazione — Włochy) — postępowania karne przeciwko Alfonsowi Verlezzie i in. (Odesłanie prejudycjalne — Środowisko naturalne — Dyrektywa 2008/98/WE i decyzja 2000/532/WE — Odpady — Klasyfikacja odpadów jako niebezpiecznych — Odpady, którym można przypisać kody odpowiadające zarówno odpadom niebezpiecznym, jak i odpadom innym niż niebezpieczne)

17

2019/C 187/20

Sprawa C-498/17: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 21 marca 2019 r. — Komisja Europejska/Republika Włoska (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 1999/31/WE — Artykuł 14 lit. b) i c) — Składowanie odpadów — Istniejące składowiska odpadów — Naruszenie)

18

2019/C 187/21

Sprawa C-545/17: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 27 marca 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Najwyższy — Polska) — Mariusz Pawlak/Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Odesłanie prejudycjalne — Rynek wewnętrzny usług pocztowych — Dyrektywy 97/67/WE i 2008/6/WE — Artykuł 7 ust. 1 — Pojęcie „wyłącznych lub szczególnych praw w zakresie ustanawiania i świadczenia usług pocztowych” — Artykuł 8 — Prawo państw członkowskich do organizowania usługi przesyłek poleconych stosowanej w procedurach sądowych — Termin do złożenia pisma procesowego w sądzie — Wykładnia prawa krajowego zgodna z prawem Unii — Granice — Skutek bezpośredni, na który powołuje się podmiot będący emanacją państwa członkowskiego w ramach sporu przeciwko jednostce)

19

2019/C 187/22

Sprawa C-578/17: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 27 marca 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — postępowanie wszczęte przez Oy Hartwall Ab (Odesłanie prejudycjalne — Zbliżanie ustawodawstw — Znaki towarowe — Dyrektywa 2008/95/WE — Artykuł 2 i art. 3 ust. 1 lit. b) — Odmowa lub unieważnienie rejestracji — Ocena in concreto charakteru odróżniającego — Kwalifikacja znaku towarowego — Wpływ — Kolorowy znak towarowy lub graficzny znak towarowy — Przedstawienie znaku towarowego w formie graficznej — Przesłanki rejestracji — Przedstawienie graficzne niewystarczająco jasne i precyzyjne)

20

2019/C 187/23

Sprawa C-590/17: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 21 marca 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation — Francja) — Henri Pouvin, Marie Dijoux, małżonka H. Pouvina/Electricité de France (EDF) (Odesłanie prejudycjalne — Dyrektywa 93/13/EWG — Zakres stosowania — Artykuł 2 lit. b) i c) — Pojęcia „konsumenta” i „przedsiębiorcy” — Sfinansowanie nabycia nieruchomości stanowiącej główne miejsce zamieszkania — Pożyczka na zakup nieruchomości udzielona przez pracodawcę pracownikowi i jego małżonkowi będącemu współpożyczkobiorcą solidarnym)

21

2019/C 187/24

Sprawa C-637/17: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 28 marca 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa — Portugalia) — Cogeco Communications Inc/Sport TV Portugal SA, Controlinveste-SGPS SA, NOS-SGPS SA (Odesłanie prejudycjalne — Artykuł 102 TFUE — Zasady równoważności i skuteczności — Dyrektywa 2014/104/UE — Artykuł 9 ust. 1 — Artykuł 10 ust. 2–4 — Artykuły 21 i 22 — Powództwa o odszkodowanie w prawie krajowym za naruszenia przepisów prawa konkurencji państw członkowskich i Unii Europejskiej — Skutki decyzji krajowych — Termin przedawnienia — Transpozycja — Stosowanie w czasie)

21

2019/C 187/25

Sprawa C-681/17: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 27 marca 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof — Niemcy) — slewo — schlafen leben wohnen GmbH/Sascha Ledowski (Odesłanie prejudycjalne — Ochrona konsumentów — Dyrektywa 2011/83/UE — Artykuł 6 ust. 1 lit. k) oraz art. 16 lit. e) — Umowa zawarta na odległość — Prawo do odstąpienia od umowy — Wyjątki — Pojęcie „zapieczętowanych towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, a których opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu” — Materac, którego ochrona została zdjęta przez konsumenta po dostarczeniu)

22

2019/C 187/26

Sprawa C-702/17: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 21 marca 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato — Włochy) — Unareti SpA/Ministero dello Sviluppo Economico i in. (Odesłanie prejudycjalne — Rynek wewnętrzny gazu ziemnego — Koncesja na świadczenie publicznych usług w dziedzinie dystrybucji — Wcześniejsze rozwiązanie koncesji z upływem okresu przejściowego — Zwrot należny byłym koncesjonariuszom od koncesjonariusza wchodzącego na rynek — Zasada pewności prawa)

23

2019/C 187/27

Sprawa C-60/18: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 28 marca 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tallinna Ringkonnakohus — Estonia) — AS Tallinna Vesi/Keskkonnaamet (Odesłanie prejudycjalne — Środowisko naturalne — Odpady — Dyrektywa 2008/98/WE — Ponowne użycie i odzysk odpadów — Ścisłe kryteria dotyczące zniesienia statusu odpadu w odniesieniu do osadów ściekowych po operacji odzysku — Brak kryteriów określonych na poziomie Unii Europejskiej lub na poziomie krajowym)

24

2019/C 187/28

Sprawa C-101/18: Wyrok Trybunału (dziesiąta izba izba) z dnia 28 marca 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato — Włochy) — Idi Srl/Arcadis — Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo (Odesłanie prejudycjalne — Koordynacja procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi — Dyrektywa 2004/18/WE — Artykuł 45 ust. 2 akapit pierwszy lit. b) — Sytuacja podmiotowa kandydata lub oferenta — Możliwość wykluczenia przez państwa członkowskie z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy objętego postępowaniem układowym — Uregulowanie krajowe przewidujące wykluczenie osób, wobec których „toczy się” postępowanie układowe, chyba że w planie restrukturyzacyjnym przewidziano kontynuowanie działalności — Wykonawca, który złożył wniosek o otwarcie postępowania układowego, zastrzegając sobie możliwość przedstawienia planu przewidującego kontynuowanie działalności)

25

2019/C 187/29

Sprawa C-129/18: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 26 marca 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Supreme Court of the United Kingdom — Zjednoczone Królestwo) — SM/Entry Clearance Officer, UK Visa Section (Odesłanie prejudycjalne — Obywatelstwo Unii Europejskiej — Prawo obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich — Dyrektywa 2004/38/WE — Członkowie rodziny obywatela Unii — Artykuł 2 pkt 2 lit. c) — Pojęcie „bezpośredniego zstępnego” — Dziecko pozostające pod stałą opieką prawną w ramach algierskiego systemu kafali (oddanie na wychowanie) — Artykuł 3 ust. 2 lit. a) — Inni członkowie rodziny — Artykuł 7, art. 24 ust. 2 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej — Życie rodzinne — Najlepszy interes dziecka)

26

2019/C 187/30

Sprawa C-144/18 P: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 28 marca 2019 r. — River Kwai International Food Industry Co. Ltd/Association européenne des transformateurs de maïs doux (AETMD), Rada Unii Europejskiej, Komisja Europejska (Odwołanie — Dumping — Ostateczne cło antydumpingowe na przywozie określonej przetworzonej lub zakonserwowanej kukurydzy cukrowej w postaci ziaren pochodzącej z Tajlandii — Przegląd okresowy przeprowadzony na podstawie art. 11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009)

27

2019/C 187/31

Sprawa C-201/18: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 27 marca 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour d’appel de Mons — Belgia) — Mydibel SA/État belge (Odesłanie prejudycjalne — Podatek od wartości dodanej (VAT) — Dyrektywa 2006/112/WE — Harmonizacja ustawodawstw podatkowych — Odliczenie podatku naliczonego — Nieruchomości nabyte jako dobra inwestycyjne — Sprzedaż i leasing zwrotny (sale and lease back) — Korekta odliczeń VAT — Zasada neutralności VAT — Zasada równego traktowania)

27

2019/C 187/32

Sprawa C-245/18: Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 21 marca 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale ordinario di Udine — Włochy) — Tecnoservice Int. Srl, w upadłości/Poste Italiane SpA (Odesłanie prejudycjalne — Usługi płatnicze w ramach rynku wewnętrznego — Dyrektywa 2007/64/WE — Artykuł 74 ust. 2 — Zlecenie płatnicze przelewu — Nieprawidłowy unikatowy identyfikator podany przez płatnika — Wykonanie transakcji płatniczej na podstawie unikatowego identyfikatora — Odpowiedzialność dostawcy usług płatniczych odbiorcy)

28

2019/C 187/33

Sprawa C-275/18: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 28 marca 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Nejvyšší správní soud — Czechy) — Milan Vinš/Odvolací finanční ředitelství (Odesłanie prejudycjalne — Wspólny system podatku od wartości dodanej — Dyrektywa 2006/112/WE — Artykuł 131 i art. 146 ust. 1 lit. a) — Zwolnienie dostaw towarów wysyłanych lub transportowanych poza Unię Europejską — Przesłanka zwolnienia ustanowiona w prawie krajowym — Objęcie towarów określoną procedurą celną — Dowód objęcia procedurą wywozu)

29

2019/C 187/34

Sprawa C-312/18 P: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 21 marca 2019 r. — Eco-Bat Technologies Ltd, Berzelius Metall GmbH, Société traitements chimiques des métaux/Komisja Europejska (Odwołanie — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Rynek recyklingu akumulatorów samochodowych — Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 101 TFUE i nakładająca grzywny — Decyzja w sprawie sprostowania dodająca wartość zakupów dokonanych przez adresatów, którą pominięto w decyzji początkowej — Termin do wniesienia skargi — Rozpoczęcie biegu terminu — Przekroczenie terminu — Niedopuszczalność)

30

2019/C 187/35

Sprawa C-81/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curtea de Apel Cluj (Rumunia) w dniu 1 lutego 2019 r. — NG, OH/SC Banca Transilvania SA

30

2019/C 187/36

Sprawa C-83/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunalul Olt (Rumunia) w dniu 5 lutego 2019 r. — Asociația „Forumul Judecătorilor Din România”/Inspecția Judiciară

31

2019/C 187/37

Sprawa C-127/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curtea de Apel Pitești (Rumunia) w dniu 18 lutego 2019 r. — Asociația „Forumul Judecătorilor din România”, Asociația „Mișcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor”/Consiliul Superior al Magistraturii

32

2019/C 187/38

Sprawa C-138/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austria) w dniu 20 lutego 2019 r. — DY

33

2019/C 187/39

Sprawa C-139/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austria) w dniu 20 lutego 2019 r. — DY

34

2019/C 187/40

Sprawa C-140/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austria) w dniu 20 lutego 2019 r. — EX

36

2019/C 187/41

Sprawa C-141/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austria) w dniu 20 lutego 2019 r. — EX

37

2019/C 187/42

Sprawa C-184/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curtea de Apel București (Rumunia) w dniu 26 lutego 2019 r. — Hecta Viticol SRL/Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Biroul Vamal de Interior Buzău, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați

38

2019/C 187/43

Sprawa C-187/19 P: Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba) wydanego w dniu 13 grudnia 2018 r. w sprawie T-527/17, De Loecker/ESDZ, wniesione w dniu 22 lutego 2019 r. przez Europejską Służbę Działań Zewnętrznych

39

2019/C 187/44

Sprawa C-195/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curtea de Apel București (Rumunia) w dniu 28 lutego 2019 r. — PJ/QK

40

2019/C 187/45

Sprawa C-211/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Węgry) w dniu 6 marca 2019 r. — UO/Készenléti Rendőrség

41

2019/C 187/46

Sprawa C-223/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landesgericht Wiener Neustadt (Austria) w dniu 13 marca 2019 r. — YS/NK

42

2019/C 187/47

Sprawa C-225/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank Den Haag na posiedzeniu w ośrodku zamiejscowym w Haarlem (Niderlandy) w dniu 14 marca 2019 r. — R.N.N.S./Minister van Buitenlandse Zaken

43

2019/C 187/48

Sprawa C-226/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank Den Haag na posiedzeniu w ośrodku zamiejscowym w Haarlem (Niderlandy) w dniu 14 marca 2019 r. — K.A./Minister van Buitenlandse Zaken

44

2019/C 187/49

Sprawa C-229/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Gerechtshof te Amsterdam (Niderlandy) w dniu 14 marca 2019 r. — Dexia Nederland BV/XXX

46

2019/C 187/50

Sprawa C-237/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Kúria (Węgry) w dniu 19 marca 2019 r. — Gömböc Kutató, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft./Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

46

2019/C 187/51

Sprawa C-241/19 P: Odwołanie od wyroku Sądu (piąta izba) wydanego w dniu 16 stycznia 2019 r. w sprawie T-477/17, Haswani/Rada, wniesione w dniu 18 marca 2019 r. przez George’a Haswaniego

47

2019/C 187/52

Sprawa C-258/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Kúria (Węgry) w dniu 27 marca 2019 r. — EUROVIA Ipari, Kereskedelmi, Szállítmányozási és Idegenforgalmi Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Felebbviteli Igazgatósága

48

2019/C 187/53

Sprawa C-260/19 P: Odwołanie od wyroku Sądu (piąta izba) wydanego w dniu 16 stycznia 2019 r. w sprawie T-412/16, Bena Properties/Rada, wniesione w dniu 26 marca 2019 r. przez Bena Properties Co. SA

49

2019/C 187/54

Sprawa C-261/19 P: Odwołanie od wyroku Sądu (piąta izba) wydanego w dniu 16 stycznia 2019 r. w sprawie T-413/16, Cham/Rada, wniesione w dniu 26 marca 2019 r. przez Cham Holding Co. SA

50

2019/C 187/55

Sprawa C-262/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Polymeles Protodikeio Athinon (Grecja) w dniu 28 marca 2019 r. — RM, SN/Agrotiki Trapeza tis Ellados AE

51

2019/C 187/56

Sprawa C-272/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Wiesbaden (Niemcy) w dniu 1 kwietnia 2019 r. — VQ/Land Hessen

52

2019/C 187/57

Sprawa C-277/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Općinski sud u Zadru (Chorwacja) w dniu 2 kwietnia 2019 r. — R.D., A.D./Raiffeisenbank St. Stefan-Jagerberg-Wolfsberg eGen

53

2019/C 187/58

Sprawa C-281/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez tribunal administratif de Paris (Francja) w dniu 3 kwietnia 2019 r. — XS/Rektor Akademii Paryskiej

55

2019/C 187/59

Sprawa C-316/19: Skarga wniesiona w dniu 16 kwietnia 2019 r. — Komisja Europejska/Republika Słowenii

55

 

GCEU

2019/C 187/60

Sprawa T-388/11: Wyrok Sądu z dnia 10 kwietnia 2019 r. — Deutsche Post/Komisja (Pomoc państwa — Sektor pocztowy — Finansowanie zwiększonych kosztów wynagrodzeń i świadczeń socjalnych części personelu Deutsche Post z dotacji i wpływów uzyskanych tytułem wynagrodzenia za świadczenie usług po cenach regulowanych — Decyzja o rozszerzeniu formalnego postępowania wyjaśniającego — Decyzja stwierdzająca istnienie nowej pomocy państwa, wydana po zakończeniu etapu badania wstępnego — Skarga o stwierdzenie nieważności — Akt zaskarżalny — Interes prawny — Dopuszczalność — Konsekwencje stwierdzenia nieważności decyzji końcowej — Obowiązek uzasadnienia)

57

2019/C 187/61

Sprawa T-182/15: Wyrok Sądu z dnia 9 kwietnia 2019 r. — Sopra Steria Group/Parlament (Zamówienia publiczne na usługi — Postępowanie przetargowe — Świadczenie usług informatycznych na rzecz Parlamentu oraz innych instytucji i organów Unii — Wykluczenie z udziału w procedurach udzielania zamówień — Potencjalny konflikt interesów — Nieudzielenie informacji wymaganych przez instytucję zamawiającą — Artykuł 107 ust. 1 lit. b) rozporządzenia finansowego — Przejrzystość — Proporcjonalność — Równość traktowania — Artykuł 102 ust. 1 rozporządzenia finansowego)

58

2019/C 187/62

Sprawa T-259/15: Wyrok Sądu z dnia 9 kwietnia 2019 r. — Close i Cegelec/Parlament (Zamówienia publiczne na roboty budowlane — Postępowanie przetargowe — Budowa centrali elektrycznej — Rozbudowa i modernizacja budynku im. Konrada Adenauera w Luksemburgu — Odrzucenie oferty jednego z oferentów — Udzielenie zamówienia innemu oferentowi — Kryteria wyboru — Sytuacja ekonomiczna i finansowa — Kwalifikacje techniczne i zawodowe — Obowiązek uzasadnienia — Oczywisty błąd w ocenie)

58

2019/C 187/63

Sprawa T-492/15: Wyrok Sądu z dnia 12 kwietnia 2019 r. — Deutsche Lufthansa/Komisja (Skarga o stwierdzenie nieważności — Pomoc państwa — Środki wdrożone przez Niemcy na rzecz portu lotniczego Frankfurt-Hahn i przedsiębiorstw lotniczych korzystających z tego portu lotniczego — Decyzja uznająca środki na rzecz portu lotniczego Frankfurt-Hahn za pomoc państwa zgodną z rynkiem wewnętrznym i stwierdzająca brak pomocy państwa na rzecz przedsiębiorstw lotniczych korzystających z tego portu lotniczego — Brak indywidualnego oddziaływania — Brak bezpośredniego oddziaływania — Niedopuszczalność)

59

2019/C 187/64

Sprawa T-300/16: Wyrok Sądu z dnia 10 kwietnia 2019 r. — Jindal Saw i Jindal Saw Italia/Komisja (Subsydia — Przywóz rur i przewodów rurowych z żeliwa ciągliwego pochodzących z Indii — Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/387 — Nałożenie ostatecznego cła wyrównawczego — Przepisy indyjskie nakładające podatek eksportowy na rudę żelaza oraz podwójną opłatę za kolejowy transport towarowy, co jest niekorzystne dla transportu rudy żelaza na eksport — Artykuł 3 pkt 1 lit. a) ppkt (iv) rozporządzenia (WE) nr 597/2009 [zastąpionego rozporządzeniem (UE) 2016/1037] — Wkład finansowy — Dostawa towarów — Działanie polegające na „powierzeniu” podmiotowi prywatnemu funkcji stanowiącej wkład finansowy — Artykuł 4 ust. 2 lit. a) rozporządzenia nr 597/2009 — Szczególność subsydium — Artykuł 6 lit. b) rozporządzenia nr 597/2009 — Obliczenie korzyści — Szkoda poniesiona przez przemysł Unii — Obliczenie podcięcia cenowego i marginesu szkody — Związek przyczynowy — Dostęp do poufnych danych dochodzenia antysubsydyjnego — Prawo do obrony)

60

2019/C 187/65

Sprawa T-301/16: Wyrok Sądu z dnia 10 kwietnia 2019 r. — Jindal Saw i Jindal Saw Italia/Komisja (Dumping — Przywóz rur i przewodów rurowych z żeliwa ciągliwego pochodzących z Indii — Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/388 — Rozporządzenie (WE) nr 1225/2009 [zastąpione rozporządzeniem (UE) 2016/1036] — Margines dumpingu — Określenie ceny eksportowej — Powiązanie między eksporterem a importerem — Wiarygodna cena eksportowa — Skonstruowanie ceny eksportowej — Rozsądna marża w odniesieniu do kosztów sprzedaży, kosztów administracyjnych i kosztów ogólnych — Rozsądna marża zysku — Szkoda poniesiona przez przemysł Unii — Obliczenie podcięcia cenowego i marginesu szkody — Związek przyczynowy — Dostęp do poufnych danych dochodzenia antydumpingowego — Prawo do obrony)

61

2019/C 187/66

Sprawa T-643/16: Wyrok Sądu z dnia 10 kwietnia 2019 r. — Gamaa Islamya Egypt/Rada (Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa — Szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko osobom, grupom i podmiotom w ramach walki z terroryzmem — Zamrożenie środków finansowych — Możliwość zakwalifikowania organu państwa trzeciego jako właściwej władzy w rozumieniu wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB — Podstawa faktyczna decyzji o zamrożeniu środków finansowych — Obowiązek uzasadnienia — Uwierzytelnianie aktów Rady)

62

2019/C 187/67

Sprawy T-910/16 i T-911/16: Wyrok Sądu z dnia 4 kwietnia 2019 r. — Hesse i Wedl & Hofmann/EUIPO (TESTA ROSSA) (Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku — Graficzny unijny znak towarowy TESTA ROSSA — Stwierdzenie częściowego wygaśnięcia prawa do znaku — Artykuł 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) 207/2009 [obecnie art. 58 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/1001] — Dowód używania — Używanie spornego znaku towarowego na zewnątrz — Równość traktowania)

64

2019/C 187/68

Sprawa T-5/17: Wyrok Sądu z dnia 4 kwietnia 2019 R. — Sharif/Rada (Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa — Środki ograniczające przyjęte wobec Syrii — Zamrożenie środków finansowych — Prawo do obrony — Prawo do skutecznej ochrony sądowej — Oczywisty błąd w ocenie — Prawo własności — Proporcjonalność — Naruszenie dobrego imienia)

64

2019/C 187/69

Sprawa T-51/17: Wyrok Sądu z dnia 10 kwietnia 2019 r. — Polska/Komisja (EFRG i EFRROW — Wydatki wyłączone z finansowania — Sektor owoców i warzyw — Pomoc dla grup producentów — Wydatki poniesione przez Polskę — Niedociągnięcia w zakresie kluczowych kontroli — Kontrola planów uznawania i kryteriów uznania — Kontrole dotyczące wniosków o przyznanie pomocy — Spójność handlowa — Zasadność wydatków — Uchybienia systemowe — Ryzyko dla EFRG — Korekty ryczałtowe wynoszące 25 %)

65

2019/C 187/70

Sprawa T-108/17: Wyrok Sądu z dnia 4 kwietnia 2019 r. — ClientEarth/Komisja (REACH — Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 — Ftalan bis(2-etyloheksylu) (DEHP) — Oddalenie jako bezzasadnego wniosku o wszczęcie wewnętrznej procedury odwoławczej dotyczącej decyzji w sprawie zezwolenia na wprowadzenie do obrotu — Naruszenie prawa — Oczywisty błąd w ocenie — Artykuł 10 rozporządzenia (WE) nr 1367/2006)

66

2019/C 187/71

Sprawa T-223/17: Wyrok Sądu z dnia 11 kwietnia 2019 r. — Adapta Color/EUIPO — Coatings Foreign IP (ADAPTA POWDER COATINGS) (Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku — Graficzny unijny znak towarowy ADAPTA POWDER COATINGS — Unieważnienie przez izbę odwoławczą — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/1001] — Brak charakteru odróżniającego uzyskanego w następstwie używania — Artykuł 7 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 7 ust. 3 rozporządzenia 2017/1001) — Naruszenie prawa do bycia wysłuchanym — Obowiązek uzasadnienia — Artykuł 75 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 94 rozporządzenia 2017/1001) — Dowody przedstawione po raz pierwszy przed Sądem)

67

2019/C 187/72

Sprawa T-224/17: Wyrok Sądu z dnia 11 kwietnia 2019 r. — Adapta Color/EUIPO — Coatings Foreign IP (Bio proof ADAPTA) (Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku — Graficzny unijny znak towarowy Bio proof ADAPTA — Unieważnienie przez izbę odwoławczą — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/1001] — Brak charakteru odróżniającego uzyskanego w następstwie używania — Artykuł 7 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 7 ust. 3 rozporządzenia 2017/1001) — Naruszenie prawa do bycia wysłuchanym — Obowiązek uzasadnienia — Artykuł 75 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 94 rozporządzenia 2017/1001) — Dowody przedstawione po raz pierwszy przed Sądem)

68

2019/C 187/73

Sprawa T-225/17: Wyrok Sądu z dnia 11 kwietnia 2019 r. — Adapta Color/EUIPO — Coatings Foreign IP (Bio proof ADAPTA) (Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku — Graficzny unijny znak towarowy Bio proof ADAPTA — Unieważnienie przez izbę odwoławczą — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/1001] — Brak charakteru odróżniającego uzyskanego w następstwie używania — Artykuł 7 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 7 ust. 3 rozporządzenia 2017/1001) — Naruszenie prawa do bycia wysłuchanym — Obowiązek uzasadnienia — Artykuł 75 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 94 rozporządzenia 2017/1001) — Dowody przedstawione po raz pierwszy przed Sądem)

69

2019/C 187/74

Sprawa T-229/17: Wyrok Sądu z dnia 10 kwietnia 2019 r. — Niemcy/Komisja (Zbliżanie ustawodawstw — Rozporządzenie (UE) nr 305/2011 — Rozporządzenie (UE) nr 1025/2012 — Wyroby budowlane — Normy zharmonizowane EN 14342:2013 i EN 14904:2006 — Obowiązek uzasadnienia)

70

2019/C 187/75

Sprawa T-319/17: Wyrok Sądu z dnia 9 kwietnia 2019 r. — Aldridge i in./Komisja (Służba publiczna — Personel tymczasowy — OLAF — Umowa na czas nieokreślony — Decyzja dyrektora OLAF u ustanawiająca jednorazowe przeszeregowanie do następnej wyższej grupy — Wniosek o rozpoczęcie corocznej procedury zmiany zaszeregowania — Przepis o charakterze generalnym — Termin do wniesienia skargi — Rozpoczęcie biegu terminu — Publikacja w intranecie — Niedopuszczalność)

71

2019/C 187/76

Sprawa T-371/17: Wyrok Sądu z dnia 9 kwietnia 2019 r. — Qualcomm i Qualcomm Europe/Komisja (Konkurencja — Rynek zestawów chipów pasma podstawowego wykorzystywanych w konsumenckich urządzeniach elektronicznych — Postępowanie administracyjne — Artykuł 18 ust. 3 i art. 24 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 1/2003 — Decyzja w sprawie żądania informacji — Obowiązek uzasadnienia — Konieczność żądanych informacji — Proporcjonalność — Ciężar dowodu — Zasada nemo se ipsum accusare tenetur — Zasada dobrej administracji)

72

2019/C 187/77

Sprawa T-655/17: Wyrok Sądu z dnia 11 kwietnia 2019 r. — Inditex/EUIPO — Ansell (ZARA TANZANIA ADVENTURES) (Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego ZARA TANZANIA ADVENTURES — Wcześniejsze słowne unijne znaki towarowe ZARA — Względna podstawa odmowy rejestracji — Artykuł 8 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2017/1001] — Czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszych znaków towarowych — Działanie na szkodę charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszych znaków towarowych)

73

2019/C 187/78

Sprawa T-765/17: Wyrok Sądu z dnia 11 kwietnia 2019 r. — Kiku/CPVO — Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Pinova) (Odmiany roślin — Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do ochrony — Odmiana jabłka Pinova — Oddalenie wniosku o unieważnienie — Nowość odmiany — Artykuł 10 rozporządzenia (WE) nr 2100/94 — Ciężar dowodu — Artykuł 76 rozporządzenia nr 2100/94 — Badanie przez CPVO stanu faktycznego z urzędu)

74

2019/C 187/79

Sprawa T-277/18: Wyrok Sądu z dnia 9 kwietnia 2019 r. — Zitro IP/EUIPO (PICK & WIN MULTISLOT) (Znak towarowy Unii Europejskiej — Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego PICK & WIN MULTISLOT — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001)

74

2019/C 187/80

Sprawa T-303/18 RENV: Wyrok Sądu z dnia 10 kwietnia 2019 r. — AV/Komisja (Służba publiczna — Personel tymczasowy — Zatrudnienie — Artykuł 13 WZIP — Badanie lekarskie przed zatrudnieniem — Niekompletne oświadczenia złożone podczas badania lekarskiego — Niepowiadomienie przez zainteresowanego o chorobie — Późniejsze odkrycie przez organ upoważniony do zawierania umów o pracę — Artykuł 32 WZIP — Zastosowanie pięcioletniego zastrzeżenia medycznego z mocą wsteczną — Skierowanie sprawy do komitetu ds. inwalidztwa — Rozsądny termin — Odpowiedzialność — Krzywda)

75

2019/C 187/81

Sprawa T-323/18: Wyrok Sądu z dnia 11 kwietnia 2019 r. — Fomanu/EUIPO — Fujifilm Imaging Germany (Przedstawienie motyla) (Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku — Graficzny unijny znak towarowy przedstawiający motyla — Rzeczywiste używanie znaku towarowego — Częściowe wygaśnięcie prawa do znaku — Artykuł 18 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2017/1001 — Artykuł 58 ust. 1 lit. a) i art. 58 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001)

76

2019/C 187/82

Sprawa T-403/18: Wyrok Sądu z dnia 11 kwietnia 2019 r. — Pharmadom/EUIPO — Objectif Pharma (WS wellpharma shop) (Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego WS wellpharma shop — Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy WELL AND WELL — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001)

77

2019/C 187/83

Sprawa T-468/18: Wyrok Sądu z dnia 3 kwietnia 2019 r. — NSC Holding/EUIPO — Ibercondor (CONDOR SERVICE, NSC) (Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego CONDOR SERVICE, NSC — Wcześniejszy słowny unijny znak towarowy IBERCONDOR — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Właściwy krąg odbiorców — Podobieństwo usług — Podobieństwo oznaczeń — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001)

77

2019/C 187/84

Sprawa T-477/18: Wyrok Sądu z dnia 11 kwietnia 2019 r. — Užstato sistemos administratorius/EUIPO — DPG Deutsche Pfandsystem (Przedstawienie butelki ze strzałką) (Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego przedstawiającego butelkę ze strzałką — Wcześniejszy graficzny unijny znak towarowy przedstawiający puszkę, butelkę i strzałkę — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001)

78

2019/C 187/85

Sprawa T-555/18: Wyrok Sądu z dnia 3 kwietnia 2019 r. — Medrobotics/EUIPO (See More. Reach More. Treat More.) (Znak towarowy Unii Europejskiej — Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego See More. Reach More. Treat More. — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001)

79

2019/C 187/86

Sprawa T-701/18: Skarga wniesiona w dniu 8 kwietnia 2019 r. — SJ/Komisja

80

2019/C 187/87

Sprawa T-177/19: Skarga wniesiona w dniu 21 marca 2019 r. — Exxonmobil Petroleum & Chemical/ECHA

80

2019/C 187/88

Sprawa T-186/19: Skarga wniesiona w dniu 29 marca 2019 r. — Zubedi/Rada

82

2019/C 187/89

Sprawa T-189/19: Skarga wniesiona w dniu 3 kwietnia 2019 r. — Haikal/Rada

82

2019/C 187/90

Sprawa T-211/19: Skarga wniesiona w dniu 5 kwietnia 2019 r. — Le Pen/Parlament

84

2019/C 187/91

Sprawa T-213/19: Skarga wniesiona w dniu 8 kwietnia 2019 r. — AW/Parlament

85

2019/C 187/92

Sprawa T-239/19: Skarga wniesiona w dniu 9 kwietnia 2019 r. — Vinos de Arganza/EUIPO — Nordbrand Nordhausen (ENCANTO)

85

2019/C 187/93

Sprawa T-241/19: Skarga wniesiona w dniu 10 kwietnia 2019 r. — Hiszpania/Komisja

86

2019/C 187/94

Sprawa T-249/19: Skarga wniesiona w dniu 12 kwietnia 2019 r. — Karpeta-Kovalyova/Komisja

87

2019/C 187/95

Sprawa T-250/19: Skarga wniesiona w dniu 15 kwietnia 2019 r. — Tradición CZ/EUIPO — Rivero Argudo (TRADICIÓN CZ, S.L.)

88

2019/C 187/96

Sprawa T-255/19: Skarga wniesiona w dniu 18 kwietnia 2019 r. — Baustoffwerke Gebhart & Söhne/EUIPO (BIOTON)

89


PL

 

Top