EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:155:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 155, 6 maja 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 155

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 62
6 maja 2019


Spis treśći

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

2019/C 155/01

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

1


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

CDJ

2019/C 155/02

Sprawa C-118/17: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 14 marca 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Budai Központi Kerületi Bíróság — Wegry) — Zsuzsanna Dunai/ERSTE Bank Hungary Zrt (Odesłanie prejudycjalne — Ochrona konsumentów — Nieuczciwe warunki w umowach konsumenckich — Dyrektywa 93/13/EWG — Artykuł 1 ust. 2 — Artykuł 6 ust. 1 — Umowa kredytu denominowanego w walucie obcej — Różnice kursowe — Zastąpienie przepisem ustawowym nieuczciwego warunku umowy uznanego za nieważny — Ryzyko kursowe — Dalsze obowiązywanie umowy po usunięciu nieuczciwego warunku — Krajowy system jednolitej wykładni prawa)

2

2019/C 155/03

Sprawa C-128/17: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 13 marca 2019 r. — Rzeczpospolita Polska/Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej (Skarga o stwierdzenie nieważności — Dyrektywa (UE) 2016/2284 — Redukcja krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczeń atmosferycznych — Przyjmowanie aktów prawa Unii — Przebieg procedury prawodawczej — Artykuł 4 ust. 3 TUE — Zasada lojalnej współpracy — Skuteczne wykonywanie uprawnień dyskrecjonalnych prawodawcy Unii — Ocena skutków — Wystarczająca ocena skutków zaskarżonego aktu — Artykuł 5 ust. 4 TUE — Zasada proporcjonalności — Artykuł 4 ust. 2 TUE — Równość państw członkowskich wobec traktatów — Artykuł 191 ust. 2 TFUE — Polityka Unii w dziedzinie środowiska naturalnego — Uwzględnienie różnorodności regionów Unii Europejskiej — Kontrola sądowa)

3

2019/C 155/04

Sprawa C-221/17: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 12 marca 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Raad van State — Niderlandy) — M.G. Tjebbes i in./Minister van Buitenlandse Zaken (Odesłanie prejudycjalne — Obywatelstwo Unii Europejskiej — Artykuł 20 TFUE — Artykuły 7 i 24 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej — Obywatelstwo państwa członkowskiego i obywatelstwo państwa trzeciego — Utrata z mocy prawa obywatelstwa państwa członkowskiego i obywatelstwa Unii — Konsekwencje — Proporcjonalność)

4

2019/C 155/05

Sprawa C-399/17: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 14 marca 2019 r. — Komisja Europejska/Republika Czeska (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 — Przemieszczanie odpadów — Odmowa zapewnienia przez Republikę Czeską odbioru mieszaniny TPS-NOLO (Geobal) przemieszczonej z tego państwa członkowskiego do Polski — Istnienie odpadu — Ciężar dowodu — Dowód)

5

2019/C 155/06

Sprawa C-428/17 P: Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 14 marca 2019 r. — Meta Group Srl/Komisja Europejska (Odwołanie — Klauzula arbitrażowa — Umowy o udzielenie dotacji zawarte w ramach szóstego programu ramowego w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2002 — 2006) — Umowy o udzielenie dotacji zawarte w ramach programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (2007 — 2013) — Kwoty dochodzone od Komisji w ramach wykonania umów dotacji — Pozostające do uregulowania saldo całkowitej kwoty przyznanego wnoszącej odwołanie wkładu finansowego — Odpowiedzialność umowna)

5

2019/C 155/07

Sprawa C-437/17: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia13 marca 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberster Gerichtshof — Austria) — Gemeinsamer Betriebsrat EurothermenResort Bad Schallerbach GmbH/EurothermenResort Bad Schallerbach GmbH (Odesłanie prejudycjalne — Swobodny przepływ pracowników — Artykuł 45 TFUE — Rozporządzenie (UE) nr 492/2011 — Artykuł 7 ust. 1 — Zakaz dyskryminacji ze względu na przynależność państwową — Prawo do corocznego płatnego urlopu uzależnione od stażu pracy pracownika u pracodawcy — Jedynie częściowe uwzględnienie wcześniejszych okresów zatrudnienia u innych pracodawców — Prawo socjalne — Rozbieżności między systemami i ustawodawstwami państw członkowskich)

6

2019/C 155/08

Sprawa C-449/17: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 14 marca 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof — Niemcy) — A & G Fahrschul-Akademie GmbH/Finanzamt Wolfenbüttel (Odesłanie prejudycjalne — Wspólny system podatku od wartości dodanej (VAT) — Dyrektywa 2006/112/WE — Artykuł 132 ust. 1 lit. i) i j) — Zwolnienie dotyczące określonych czynności wykonywanych w interesie publicznym — Kształcenie powszechne lub wyższe — Pojęcie — Kurs nauki jazdy prowadzony przez szkołę nauki jazdy)

7

2019/C 155/09

Sprawa C-557/17: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 14 marca 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Raad van State — Niderlandy) — Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie/Y.Z., Z.Z., Y.Y. (Odesłanie prejudycjalne — Prawo do łączenia rodzin — Dyrektywa 2003/86/WE — Artykuł 16 ust. 2 lit. a) — Artykuł 17 — Cofnięcie dokumentu pobytowego członka rodziny obywatela państwa trzeciego — Status obywateli państw trzecich będących rezydentami długoterminowymi — Dyrektywa 2003/109/WE — Artykuł 9 ust. 1 lit. a) — Utrata tego statusu — Oszustwo — Brak wiedzy o oszustwie)

7

2019/C 155/10

Sprawa C-635/17: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 13 marca 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem — Niderlandy) — E./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Odesłanie prejudycjalne — Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości — Polityka imigracyjna — Prawo do łączenia rodzin — Dyrektywa 2003/86/WE — Wyłączenia z zakresu stosowania dyrektywy — Artykuł 3 ust. 2 lit. c) — Wyłączenie osób kwalifikujących się do ochrony uzupełniającej — Rozszerzenie przez przepisy krajowe zakresu prawa do łączenia rodzin poprzez objęcie nim wspomnianych osób — Właściwość Trybunału — Artykuł 11 ust. 2 — Brak dokumentów urzędowych potwierdzających istnienie więzi rodzinnych — Wyjaśnienia uznane za niewystarczająco wiarygodne — Ciążący na władzach państw członkowskich obowiązek podjęcia dodatkowych działań — Granice)

8

2019/C 155/11

Sprawa C-647/17: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 13 marca 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Högsta förvaltningsdomstolen — Szwecja) — Skatteverket/Srf konsulterna AB (Odesłanie prejudycjalne — Podatek od wartości dodanej (VAT) — Dyrektywa 2006/112/WE — Artykuł 53 — Świadczenie usług wstępu na imprezy edukacyjne — Miejsce transakcji podlegających opodatkowaniu)

9

2019/C 155/12

Sprawa C-666/17 P: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 13 marca 2019 r. — AlzChem AG/Komisja (Odwołanie — Dostęp do dokumentów — Rozporządzenie nr 1049/2001 — Artykuł 4 ust. 2 tiret trzecie — Ogólne domniemanie poufności dokumentów związanych z postępowaniem dochodzeniowym w dziedzinie pomocy państwa — Zakres)

10

2019/C 155/13

Sprawa C-695/17: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 14 marca 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Helsingin käräjäoikeus — Finlandia) — Metirato Oy, w upadłości/Suomen valtio/Verohallinto, Eesti Vabariik/Maksu- ja Tolliamet (Odesłanie prejudycjalne — Dyrektywa 2010/24/UE — Wzajemna pomoc przy odzyskiwaniu wierzytelności dotyczących podatków, ceł i innych obciążeń — Artykuł 13 ust. 1 — Artykuł 14 ust. 2 — Przeprowadzane przez organy współpracującego państwa członkowskiego przymusowe odzyskiwanie wierzytelności wnioskującego państwa członkowskiego — Postępowanie w przedmiocie żądania zwrotu odzyskanych kwot do masy upadłości spółki mającej siedzibę we współpracującym państwie członkowskim — Strona pozwana takiego postępowania — Ustalenie)

11

2019/C 155/14

Sprawa C-724/17: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 14 marca 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Korkein oikeus — Finlandia) — Vantaan kaupunki/Skanska Industrial Solutions Oy, NCC Industry Oy, Asfaltmix Oy (Odesłanie prejudycjalne — Konkurencja — Artykuł 101 TFUE — Naprawienie szkody spowodowanej przez zabroniony tym postanowieniem kartel — Ustalenie podmiotów odpowiedzialnych za naprawienie szkody — Następstwo podmiotów prawnych — Pojęcie „przedsiębiorstwa” — Kryterium ciągłości gospodarczej)

11

2019/C 155/15

Sprawa C-21/18: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 14 marca 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Svea hovrätt — Szwecja) — Textilis Ltd, Ozgur Keskin/Svenskt Tenn Aktiebolag (Odesłanie prejudycjalne — Znak towarowy Unii Europejskiej — Pojęcie „kształtu” — Kształt zwiększający znacznie wartość towaru — Dwuwymiarowy znak towarowy — Graficzny znak towarowy będący również utworem w rozumieniu prawa autorskiego — Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 — Artykuł 7 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) — Rozporządzenie (UE) 2015/2424)

12

2019/C 155/16

C-134/18: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 14 marca 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Arbeidsrechtbank Antwerpen — Belgia) — Maria Vester/Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (Odesłanie prejudycjalne — Systemy zabezpieczenia społecznego — Świadczenia z tytułu inwalidztwa — Artykuły 45 i 48 TFUE — Swobodny przepływ pracowników — Rozporządzenie (WE) nr 883/2004 — Odrębne systemy świadczeń w zależności od państwa członkowskiego — „Uprzedni okres niezdolności do pracy” — Czas trwania — Przyznanie świadczenia z tytułu niezdolności do pracy — Sytuacja niekorzystna dla pracowników migrujących)

13

2019/C 155/17

Sprawa C-174/18: Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 14 marca 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal de première instance de Liège — Belgia) — Jean Jacob; Dominique Lennertz/État belge (Odesłanie prejudycjalne — Swobodny przepływ pracowników — Równe traktowanie — Podatek dochodowy — Przepisy zmierzające do unikania podwójnego opodatkowania — Emerytura pobierana w innym państwie członkowskim niż państwo członkowskie miejsca zamieszkania — Mechanizm obliczania zwolnienia z podatku w państwie członkowskim miejsca zamieszkania — Utrata części pewnych korzyści podatkowych)

14

2019/C 155/18

Sprawa C-195/18: Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 13 marca 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim — Polska) — postępowanie karne przeciwko B.S. (Odesłanie prejudycjalne — Podatki — Podatek akcyzowy od alkoholu i napojów alkoholowych — Dyrektywa 92/83/EWG — Artykuł 2 — Pojęcie „piwa” — Napój wyprodukowany z brzeczki uzyskanej z mieszaniny zawierającej więcej glukozy niż słodu — Nomenklatura scalona — Pozycja 2203 (piwo otrzymywane ze słodu) lub pozycja 2206 (pozostałe napoje fermentowane)

14

2019/C 155/19

Sprawa C-372/18: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 14 marca 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour administrative d'appel de Nancy — Francja) — Ministre de l'Action et des Comptes publics/Państwo Dreyer (Odesłanie prejudycjalne — Zabezpieczenie społeczne — Umowa w sprawie swobodnego przepływu osób między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony a Konfederacją Szwajcarską z drugiej strony — Rozporządzenie (WE) nr 883/2004 — Artykuł 3 — Przedmiotowy zakres stosowania — Składki uiszczane od dochodów z majątku obywatela francuskiego należącego do szwajcarskiego systemu zabezpieczenia społecznego — Składki przeznaczone na finansowanie dwóch świadczeń wypłacanych przez Caisse nationale française de solidarité pour l’autonomie — Bezpośredni i wystarczająco istotny związek z niektórymi działami zabezpieczenia społecznego — Pojęcie „świadczeń z zabezpieczenia społecznego” — Indywidualna ocena osobistych potrzeb wnioskodawcy — Uwzględnienie środków wnioskodawcy przy obliczaniu wysokości świadczeń)

15

2019/C 155/20

Sprawa C-510/18 P: Odwołanie od wyroku Sądu (druga izba) wydanego w dniu 5 czerwca 2018 r. w sprawie T-111/16, Prada/EUIPO, wniesione w dniu 3 sierpnia 2018 r. przez Prada SA

16

2019/C 155/21

Sprawa C-631/18: Skarga wniesiona w dniu 8 października 2018 r. — Komisja Europejska/Republika Słowenii

16

2019/C 155/22

Sprawa C-733/18 P: Odwołanie od wyroku Sądu (czwarta izba) wydanego w dniu 27 września 2018 r. w sprawie T-449/17, Sevenfriday/EUIPO, wniesione w dniu 23 listopada 2018 r. przez Sevenfriday AG

17

2019/C 155/23

Sprawa C-734/18 P: Odwołanie od wyroku Sądu (czwarta izba) wydanego w dniu 27 września 2018 r. w sprawie T-448/17, Sevenfriday/EUIPO, wniesione w dniu 23 listopada 2018 r.

17

2019/C 155/24

Sprawa C-808/18: Skarga wniesiona w dniu 21 grudnia 2018 r. — Komisja Europejska/Węgry

18

2019/C 155/25

Sprawa C-20/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Wien (Austria) w dniu 15 stycznia 2019 r. — kunsthaus muerz gmbh/Zürich-Versicherungs AG

19

2019/C 155/26

Sprawa C-41/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Köln (Niemcy) w dniu 23 stycznia 2019 r. — FX/GZ, ustawowo reprezentowany przez swoją matkę

20

2019/C 155/27

Sprawa C-44/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Supremo (Hiszpania) w dniu 24 stycznia 2019 r. — Repsol Petróleo, S.A./Administración del Estado

20

2019/C 155/28

Sprawa C-45/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de A Coruña (Hiszpania) w dniu 24 stycznia 2019 r. — Compañía de Tranvías de la Coruña, S.A./Ayuntamiento de A Coruña

21

2019/C 155/29

Sprawa C-59/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof (Niemcy) w dniu 29 stycznia 2019 r. — Wikingerhof GmbH & Co. KG/Booking.com BV

22

2019/C 155/30

Sprawa C-72/19 P: Odwołanie od wyroku Sądu (piąta izba) wydanego w dniu 22 listopada 2018 r. w sprawach połączonych T- 274/16 i T-275/16, Saleh Thabet i in./Rada, wniesione w dniu 30 stycznia 2019 r. przez Suzanne Saleh Thabet, Gamala Mohameda Hosniego Elsayeda Mubaraka, Alaę Mohameda Hosniego Elsayeda Mubaraka, Heidy’ego Mahmouda Magdy’ego Husseina Rasekha, Khadigę Mahmouda El Gammala

23

2019/C 155/31

Sprawa C-76/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Wyrchowen administratiwen syd (Bułgaria) w dniu 31 stycznia 2019 r. — Direktor na Teritoriałna direkcija Jugozapadna Agencija „Mitnici”, następca prawny Mitnica Aerogara Sofija/Curtis-Balkan EOOD

24

2019/C 155/32

Sprawa C-87/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litwa) w dniu 7 lutego 2019 r. — TV Play Baltic AS/Lietuvos radijo ir televizijos komisija

26

2019/C 155/33

Sprawa C-93/19 P: Odwołanie od wyroku Sądu (pierwsza izba) wydanego w dniu 27 listopada 2018 r. w sprawie T-315/17, Hebberecht/ESDZ, wniesione w dniu 6 lutego 2019 r. przez Europejską Służbę Działań Zewnętrznych

27

2019/C 155/34

Sprawa C-104/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden (Niderlandy) w dniu 11 lutego 2019 r. — Donex Shipping and Forwarding BV/Staatssecretaris van Financiën

28

2019/C 155/35

Sprawa C-120/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Raad van State (Niderlandy) w dniu 15 lutego 2019 r. — X, przy udziale: College van burgemeester en wethouders van gemeente Purmerend, Tamoil Nederland BV

28

2019/C 155/36

Sprawa C-177/19 P: Odwołanie od wyroku Sądu (dziewiąta izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 13 grudnia 2018 r. w sprawach połączonych T-339/16, T-352/16 i T-391/16, Ville de Paris, Ville de Bruxelles i Ayuntamiento de Madrid/Komisja Europejska, wniesione w dniu 22 stycznia 2019 r. przez Republikę Federalną Niemiec

29

2019/C 155/37

Sprawa C-178/19 P: Odwołanie od wyroku Sądu (dziewiąta izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 13 grudnia 2018 r. w sprawach połączonych T-339/16, T-352/16 i T-391/16, Ville de Paris, Ville de Bruxelles i Ayuntamiento de Madrid/Komisja, wniesione w dniu 22 lutego 2019 r. przez Węgry

31

2019/C 155/38

Sprawa C-179/19 P: Odwołanie od wyroku Sądu (dziewiąta izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 13 grudnia 2018 r. w sprawach połączonych T-339/16, T-352/16 i T-391/16 Ville de Paris, Ville de Bruxelles i Ayuntamiento de Madrid/Komisja Europejska

32

2019/C 155/39

Sprawa C-186/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederladen (Niderlandy) w dniu 26 lutego 2019 r. — Supreme Site Service GmbH, Supreme Fuels GmbH & Co KG, Supreme Fuels Trading Fze/Supreme Headquarters Allied Powers Europe

33

2019/C 155/40

Sprawa C-193/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Förvaltningsrätten i Malmö (Szwecja) w dniu 27 lutego 2019 r. — A/Migrationsverket

34

2019/C 155/41

Sprawa C-206/19: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Administratīvā rajona tiesa (Łotwa) w dniu 5 marca 2019 r. — SIA „KOB”/Madonas novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisija

34

 

GCEU

2019/C 155/42

Sprawy połączone T-98/16, T-196/16 i T-198/16: Wyrok Sądu z dnia 19 marca 2019 r. — Włochy i in./Komisja (Pomoc państwa — Interwencja konsorcjum bankowego prawa prywatnego na rzecz jednego z jego członków — Zatwierdzenie interwencji przez bank centralny państwa członkowskiego — Decyzja uznająca pomoc za niezgodną z rynkiem wewnętrznym — Skarga o stwierdzenie nieważności — Pojęcie pomocy państwa — Możliwość przypisania pomocy państwu — Zasoby państwowe)

36

2019/C 155/43

Sprawa T-220/16: Wyrok Sądu z dnia 12 marca 2019 r. — Perry Ellis International Group/EUIPO (PRO PLAYER) (Znak towarowy Unii Europejskiej — Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego PRO PLAYER — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/1001)

37

2019/C 155/44

Sprawy połączone T-282/16 i T-283/16: Wyrok Sądu z dnia 19 marca 2019 r. — Inpost Paczkomaty i Inpost/Komisja (Pomoc państwa — Sektor pocztowy — Rekompensata kosztu netto wynikającego z obowiązku świadczenia usługi powszechnej — Decyzja uznająca pomoc za zgodną z rynkiem wewnętrznym — Skarga o stwierdzenie nieważności — Interes prawny — Obowiązek uzasadnienia — Równość traktowania — Proporcjonalność — Prawo własności — Wolność prowadzenia działalności gospodarczej)

37

2019/C 155/45

Sprawa T-310/16: Wyrok Sądu z dnia 20 marca 2019 r. — Foshan Lihua Ceramic/Komisja (Dumping — Przywóz płytek ceramicznych pochodzących z Chin — Artykuł 11 ust. 4 i 5 oraz art. 17 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009 [obecnie art. 11 ust. 4 i 5 oraz art. 17 rozporządzenia (UE) 2016/1036] — Odmowa przyznania statusu nowego producenta eksportującego w rozumieniu art. 3 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 917/2011 — Kontrola wyrywkowa — Badanie indywidualne — Poufność)

38

2019/C 155/46

Sprawa T-138/17: Wyrok Sądu z dnia 20 marca 2019 r. — Prim/EUIPO — Primed Halberstadt Medizintechnik (PRIMED) (Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku — Słowny unijny znak towarowy PRIMED — Wcześniejsze graficzne krajowe znaki towarowe PRIM S.A., PRiM, S.A. SUMINISTROS MEDICOS i GRUPO PRiM — Rzeczywiste używanie wcześniejszych znaków towarowych — Artykuł 57 ust. 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 64 ust. 2 i 3 rozporządzenia (UE) 2017/1001] — Prawo do bycia wysłuchanym — Artykuł 75 zdanie drugie rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 94 zdanie drugie rozporządzenia 2017/1001) — Przedstawienie dowodów po raz pierwszy przed izbą odwoławczą — Uznanie przysługujące izbie odwoławczej — Zakwalifikowanie dowodów jako nowych lub dodatkowych — Artykuł 76 ust 2 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 95 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001)

39

2019/C 155/47

Sprawa T-237/17: Wyrok Sądu z dnia 20 marca 2019 r. — Hiszpania/Komisja (EFRG i EFRROW — Wydatki wyłączone z finansowania — Wydatki poniesione przez Hiszpanię — Kryterium uznania organizacji producentów — Artykuł 11 rozporządzenia (WE) nr 2200/96 — Korekta finansowa)

40

2019/C 155/48

Sprawa T-760/17: Wyrok Sądu z dnia 20 marca 2019 r. — Meesenburg Großhandel/EUIPO (Triotherm+) (Znak towarowy Unii Europejskiej — Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego Triotherm+ — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001] — Prawo do bycia wysłuchanym)

41

2019/C 155/49

Sprawa T-762/17: Wyrok Sądu z dnia 20 marca 2019 r. — Grammer/EUIPO (Przedstawienie kształtu) (Znak towarowy Unii Europejskiej — Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego przedstawiającego kształt — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001)

41

2019/C 155/50

Sprawa T-777/17: Wyrok Sądu z dnia 21 marca 2019 r. — Pan/EUIPO — Entertainment One UK (TOBBIA) (Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie unieważnienia znaku towarowego — Graficzny unijny znak towarowy TOBBIA — Wcześniejszy graficzny unijny znak towarowy Peppa Pig — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) i art. 53 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 60 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/1001)

42

2019/C 155/51

Sprawa T-133/18: Wyrok Sądu z dnia 19 marca 2019 r. — IQ Group Holdings Bhd/EUIPO — Krinner Innovation (Lumiqs) (Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Rejestracja międzynarodowa wskazująca Unię Europejską — Graficzny znak towarowy Lumiqs — Wcześniejsze, słowny i graficzny, unijne znaki towarowe Lumix — Względna podstawa odmowy rejestracji — Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001)

43

2019/C 155/52

Sprawa T-784/17: Postanowienie Sądu z dnia 12 marca 2019 r. — Strabag Belgium/Parlament (Skarga o stwierdzenie nieważności — Zamówienia publiczne na roboty budowlane — Postępowanie przetargowe — Ogólne roboty budowlane w budynkach Parlamentu Europejskiego w Brukseli — Odrzucenie oferty jednego z oferentów i udzielenie zamówienia innym oferentom — Zastąpienie zaskarżonego aktu w toku postępowania — Następcza bezprzedmiotowość sporu — Umorzenie postępowania)

43

2019/C 155/53

Sprawa T-156/18: Postanowienie Sądu z dnia 8 marca 2019 r. — Legutko i Poręba/Parlament (Skarga na bezczynność — Prawo instytucjonalne — Regulamin Parlamentu — Artykuł 130 — Załącznik II — Pytanie wymagające odpowiedzi na piśmie — Wniosek o przekazanie Radzie — Notyfikacja decyzji stwierdzającej niedopuszczalność pytania — Wezwanie do działania — Zajęcie stanowiska przez Parlament — Wniosek o wydanie nakazu — Niedopuszczalność)

44

2019/C 155/54

Sprawa T-129/19: Skarga wniesiona w dniu 25 lutego 2019 r. — Necci/Komisja

45

2019/C 155/55

Sprawa T-134/19: Skarga wniesiona w dniu 28 lutego 2019 r. — AM/EBI

46

2019/C 155/56

Sprawa T-140/19: Skarga wniesiona w dniu 4 marca 2019 r. — ZU/Komisja

47

2019/C 155/57

Sprawa T-145/19: Skarga wniesiona w dniu 7 marca 2019 r. — Jap Energéticas y Medioambientales/Komisja Europejska

47

2019/C 155/58

Sprawa T-149/19: Skarga wniesiona w dniu 8 marca 2019 r. — Société des produits Nestlé/EUIPO — Jumbo Africa (Przedstawienie postaci ludzkiej na tle tarczy)

48

2019/C 155/59

Sprawa T-152/19: Skarga wniesiona w dniu 8 marca 2019 r. — Brunswick Bowling Products/Komisja

49

2019/C 155/60

Sprawa T-153/19: Skarga wniesiona w dniu 11 marca 2019 r. — European Union Copper Task/Komisja

51

2019/C 155/61

Sprawa T-154/19: Skarga wniesiona w dniu 11 marca 2019 r. — ZU/ESDZ

52

2019/C 155/62

Sprawa T-155/19: Skarga wniesiona w dniu 12 marca 2019 r. — AP/EFI

53

2019/C 155/63

Sprawa T-159/19: Skarga wniesiona w dniu 14 marca 2019 r. — Bog-Fran/EUIPO — Fabryki Mebli „Forte” (Meble)

54

2019/C 155/64

Sprawa T-160/19: Skarga wniesiona w dniu 14 marca 2019 r. — LTTE/Rada

54

2019/C 155/65

Sprawa T-167/19: Skarga wniesiona w dniu 14 marca 2019 r. — Tempus Energy Germany i T Energy Sweden/Komisja

55

2019/C 155/66

Sprawa T-169/19: Skarga wniesiona w dniu 19 marca 2019 r. — Style & Taste/EUIPO — The Polo/Lauren Company (Przedstawienie gracza polo)

56

2019/C 155/67

Sprawa T-170/19: Skarga wniesiona w dniu 20 marca 2019 r. — – Sherpa Europe/EUIPO — Núcleo de comunicaciones y control (SHERPA NEXT)

57

2019/C 155/68

Sprawa T-311/18: Postanowienie Sądu z dnia 5 marca 2019 r. — UPF/Komisja

58


PL

 

Top