Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:301:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 301, 27 sierpnia 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 301

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 61
27 sierpnia 2018


Spis treśći

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

2018/C 301/01

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

1


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał Sprawiedliwości

2018/C 301/02

Sprawa C-390/16: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 5 lipca 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Szombathelyi Törvényszék – Węgry) – postępowanie wszczęte przeciwko Dánielowi Bertoldowi Ladzie (Odesłanie prejudycjalne – Współpraca wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych – Decyzja ramowa 2008/675/WSiSW – Uwzględnienie w nowym postępowaniu karnym wyroku skazującego zapadłego uprzednio w innym państwie członkowskim – Postępowanie szczególne w sprawie uznania wyroku skazującego wydanego w innym państwie członkowskim – Rewizja i zmiana kwalifikacji prawnej wcześniejszego orzeczenia – Zasada wzajemnego uznawania – Artykuł 82 ust. 1 TFUE)

2

2018/C 301/03

Sprawa C-544/16: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 5 lipca 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez First-tier Tribunal (Tax Chamber) – Zjednoczone Królestwo) – Marcandi Limited, działająca pod firmą Madbid / Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs [Odesłanie prejudycjalne – Wspólny system podatku od wartości dodanej (VAT) – Dyrektywa 2006/112/WE – Artykuł 2 pkt 1 lit. c) – Emisja „kredytów” umożliwiających licytowanie w aukcjach internetowych – Odpłatne świadczenie usług – Transakcja uprzednia – Artykuł 73 – Podstawa opodatkowania]

3

2018/C 301/04

Sprawa C-626/16: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 4 lipca 2018 r. – Komisja Europejska / Republika Słowacka (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego – Środowisko naturalne – Składowanie odpadów – Dyrektywa 1999/31/WE – Istniejące składowiska odpadów – Artykuł 14 – Ostateczna decyzja dotycząca kontynuacji lub zaprzestania działalności – Artykuł 13 – Procedura zamknięcia – Wyrok Trybunału stwierdzający uchybienie – Niewykonanie – Artykuł 260 ust. 2 TFUE – Kary pieniężne – Okresowa kara pieniężna i ryczałt)

4

2018/C 301/05

Sprawa C-27/17: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 5 lipca 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Lietuvos apeliacinis teismas – Litwa) – AB „flyLAL-Lithuanian Airlines”, w likwidacji / Starptautiskā lidosta „Rīga” VAS, „Air Baltic Corporation” AS [Odesłanie prejudycjalne – Współpraca sądowa w sprawach cywilnych – Rozporządzenie (WE) nr 44/2001 – Jurysdykcja szczególna – Artykuł 5 pkt 3 – Postępowanie, którego przedmiotem jest czyn niedozwolony lub czyn podobny do czynu niedozwolonego – Miejsce, gdzie nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę – Miejsce urzeczywistnienia się szkody i miejsce zdarzenia powodującego powstanie szkody – Żądanie naprawienia szkody, jaka miała zostać spowodowana w wyniku zachowań antykonkurencyjnych stosowanych w różnych państwach członkowskich – Artykuł 5 pkt 5 – Działalność filii – Pojęcie]

4

2018/C 301/06

Sprawa C-28/17: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 4 lipca 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Østre Landsret – Dania) – NN A/S / Skatteministeriet (Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 49 TFUE – Podatek dochodowy od osób prawnych – Krajowe uregulowanie podatkowe uzależniające przeniesienie strat poniesionych przez znajdujący się na terytorium krajowym stały zakład spółki mającej siedzibę w innym państwie członkowskim na spółkę będącą rezydentem, należącą do tej samej grupy, od warunku dotyczącego niemożliwości wykorzystania strat na potrzeby zagranicznego podatku)

5

2018/C 301/07

Sprawa C-43/17 P: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 5 lipca 2018 r. – Liam Jenkinson / Europejska Służba Działań Zewnętrznych, Rada Unii Europejskiej, Komisja Europejska, Eulex Kosowo (Odwołanie – Klauzula arbitrażowa – Personel misji międzynarodowych Unii Europejskiej – Jurysdykcja w sporach dotyczących umów o pracę – Kolejne umowy o pracę na czas określony – Klauzule arbitrażowe wskazujące w ostatniej umowie jurysdykcję sądów Unii a w umowach wcześniejszych jurysdykcję sądów w Brukseli (Belgia) – Decyzja w sprawie nieprzedłużenia ostatniej umowy – Żądanie przekształcenia wszystkich stosunków umownych w „umowę o pracę na czas nieokreślony” – Żądania odszkodowania za stanowiące nadużycie rozwiązanie stosunku pracy – Uwzględnienie stosunków umownych sprzed ostatniej umowy – Właściwość Sądu Unii Europejskiej)

6

2018/C 301/08

Sprawa C-213/17: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 5 lipca 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam – Niderlandy) – X / Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie [Odesłanie prejudycjalne – Rozporządzenie (UE) nr 604/2013 – Ustalenie państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego – Artykuły 17, 18, 23 i 24 – Wcześniejsze postępowanie w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej toczące się w państwie członkowskim – Nowy wniosek złożony w innym państwie członkowskim – Niezłożenie wniosku o wtórne przejęcie z poszanowaniem terminów – Przekazanie zainteresowanej osoby w celu przeprowadzenia wobec niej postępowań karnych]

7

2018/C 301/09

Sprawa C-217/17 P: Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 5 lipca 2018 r. – Mast-Jägermeister SE / Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) [Odwołanie – Wzór wspólnotowy – Zgłoszenie do rejestracji wzorów przedstawiających kubki – Rozporządzenie (WE) nr 6/2002 – Artykuł 36 ust. 1 lit. c) – Przedstawienie graficzne – Artykuły 45 i 46 – Uznanie daty zgłoszenia – Przesłanki – Rozporządzenie (WE) nr 2245/2002 – Artykuł 4 ust. 1 lit. e) i art. 10 ust. 1 i 2]

8

2018/C 301/10

Sprawa C-320/17: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 5 lipca 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d’État – Francja) – Marle Participations SARL / Ministre de l'Économie et des Finances [Odesłanie prejudycjalne – Podatek od wartości dodanej (VAT) – Dyrektywa 2006/112/WE – Artykuły 2, 9 i 168 – Działalność gospodarcza – Bezpośrednie lub pośrednie uczestnictwo spółki holdingowej w zarządzaniu jej spółkami zależnymi – Wynajem nieruchomości przez spółkę holdingową na rzecz jej spółki zależnej – Odliczenie podatku naliczonego – VAT zapłacony przez spółkę holdingową od wydatków poniesionych na nabycie udziałów lub akcji w innych przedsiębiorstwach]

8

2018/C 301/11

Sprawa C-339/17: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 5 lipca 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Köln – Niemcy) – Verein für lauteren Wettbewerb eV / Princesport GmbH [Odesłanie prejudycjalne – Nazewnictwo włókien tekstylnych i odnośne wymogi w dziedzinie etykietowania i oznakowywania – Rozporządzenie (UE) nr 1007/2011 – Artykuły 7 i 9 – Czyste wyroby włókiennicze – Wyroby włókiennicze składające się z wielu włókien – Sposoby etykietowania lub oznakowywania]

9

2018/C 301/12

Sprawa C-532/17: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 4 lipca 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Hamburg – Niemcy) – Wolfgang Wirth i in. / Thomson Airways Ltd. [Odesłanie prejudycjalne – Transport – Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 – Artykuł 2 lit. b) – Zakres stosowania – Pojęcie „obsługującego przewoźnika lotniczego” – Umowa załogowej dzierżawy samolotu („wet lease”)]

10

2018/C 301/13

Sprawa C-325/17: Postanowienie Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 26 czerwca 2018 r. – Windrush Aka LLP / Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), Jerry Dammers (Odwołanie – Artykuł 181 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku – Słowny znak towarowy The Specials – Rzeczywiste używanie – Zgoda właściciela znaku towarowego)

11

2018/C 301/14

Sprawa C-24/18: Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia 31 maja 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság – Węgry) – István Bán / KP 2000 kft., Edit Kovács (Odesłanie prejudycjalne – Swobody podstawowe – Artykuły 49 i 63 TFUE – Sytuacja o charakterze wyłącznie wewnętrznym – Brak dostatecznych wyjaśnień w przedmiocie stanu faktycznego i prawnego sporu głównego – Artykuł 53§ 2 i art. 94 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Oczywista niedopuszczalność)

11

2018/C 301/15

Sprawa C-130/18: Postanowienie Trybunału (ósma izba) z dnia 27 czerwca 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Düsseldorf – Niemcy) – flightright GmbH / Eurowings GmbH (Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Transport lotniczy – Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 – Artykuł 5 ust. 1 lit. c) – Prawo do odszkodowania w przypadku odwołania lotu – Zmiana planu podróży uniemożliwiająca pasażerowi dotarcie do miejsca docelowego w czasie poniżej dwóch godzin po planowanym czasie przylotu odwołanego lotu – Opóźnienie trwające od dwóch do trzech godzin)

12

2018/C 301/16

Sprawa C-40/18 P: Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba) wydanego w dniu 16 listopada 2017 r. w sprawie T-458/16, Acquafarm / Komisja, wniesione w dniu 12 stycznia 2018 r. przez Acquafarm S.L.

12

2018/C 301/17

Sprawa C-170/18 P: Odwołanie od wyroku Sądu (pierwsza izba) wydanego w dniu 13 grudnia 2017 r. w sprawie T-692/16, CJ / Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), wniesione w dniu 2 marca 2018 r. przez CJ

13

2018/C 301/18

Sprawa C-297/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austria) w dniu 2 maja 2018 r. – Humbert Jörg Köfler i in.

14

2018/C 301/19

Sprawa C-378/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesverwaltungsgericht (Niemcy) w dniu 8 czerwca 2018 r. – Landwirtschaftskammer Niedersachsen / Reinhard Westphal

14

2018/C 301/20

Sprawa C-390/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris (Francja) w dniu 13 czerwca 2018 r. – postępowanie karne przeciwko YA i AIRBNB Ireland UC – pozostali uczestnicy: Hotelière Turenne SAS, Pour un hébergement et un tourisme professionnel (AHTOP), Valhotel

15

2018/C 301/21

Sprawa C-394/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Corte di appello di Napoli (Włochy) w dniu 14 czerwca 2018 r. – I.G.I. Srl / Maria Grazia Cicenia i in.

15

2018/C 301/22

Sprawa C-395/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Włochy) w dniu 14 czerwca 2018 r. – Tim SpA – Direzione e coordinamento Vivendi SA / Consip SpA, Ministero dell’Economia e delle Finanze

16

2018/C 301/23

Sprawa C-400/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hof van Cassatie (Belgia) w dniu 18 czerwca 2018 r. – Infohos / Belgische Staat

17

2018/C 301/24

Sprawa C-402/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato (Włochy) w dniu 15 czerwca 2018 r. – Tedeschi Srl w imieniu własnym oraz jako pełnomocnik tymczasowego związku przedsiębiorstw, Consorzio Stabile Istant Service w imieniu własnym oraz jako mocodawca tymczasowego związku przedsiębiorstw / C.M. Service Srl, Università degli Studi di Roma La Sapienza

17

2018/C 301/25

Sprawa C-405/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Nejvyšší správní soud (Republika Czeska) w dniu 19 czerwca 2018 r. – AURES Holdings a.s. / Odvolací finanční ředitelství

18

2018/C 301/26

Sprawa C-410/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez tribunal administratif (Luxembourg) w dniu 22 czerwca 2018 r. – Nicolas Aubriet / Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

19

2018/C 301/27

Sprawa C-416/18 P: Odwołanie od wyroku Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 26 kwietnia 2018 r. w sprawie T-190/16, Mykola Yanovych Azarov / Rada Unii Europejskiej, wniesione w dniu 26 czerwca 2018 r. przez Mykolę Yanovycha Azarova

19

2018/C 301/28

Sprawa C-421/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez tribunal de première instance de Namur (Belgia) w dniu 27 czerwca 2018 r. – Ordre des avocats du barreau de Dinant / JN

20

2018/C 301/29

Sprawa C-456/18 P: Odwołanie od wyroku Sądu (dziewiąta izba) wydanego w dniu 25 kwietnia 2018 r. w sprawach połączonych T-T-554/15 i T-555/15, Węgry / Komisja Europejska, wniesione w dniu 12 lipca 2018 r. przez Węgry

21

 

Sąd

2018/C 301/30

Sprawa T-643/13: Wyrok Sądu z dnia 11 lipca 2018 r. – Rogesa / Komisja [Dostęp do dokumentów – Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 – System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych – Wniosek o udzielenie dostępu do informacji dotyczących ustalenia 10 % najbardziej wydajnych instalacji sektora stalowego – Odmowa dostępu – Wyjątek dotyczący ochrony interesów handlowych osoby trzeciej – Nadrzędny interes publiczny – Rozporządzenie (WE) nr 1367/2006 – Pojęcie informacji dotyczącej emisji do środowiska – Dochowanie terminów]

23

2018/C 301/31

Sprawa T-185/15: Wyrok Sądu z dnia 11 lipca 2018 r. – Buonotourist / Komisja [Pomoc państwa – Przedsiębiorstwa obsługujące sieci połączeń autobusowych w regionie Kampania – Korzyść – Usługa w ogólnym interesie gospodarczym – Rekompensata taryf za wykonanie zobowiązań z zakresu usług publicznych wypłacona w następstwie orzeczenia sądu orzekającego w ostatniej instancji – Decyzja uznająca pomoc za niezgodną z rynkiem wewnętrznym – Pomoc nowa i pomoc istniejąca – Rozporządzenie (EWG) nr 1191/69 – Przesłanki zwolnienia z obowiązku zgłoszenia – Artykuł 4 ust. 5 i art. 7 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 659/99 – Właściwe kompetencje Komisji i sądów krajowych w dziedzinie kontroli pomocy państwa – Powaga rzeczy osądzonej wyroku sądu krajowego wyższej instancji – Stosowanie przepisów prawa materialnego w czasie – Uzasadnione oczekiwania – Pewność prawa]

24

2018/C 301/32

Sprawa T-186/15: Wyrok Sądu z dnia 11 lipca 2018 r. – CSTP Azienda della Mobilità / Komisja [Pomoc państwa – Przedsiębiorstwa obsługujące sieci połączeń autobusowych w regionie Kampania – Korzyść – Usługa w ogólnym interesie gospodarczym – Rekompensata taryf za wykonanie zobowiązań z zakresu usług publicznych wypłacona w następstwie orzeczenia sądu orzekającego w ostatniej instancji – Decyzja uznająca pomoc za niezgodną z rynkiem wewnętrznym – Pomoc nowa i pomoc istniejąca – Rozporządzenie (EWG) nr 1191/69 – Przesłanki zwolnienia z obowiązku zgłoszenia – Artykuł 4 ust. 5 i art. 7 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 659/99 – Właściwe kompetencje Komisji i sądów krajowych w dziedzinie kontroli pomocy państwa – Powaga rzeczy osądzonej wyroku sądu krajowego wyższej instancji – Stosowanie przepisów prawa materialnego w czasie – Uzasadnione oczekiwania – Pewność prawa]

25

2018/C 301/33

Sprawa T-240/16: Wyrok Sądu z dnia 11 lipca 2018 r. – Klujew / Rada (Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa – Środki ograniczające przyjęte w związku z sytuacją na Ukrainie – Zamrożenie środków finansowych – Wykaz osób, podmiotów i organów, do których ma zastosowanie zamrożenie środków finansowych i zasobów gospodarczych – Pozostawienie nazwiska skarżącego w wykazie – Podstawa prawna – Oczywisty błąd w ocenie – Prawo do obrony – Prawo do skutecznej ochrony sądowej – Prawo własności – Prawo do dobrego imienia – Zarzut niezgodności z prawem)

26

2018/C 301/34

Sprawa T-644/16: Wyrok Sądu z dnia 11 lipca 2018 r. – ClientEarth / Komisja [Dostęp do dokumentów – Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 – Dokumenty Komisji dotyczące zgodności z prawem Unii mechanizmu rozstrzygania sporów między inwestorami a państwami oraz systemu sądów ds. inwestycji w umowach handlowych Unii – Częściowa odmowa dostępu – Wyjątek dotyczący ochrony interesu publicznego w zakresie stosunków międzynarodowych – Wyjątek dotyczący ochrony opinii prawnych – Wyjątek dotyczący ochrony procesu podejmowania decyzji – Nadrzędny interes publiczny]

27

2018/C 301/35

Sprawa T-707/16: Wyrok Sądu z dnia 11 lipca 2018 r. – Enoitalia/EUIPO – La Rural Viñedos y Bodegas (ANTONIO RUBINI) {Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku – Słowny unijny znak towarowy ANTONIO RUBINI – Wcześniejszy graficzny unijny znak towarowy RUTINI – Względna podstawa odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Podobieństwo oznaczeń – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]}

27

2018/C 301/36

Sprawa T-13/17: Wyrok Sądu z dnia 11 lipca 2018 r. – Europa Terra Nostra / Parlament [Prawo instytucjonalne – Parlament Europejski – Decyzja w sprawie przyznania dotacji fundacji politycznej – Zaliczka ustalona na 33 % maksymalnej kwoty przyznanej dotacji – Obowiązek dostarczenia gwarancji bankowej dotyczącej zaliczki – Rozporządzenie finansowe – Zasady wykonania rozporządzenia finansowego – Rozporządzenie (WE) nr 2004/2003 w sprawie przepisów regulujących partie polityczne na poziomie europejskim oraz zasad dotyczących ich finansowania – Proporcjonalność – Nadużycie władzy]

28

2018/C 301/37

Sprawa T-16/17: Wyrok Sądu z dnia 11 lipca 2018 r. – APF / Parlament [Prawo instytucjonalne – Parlament Europejski – Decyzja w sprawie przyznania dotacji fundacji politycznej – Zaliczka ustalona na 33 % maksymalnej kwoty przyznanej dotacji – Obowiązek dostarczenia gwarancji bankowej dotyczącej zaliczki – Rozporządzenie finansowe – Zasady wykonania rozporządzenia finansowego – Rozporządzenie (WE) nr 2004/2003 w sprawie przepisów regulujących partie polityczne na poziomie europejskim oraz zasad dotyczących ich finansowania – Proporcjonalność – Nadużycie władzy]

29

2018/C 301/38

Sprawa T-54/17: Wyrok Sądu z dnia 11 lipca 2018 r. – CLF / Parlament [Prawo instytucjonalne – Parlament Europejski – Decyzja w sprawie przyznania dotacji fundacji politycznej – Zaliczka ustalona na 33 % maksymalnej kwoty przyznanej dotacji – Obowiązek dostarczenia gwarancji bankowej dotyczącej zaliczki – Rozporządzenie finansowe – Zasady wykonania rozporządzenia finansowego – Rozporządzenie (WE) nr 2004/2003 w sprawie przepisów regulujących partie polityczne na poziomie europejskim oraz zasad dotyczących ich finansowania – Proporcjonalność – Równość traktowania]

29

2018/C 301/39

Sprawa T-57/17: Wyrok Sądu z dnia 11 lipca 2018 r. – Pegasus / Parlament [Prawo instytucjonalne – Parlament Europejski – Decyzja w sprawie przyznania dotacji fundacji politycznej – Zaliczka ustalona na 33 % maksymalnej kwoty przyznanej dotacji – Obowiązek dostarczenia gwarancji bankowej dotyczącej zaliczki – Rozporządzenie finansowe – Zasady wykonania rozporządzenia finansowego – Rozporządzenie (WE) nr 2004/2003 w sprawie przepisów regulujących partie polityczne na poziomie europejskim oraz zasad dotyczących ich finansowania – Proporcjonalność – Równość traktowania]

30

2018/C 301/40

Sprawa T-694/17: Wyrok Sądu z dnia 11 lipca 2018 r. – Link Entertainment / EUIPO – García-Sanjuan Machado (SAVORY DELICIOUS ARTISTS & EVENTS) {Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku – Graficzny unijny znak towarowy SAVORY DELICIOUS ARTISTS & EVENTS – Wcześniejszy słowny unijny znak towarowy AVORY – Względna podstawa odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Podobieństwo oznaczeń – Podobieństwo usług – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) i art. 53 ust. 1 lit a) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 60 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/1001]}

31

2018/C 301/41

Sprawa T-147/15: Postanowienie Sądu z dnia 28 czerwca 2018 r. – Republika Czeska/Komisja (Skarga o stwierdzenie nieważności – Środki własne Unii Europejskiej – Odpowiedzialność finansowa państw członkowskich – Wniosek o zwolnienie z udostępnienia zasobów własnych – Pismo Komisji – Akt niepodlegający zaskarżeniu – Niedopuszczalność)

31

2018/C 301/42

Sprawa T-478/15: Postanowienie Sądu z dnia 28 czerwca 2018 r. – Rumunia / Komisja (Skarga o stwierdzenie nieważności – Środki własne Unii Europejskiej – Odpowiedzialność finansowa państw członkowskich – Obowiązek zapłaty na rzecz Komisji kwoty odpowiadającej utracie środków własnych – Pismo Komisji – Akt niepodlegający zaskarżeniu – Niedopuszczalność)

32

2018/C 301/43

Sprawa T-452/17: Postanowienie Sądu z dnia 28 czerwca 2018 r. – TL / EIOD (Skarga o stwierdzenie nieważności – Ochrona danych osobowych – Jawny charakter orzecznictwa Sądu – Wniosek o utajnienie i usunięcie ze strony internetowej wyroku Sądu – Akt niepodlegający zaskarżeniu – Akt potwierdzający – Brak nowych istotnych okoliczności faktycznych – Oczywista niedopuszczalność)

33

2018/C 301/44

Sprawa T-476/17 R: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 22 czerwca 2018 r. – Arysta LifeScience Netherlands / Komisja (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego – Środki ochrony roślin – Substancja czynna diflubenzuron – Warunki zatwierdzenia przed wprowadzeniem do obrotu – Wniosek o zawieszenie wykonania – Brak pilnego charakteru – Wyważenie interesów)

34

2018/C 301/45

Sprawa T-577/17: Postanowienie Sądu z dnia 2 lipca 2018 r. – thyssenkrupp Electrical Steel i thyssenkrupp Electrical Steel Ugo / Komisja (Skarga o stwierdzenie nieważności – Unia celna – Zezwolenie na procedurę uszlachetniania czynnego – Ryzyko negatywnego wpływu na istotne interesy producentów Unii – Artykuł 211 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 952/2013 – Badanie warunków gospodarczych – Zakres wniosków Komisji – Akt niepodlegający zaskarżeniu – Niedopuszczalność)

34

2018/C 301/46

Sprawa T-719/17 R: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 22 czerwca 2018 r. – FMC / Komisja [Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego – Środki ochrony roślin – Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/1496 – Nieodnowienie zatwierdzenia substancji czynnej DPX KE 459 (flupyrsulfuron metylowy) – Wniosek o zawieszenie wykonania – Brak pilnego charakteru – Wyważenie interesów]

35

2018/C 301/47

Sprawa T-757/17: Postanowienie Sądu z dnia 26 czerwca 2018 – Kerstens / Komisja (Służba publiczna – Urzędnicy – Postępowania dyscyplinarne – Wykonanie wyroku wydanego przez Sąd w następstwie odwołania – Cofnięcie decyzji nakładającą karę nagany – Podjęcie postępowań dyscyplinarnych zakończonych nałożeniem cofniętej nagany – Skarga o stwierdzenie nieważności – Akt niewywołujący niekorzystnych skutków – Skarga o zadośćuczynienie – Niedopełnienie wymogów postępowania poprzedzającego wniesienie skargi – Oczywista niedopuszczalność)

36

2018/C 301/48

Sprawa T-784/17 RII: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 26 czerwca 2018 r. – Strabag Belgium / Parlament (Postępowanie w przedmiocie środków tymczasowych – Zamówienia publiczne na roboty budowlane – Postanowienie o zawieszeniu wykonania decyzji Parlamentu Europejskiego o odrzuceniu oferty skarżącej i udzieleniu pięciu oferentom zamówienia, którego przedmiotem była umowa ramowa o ogólne roboty budowlane w budynkach Parlamentu w Brukseli – Wniosek o zmianę – Artykuł 159 regulaminu postępowania – Niedopuszczalność)

36

2018/C 301/49

Sprawa T-29/18: Postanowienie Sądu z dnia 4 lipca 2018 r. – Planet / Komisja [Dostęp do dokumentów – Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 – Dokumenty dotyczące umowy „Technical Assistance to Ecowas for the implementation of the 10th EDF Transport Facilitation Project II (TFP II)” – Dorozumiana odmowa dostępu – Wyraźna decyzja przyjęta po wniesieniu skargi – Cofnięcie zaskarżonego aktu – Następcza bezprzedmiotowość sporu – Umorzenie postępowania]

37

2018/C 301/50

Sprawa T-104/18 R: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 10 lipca 2018 r. – Fundación Tecnalia Research & Innovation / REA [Postępowanie w przedmiocie środków tymczasowych – Umowa o udzielenie dotacji zawarta w ramach siódmego programu ramowego w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007 – 2013) – Odzyskanie wypłaconych kwot – Wniosek o zawieszenie wykonania – Brak pilnego charakteru]

38

2018/C 301/51

Sprawa T-244/18 R: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 10 lipca 2018 r. – Synergy Hellas / Komisja [Postępowanie w przedmiocie środków tymczasowych – Umowa o udzielenie dotacji zawarta w ramach szóstego programu ramowego w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2002 – 2006) – Odzyskanie wypłaconych kwot – Wniosek o zawieszenie wykonania – Brak pilnego charakteru]

38

2018/C 301/52

Sprawa T-299/18 R: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 26 czerwca 2018 r. – Strabag Belgium / Parlament (Postępowanie w przedmiocie środków tymczasowych – Zamówienia publiczne na roboty budowlane – Wniosek o zawieszenie wykonania – Okres zawieszenia – Oferta rażąco niska – Fumus boni juris – Brak pilnego charakteru)

39

2018/C 301/53

Sprawa T-352/18: Skarga wniesiona w dniu 5 czerwca 2018 r. – Germann Avocats and XJ (*1)  / Komisja

39

2018/C 301/54

Sprawa T-397/18: Skarga wniesiona w dniu 29 czerwca 2018 r. – Hugo’s Hotel / EUIPO – H’ugo’s (Hugo’s Burger Bar)

40

2018/C 301/55

Sprawa T-400/18: Skarga wniesiona w dniu 2 lipca 2018 r. – Landesbank Baden-Württemberg / SRB

41

2018/C 301/56

Sprawa T-403/18: Skarga wniesiona w dniu 2 lipca 2018 r. Pharmadom / EUIPO – Objectif Pharma (WS wellpharma shop)

42

2018/C 301/57

Sprawa T-414/18: Skarga wniesiona w dniu 5 lipca 2018 r. – Hypo Vorarlberg Bank / SRB

42

2018/C 301/58

Sprawa T-424/18: Skarga wniesiona w dniu 11 lipca 2018 r. – Puma / EUIPO – Carrefour (Przedstawienie krzyżujących się linii)

43

2018/C 301/59

Sprawa T-427/18: Skarga wniesiona w dniu 10 lipca 2018 r. – Geske / EUIPO (SATISFYERMEN)

44

2018/C 301/60

Sprawa T-434/18: Skarga wniesiona w dniu 13 lipca 2018 r. – Vans / EUIPO (ULTRARANGE)

45

2018/C 301/61

Sprawa T-447/18: Skarga wniesiona w dniu 18 lipca 2018 r. – TUIfly / Komisja

45

2018/C 301/62

Sprawa T-742/17: Postanowienie Sądu z dnia 3 lipca 2018 r. – Kim i in. / Rada

47


(*1)Informacje usunięto lub zastąpiono w ramach ochrony danych osobowych i/lub poufności.

 


PL

 

Ze względu na ochronę danych osobowych i/lub poufności niektóre informacje zawarte w tym wydaniu nie mogą zostać ujawnione, stąd publikacja nowej oryginalnej wersji.

Top