Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:240:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 240, 9 lipca 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 240

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 61
9 lipca 2018


Spis treśći

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

2018/C 240/01

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

1


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał Sprawiedliwości

2018/C 240/02

Sprawa C-147/16: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 17 maja 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Vredegerecht te Antwerpen – Belgia) – Karel de Grote – Hogeschool Katholieke Hogeschool Antwerpen VZW / Susan Romy Jozef Kuijpers. [Odesłanie prejudycjalne — Dyrektywa 93/13/EWG — Nieuczciwe warunki w umowach zawieranych między sprzedawcą lub dostawcą a konsumentem — Badanie z urzędu przez sąd krajowy zagadnienia, czy umowa jest objęta zakresem zastosowania tej dyrektywy — Artykuł 2 lit. c) — Pojęcie „sprzedawcy lub dostawcy” — Instytucja szkolnictwa wyższego finansowana w zasadniczym zakresie ze środków publicznych — Umowa dotycząca nieoprocentowanego planu spłaty czesnego za studia oraz pokrycia kosztów podróży w ramach studiów]

2

2018/C 240/03

Sprawa C-325/16: Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 17 maja 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Supremo – Hiszpania) – Industrias Químicas del Vallés, SA / Administración General del Estado, Sapec Agro, SA (Odesłanie prejudycjalne — Rolnictwo — Dyrektywa 91/414/EWG — Dyrektywa 2010/28/UE — Artykuł 3 ust. 1 — Procedura ponownej oceny przez państwa członkowskie dopuszczonych środków ochrony roślin — Termin — Przedłużenie)

3

2018/C 240/04

Sprawa C-531/16: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 17 maja 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Lietuvos Aukščiausiasis Teismas – Litwa) – Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras, „Ecoservice projektai” UAB, dawniej „Specializuotas transportas” UAB (Odesłanie prejudycjalne — Dyrektywa 2004/18/WE — Procedury udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi — Powiązania między oferentami składającymi odrębne oferty w tym samym postępowaniu — Obowiązki oferentów, instytucji zamawiającej i sądu krajowego)

3

2018/C 240/05

Sprawa C-566/16: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 17 maja 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Węgry) – Dávid Vámos / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (Odesłanie prejudycjalne — Wspólny system podatku od wartości dodanej — Dyrektywa 2006/112/WE — Artykuły 282 – 292 — Szczególny system dla małych przedsiębiorstw — System zwolnień — Obowiązek dokonania wyboru szczególnego systemu w roku kalendarzowym odniesienia)

4

2018/C 240/06

Sprawa C-642/16: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 17 maja 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof – Niemcy) – Junek Europ-Vertrieb GmbH / Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG (Odesłanie prejudycjalne — Własność intelektualna — Prawo znaków towarowych — Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 — Artykuł 13 — Wyczerpanie praw przyznanych przez znak towarowy — Import równoległy — Przepakowanie produktu opatrzonego znakiem towarowym — Przeetykietowanie — Przesłanki obowiązujące dla wyrobów medycznych)

5

2018/C 240/07

Sprawa C-30/17: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 17 maja 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Naczelny Sąd Administracyjny – Polska) – Dyrektor Izby Celnej w Poznaniu / Kompania Piwowarska S.A. w Poznaniu (Odesłanie prejudycjalne — Przepisy podatkowe — Podatek akcyzowy — Dyrektywa 92/83/EWG — Artykuł 3 ust. 1 — Alkohol i napoje alkoholowe — Piwo — Piwo smakowe — Stopień Plato — Sposób obliczania)

5

2018/C 240/08

Sprawa C-229/17: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 17 maja 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Berlin – Niemcy) – Evonik Degussa GmbH / Bundesrepublik Deutschland (Odesłanie prejudycjalne — Środowisko naturalne — System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej — Bezpłatny przydział uprawnień — Dyrektywa 2003/87/WE — Artykuł 10a — Załącznik I — Decyzja 2011/278/UE — Punkt 2 załącznika I — Ustalanie wskaźników emisyjności dla produktów — Produkcja wodoru — Granice systemowe wskaźników emisyjności produktu dla wodoru — Proces separacji wodoru ze strumienia gazu bogatego zawierającego już wodór)

6

2018/C 240/09

Sprawa C-102/17: Postanowienie Trybunału (ósma izba) z dnia 25 kwietnia 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal de Contas – Portugalia) – Secretaria Regional de Saúde dos Açores / Ministério Público (Odesłanie prejudycjalne — Artykuł 53 § 2 i art. 94 regulaminu postępowania przed Trybunałem — Artykuł 267 TFUE — Pojęcie „sądu jednego z państw członkowskich” — Postępowanie mające na celu wydanie orzeczenia o charakterze sądowym — Krajowy trybunał obrachunkowy — Uprzednia kontrola legalności i zasadności budżetowej wydatku publicznego — Oczywista niedopuszczalność)

7

2018/C 240/10

Sprawa C-327/17 P: Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia 12 kwietnia 2018 r. – Cryo-Save AG / Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), MedSkin Solutions Dr. Suwelack AG (Odwołanie — Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku — Wycofanie wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku — Odwołanie, które stało się bezprzedmiotowe — Umorzenie postępowania)

7

2018/C 240/11

Sprawa C-640/17: Postanowienie Trybunału ósma izba) z dnia 17 kwietnia 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra – Portugalia) – Luís Manuel dos Santos / Fazenda Pública (Odesłanie prejudycjalne — Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem — Podatki wewnętrzne — Zakaz dyskryminującego opodatkowania — Artykuł 110 TFUE — Jednolity podatek od ruchu pojazdów samochodowych — Ustalenie stawki opodatkowania w zależności od daty pierwszej rejestracji pojazdu w państwie członkowskim opodatkowania — Używane pojazdy samochodowe przywożone z innych państw członkowskich — Brak uwzględnienia daty pierwszej rejestracji w innym państwie członkowskim)

8

2018/C 240/12

Sprawa C-85/18 P: Postanowienie Trybunału (pierwsza izba) z dnia 10 kwietnia 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Judecătoria Oradea – Rumunia) – CV / DU (Odesłanie prejudycjalne — Pilny tryb prejudycjalny — Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem — Współpraca sądowa w sprawach cywilnych — Jurysdykcja w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej — Piecza nad dzieckiem — Rozporządzenie (WE) nr 2201/2003 — Artykuły 8, 10 i 13 — Pojęcie „miejsca zwykłego pobytu” dziecka — Orzeczenie wydane przez sąd innego państwa członkowskiego dotyczące miejsca zamieszkania dziecka — Bezprawne uprowadzenie albo zatrzymanie dziecka — Jurysdykcja w przypadkach uprowadzenia dziecka)

8

2018/C 240/13

Sprawa C-34/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Fővárosi Ítélőtábla (Węgry) w dniu 18 stycznia 2018 r. – Ottília Lovasné Tóth / ERSTE Bank Hungary Zrt.

9

2018/C 240/14

Sprawa C-155/18 P: Odwołanie od wyroku Sądu (trzecia izba) wydanego w dniu 6 grudnia 2017 r. w sprawie T-120/16, Tulliallan Burlington Ltd / Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, wniesione w dniu 22 lutego 2018 r. przez Tulliallan Burlington Ltd

10

2018/C 240/15

Sprawa C-156/18 P: Odwołanie od wyroku Sądu (trzecia izba) wydanego w dniu 6 grudnia 2017r. w sprawie T-121/16, Tulliallan Burlington Ltd / Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, wniesione w dniu 22 lutego 2018 r. przez Tulliallan Burlington Ltd

12

2018/C 240/16

Sprawa C-157/18 P: Odwołanie od wyroku Sądu (trzecia izba) wydanego w dniu 6 grudnia 2017r. w sprawie T-122/16, Tulliallan Burlington Ltd / Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, wniesione w dniu 22 lutego 2018 r. przez Tulliallan Burlington Ltd

13

2018/C 240/17

Sprawa C-158/18 P: Odwołanie od wyroku Sądu (trzecia izba) wydanego w dniu 6 grudnia 2017r. w sprawie T-123/16, Tulliallan Burlington Ltd / Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, wniesione w dniu 22 lutego 2018 r. przez Tulliallan Burlington Ltd

15

2018/C 240/18

Sprawa C-199/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato (Włochy) w dniu 19 marca 2018 r. – Pollo del Campo S.c.a., Avi Coop Società Cooperativa Agricolaf / Regione Emilia Romagna i in.

16

2018/C 240/19

Sprawa C-200/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio de Stato (Włochy) w dniu 19 marca 2018 r. – C.A.F.A.R. – Società Agricola Cooperativa, Società Agricola Guidi di Roncofreddo di Guidi Giancarlo e Nicolini Fausta / Regione Emilia-Romagna i in.

17

2018/C 240/20

Sprawa C-211/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugalia) w dniu 26 marca 2018 r. – Idealmed III – Serviços de Saúde SA / Autoridade Tributária e Aduaneira

17

2018/C 240/21

Sprawa C-212/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Włochy) w dniu 26 marca 2018 r. – Prato Nevoso Termo Energy Srl / Provincia di Cuneo, ARPA Piemonte

19

2018/C 240/22

Sprawa C-213/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale ordinario di Roma (Włochy) w dniu 26 marca 2018 r. – Adriano Guaitoli i in. / easyJet Airline Co. Ltd

19

2018/C 240/23

Sprawa C-217/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consigli di Stato (Włochy) w dniu 26 marca 2018 r. – La Gazza s.c.r.l. i in. / Agenzia per le Erogazioni in Agricultura (AGEA), Regione Veneto

20

2018/C 240/24

Sprawa C-218/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato (Włochy) w dniu 26 marca 2018 r. – Latte Più Srl i in. / Agenzia per le Erogazioni in Agricultura (AGEA), Regione Veneto

21

2018/C 240/25

Sprawa C-219/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato (Włochy) w dniu 26 marca 2018 r. – Brenta Scrl i in. / Agenzia per le Erogazioni in Agricultura (AGEA), Regione Veneto

22

2018/C 240/26

Sprawa C-232/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Audiencia Provincial de Almería (Hiszpania) w dniu 29 marca 2018 r. – Banco Popular Español, S.A. / María Ángeles Díaz Soria, Miguel Ángel Góngora Gómez, José Antonio Sánchez González i Dolores María del Águila Andújar

23

2018/C 240/27

Sprawa C-234/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sofijski gradski syd (Bułgaria) w dniu 3 kwietnia 2018 r. – Komisija za protiwodejstwie na korupcijata i otnemane na nezakonno pridobito imusztestwo / WR, AW, RW, Agro In 2001 EOOD, Akaunt Syrwis 2009 EOOD, Inwest Menidzmynt OOD, Estejd OOD, Tryst W OOD, Bromak OOD, Bromak Finans EAD, Wiwa Telekomm Byłgarija EOOD, Byłgarska Telekommunikacjonna Kompanija AD, Hedz Inwestmynt Byłgarija AD, Kemira OOD, Dunarit AD, Tehnologicen Centyr-Institut Po Mikroelektronika AD, Ewrobild 2003 EOOD, Tehnoteł Inwest AD, Ken Trejd EAD, Konsult Aw EOOD, Louvrier Investments Company 33 S.A, EFV International Financial Ventures Ltd, LIC Telecommunications S.A.R.L., V Telecom Investment S.C.A, V2 Investment S.A.R.L., Interv Investment S.A.R.L., Empreno Ventures Ltd.

24

2018/C 240/28

Sprawa C-241/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Commissione tributaria provinciale di Napoli (Włochy) w dniu 5 kwietnia 2018 r. – easyJet Airline Co. Ltd / Regione Campania

25

2018/C 240/29

Sprawa C-261/18: Skarga wniesiona w dniu 13 kwietnia 2018 r. – Komisja Europejska / Irlandia

25

2018/C 240/30

Sprawa C-294/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Markkinaoikeus (Finlandia) w dniu 27 kwietnia 2018 r. – Oulun Sähkönmyynti Oy

26

2018/C 240/31

Sprawa C-303/18 P: Odwołanie od wyroku Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 7 marca 2018 r. w sprawie T-140/16, Le Pen / Parlament, wniesione w dniu 3 maja 2018 r. przez Jean-Marie Le Pena

27

2018/C 240/32

Sprawa C-306/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci (Republika Czeska) w dniu 7 maja 2018 r. – KORADO, a.s. / Generální ředitelství cel

29

2018/C 240/33

Sprawa C-307/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Competition Appeal Tribunal, London (Zjednoczone Królestwo) w dniu 7 maja 2018 r. – Generics (UK) Ltd, GlaxoSmithKline plc, Xellia Pharmaceuticals ApS, Alpharma, LLC, dawniej Zoetis Products LLC, Actavis UK Ltd i Merck KGaA/Competition and Markets Authority

29

2018/C 240/34

Sprawa C-330/18 P: Odwołanie od wyroku Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 7 marca 2018 r. w sprawie T-624/16, Gollnisch / Parlament, wniesione w dniu 7 maja 2018 r. przez Bruna Gollnischa

31

 

Sąd

2018/C 240/35

Sprawa T-577/15: Wyrok Sądu z dnia 29 maja 2018 r. – – Uribe-Etxebarría Jiménez / EUIPO – Núcleo de comunicaciones y control (SHERPA) {Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku — Słowny unijny znak towarowy SHERPA — Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy SHERPA — Częściowe unieważnienie prawa do znaku — Przedmiot sporu przed izbą odwoławczą — Rzeczywiste używanie znaku towarowego — Artykuł 42 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 47 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2017/1001] — Artykuł 53 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 [obecnie art. 60 ust. 2 lit. a) rozporządzenia 2017/1001] — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia 2017/1001]}

34

2018/C 240/36

Sprawa T-566/16: Wyrok Sądu z dnia 17 maja 2018 r. – Josefsson/Parlament (Służba publiczna — Personel tymczasowy — Umowa na czas nieokreślony — Zwolnienie — Artykuł 47 lit. c) ppkt i) WZIP — Oczywisty błąd w ocenie — Prawo do bycia wysłuchanym — Zasada dobrej administracji — Zasada staranności)

35

2018/C 240/37

Sprawa T-701/16 P: Wyrok Sądu z dnia 17 maja 2018 r. – Komisja/AV (Odwołanie — Służba publiczna — Personel tymczasowy — Zatrudnienie — Badanie lekarskie — Niekompletne oświadczenia złożone podczas badania lekarskiego — Zastosowanie zastrzeżenia medycznego z mocą wsteczną — Nieprzyznanie uprawnienia do renty inwalidzkiej — Wykonanie wyroku do spraw Służby Publicznej, który stwierdza nieważność pierwotnej decyzji)

35

2018/C 240/38

Sprawa T-760/16: Wyrok Sądu z dnia 17 maja 2018 r. – Basil/EUIPO – Artex (Kosze rowerowe) [Wzór wspólnotowy — Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do wzoru — Zarejestrowany wzór wspólnotowy przedstawiający kosze rowerowe — Podstawa unieważnienia — Niedopuszczalność wniosku o unieważnienie prawa do wzoru — Artykuł 52 ust. 3 i art. 86 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 6/2002 — Ujawnienie wcześniejszego wzoru — Indywidualny charakter — Inne całościowe wrażenie — Artykuł 6 i art. 25 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 6/2002]

36

2018/C 240/39

Sprawa T-801/16: Wyrok Sądu z dnia 29 maja 2018 r. – Fedtke / EKES (Służba publiczna — Urzędnicy — Przeniesienie na emeryturę — Wiek przejścia na emeryturę — Wniosek o pozostanie w służbie — Artykuł 52 akapity pierwszy i drugi regulaminu pracowniczego — Interes służby — Akt wyłącznie potwierdzający — Nowe istotne okoliczności faktyczne — Dopuszczalność)

37

2018/C 240/40

Sprawa T-67/17: Wyrok Sądu z dnia 18 maja 2018 r. – Italytrade / EUIPO – Tpresso (tèespresso) {Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego tèespresso — Wcześniejsze, graficzny TPresso i słowny TPRESSO, międzynarodowe znaki towarowe — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]}

37

2018/C 240/41

Sprawa T-68/17: Wyrok Sądu z dnia 18 maja 2018 r. – Italytrade / EUIPO – Tpresso (teaespresso) {Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego teaespresso — Wcześniejsze, graficzny TPresso i słowny TPRESSO, międzynarodowe znaki towarowe — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]}

38

2018/C 240/42

Sprawa T-299/17: Wyrok Sądu z dnia 29 maja 2018 r. – Sata / EUIPO – Zhejiang Rongpeng Air Tools (1000) [Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku — Słowny unijny znak towarowy 1000 — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Artykuł 52 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 59 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia (UE) 2017/1001] — Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2017/1001] — Równość traktowania — Zasada dobrej administracji — Obowiązek uzasadnienia]

39

2018/C 240/43

Sprawa T-299/17: Wyrok Sądu z dnia 29 maja 2018 r. – Sata / EUIPO – Zhejiang Rongpeng Air Tools (3000) [Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku — Słowny unijny znak towarowy 3000 — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Artykuł 52 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 59 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia (UE) 2017/1001] — Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2017/1001] — Równość traktowania — Zasada dobrej administracji — Obowiązek uzasadnienia]

39

2018/C 240/44

Sprawa T-301/17: Wyrok Sądu z dnia 29 maja 2018 r. – Sata / EUIPO – Zhejiang Rongpeng Air Tools (2000) [Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku — Słowny unijny znak towarowy 2000 — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Artykuł 52 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 59 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia (UE) 2017/1001] — Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2017/1001] — Równość traktowania — Zasada dobrej administracji — Obowiązek uzasadnienia]

40

2018/C 240/45

Sprawa T-419/17: Wyrok Sądu z dnia 18 maja 2018 r. – Mendes / EUIPO – Actial Farmaceutica (VSL#3) {Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku — Słowny unijny znak towarowy VSL#3 — Znak towarowy, który stał się w obrocie nazwą zwykle używaną w odniesieniu do towarów lub usług, dla których został zarejestrowany — Znak towarowy mogący wprowadzić odbiorców w błąd — Artykuł 51 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 58 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (UE) 2017/1001]}

41

2018/C 240/46

Sprawa T-426/17: Wyrok Sądu z dnia 28 maja 2018 r. – Item Industrietechnik / EUIPO (EFUSE) {Znak towarowy Unii Europejskiej — Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego EFUSE — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/1001]}

41

2018/C 240/47

Sprawa T-427/17: Wyrok Sądu z dnia 28 maja 2018 r. – Item Industrietechnik / EUIPO (EFUSE) {Znak towarowy Unii Europejskiej — Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego EFUSE — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/1001]}

42

2018/C 240/48

Sprawa T-901/16 R: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 15 maja 2018 r. – Elche Club de Fútbol / Komisja (Środek tymczasowy — Pomoc państwa — Pomoc przyznana przez Hiszpanię niektórym zawodowym klubom piłki nożnej — Gwarancja państwowa udzielona przez podmiot publiczny — Decyzja uznająca pomoc za niezgodną z rynkiem wewnętrznym — Wniosek o zawieszenie wykonania — Fumus boni iuris — Pilny charakter — Wyważenie interesów)

43

2018/C 240/49

Sprawa T-197/17: Postanowienie Sądu z dnia 4 maja 2018 r. – Abel i in. / Komisja (Odpowiedzialność pozaumowna — Środowisko naturalne — Przyjęcie przez Komisję rozporządzenia dotyczącego emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych — Żądanie naprawienia szkód i zadośćuczynienia za krzywdy, jakie mieli ponieść skarżący — Brak rzeczywistego i pewnego charakteru szkody — Sytuacja mogąca wywołać u każdej osoby poczucie krzywdy — Brak szkody podlegającej naprawieniu — Wniosek o wydanie nakazu)

44

2018/C 240/50

Sprawa T-206/17: Postanowienie Sądu z dnia 16 maja 2018 r. – Argus Security Projects / Komisja i EUBAM Libya (Skarga o stwierdzenie nieważności — Zamówienia publiczne na usługi — Procedura konkurencyjna z negocjacjami — Świadczenie usług z zakresu bezpieczeństwa w ramach misji Unii Europejskiej dotyczącej pomocy w zintegrowanym zarządzaniu granicami w Libii — Odrzucenie oferty jednego z oferentów i udzielenie zamówienia innemu oferentowi — Okoliczności zaistniałe po udzieleniu zamówienia — Istotna zmiana pierwotnych warunków zamówienia — Skarga prawnie oczywiście bezzasadna)

44

2018/C 240/51

Sprawa T-470/17: Postanowienie Sądu z dnia 15 maja 2018 r. – Sensotek/EUIPO – Senso Tecnologie (senso tek) Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego senso tek — Wcześniejszy graficzny unijny znak towarowy SENSOTEC — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 2017/1001 — Skarga prawnie oczywiście bezzasadna]

45

2018/C 240/52

Sprawa T-666/17: Postanowienie Sądu z dnia 17 kwietnia 2018 r. – NeoCell / EUIPO (BIOACTIVE NEOCELL COLLAGEN) (Znak towarowy Unii Europejskiej — Osoba prawna prawa prywatnego — Brak dowodu posiadania osobowości prawnej — Artykuł 177 § 4 regulaminu postępowania — Oczywista niedopuszczalność)

46

2018/C 240/53

Sprawa T-726/17: Postanowienie Sądu z dnia 15 maja 2018 r. – Commune de Fessenheim i in./Komisja (Skarga o stwierdzenie nieważności — Dostęp do dokumentów — Pismo, które Komisja skierowała do władz francuskich w sprawie protokołu dotyczącego odszkodowania dla grupy EDF w ramach uchylenia zezwolenia na eksploatację elektrowni jądrowej Fessenheim — Dorozumiana odmowa dostępu — Termin do wniesienia skargi — Przekroczenie terminu — Niedopuszczalność)

46

2018/C 240/54

Sprawa T-812/17: Postanowienie Sądu z dnia 15 maja 2018 r. – Seco Belgium i Vinçotte / Parlament (Skarga o stwierdzenie nieważności — Zamówienia publiczne na roboty budowlane — Postępowanie przetargowe — Zadania w zakresie kontroli i wydawania opinii technicznych w ramach zakupów, projektów i robót dotyczących nieruchomości na rzecz Parlamentu Europejskiego w Brukseli — Odrzucenie oferty skarżących i udzielenie zamówienia innemu oferentowi — Cofnięcie zaskarżonego aktu — Następcza bezprzedmiotowość sporu — Umorzenie postępowania)

47

2018/C 240/55

Sprawa T-252/18: Skarga wniesiona w dniu 22 kwietnia 2018 r. – European Anglers Alliance / Rada

48

2018/C 240/56

Sprawa T-253/18: Skarga wniesiona w dniu 23 kwietnia 2018 r. – VY / Komisja

48

2018/C 240/57

Sprawa T-260/18: Skarga wniesiona w dniu 25 kwietnia 2018 r. – Makhlouf / Komisja i EBC

49

2018/C 240/58

Sprawa T-270/18: Skarga wniesiona w dniu 26 kwietnia 2018 r. – O'Flynn i in./Komisja

50

2018/C 240/59

Sprawa T-273/18: Skarga wniesiona w dniu 30 kwietnia 2018 r. – Bernaldo de Quirós/Komisja

51

2018/C 240/60

Sprawa T-286/18: Skarga wniesiona w dniu 7 maja 2018 r. – Azarov / Rada

52

2018/C 240/61

Sprawa T-293/18: Skarga wniesiona w dniu 10 maja 2018 r. – Republika Łotewska / Komisja Europejska

52

2018/C 240/62

Sprawa T-297/18: Skarga wniesiona w dniu 8 maja 2018 r. – Wirecard Technologies / EUIPO – Striatum Ventures (supr)

53

2018/C 240/63

Sprawa T-305/18: Skarga wniesiona w dniu 16 maja 2018 r. – Klyuyev / Rada

54

2018/C 240/64

Sprawa T-307/18: Skarga wniesiona w dniu 16 maja 2018 r. – Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals / Komisja

55

2018/C 240/65

Sprawa T-311/18: Skarga wniesiona w dniu 17 maja 2018 r. – Buck / EUIPO – Unger Holding (BUCK)

56

2018/C 240/66

Sprawa T-312/18: Skarga wniesiona w dniu 14 maja 2018 – Dentsply De Trey / EUIPO – IDS (AQUAPRINT)

56

2018/C 240/67

Sprawa T-314/18: Skarga wniesiona w dniu 15 maja 2018 r. – Hashem i Assi / SRB

57

2018/C 240/68

Sprawa T-315/18: Skarga wniesiona w dniu 16 maja 2018 r. – Calvo Gutierrez i in. / SRB

58

2018/C 240/69

Sprawa T-317/18: Skarga wniesiona w dniu 18 maja 2018 r. – Fugro / Komisja

59

2018/C 240/70

Sprawa T-321/18: Skarga wniesiona w dniu 18 maja 2018 r. – Serenity Pharmaceuticals / EUIPO – Gebro Holding (NOCUVANT)

61

2018/C 240/71

Sprawa T-323/18: Skarga wniesiona w dniu 22 maja 2018 r. – Fomanu / EUIPO – Fujifilm Imaging Germany (Przedstawienie motyla)

61

2018/C 240/72

Sprawa T-230/16: Postanowienie Sądu z dnia 16 maja 2018 r. – C & J Clark International / Komisja

62

2018/C 240/73

Sprawa T-357/17: Postanowienie Sądu z dnia 15 maja 2018 r. – Aide et Action France / Komisja

63

2018/C 240/74

Sprawa T-1/18: Postanowienie Sądu z dnia 4 maja 2018 r. – Deutsche Lufthansa / Komisja

63

2018/C 240/75

Sprawa T-52/18: Postanowienie Sądu z dnia 16 maja 2018 r. – Teollisuuden Voima / Komisja

63


PL

 

Top