Help Print this page 

Document C:2018:240:TOC

Title and reference
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 240, 9 lipca 2018

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 240

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 61
9 lipca 2018


Spis treśći

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

2018/C 240/01

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

1


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał Sprawiedliwości

2018/C 240/02

Sprawa C-147/16: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 17 maja 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Vredegerecht te Antwerpen – Belgia) – Karel de Grote – Hogeschool Katholieke Hogeschool Antwerpen VZW / Susan Romy Jozef Kuijpers. [Odesłanie prejudycjalne — Dyrektywa 93/13/EWG — Nieuczciwe warunki w umowach zawieranych między sprzedawcą lub dostawcą a konsumentem — Badanie z urzędu przez sąd krajowy zagadnienia, czy umowa jest objęta zakresem zastosowania tej dyrektywy — Artykuł 2 lit. c) — Pojęcie „sprzedawcy lub dostawcy” — Instytucja szkolnictwa wyższego finansowana w zasadniczym zakresie ze środków publicznych — Umowa dotycząca nieoprocentowanego planu spłaty czesnego za studia oraz pokrycia kosztów podróży w ramach studiów]

2

2018/C 240/03

Sprawa C-325/16: Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 17 maja 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Supremo – Hiszpania) – Industrias Químicas del Vallés, SA / Administración General del Estado, Sapec Agro, SA (Odesłanie prejudycjalne — Rolnictwo — Dyrektywa 91/414/EWG — Dyrektywa 2010/28/UE — Artykuł 3 ust. 1 — Procedura ponownej oceny przez państwa członkowskie dopuszczonych środków ochrony roślin — Termin — Przedłużenie)

3

2018/C 240/04

Sprawa C-531/16: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 17 maja 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Lietuvos Aukščiausiasis Teismas – Litwa) – Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras, „Ecoservice projektai” UAB, dawniej „Specializuotas transportas” UAB (Odesłanie prejudycjalne — Dyrektywa 2004/18/WE — Procedury udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi — Powiązania między oferentami składającymi odrębne oferty w tym samym postępowaniu — Obowiązki oferentów, instytucji zamawiającej i sądu krajowego)

3

2018/C 240/05

Sprawa C-566/16: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 17 maja 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Węgry) – Dávid Vámos / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (Odesłanie prejudycjalne — Wspólny system podatku od wartości dodanej — Dyrektywa 2006/112/WE — Artykuły 282 – 292 — Szczególny system dla małych przedsiębiorstw — System zwolnień — Obowiązek dokonania wyboru szczególnego systemu w roku kalendarzowym odniesienia)

4

2018/C 240/06

Sprawa C-642/16: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 17 maja 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof – Niemcy) – Junek Europ-Vertrieb GmbH / Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG (Odesłanie prejudycjalne — Własność intelektualna — Prawo znaków towarowych — Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 — Artykuł 13 — Wyczerpanie praw przyznanych przez znak towarowy — Import równoległy — Przepakowanie produktu opatrzonego znakiem towarowym — Przeetykietowanie — Przesłanki obowiązujące dla wyrobów medycznych)

5

2018/C 240/07

Sprawa C-30/17: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 17 maja 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Naczelny Sąd Administracyjny – Polska) – Dyrektor Izby Celnej w Poznaniu / Kompania Piwowarska S.A. w Poznaniu (Odesłanie prejudycjalne — Przepisy podatkowe — Podatek akcyzowy — Dyrektywa 92/83/EWG — Artykuł 3 ust. 1 — Alkohol i napoje alkoholowe — Piwo — Piwo smakowe — Stopień Plato — Sposób obliczania)

5

2018/C 240/08

Sprawa C-229/17: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 17 maja 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Berlin – Niemcy) – Evonik Degussa GmbH / Bundesrepublik Deutschland (Odesłanie prejudycjalne — Środowisko naturalne — System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej — Bezpłatny przydział uprawnień — Dyrektywa 2003/87/WE — Artykuł 10a — Załącznik I — Decyzja 2011/278/UE — Punkt 2 załącznika I — Ustalanie wskaźników emisyjności dla produktów — Produkcja wodoru — Granice systemowe wskaźników emisyjności produktu dla wodoru — Proces separacji wodoru ze strumienia gazu bogatego zawierającego już wodór)

6

2018/C 240/09

Sprawa C-102/17: Postanowienie Trybunału (ósma izba) z dnia 25 kwietnia 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal de Contas – Portugalia) – Secretaria Regional de Saúde dos Açores / Ministério Público (Odesłanie prejudycjalne — Artykuł 53 § 2 i art. 94 regulaminu postępowania przed Trybunałem — Artykuł 267 TFUE — Pojęcie „sądu jednego z państw członkowskich” — Postępowanie mające na celu wydanie orzeczenia o charakterze sądowym — Krajowy trybunał obrachunkowy — Uprzednia kontrola legalności i zasadności budżetowej wydatku publicznego — Oczywista niedopuszczalność)

7

2018/C 240/10

Sprawa C-327/17 P: Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia 12 kwietnia 2018 r. – Cryo-Save AG / Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), MedSkin Solutions Dr. Suwelack AG (Odwołanie — Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku — Wycofanie wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku — Odwołanie, które stało się bezprzedmiotowe — Umorzenie postępowania)

7

2018/C 240/11

Sprawa C-640/17: Postanowienie Trybunału ósma izba) z dnia 17 kwietnia 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra – Portugalia) – Luís Manuel dos Santos / Fazenda Pública (Odesłanie prejudycjalne — Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem — Podatki wewnętrzne — Zakaz dyskryminującego opodatkowania — Artykuł 110 TFUE — Jednolity podatek od ruchu pojazdów samochodowych — Ustalenie stawki opodatkowania w zależności od daty pierwszej rejestracji pojazdu w państwie członkowskim opodatkowania — Używane pojazdy samochodowe przywożone z innych państw członkowskich — Brak uwzględnienia daty pierwszej rejestracji w innym państwie członkowskim)

8

2018/C 240/12

Sprawa C-85/18 P: Postanowienie Trybunału (pierwsza izba) z dnia 10 kwietnia 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Judecătoria Oradea – Rumunia) – CV / DU (Odesłanie prejudycjalne — Pilny tryb prejudycjalny — Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem — Współpraca sądowa w sprawach cywilnych — Jurysdykcja w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej — Piecza nad dzieckiem — Rozporządzenie (WE) nr 2201/2003 — Artykuły 8, 10 i 13 — Pojęcie „miejsca zwykłego pobytu” dziecka — Orzeczenie wydane przez sąd innego państwa członkowskiego dotyczące miejsca zamieszkania dziecka — Bezprawne uprowadzenie albo zatrzymanie dziecka — Jurysdykcja w przypadkach uprowadzenia dziecka)

8

2018/C 240/13

Sprawa C-34/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Fővárosi Ítélőtábla (Węgry) w dniu 18 stycznia 2018 r. – Ottília Lovasné Tóth / ERSTE Bank Hungary Zrt.

9

2018/C 240/14

Sprawa C-155/18 P: Odwołanie od wyroku Sądu (trzecia izba) wydanego w dniu 6 grudnia 2017 r. w sprawie T-120/16, Tulliallan Burlington Ltd / Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, wniesione w dniu 22 lutego 2018 r. przez Tulliallan Burlington Ltd

10

2018/C 240/15

Sprawa C-156/18 P: Odwołanie od wyroku Sądu (trzecia izba) wydanego w dniu 6 grudnia 2017r. w sprawie T-121/16, Tulliallan Burlington Ltd / Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, wniesione w dniu 22 lutego 2018 r. przez Tulliallan Burlington Ltd

12

2018/C 240/16

Sprawa C-157/18 P: Odwołanie od wyroku Sądu (trzecia izba) wydanego w dniu 6 grudnia 2017r. w sprawie T-122/16, Tulliallan Burlington Ltd / Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, wniesione w dniu 22 lutego 2018 r. przez Tulliallan Burlington Ltd

13

2018/C 240/17

Sprawa C-158/18 P: Odwołanie od wyroku Sądu (trzecia izba) wydanego w dniu 6 grudnia 2017r. w sprawie T-123/16, Tulliallan Burlington Ltd / Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, wniesione w dniu 22 lutego 2018 r. przez Tulliallan Burlington Ltd

15

2018/C 240/18

Sprawa C-199/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato (Włochy) w dniu 19 marca 2018 r. – Pollo del Campo S.c.a., Avi Coop Società Cooperativa Agricolaf / Regione Emilia Romagna i in.

16

2018/C 240/19

Sprawa C-200/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio de Stato (Włochy) w dniu 19 marca 2018 r. – C.A.F.A.R. – Società Agricola Cooperativa, Società Agricola Guidi di Roncofreddo di Guidi Giancarlo e Nicolini Fausta / Regione Emilia-Romagna i in.

17

2018/C 240/20

Sprawa C-211/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugalia) w dniu 26 marca 2018 r. – Idealmed III – Serviços de Saúde SA / Autoridade Tributária e Aduaneira

17

2018/C 240/21

Sprawa C-212/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Włochy) w dniu 26 marca 2018 r. – Prato Nevoso Termo Energy Srl / Provincia di Cuneo, ARPA Piemonte

19

2018/C 240/22

Sprawa C-213/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale ordinario di Roma (Włochy) w dniu 26 marca 2018 r. – Adriano Guaitoli i in. / easyJet Airline Co. Ltd

19

2018/C 240/23

Sprawa C-217/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consigli di Stato (Włochy) w dniu 26 marca 2018 r. – La Gazza s.c.r.l. i in. / Agenzia per le Erogazioni in Agricultura (AGEA), Regione Veneto

20

2018/C 240/24

Sprawa C-218/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato (Włochy) w dniu 26 marca 2018 r. – Latte Più Srl i in. / Agenzia per le Erogazioni in Agricultura (AGEA), Regione Veneto

21

2018/C 240/25

Sprawa C-219/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato (Włochy) w dniu 26 marca 2018 r. – Brenta Scrl i in. / Agenzia per le Erogazioni in Agricultura (AGEA), Regione Veneto

22

2018/C 240/26

Sprawa C-232/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Audiencia Provincial de Almería (Hiszpania) w dniu 29 marca 2018 r. – Banco Popular Español, S.A. / María Ángeles Díaz Soria, Miguel Ángel Góngora Gómez, José Antonio Sánchez González i Dolores María del Águila Andújar

23

2018/C 240/27

Sprawa C-234/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sofijski gradski syd (Bułgaria) w dniu 3 kwietnia 2018 r. – Komisija za protiwodejstwie na korupcijata i otnemane na nezakonno pridobito imusztestwo / WR, AW, RW, Agro In 2001 EOOD, Akaunt Syrwis 2009 EOOD, Inwest Menidzmynt OOD, Estejd OOD, Tryst W OOD, Bromak OOD, Bromak Finans EAD, Wiwa Telekomm Byłgarija EOOD, Byłgarska Telekommunikacjonna Kompanija AD, Hedz Inwestmynt Byłgarija AD, Kemira OOD, Dunarit AD, Tehnologicen Centyr-Institut Po Mikroelektronika AD, Ewrobild 2003 EOOD, Tehnoteł Inwest AD, Ken Trejd EAD, Konsult Aw EOOD, Louvrier Investments Company 33 S.A, EFV International Financial Ventures Ltd, LIC Telecommunications S.A.R.L., V Telecom Investment S.C.A, V2 Investment S.A.R.L., Interv Investment S.A.R.L., Empreno Ventures Ltd.

24

2018/C 240/28

Sprawa C-241/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Commissione tributaria provinciale di Napoli (Włochy) w dniu 5 kwietnia 2018 r. – easyJet Airline Co. Ltd / Regione Campania

25

2018/C 240/29

Sprawa C-261/18: Skarga wniesiona w dniu 13 kwietnia 2018 r. – Komisja Europejska / Irlandia

25

2018/C 240/30

Sprawa C-294/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Markkinaoikeus (Finlandia) w dniu 27 kwietnia 2018 r. – Oulun Sähkönmyynti Oy

26

2018/C 240/31

Sprawa C-303/18 P: Odwołanie od wyroku Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 7 marca 2018 r. w sprawie T-140/16, Le Pen / Parlament, wniesione w dniu 3 maja 2018 r. przez Jean-Marie Le Pena

27

2018/C 240/32

Sprawa C-306/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci (Republika Czeska) w dniu 7 maja 2018 r. – KORADO, a.s. / Generální ředitelství cel

29

2018/C 240/33

Sprawa C-307/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Competition Appeal Tribunal, London (Zjednoczone Królestwo) w dniu 7 maja 2018 r. – Generics (UK) Ltd, GlaxoSmithKline plc, Xellia Pharmaceuticals ApS, Alpharma, LLC, dawniej Zoetis Products LLC, Actavis UK Ltd i Merck KGaA/Competition and Markets Authority

29

2018/C 240/34

Sprawa C-330/18 P: Odwołanie od wyroku Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 7 marca 2018 r. w sprawie T-624/16, Gollnisch / Parlament, wniesione w dniu 7 maja 2018 r. przez Bruna Gollnischa

31

 

Sąd

2018/C 240/35

Sprawa T-577/15: Wyrok Sądu z dnia 29 maja 2018 r. – – Uribe-Etxebarría Jiménez / EUIPO – Núcleo de comunicaciones y control (SHERPA) {Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku — Słowny unijny znak towarowy SHERPA — Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy SHERPA — Częściowe unieważnienie prawa do znaku — Przedmiot sporu przed izbą odwoławczą — Rzeczywiste używanie znaku towarowego — Artykuł 42 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 47 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2017/1001] — Artykuł 53 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 [obecnie art. 60 ust. 2 lit. a) rozporządzenia 2017/1001] — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia 2017/1001]}

34

2018/C 240/36

Sprawa T-566/16: Wyrok Sądu z dnia 17 maja 2018 r. – Josefsson/Parlament (Służba publiczna — Personel tymczasowy — Umowa na czas nieokreślony — Zwolnienie — Artykuł 47 lit. c) ppkt i) WZIP — Oczywisty błąd w ocenie — Prawo do bycia wysłuchanym — Zasada dobrej administracji — Zasada staranności)

35

2018/C 240/37

Sprawa T-701/16 P: Wyrok Sądu z dnia 17 maja 2018 r. – Komisja/AV (Odwołanie — Służba publiczna — Personel tymczasowy — Zatrudnienie — Badanie lekarskie — Niekompletne oświadczenia złożone podczas badania lekarskiego — Zastosowanie zastrzeżenia medycznego z mocą wsteczną — Nieprzyznanie uprawnienia do renty inwalidzkiej — Wykonanie wyroku do spraw Służby Publicznej, który stwierdza nieważność pierwotnej decyzji)

35

2018/C 240/38

Sprawa T-760/16: Wyrok Sądu z dnia 17 maja 2018 r. – Basil/EUIPO – Artex (Kosze rowerowe) [Wzór wspólnotowy — Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do wzoru — Zarejestrowany wzór wspólnotowy przedstawiający kosze rowerowe — Podstawa unieważnienia — Niedopuszczalność wniosku o unieważnienie prawa do wzoru — Artykuł 52 ust. 3 i art. 86 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 6/2002 — Ujawnienie wcześniejszego wzoru — Indywidualny charakter — Inne całościowe wrażenie — Artykuł 6 i art. 25 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 6/2002]

36

2018/C 240/39

Sprawa T-801/16: Wyrok Sądu z dnia 29 maja 2018 r. – Fedtke / EKES (Służba publiczna — Urzędnicy — Przeniesienie na emeryturę — Wiek przejścia na emeryturę — Wniosek o pozostanie w służbie — Artykuł 52 akapity pierwszy i drugi regulaminu pracowniczego — Interes służby — Akt wyłącznie potwierdzający — Nowe istotne okoliczności faktyczne — Dopuszczalność)

37

2018/C 240/40

Sprawa T-67/17: Wyrok Sądu z dnia 18 maja 2018 r. – Italytrade / EUIPO – Tpresso (tèespresso) {Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego tèespresso — Wcześniejsze, graficzny TPresso i słowny TPRESSO, międzynarodowe znaki towarowe — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]}

37

2018/C 240/41

Sprawa T-68/17: Wyrok Sądu z dnia 18 maja 2018 r. – Italytrade / EUIPO – Tpresso (teaespresso) {Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego teaespresso — Wcześniejsze, graficzny TPresso i słowny TPRESSO, międzynarodowe znaki towarowe — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]}

38

2018/C 240/42

Sprawa T-299/17: Wyrok Sądu z dnia 29 maja 2018 r. – Sata / EUIPO – Zhejiang Rongpeng Air Tools (1000) [Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku — Słowny unijny znak towarowy 1000 — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Artykuł 52 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 59 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia (UE) 2017/1001] — Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2017/1001] — Równość traktowania — Zasada dobrej administracji — Obowiązek uzasadnienia]

39

2018/C 240/43

Sprawa T-299/17: Wyrok Sądu z dnia 29 maja 2018 r. – Sata / EUIPO – Zhejiang Rongpeng Air Tools (3000) [Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku — Słowny unijny znak towarowy 3000 — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Artykuł 52 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 59 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia (UE) 2017/1001] — Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2017/1001] — Równość traktowania — Zasada dobrej administracji — Obowiązek uzasadnienia]

39

2018/C 240/44

Sprawa T-301/17: Wyrok Sądu z dnia 29 maja 2018 r. – Sata / EUIPO – Zhejiang Rongpeng Air Tools (2000) [Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku — Słowny unijny znak towarowy 2000 — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Artykuł 52 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 59 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia (UE) 2017/1001] — Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2017/1001] — Równość traktowania — Zasada dobrej administracji — Obowiązek uzasadnienia]

40

2018/C 240/45

Sprawa T-419/17: Wyrok Sądu z dnia 18 maja 2018 r. – Mendes / EUIPO – Actial Farmaceutica (VSL#3) {Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku — Słowny unijny znak towarowy VSL#3 — Znak towarowy, który stał się w obrocie nazwą zwykle używaną w odniesieniu do towarów lub usług, dla których został zarejestrowany — Znak towarowy mogący wprowadzić odbiorców w błąd — Artykuł 51 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 58 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (UE) 2017/1001]}

41

2018/C 240/46

Sprawa T-426/17: Wyrok Sądu z dnia 28 maja 2018 r. – Item Industrietechnik / EUIPO (EFUSE) {Znak towarowy Unii Europejskiej — Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego EFUSE — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/1001]}

41

2018/C 240/47

Sprawa T-427/17: Wyrok Sądu z dnia 28 maja 2018 r. – Item Industrietechnik / EUIPO (EFUSE) {Znak towarowy Unii Europejskiej — Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego EFUSE — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/1001]}

42

2018/C 240/48

Sprawa T-901/16 R: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 15 maja 2018 r. – Elche Club de Fútbol / Komisja (Środek tymczasowy — Pomoc państwa — Pomoc przyznana przez Hiszpanię niektórym zawodowym klubom piłki nożnej — Gwarancja państwowa udzielona przez podmiot publiczny — Decyzja uznająca pomoc za niezgodną z rynkiem wewnętrznym — Wniosek o zawieszenie wykonania — Fumus boni iuris — Pilny charakter — Wyważenie interesów)

43

2018/C 240/49

Sprawa T-197/17: Postanowienie Sądu z dnia 4 maja 2018 r. – Abel i in. / Komisja (Odpowiedzialność pozaumowna — Środowisko naturalne — Przyjęcie przez Komisję rozporządzenia dotyczącego emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych — Żądanie naprawienia szkód i zadośćuczynienia za krzywdy, jakie mieli ponieść skarżący — Brak rzeczywistego i pewnego charakteru szkody — Sytuacja mogąca wywołać u każdej osoby poczucie krzywdy — Brak szkody podlegającej naprawieniu — Wniosek o wydanie nakazu)

44

2018/C 240/50

Sprawa T-206/17: Postanowienie Sądu z dnia 16 maja 2018 r. – Argus Security Projects / Komisja i EUBAM Libya (Skarga o stwierdzenie nieważności — Zamówienia publiczne na usługi — Procedura konkurencyjna z negocjacjami — Świadczenie usług z zakresu bezpieczeństwa w ramach misji Unii Europejskiej dotyczącej pomocy w zintegrowanym zarządzaniu granicami w Libii — Odrzucenie oferty jednego z oferentów i udzielenie zamówienia innemu oferentowi — Okoliczności zaistniałe po udzieleniu zamówienia — Istotna zmiana pierwotnych warunków zamówienia — Skarga prawnie oczywiście bezzasadna)

44

2018/C 240/51

Sprawa T-470/17: Postanowienie Sądu z dnia 15 maja 2018 r. – Sensotek/EUIPO – Senso Tecnologie (senso tek) Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego senso tek — Wcześniejszy graficzny unijny znak towarowy SENSOTEC — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 2017/1001 — Skarga prawnie oczywiście bezzasadna]

45

2018/C 240/52

Sprawa T-666/17: Postanowienie Sądu z dnia 17 kwietnia 2018 r. – NeoCell / EUIPO (BIOACTIVE NEOCELL COLLAGEN) (Znak towarowy Unii Europejskiej — Osoba prawna prawa prywatnego — Brak dowodu posiadania osobowości prawnej — Artykuł 177 § 4 regulaminu postępowania — Oczywista niedopuszczalność)

46

2018/C 240/53

Sprawa T-726/17: Postanowienie Sądu z dnia 15 maja 2018 r. – Commune de Fessenheim i in./Komisja (Skarga o stwierdzenie nieważności — Dostęp do dokumentów — Pismo, które Komisja skierowała do władz francuskich w sprawie protokołu dotyczącego odszkodowania dla grupy EDF w ramach uchylenia zezwolenia na eksploatację elektrowni jądrowej Fessenheim — Dorozumiana odmowa dostępu — Termin do wniesienia skargi — Przekroczenie terminu — Niedopuszczalność)

46

2018/C 240/54

Sprawa T-812/17: Postanowienie Sądu z dnia 15 maja 2018 r. – Seco Belgium i Vinçotte / Parlament (Skarga o stwierdzenie nieważności — Zamówienia publiczne na roboty budowlane — Postępowanie przetargowe — Zadania w zakresie kontroli i wydawania opinii technicznych w ramach zakupów, projektów i robót dotyczących nieruchomości na rzecz Parlamentu Europejskiego w Brukseli — Odrzucenie oferty skarżących i udzielenie zamówienia innemu oferentowi — Cofnięcie zaskarżonego aktu — Następcza bezprzedmiotowość sporu — Umorzenie postępowania)

47

2018/C 240/55

Sprawa T-252/18: Skarga wniesiona w dniu 22 kwietnia 2018 r. – European Anglers Alliance / Rada

48

2018/C 240/56

Sprawa T-253/18: Skarga wniesiona w dniu 23 kwietnia 2018 r. – VY / Komisja

48

2018/C 240/57

Sprawa T-260/18: Skarga wniesiona w dniu 25 kwietnia 2018 r. – Makhlouf / Komisja i EBC

49

2018/C 240/58

Sprawa T-270/18: Skarga wniesiona w dniu 26 kwietnia 2018 r. – O'Flynn i in./Komisja

50

2018/C 240/59

Sprawa T-273/18: Skarga wniesiona w dniu 30 kwietnia 2018 r. – Bernaldo de Quirós/Komisja

51

2018/C 240/60

Sprawa T-286/18: Skarga wniesiona w dniu 7 maja 2018 r. – Azarov / Rada

52

2018/C 240/61

Sprawa T-293/18: Skarga wniesiona w dniu 10 maja 2018 r. – Republika Łotewska / Komisja Europejska

52

2018/C 240/62

Sprawa T-297/18: Skarga wniesiona w dniu 8 maja 2018 r. – Wirecard Technologies / EUIPO – Striatum Ventures (supr)

53

2018/C 240/63

Sprawa T-305/18: Skarga wniesiona w dniu 16 maja 2018 r. – Klyuyev / Rada

54

2018/C 240/64

Sprawa T-307/18: Skarga wniesiona w dniu 16 maja 2018 r. – Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals / Komisja

55

2018/C 240/65

Sprawa T-311/18: Skarga wniesiona w dniu 17 maja 2018 r. – Buck / EUIPO – Unger Holding (BUCK)

56

2018/C 240/66

Sprawa T-312/18: Skarga wniesiona w dniu 14 maja 2018 – Dentsply De Trey / EUIPO – IDS (AQUAPRINT)

56

2018/C 240/67

Sprawa T-314/18: Skarga wniesiona w dniu 15 maja 2018 r. – Hashem i Assi / SRB

57

2018/C 240/68

Sprawa T-315/18: Skarga wniesiona w dniu 16 maja 2018 r. – Calvo Gutierrez i in. / SRB

58

2018/C 240/69

Sprawa T-317/18: Skarga wniesiona w dniu 18 maja 2018 r. – Fugro / Komisja

59

2018/C 240/70

Sprawa T-321/18: Skarga wniesiona w dniu 18 maja 2018 r. – Serenity Pharmaceuticals / EUIPO – Gebro Holding (NOCUVANT)

61

2018/C 240/71

Sprawa T-323/18: Skarga wniesiona w dniu 22 maja 2018 r. – Fomanu / EUIPO – Fujifilm Imaging Germany (Przedstawienie motyla)

61

2018/C 240/72

Sprawa T-230/16: Postanowienie Sądu z dnia 16 maja 2018 r. – C & J Clark International / Komisja

62

2018/C 240/73

Sprawa T-357/17: Postanowienie Sądu z dnia 15 maja 2018 r. – Aide et Action France / Komisja

63

2018/C 240/74

Sprawa T-1/18: Postanowienie Sądu z dnia 4 maja 2018 r. – Deutsche Lufthansa / Komisja

63

2018/C 240/75

Sprawa T-52/18: Postanowienie Sądu z dnia 16 maja 2018 r. – Teollisuuden Voima / Komisja

63


PL

 

Top