Help Print this page 

Document C:2018:134:TOC

Title and reference
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 134, 16 kwietnia 2018

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 134

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 61
16 kwietnia 2018


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

2018/C 134/01

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

1


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał Sprawiedliwości

2018/C 134/02

Sprawa C-518/15: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 21 lutego 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour du travail de Bruxelles – Belgia) – Ville de Nivelles / Rudy Matzak (Odesłanie prejudycjalne — Dyrektywa 2003/88/WE — Ochrona bezpieczeństwa i zdrowia pracowników — Organizacja czasu pracy — Artykuł 2 — Pojęcia „czasu pracy” i „okresu odpoczynku” — Artykuł 17 — Odstępstwa — Strażacy — Czas pełnienia dyżuru — Dyżur w miejsca zamieszkania)

2

2018/C 134/03

Sprawa C-16/16 P: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 20 lutego 2018 r. – Królestwo Belgii / Komisja Europejska (Odwołanie — Ochrona konsumentów — Usługi gier hazardowych online — Ochrona konsumentów i graczy oraz ochrona nieletnich przed tymi grami — Zalecenie Komisji 2014/478/UE — Akt Unii niewiążący prawnie — Artykuł 263 TFUE)

3

2018/C 134/04

Sprawa C-103/16: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 22 lutego 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de Cataluña – Hiszpania) – Jessica Porras Guisado / Bankia SA i in. [Odesłanie prejudycjalne — Polityka społeczna — Dyrektywa 92/85/EWG — Środki służące wspieraniu poprawy w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno rodziły, i pracownic karmiących piersią — Artykuł 2 lit. a) — Artykuł 10 pkt 1 – 3 — Zakaz dokonywania zwolnień z pracy pracownic w okresie od początku ciąży do końca urlopu macierzyńskiego — Zakres stosowania — Szczególne przyczyny niezwiązane ze stanem danej pracownicy — Dyrektywa 98/59/WE — Zwolnienia grupowe — Artykuł 1 ust. 1 lit. a) — Powody niezwiązane z poszczególnym pracownikiem — Pracownica ciężarna zwolniona z pracy w ramach zwolnienia grupowego — Uzasadnienie zwolnienia z pracy — Pierwszeństwo zachowania zatrudnienia pracownicy — Pierwszeństwo zmiany zaszeregowania]

3

2018/C 134/05

Sprawa C-326/16 P: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 21 lutego 2018 r. – LL / Parlament Europejski (Odwołanie — Skarga o stwierdzenie nieważności — Artykuł 263 akapit szósty TFUE — Dopuszczalność — Termin do wniesienia skargi — Obliczanie — Były członek Parlamentu Europejskiego — Decyzja dotycząca odzyskania dodatków na zatrudnienie asystentów parlamentarnych — Przepisy wykonawcze do statutu posła do Parlamentu — Artykuł 72 — Postępowanie zażaleniowe w ramach Parlamentu — Doręczenie niekorzystnej decyzji — Nieodebranie listu poleconego przez adresata)

4

2018/C 134/06

Sprawa C-328/16: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 22 lutego 2018 r. – Komisja Europejska / Republika Grecka (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 91/271/EWG — Oczyszczanie ścieków komunalnych — Wyrok Trybunału stwierdzający uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Niewykonanie — Artykuł 260 ust. 2 TFUE — Kary pieniężne — Ryczałt — Okresowa kara pieniężna)

5

2018/C 134/07

Sprawa C-336/16: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 22 lutego 2018 r. – Komisja Europejska / Rzeczpospolita Polska (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2008/50/WE — Jakość otaczającego powietrza — Artykuł 13 ust. 1 — Artykuł 22 ust. 3 — Załącznik XI — Stężenie pyłu PM10 w otaczającym powietrzu — Przekroczenie wartości dopuszczalnych w określonych strefach i aglomeracjach — Artykuł 23 ust. 1 — Plany dotyczące jakości powietrza — Okres przekroczenia „jak najkrótszy” — Brak właściwych działań w programach ochrony jakości otaczającego powietrza — Nieprawidłowa transpozycja)

6

2018/C 134/08

Sprawa C-396/16: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 22 lutego 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Vrhovno sodišče Republike Slovenije – Słowenia) – T – 2, družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme, d.o.o. (w upadłości) / Republika Slovenija [Odesłanie prejudycjalne — Wspólny system podatku od wartości dodanej (VAT) — Dyrektywa 2006/112/WE — Artykuły 184 i 185 — Korekta odliczenia podatku naliczonego — Zmiana czynników uwzględnianych przy określaniu odliczenia — Pojęcie „transakcji całkowicie lub częściowo niezapłaconych” — Wpływ postanowienia zatwierdzającego układ z wierzycielami korzystającego z powagi rzeczy osądzonej]

7

2018/C 134/09

Sprawy połączone C-398/16 i C-399/16: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 22 lutego 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden – Niderlandy) – X BV (C-398/16), X NV (C-399/16) / Staatssecretaris van Financiën (Odesłanie prejudycjalne — Artykuły 49 i 54 TFUE — Swoboda przedsiębiorczości — Przepisy podatkowe — Podatek dochodowy od osób prawnych — Korzyści związane z utworzeniem jednego podmiotu podatkowego — Wykluczenie grup transgranicznych)

7

2018/C 134/10

Sprawa C-545/16: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 22 lutego 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez First-tier Tribunal (Tax Chamber) – Zjednoczone Królestwo) – Kubota (UK) Limited, EP Barrus Limited / Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs [Odesłanie prejudycjalne — Wspólna taryfa celna — Pozycje taryfowe — Pojazdy silnikowe do transportu towarów — Podpozycje 8704 10 10 i 8704 21 91 — Rozporządzenie (UE) 2015/221 — Ważność]

8

2018/C 134/11

Sprawa C-572/16: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 22 lutego 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Berlin – Niemcy) – INEOS Köln GmbH / Bundesrepublik Deutschland (Odesłanie prejudycjalne — Środowisko naturalne — System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej — Dyrektywa 2003/87/WE — Artykuł 10a — Decyzja 2011/278/UE — Przejściowe zasady dotyczące zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji — Okres 2013 – 2020 — Wniosek o przydział — Błędne dane — Korekta — Termin zawity)

9

2018/C 134/12

Sprawa C-628/16: Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 21 lutego 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzgericht – Niemcy) – Kreuzmayr GmbH / Finanzamt Linz [Odesłanie prejudycjalne — Podatki — Podatek od wartości dodanej (VAT) — Następujące po sobie dostawy dotyczące tych samych towarów — Miejsce drugiej dostawy — Powiadomienie pierwszego dostawcy — Numer identyfikacyjny VAT — Prawo do odliczenia — Uzasadnione oczekiwania podatnika co do istnienia przesłanek prawa do odliczenia]

9

2018/C 134/13

Sprawa C-132/17: Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 21 lutego 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof – Niemcy) – Peugeot Deutschland GmbH / Deutsche Umwelthilfe eV (Odesłanie prejudycjalne — Swoboda świadczenia usług — Dyrektywa 2010/13/UE — Definicje — Pojęcie „audiowizualnej usługi medialnej” — Zakres stosowania — Kanał wyświetlający reklamy wideo modeli nowych samochodów osobowych w ramach serwisu internetowego YouTube)

10

2018/C 134/14

Sprawa C-182/17: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 22 lutego 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Kúria – Węgry) – Nagyszénás Településszolgáltatási Nonprofit Kft. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága [Odesłanie prejudycjalne — Podatek od wartości dodanej (VAT) — Dyrektywa 2006/112/WE — Artykuł 2 ust. 1 lit. c), art. 9 i art. 13 ust. 1 — Nieopodatkowanie — Pojęcie „podmiotu prawa publicznego” — Spółka handlowa należąca w 100 % do gminy, odpowiedzialna za określone zadania publiczne należące do gminy — Określenie owych zadań i wynagrodzenia za nie w umowie zawartej między tą spółką i wspomnianą gminą]

11

2018/C 134/15

Sprawa C-C-185/17: Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 22 lutego 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Administrativen sad – Varna – Bułgaria) – Mitnitsa Varna / „SAKSA” ООD (Odesłanie prejudycjalne — Wspólna taryfa celna — Klasyfikacja towarów — Europejska zharmonizowana norma techniczna EN 590:213 — Podpozycja 2710 19 43 Nomenklatury scalonej — Kryteria właściwe dla zaklasyfikowania danego towaru jako olej napędowy)

11

2018/C 134/16

Sprawa C-658/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim (Polska) w dniu 24 listopada 2017 r. – WB

12

2018/C 134/17

Sprawa C-698/17 P: Odwołanie od wyroku Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 10 października 2017 r. w sprawie T-211/14 RENV, Toni Klement / Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), wniesione w dniu 13 grudnia 2017 r. przez Toniego Klementa

13

2018/C 134/18

Sprawa C-711/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Hamburg (Niemcy) w dniu 19 grudnia 2017 r. – Anke Hartog/British Airways plc.

14

2018/C 134/19

Sprawa C-727/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach (Polska) w dniu 29 grudnia 2017 r. – ECO-WIND Construction S.A. z siedzibą w Warszawie przeciwko Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Kielcach

14

2018/C 134/20

Sprawa C-9/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Karlsruhe (Niemcy) w dniu 4 stycznia 2018 r. – Postępowanie karne przeciwko Detlefowi Meynowi

15

2018/C 134/21

Sprawa C-71/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Vestre Landsret (Dania) w dniu 2 lutego 2018 r. – Skatteministeriet / KPC Herning

16

2018/C 134/22

Sprawa C-90/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Visoki upravni sud (Chorwacja) w dniu 8 lutego 2018 r.– Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) / Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske

16

2018/C 134/23

Sprawa C-129/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Supreme Court of the United Kingdom (Zjednoczone Królestwo) w dniu 19 lutego 2018 r. – SM / Entry Clearance Officer, UK Visa Section

17

 

Sąd

2018/C 134/24

Sprawa T-166/15: Wyrok Sądu z dnia 27 lutego 2018 r. – Gramberg / EUIPO – Mahdavi Sabet (Futerał do telefonu komórkowego) [Wzór wspólnotowy — Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do wzoru — Zarejestrowany wzór wspólnotowy przedstawiający futerał do telefonu komórkowego — Ujawnienie wzoru — Artykuł 7 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 6/2002 — Dowody przedstawione po raz pierwszy przed Sądem]

18

2018/C 134/25

Sprawa T-222/16: Wyrok Sądu z dnia 27 lutego 2018 r. – Hansen Medical / EUIPO – Covidien (MAGELLAN) {Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku — Słowny unijny znak towarowy MAGELLAN — Rzeczywiste używanie — Ciężar dowodu — Artykuł 15 i art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 18 i art. 58 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/1001] — Dopuszczenie się przez Wydział Unieważnień nieprawidłowości proceduralnej — Obowiązek uzasadnienia — Artykuł 75 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 94 rozporządzenia 2017/1001) — Ustny etap postępowania — Artykuł 77 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 96 rozporządzenia 2017/1001)}

19

2018/C 134/26

Sprawa T-307/16: Wyrok Sądu z dnia 27 lutego 2018 r. – CEE Bankwatch Network / Komisja [Dostęp do dokumentów — Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 — Dokumenty dotyczące decyzji Komisji w sprawie przyznania pożyczki Euratom w celu wsparcia ukraińskiego programu poprawy bezpieczeństwa elektrowni jądrowych — Częściowa odmowa dostępu — Wyjątek dotyczący ochrony interesu publicznego w zakresie stosunków międzynarodowych — Wyjątek dotyczący ochrony interesów handlowych — Nadrzędny interes publiczny — Rozporządzenie (WE) nr 1367/2006 — Zastosowanie do dokumentów dotyczących decyzji podjętych w ramach traktatu EWEA]

19

2018/C 134/27

Sprawa T-338/16 P: Wyrok Sądu z dnia 27 lutego 2018 r. – Zink/Komisja (Odwołanie — Służba publiczna — Urzędnicy — Wynagrodzenie — Dodatek zagraniczny — Niewypłacanie przez kilka lat dodatku wskutek błędu administracyjnego — Artykuł 90 ust. 1 regulaminu pracowniczego — Rozsądny termin)

20

2018/C 134/28

Sprawa T-260/15 R: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 20 lutego 2018 r. – Iberdrola/Komisja (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Pomoc państwa — System pomocy przewidziany w hiszpańskich uregulowaniach podatkowych — Wniosek o zawieszenie wykonania — Brak pilnego charakteru)

21

2018/C 134/29

Sprawa T-764/17: Skarga wniesiona w dniu 22 listopada 2017 r. – Autoridad Portuaria de Vigo / Komisja

21

2018/C 134/30

Sprawa T-50/18: Skarga wniesiona w dniu 30 stycznia 2018 r. – Tassi / Trybunał Sprawiedliwości

22

2018/C 134/31

Sprawa T-51/18: Skarga wniesiona w dniu 30 stycznia 2018 r. – Kleani / Trybunał Sprawiedliwości

22

2018/C 134/32

Sprawa T-61/18: Skarga wniesiona w dniu 5 lutego 2018 r. – Rodriguez Prieto / Komisja

23

2018/C 134/33

Sprawa T-63/18: Skarga wniesiona w dniu 6 lutego 2018 r. – Torro Entertainment / EUIPO – Grupo Osborne (TORRO Grande Meat in Style)

23

2018/C 134/34

Sprawa T-65/18: Skarga wniesiona w dniu 6 lutego 2018 r. – Wenezuela / Rada

24

2018/C 134/35

Sprawa T-66/18: Skarga wniesiona w dniu 29 stycznia 2018 r. – Tsapakidou / Trybunał Sprawiedliwości

25

2018/C 134/36

Sprawa T-76/18: Skarga wniesiona w dniu 9 lutego 2018 r. – CN/Parlament

25

2018/C 134/37

Sprawa T-77/18: Skarga wniesiona w dniu 12 lutego 2018 r. – VE / ESMA

26

2018/C 134/38

Sprawa T-79/18: Skarga wniesiona w dniu 9 lutego 2018 r. – Bekat / EUIPO – Borbet (ARBET)

27

2018/C 134/39

Sprawa T-82/18: Skarga wniesiona w dniu 13 lutego 2018 r. – Husky CZ / EUIPO – Husky of Tostock (HUSKY)

27

2018/C 134/40

Sprawa T-83/18: Skarga wniesiona w dniu 9 lutego 2018 r. – CH/Parlament

28

2018/C 134/41

Sprawa T-88/18: Skarga wniesiona w dniu 19 lutego 2018 r. – Gruppo Armonie/EUIPO (ARMONIE)

29

2018/C 134/42

Sprawa T-89/18: Skarga wniesiona w dniu 19 lutego 2018 r. – Guiral Broto / EUIPO – Gastro & Soul (Café del Sol)

29

2018/C 134/43

Sprawa T-90/18: Skarga wniesiona w dniu 19 lutego 2018 r. – Guiral Broto / EUIPO – Gastro & Soul (CAFE DEL SOL)

30

2018/C 134/44

Sprawa T-91/18: Skarga wniesiona w dniu 16 lutego 2018 r. – Equity Cheque Capital Corporation / EUIPO (DIAMOND CARD)

31

2018/C 134/45

Sprawa T-94/18: Skarga wniesiona w dniu 19 lutego 2018 r. – Multifit Tiernahrungs GmbH / EUIPO (fit+fun)

32

2018/C 134/46

Sprawa T-96/18: Skarga wniesiona w dniu 19 lutego 2018 r. – Cabell / EUIPO – Zorro Productions (ZORRO)

32

2018/C 134/47

Sprawa T-97/18: Skarga wniesiona w dniu 16 lutego 2018 r. – DeepMind Technologies / EUIPO (STREAMS)

33

2018/C 134/48

Sprawa T-98/18: Skarga wniesiona w dniu 20 lutego 2018 r. – Multifit Tiernahrungs GmbH / EUIPO (MULTIFIT)

33

2018/C 134/49

Sprawa T-99/18: Skarga wniesiona w dniu 19 lutego 2018 r. – Stamatopoulos / ENISA

34

2018/C 134/50

Sprawa T-102/18: Skarga wniesiona w dniu 19 lutego 2018 r. – Knauf / EUIPO (upgrade your personality)

35

2018/C 134/51

Sprawa T-103/18: Skarga wniesiona w dniu 19 lutego 2018 r. – S & V Technologies / EUIPO – Smoothline (Smoothline)

36

2018/C 134/52

Sprawa T-104/18: Skarga wniesiona w dniu 22 lutego 2018 r. – Fundación Tecnalia Research & Innovation/REA

36

2018/C 134/53

Sprawa T-105/18: Skarga wniesiona w dniu 22 lutego 2018 r. – Deray / EUIPO – Charles Claire (LILI LA TIGRESSE)

37

2018/C 134/54

Sprawa T-107/18: Skarga wniesiona w dniu 20 lutego 2018 r. – Aytekin / EUIPO – Dienne Salotti (Dienne)

38

2018/C 134/55

Sprawa T-116/07: Postanowienie Sądu z dnia 22 lutego 2018 r. – Francja / Komisja

39

2018/C 134/56

Sprawa T-288/07: Postanowienie Sądu z dnia 22 lutego 2018 r. – Alcan France / Komisja

39


PL

 

Top