EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:123:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 123, 9 kwietnia 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 123

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 61
9 kwietnia 2018


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

2018/C 123/01

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

1


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał Sprawiedliwości

2018/C 123/02

Sprawa C-304/16: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 7 lutego 2018 r. [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) – Zjednoczone Królestwo] – The Queen, na wniosek: American Express Co. / The Lords Commissioners of Her Majesty’s Treasury [Odesłanie prejudycjalne — Rozporządzenie (UE) 2015/751 — Opłaty interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę — Artykuł 1 ust. 5 — Zrównanie trójstronnego systemu kart płatniczych z czterostronnym systemem kart płatniczych — Przesłanki — Wydawanie przez trójstronny system kart płatniczych instrumentów płatniczych opartych na karcie „wraz z partnerem w ramach co-brandingu lub za pośrednictwem agenta” — Artykuł 2 pkt 18 — Pojęcie „trójstronnego systemu kart płatniczych” — Ważność]

2

2018/C 123/03

Sprawa C-359/16: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 6 lutego 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hof van Cassatie – Belgia) – postępowanie karne przeciwko Ömerowi Altunowi, Abubekirowi Altunowi, Sedrettinowi Maksutogullariemu, Yunusowi Altunowi, Absa NV, M. Sedat BVBA, Alnur BVBA (Odesłanie prejudycjalne — Pracownicy migrujący — Zabezpieczenie społeczne — Właściwe ustawodawstwo — Rozporządzenie (EWG) nr 1408/71 — Artykuł 14 pkt 1 lit. a) — Pracownicy delegowani — Rozporządzenie (EWG) nr 574/72 — Artykuł 11 ust. 1 lit. a) — Zaświadczenie E 101 — Moc dowodowa — Uzyskanie zaświadczenia lub powołanie się na zaświadczenie w sposób noszący znamiona oszustwa)

3

2018/C 123/04

Sprawa C-380/16: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 8 lutego 2018 r. – Komisja Europejska / Republika Federalna Niemiec [Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Podatki — Podatek od wartości dodanej (VAT) — Dyrektywa 2006/112/WE — Artykuł 73 — Podstawa opodatkowania — Artykuły 306-310 — Specjalny system dla biur podróży — Wykluczenie z tego systemu sprzedaży na rzecz przedsiębiorstw będących podatnikami — Określenie podstawy opodatkowania w sposób ogólny dla danego okresu — Niezgodność]

3

2018/C 123/05

Sprawa C-590/16: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 8 lutego 2018 r. – Komisja Europejska / Republika Grecka (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2008/118/WE — Artykuł 7 — Ogólne zasady dotyczące podatku akcyzowego — Zaopatrzenie w produkty ropopochodne bez opodatkowania podatkiem akcyzowym — Stacje paliw na granicach Republiki Greckiej z państwami trzecimi — Wymagalność podatku akcyzowego — Pojęcie „dopuszczenia do konsumpcji” wyrobów akcyzowych — Pojęcie „opuszczenia procedury zawieszenia poboru akcyzy”)

4

2018/C 123/06

Sprawa C-643/16: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 7 lutego 2018 r. [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) – Zjednoczone Królestwo] – The Queen, na wniosek: American Express Co. / The Lords Commissioners of Her Majesty’s Treasury [Odesłanie prejudycjalne — Dyrektywa (UE) 2015/2366 — Usługi płatnicze w ramach rynku wewnętrznego — Artykuł 35 ust. 1 — Wymogi dotyczące dostępu do systemów płatności obowiązujące w stosunku do posiadających zezwolenie lub zarejestrowanych dostawców usług płatniczych — Artykuł 35 ust. 2 akapit pierwszy lit. b) — Brak możliwości stosowania tych wymogów do systemów płatności, w których skład wchodzą wyłącznie dostawcy usług płatniczych należący do grupy — Stosowanie rzeczonych wymogów do trójstronnych systemów kart płatniczych, które zawarły porozumienia w sprawie co-brandingu lub porozumienia agencyjne — Ważność]

5

2018/C 123/07

Sprawa C-144/17: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 8 lutego 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale Calabria – Włochy) – Lloyd's of London / Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (Odesłanie prejudycjalne — Zamówienia publiczne — Artykuły 49 i 56 TFUE — Dyrektywa 2004/18/WE — Podstawy wykluczenia z udziału w postępowaniu przetargowym — Usługi ubezpieczeniowe — Uczestnictwo kilku syndykatów Lloyd’s of London w tym samym postępowaniu przetargowym — Podpisanie ofert przez przedstawiciela ogólnego Lloyd’s of London na dany kraj — Zasady przejrzystości, równego traktowania i niedyskryminacji — Proporcjonalność)

6

2018/C 123/08

Sprawa C-181/17: Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 8 lutego 2018 r. – Komisja Europejska / Królestwo Hiszpanii [Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Polityka transportowa — Rozporządzenie (WE) nr 1071/2009 — Przewoźnik drogowy — Zezwolenie na przewóz publiczny — Warunki przyznania — Artykuł 3 ust. 1 i 2 — Artykuł 5 lit. b) — Niezbędna liczba pojazdów — Przepisy krajowe — Bardziej restrykcyjne warunki przyznania — Większa minimalna liczba pojazdów]

6

2018/C 123/09

Sprawa C-508/17 P: Odwołanie od wyroku Sądu (trzecia izba) wydanego w dniu 19 czerwca 2017 r. w sprawie T-508/17, CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH / Komisja Europejska, wniesione w dniu 19 sierpnia 2017 r. przez CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH

7

2018/C 123/10

Sprawa C-703/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Wien (Austria) w dniu 15 grudnia 2017 r. – Adelheid Krah / Universität Wien

7

2018/C 123/11

Sprawa C-713/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Austria) w dniu 21 grudnia 2017 r. – Ahmad Shah Ayubi

8

2018/C 123/12

Sprawa C-721/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Hannover (Niemcy) w dniu 27 grudnia 2017 r. – Sebastien Vollmer, Vera Sagalov / Swiss Global Air Lines AG

8

2018/C 123/13

Sprawa C-4/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof (Niemcy) w dniu 3 stycznia 2018 r. – Michael Winterhoff występujący jako syndyk majątku spółki DIREKTexpress Holding AG / Finanzamt Ulm

9

2018/C 123/14

Sprawa C-5/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof (Niemcy) w dniu 3 stycznia 2018 r. – Jochen Eisenbeis występujący jako syndyk majątku spółki JUREX GmbH / Bundeszentralamt für Steuern

10

2018/C 123/15

Sprawa C-16/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgerichtshof (Austria) w dniu 9 stycznia 2018 r. – Michael Dobersberger

10

2018/C 123/16

Sprawa C-17/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunalul Mureş (Romania) w dniu 9 stycznia 2018 r. – postępowanie karne przeciwko Virgilowi Mailatowi, Delii Elenie Mailat, Apcom Select SA

11

2018/C 123/17

Sprawa C-22/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Darmstadt (Niemcy) w dniu 11 stycznia 2018 r. – TopFit e.V., Daniele Biffi / Deutscher Leichtathletikverband e.V.

12

2018/C 123/18

Sprawa C-31/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Administratiwen syd Sofija-grad (Bułgaria) w dniu 17 stycznia 2018 r. – „Elektrorazpredelenje Jug” EAD / Komisija za energijno i wodno regulirane

12

2018/C 123/19

Sprawa C-122/18: Skarga wniesiona w dniu 14 lutego 2018 r. – Komisja Europejska / Republika Włoska

13

 

Sąd

2018/C 123/20

Sprawa T-731/15: Wyrok Sądu z dnia 21 lutego 2018 r. – Klyuyev / Rada (Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa — Środki ograniczające przyjęte w związku z sytuacją na Ukrainie — Zamrożenie środków finansowych — Wykaz osób, podmiotów i organów, w odniesieniu do których ma zastosowanie zamrożenie środków finansowych i zasobów gospodarczych — Pozostawienie nazwiska skarżącego w wykazie — Obowiązek uzasadnienia — Podstawa prawna — Podstawa faktyczna — Oczywisty błąd w ocenie — Prawo do obrony — Prawo własności — Prawo do dobrego imienia — Proporcjonalność — Ochrona praw podstawowych równoważna z ochroną gwarantowaną w Unii — Zarzut niezgodności z prawem)

15

2018/C 123/21

Sprawa T-118/16: Wyrok Sądu z dnia 20 lutego 2018 r. – Deutsche Post / EUIPO – bpost (BEPOST) {Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego BEPOST — Wcześniejsze graficzny unijny znak towarowy ePost i słowny krajowy znak towarowy POST — Niezarejestrowany znak towarowy lub inne oznaczenie używane w obrocie handlowym POST — Względna podstawa odmowy rejestracji — Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 201/1001] — Artykuł 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 8 ust. 4 rozporządzenia 2017/1001) — Brak działania na szkodę renomy i brak rozmycia — Artykuł 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 8 ust. 5 rozporządzenia 2017/1001) — Dowody przedstawione po raz pierwszy przed Sądem}

16

2018/C 123/22

Sprawa T-445/16: Wyrok Sądu z dnia 23 lutego 2018 r. – Schniga / CPVO (Gala Schnico) [Odmiany roślin — Wniosek o przyznanie wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin dla odmiany Gala Schnico — Badanie techniczne — Obowiązek uzasadnienia — Artykuł 75 zdanie pierwsze rozporządzenia (WE) nr 2100/94 — Jednolitość — Artykuł 8 rozporządzenia nr 2100/94 — Badania uzupełniające — Artykuł 57 ust. 3 rozporządzenia nr 2100/94 — Równe traktowanie — Badanie przez CPVO stanu faktycznego z urzędu — Artykuł 76 rozporządzenia nr 2100/94]

17

2018/C 123/23

Sprawa T-727/16: Wyrok Sądu z dnia 21 lutego 2018 r. – Repower / EUIPO – repowermap.org (REPOWER) {Znak towarowy Unii Europejskiej — Decyzja izby odwoławczej uchylająca decyzję wcześniejszą — Artykuł 80 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 103 rozporządzenia (UE) 2017/1001] — Zasada ogólna prawa zezwalająca na cofnięcie aktu administracyjnego niezgodnego z prawem}

17

2018/C 123/24

Sprawa T-45/17: Wyrok Sądu z dnia 20 lutego 2018 r. – Kwang Yang Motor / EUIPO – Schmidt (CK1) {Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego CK1 — Wcześniejszy graficzny unijny znak towarowy CK — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001}

18

2018/C 123/25

Sprawa T-179/17: Wyrok Sądu z dnia 21 lutego 2018 r. – Laboratoire Nuxe / EUIPO – Camille i Tariot (NYouX) {Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego NYouX — Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy NUXE — Obowiązek uzasadnienia — Artykuł 75 zdanie pierwsze rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 94 ust. 1 zdanie pierwsze rozporządzenia (UE) 2017/1001] — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Podobieństwo towarów — Podobieństwo oznaczeń — Charakter odróżniający — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2017/1001]}

19

2018/C 123/26

Sprawa T-210/17: Wyrok Sądu z dnia 22 lutego 2018 r. – International Gaming Projects / EUIPO – Zitro IP (TRIPLE TURBO) {Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego TRIPLE TURBO — Wcześniejszy graficzny unijny znak towarowy TURBO — Względna podstawa odmowy rejestracji — Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]}

19

2018/C 123/27

Sprawa T-711/14: Postanowienie Sądu z dnia 9 lutego 2018 r. – Arcofin e.a. / Komisja (Skarga o stwierdzenie nieważności — Pomoc państwa — Wdrożona przez Belgię pomoc dla spółdzielni finansowych grupy ARCO — Program gwarancji chroniący udziały indywidualnych członków tych spółdzielni — Decyzja uznająca pomoc za niezgodną z rynkiem wewnętrznym — Selektywna korzyść — Środek, który może zakłócić konkurencję lub grozić zakłóceniem konkurencji i wpłynąć na handel między państwami członkowskimi — Środek przeznaczony na zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego — Uzasadnione oczekiwania — Skarga w części oczywiście niedopuszczalna, a w części prawnie oczywiście bezzasadna)

20

2018/C 123/28

Sprawa T-436/16: Postanowienie Sądu z dnia 7 lutego 2018 r. – AEIM i Kazenas/Komisja (Skarga o odszkodowanie — Przedawnienie — Brak dowodu szkody — Skarga, która oczywiście podlega odrzuceniu)

21

2018/C 123/29

Sprawa T-919/16: Postanowienie Sądu z dnia 1 lutego 2018 r. – Collins/Parlament (Przywileje i immunitety — Członek Parlamentu Europejskiego — Decyzja o nieutrzymaniu przywilejów i immunitetów — Skarga oczywiście niedopuszczalna — Oczywisty brak właściwości — Skarga prawnie oczywiście bezzasadna)

21

2018/C 123/30

Sprawa T-786/16: Skarga wniesiona w dniu 12 grudnia 2017 r. – PV/Komisja

22

2018/C 123/31

Sprawa T-47/18: Skarga wniesiona w dniu 29 stycznia 2018 r. – UZ / Parlament

24

2018/C 123/32

Sprawa T-54/18: Skarga wniesiona w dniu 31 stycznia 2018 r. – Fashion Energy / EUIPO – Retail Royalty (1st AMERICAN)

25

2018/C 123/33

Sprawa T-62/18: Skarga wniesiona w dniu 6 lutego 2018 r. – Aeris Invest / SRB

25

2018/C 123/34

Sprawa T-204/17: Postanowienie Sądu z dnia 7 lutego 2018 r. – Alfa Laval Flow Equipment (Kunshan) / Komisja

27


PL

 

Top