Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:072:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 72, 26 lutego 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 72

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 61
26 lutego 2018


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

2018/C 72/01

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

1


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał Sprawiedliwości

2018/C 72/02

Sprawa C-434/15: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 20 grudnia 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de lo Mercantil no 3 de Barcelona – Hiszpania) Asociación Profesional Elite Taxi / Uber Systems Spain, SL (Odesłanie prejudycjalne — Artykuł 56 TFUE — Artykuł 58 ust. 1 TFUE — Usługi w dziedzinie transportu — Dyrektywa 2006/123/WE — Usługi na rynku wewnętrznym — Dyrektywa 2000/31/WE — Dyrektywa 98/34/WE — Usługi społeczeństwa informacyjnego — Usługa pośrednictwa umożliwiająca odpłatnie, za pomocą aplikacji na inteligentny telefon, nawiązywanie kontaktów między właścicielami pojazdów niebędącymi zawodowymi kierowcami a osobami chcącymi przebyć trasę miejską — Wymóg uzyskania pozwolenia)

2

2018/C 72/03

Sprawa C-521/15: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 20 grudnia 2017 r. – Królestwo Hiszpanii / Rada Unii Europejskiej [Skarga o stwierdzenie nieważności — Decyzja wykonawcza (UE) 2015/1289 — Nałożenie grzywny na państwo członkowskie w ramach nadzoru gospodarczego i budżetowego strefy euro — Manipulacja danymi statystycznymi dotyczącymi deficytu danego państwa członkowskiego — Właściwość — Rozporządzenie (UE) nr 1173/2011 — Artykuł 8 ust. 1 i 3 — Decyzja delegowana 2012/678/UE — Artykuł 2 ust. 1 i 3 oraz art. 14 ust. 2 — Rozporządzenie (WE) nr 479/2009 — Artykuł 3 ust. 1, art. 8 ust. 1 oraz art. 11 i 11a — Prawo do obrony — Karta praw podstawowych Unii Europejskiej — Artykuł 41 ust. 1 — Prawo do dobrej administracji — Artykuły 121, 126 i 136 TFUE — Protokół nr 12 w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu — Wystąpienie naruszenia — Wprowadzenie w błąd — Ustalenie grzywny — Zasada niedziałania wstecz przepisów prawa karnego]

3

2018/C 72/04

Sprawa C-664/15: Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 20 grudnia 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgerichtshof – Austria) – Protect Natur-, Arten- und Landschaftsschutz Umweltorganisation / Bezirkshauptmannschaft Gmünd (Odesłanie prejudycjalne — Środowisko naturalne — Dyrektywa 2000/60/WE — Polityka Unii Europejskiej w dziedzinie gospodarki wodnej — Artykuł 4 ust. 1 i art. 14 ust. 1 — Obowiązek zapobiegania pogarszaniu się stanu części wód i zachęcania wszystkich zainteresowanych stron do aktywnego udziału we wdrażaniu dyrektywy — Konwencja z Aarhus — Udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska — Artykuł 6 i art. 9 ust. 3 — Karta praw podstawowych Unii Europejskiej — Artykuł 47 — Prawo do skutecznej ochrony sądowej — Przedsięwzięcie, które może wywierać wpływ na stan wód — Postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia — Organizacja ochrony środowiska — Wniosek o przyznanie statusu strony postępowania — Możliwość powołania się na prawa wynikające z dyrektywy 2000/60/WE — Utrata statusu strony postępowania i prawa do wniesienia skargi w wypadku braku powołania się na te prawa we właściwym czasie w toku postępowania administracyjnego)

4

2018/C 72/05

Sprawa C-677/15 P: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 20 grudnia 2017 r. – Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) / European Dynamics Luxembourg SA, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, European Dynamics Belgium SA (Odwołanie — Zamówienia publiczne na usługi — Świadczenie usług zewnętrznych na potrzeby zarządzania programami i projektami oraz na potrzeby doradztwa technicznego w dziedzinie technologii informatycznych — Procedura kaskadowa — Ważenie podkryteriów w ramach kryteriów udzielenia zamówienia — Zasady równości szans i przejrzystości — Oczywiste błędy w ocenie — Braki w uzasadnieniu — Utrata szansy — Odpowiedzialność pozaumowna Unii Europejskiej — Żądanie odszkodowania)

5

2018/C 72/06

Sprawy połączone od C-66/16 P do C-69/16 P: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 20 grudnia 2017 r. – Comunidad Autónoma del País Vasco, Itelazpi, SA (C-66/16 P), Comunidad Autónoma de Cataluña, Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI) (C-67/16 P), Navarra de Servicios y Tecnologías SA, (C-68/16 P), Cellnex Telecom SA, dawniej Abertis Telecom SA, Retevisión I SA (C-69/16 P) / Komisja Europejska, SES Astra SA (Odwołanie — Pomoc państwa — Telewizja cyfrowa — Pomoc na wdrożenie naziemnej telewizji cyfrowej na obszarach oddalonych i mniej zurbanizowanych — Subwencja na rzecz operatorów platform cyfrowej telewizji naziemnej — Decyzja uznająca środki pomocowe za częściowo niezgodne z rynkiem wewnętrznym — Pojęcie pomocy państwa — Korzyść — Usługa w ogólnym interesie gospodarczym — Definicja — Zakres uznania państw członkowskich)

6

2018/C 72/07

Sprawa C-70/16 P: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 20 grudnia 2017 r. – Comunidad Autónoma de Galicia, Redes de Telecomunicación Galegas Retegal SA (Retegal) / Komisja Europejska, SES Astra SA (Odwołanie — Pomoc państwa — Telewizja cyfrowa — Pomoc na wdrożenie naziemnej telewizji cyfrowej na obszarach oddalonych i mniej zurbanizowanych — Subwencja na rzecz operatorów platform cyfrowej telewizji naziemnej — Decyzja uznająca środki pomocowe za częściowo niezgodne z rynkiem wewnętrznym — Pojęcie pomocy państwa — Korzyść — Usługa w ogólnym interesie gospodarczym — Definicja — Zakres uznania państw członkowskich)

6

2018/C 72/08

Sprawa C-81/16 P: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 20 grudnia 2017 r. – Królestwo Hiszpanii / Komisja Europejska (Odwołanie — Pomoc państwa — Telewizja cyfrowa — Pomoc na wdrożenie naziemnej telewizji cyfrowej na obszarach oddalonych i mniej zurbanizowanych — Subwencja na rzecz operatorów platform cyfrowej telewizji naziemnej — Decyzja uznająca środki pomocowe za częściowo niezgodne z rynkiem wewnętrznym — Pojęcie pomocy państwa — Korzyść — Usługa w ogólnym interesie gospodarczym — Definicja — Zakres uznania państw członkowskich)

7

2018/C 72/09

Sprawa C-102/16: Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 20 grudnia 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Raad van State – Belgia) – Vaditrans BVBA / Belgische Staat [Odesłanie prejudycjalne — Transport drogowy — Okres odpoczynku kierowcy — Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 — Artykuł 8 ust. 6 i 8 — Możliwość wykorzystania dziennych okresów odpoczynku i skróconych tygodniowych okresów odpoczynku poza bazą w pojeździe — Wyłączenie regularnych tygodniowych okresów odpoczynku]

8

2018/C 72/10

Sprawa C-158/16: Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 20 grudnia 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 1 de Oviedo – Hiszpania) – Margarita Isabel Vega González / Consejería de Hacienda y Sector Público del gobierno del Principado de Asturias (Odesłanie prejudycjalne — Polityka społeczna — Dyrektywa 1999/70 WE — Porozumienie ramowe w sprawie pracy na czas określony zawarte przez UNICE, CEEP oraz ETUC — Klauzula 4 — Zasada niedyskryminacji — Pojęcie „warunków zatrudnienia” — Uznanie sytuacji za sytuację administracyjną związaną z pełnieniem specjalnych funkcji — Uregulowanie krajowe przewidujące przyznanie wyłącznie urzędnikom, z wyłączeniem członków personelu tymczasowego, urlopu związanego z pełnieniem specjalnych funkcji w przypadku powołania do pełnienia funkcji publicznych)

8

2018/C 72/11

Sprawa C-178/16: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 20 grudnia 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato – Włochy) – Impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani SpA, Guerrato SpA / Provincia autonoma di Bolzano, Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori servizi e forniture (ACP), Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) (Odesłanie prejudycjalne — Zamówienia publiczne na roboty budowlane — Dyrektywa 2004/18 WE — Artykuł 45 ust. 2 i 3 — Podstawy wykluczenia z udziału w przetargu — Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem byłych członków zarządu uczestniczącej w przetargu spółki — Bezprawne zachowanie byłego członka zarządu — Wyrok skazujący — Całkowite i faktyczne odcięcie się przedsiębiorstwa uczestniczącego w przetargu od tego członka zarządu — Dowód — Ocena przez instytucję zamawiającą wymogów dotyczących tego obowiązku)

9

2018/C 72/12

Sprawa C-226/16: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 20 grudnia 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d’État – Francja) – Eni SpA, Eni Gas & Power France SA, Union professionnelle des industries privées du gaz (Uprigaz) / Premier ministre, Ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer [Odesłanie prejudycjalne — Energia — Sektor gazu — Bezpieczeństwo dostaw gazu — Rozporządzenie (UE) nr 994/2010 — Ciążący na przedsiębiorstwach gazowych obowiązek podjęcia środków w celu zapewnienia dostaw gazu odbiorcom chronionym — Artykuł 2 akapit drugi pkt 1 — Pojęcie „odbiorców chronionych” — Artykuł 8 ust. 2 — Dodatkowy wymóg — Artykuł 8 ust. 5 — Możliwość spełnienia przez przedsiębiorstwa gazowe ciążących na nich obowiązków na szczeblu regionalnym lub unijnym — Przepisy krajowe przewidujące wobec dostawców gazu dodatkowy wymóg magazynowania gazu, którego zakres stosowania obejmuje również odbiorców niezaliczających się do odbiorców chronionych w rozumieniu rozporządzenia nr 994/2010 — Obowiązek magazynowania, który musi być spełniony w wysokości 80 % na terytorium danego państwa członkowskiego]

10

2018/C 72/13

Sprawa C-255/16: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 20 grudnia 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Københavns Byret – Dania) –postępowanie karne przeciwko Bentowi Falbertowi, Poulowi Madsenowi, JP/Politikens Hus A/S (Odesłanie prejudycjalne — Procedura udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych — Uregulowanie krajowe określające w szczegółowy sposób lub wprowadzające zakaz oferowania gier, loterii i zakładów bez posiadania zezwolenia i wprowadzające zakaz reklamy gier, loterii i zakładów oferowanych bez posiadania zezwolenia)

11

2018/C 72/14

Sprawa C-268/16 P: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 20 grudnia 2017 r. – Binca Seafoods GmbH / Komisja Europejska [Odwołanie — Rozporządzenie (WE) nr 834/2007 — Produkcja i etykietowanie produktów ekologicznych — Rozporządzenie (WE) nr 889/2008 — Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1358/2014 — Interes prawny — Pojęcie „korzyści indywidualnej”]

11

2018/C 72/15

Sprawa C-276/16: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 20 grudnia 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Corte suprema di cassazione – Włochy) – Prequ’ Italia Srl / Agenzia delle Dogane e dei Monopoli [Odesłanie prejudycjalne — Zasada poszanowania prawa do obrony — Prawo do bycia wysłuchanym — Rozporządzenie (EWG) nr 2913/92 — Wspólnotowy kodeks celny — Artykuł 244 — Pokrycie długu celnego — Brak uprzedniego wysłuchania adresata przed wydaniem decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego — Prawo do uzyskania przez adresata wstrzymania wykonania decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego — Brak automatycznego wstrzymania wykonania w wypadku wniesienia odwołania w trybie administracyjnym — Odesłanie do przesłanek przewidzianych w art. 244 kodeksu celnego]

12

2018/C 72/16

Sprawa C-277/16: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 20 grudnia 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Najwyższy – Polska) – Polkomtel sp. z o.o. / Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Odesłanie prejudycjalne — Wspólne ramy regulacyjne sieci i usług łączności elektronicznej — Dyrektywa 2002/21/WE — Artykuły 8 i 16 — Dyrektywa 2002/19/WE — Artykuły 8 i 13 — Operator wskazany jako posiadający znaczącą pozycję na rynku — Kontrola cen — Obowiązki nałożone przez krajowe organy regulacyjne — Obowiązek oparcia cen na kosztach — Ustalanie opłat poniżej kosztów ponoszonych przez danego operatora z tytułu świadczenia usług zakańczania połączeń głosowych w sieciach ruchomych — Karta praw podstawowych Unii Europejskiej — Artykuł 16 — Wolność prowadzenia działalności gospodarczej — Proporcjonalność)

13

2018/C 72/17

Sprawa C-291/16: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 20 grudnia 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de lo Mercantil no 8 de Barcelona – Hiszpania) – Schweppes SA / Red Paralela SL, Red Paralela BCN SL, dawniej Carbòniques Montaner SL [Odesłanie prejudycjalne — Zbliżanie ustawodawstw — Znaki towarowe — Dyrektywa 2008/95 WE — Artykuł 7 ust. 1 — Wyczerpanie praw przyznanych przez znak towarowy — Równolegle chronione znaki towarowe — Przeniesienie praw do znaków towarowych w odniesieniu do części terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) — Strategia handlowa wspierająca w sposób zamierzony wizerunek globalnego i jednolitego znaku towarowego po przeniesieniu prawa — Właściciele niezależni, jednak utrzymujący ścisłe relacje handlowe i gospodarcze]

14

2018/C 72/18

Sprawa C-322/16: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 20 grudnia 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato – Włochy) – Global Starnet Ltd / Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato (Odesłanie prejudycjalne — Swoboda świadczenia usług, swoboda przedsiębiorczości, swoboda przepływu kapitału, wolność prowadzenia działalności gospodarczej — Ograniczenia — Udzielenie nowych koncesji na zarządzanie grami na odległość — Zasady pewności prawa oraz ochrony uzasadnionych oczekiwań — Wyrok trybunału konstytucyjnego — Obowiązek wystąpienia do Trybunału przez sąd krajowy)

15

2018/C 72/19

Sprawa C-334/16: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 20 grudnia 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Audiencia Provincial de Albacete – Hiszpania) – José Luís Núñez Torreiro / AIG Europe Limited, Sucursal en España, uprzednio Chartis Europe Limited, Sucursal en España, Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (Unespa) (Odesłanie prejudycjalne — Obowiązkowe ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych — Dyrektywa 2009/103/WE — Artykuł 3 akapit pierwszy — Pojęcie „ruchu pojazdów” — Uregulowanie krajowe wykluczające prowadzenie pojazdów mechanicznych na drogach lub terenach, które nie są „zdatne do ruchu”, z wyjątkiem tych, które choć nie są zdatne do tego celu, są jednak „powszechnie używane”)

15

2018/C 72/20

Sprawa C-364/16 P: Wyrok Trybunału (szósta izba izba) z dnia 20 grudnia 2017 r. – Trioplast Industrier AB / Komisja Europejska (Odwołanie — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Rynek plastikowych worków przemysłowych — Skierowane przez Komisję do wnoszącej odwołanie wezwanie do zapłaty odsetek za zwłokę od kwoty nałożonej grzywny — Skarga o stwierdzenie nieważności i o odszkodowanie)

16

2018/C 72/21

Sprawa C-372/16: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 20 grudnia 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht München – Niemcy) – Soha Sahyouni / Raja Mamisch [Odesłanie prejudycjalne — Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości — Rozporządzenie (UE) nr 1259/2010 — Wzmocniona współpraca w dziedzinie prawa właściwego dla rozwodu i separacji prawnej — Uznanie rozwodu prywatnego uzyskanego przed sądem wyznaniowym w państwie trzecim — Zakres stosowania wspomnianego rozporządzenia]

16

2018/C 72/22

Sprawa C-393/16: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 20 grudnia 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof – Niemcy) – Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne/Aldi Süd Dienstleistungs-GmbH & Co. OHG, reprezentowane przez Aldi Süd Dienstleistungs-GmbH, dawniej Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG Süd. [Odesłanie prejudycjalne — Wspólna organizacja rynków produktów rolnych — Chroniona nazwa pochodzenia (ChNP) — Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 — Artykuł 118m ust. 2 lit. a) ppkt (ii) i art. 118m ust. 2 lit. b) i c) — Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013 — Artykuł 103 ust. 2 lit. a) ppkt (ii) i art. 103 ust. 2 lit. b) i c) — Zakres stosowania — Wykorzystanie reputacji ChNP — Niewłaściwe stosowanie, imitacja lub przywołanie ChNP — Oznaczenie nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd — ChNP „Champagne” wykorzystywana w nazwie środka spożywczego — Nazwa „Champagner Sorbet” — Środek spożywczy zawierający szampan jako składnik — Składnik przyznający podstawową cechę charakterystyczną środkowi spożywczemu]

17

2018/C 72/23

Sprawy połączone C-397/16 i C-435/16: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 20 grudnia 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Corte d'appello di Milano, Bundesgerichtshof – Włochy, Niemcy) – Acacia Srl/Pneusgarda Srl w upadłości, Audi AG (C-397/16), Acacia Srl, Rolando D’Amato/Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (C-435/16). [Odesłanie prejudycjalne — Rozporządzenie (WE) nr 6/2002 — Wzory wspólnotowe — Artykuł 110 ust. 1 — Brak ochrony — Klauzula „naprawy” — Pojęcie „cechy części składowej produktu złożonego” — Naprawa produktu złożonego w celu nadania mu pierwotnego wyglądu — Środki, jakie mają zostać przyjęte przez użytkownika celem powołania się na klauzulę „naprawy” — Obręcz kół samochodu stanowiąca idealną replikę modelu oryginalnej obręczy kół]

18

2018/C 72/24

Sprawa C-419/16: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 20 grudnia 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Bolzano – Włochy) – Sabine Simma Federspiel / Provincia autonoma di Bolzano; Equitalia Nord SpA (Odesłanie prejudycjalne — Swoboda przedsiębiorczości i swobodny przepływ pracowników — Artykuły 45 i 49 TFUE — Wzajemne uznawanie dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji lekarskich — Dyrektywy 75/363/EWG i 93/16/EWG — Wynagrodzenie lekarzy w trakcie szkolenia specjalizacyjnego)

19

2018/C 72/25

Sprawa C-434/16: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 20 grudnia 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Supreme Court – Irlandia) – Peter Nowak / Data Protection Commissioner [Odesłanie prejudycjalne — Ochrona osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych — Dyrektywa 95/46/WE — Artykuł 2 lit. a) — Pojęcie „danych osobowych” — Pisemne odpowiedzi udzielone przez osobę przystępującą do egzaminu zawodowego — Naniesione przez egzaminatora komentarze odnoszące się do tych odpowiedzi — Artykuł 12 lit. a) i b) — Zakres prawa dostępu i sprostowania przysługującego osobie, której dane dotyczą]

20

2018/C 72/26

Sprawa C-442/16: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 20 grudnia 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Court of Appeal – Irlandia) – Florea Gusa / Minister for Social Protection, Irlandia, Attorney General (Odesłanie prejudycjalne — Dyrektywa 2004/38 WE — Osoba, która zaprzestała prowadzenia działalności na własny rachunek — Zachowanie statusu osoby prowadzącej działalność na własny rachunek — Prawo pobytu — Przepisy państwa członkowskiego zastrzegające przyznanie zasiłku dla osób poszukujących pracy dla osób posiadających prawo pobytu na terytorium tego państwa członkowskiego)

20

2018/C 72/27

Sprawa C-462/16: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 20 grudnia 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof – Niemcy) – Finanzamt Bingen-Alzey / Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG [Odesłanie prejudycjalne — Podatki — Podatek od wartości dodanej (VAT) — Dyrektywa 2006/112/WE — Artykuł 90 ust. 1 — Obniżenie ceny na warunkach określonych przez państwa członkowskie — Obniżenie podstawy opodatkowania — Zasady zdefiniowane w wyroku z dnia 24 października 1996 r., Elida Gibbs (C-317/94, EU:C:1996:400) — Rabaty przyznane prywatnym kasom ubezpieczenia zdrowotnego]

21

2018/C 72/28

Sprawa C-467/16: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 20 grudnia 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Stuttgart – Niemcy) – Brigitte Schlömp / Landratsamt Schwäbisch Hall (Odesłanie prejudycjalne — Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości — Współpraca sądowa w sprawach cywilnych — Jurysdykcja i uznawanie oraz wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych — Konwencja z Lugano II — Zawisłość sporu — Pojęcie „sądu” — Organ pojednawczy prawa szwajcarskiego odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania pojednawczego poprzedzającego wszelkie postępowanie sądowe w przedmiocie rozpoznania sprawy co do istoty)

22

2018/C 72/29

Sprawa C-492/16: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 20 grudnia 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Fővárosi Törvényszék – Węgry) – Incyte Corporation / Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala [Odesłanie prejudycjalne — Własność intelektualna i przemysłowa — Prawo patentowe — Produkty lecznicze stosowane u ludzi — Rozporządzenie (WE) nr 469/2009 — Artykuł 18 — Środki ochrony roślin — Rozporządzenie (WE) nr 1610/96 — Artykuł 17 ust. 2 — Dodatkowe świadectwo ochronne — Okres ważności — Ustalenie daty upływu ważności — Skutki wyroku w czasie — Możliwość lub obowiązek skorygowania daty upływu ważności]

22

2018/C 72/30

Sprawa C-500/16: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 20 grudnia 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Naczelny Sąd Administracyjny – Polska) – Caterpillar Financial Services sp. z o.o. [Odesłanie prejudycjalne — Podatki — Wspólny system podatku od wartości dodanej (VAT) — Dyrektywa 2006/112/WE — Artykuł 135 ust. 1 lit. a) — Zwolnienia — Podatki pobrane z naruszeniem prawa Unii — Przeszkody w zwrocie nadpłaty VAT — Artykuł 4 ust. 3 TUE — Zasady równoważności, skuteczności i lojalnej współpracy — Prawa przyznane jednostkom — Upływ terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego — Skutki wyroku Trybunału — Zasada pewności prawa]

23

2018/C 72/31

Sprawy połączone C-504/16 i C-613/16: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 20 grudnia 2017 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Finanzgericht Köln – Niemcy) – Deister Holding AG dawniej Traxx Investments N.V. (C-504/16), Juhler Holding A/S (C-613/16) / Bundeszentralamt für Steuern (Odesłanie prejudycjalne — Podatki bezpośrednie — Swoboda przedsiębiorczości — Dyrektywa 90/435/EWG — Artykuł 1 ust. 2 — Artykuł 5 — Spółka dominująca — Holding — Pobranie podatku u źródła od zysków wypłacanych na rzecz spółki dominującej niebędącej rezydentem — Zwolnienie — Oszustwo podatkowe, unikanie opodatkowania i nadużycie podatkowe — Domniemanie)

24

2018/C 72/32

Sprawa C-516/16: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 20 grudnia 2017 r. – (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesverwaltungsgericht – Austria) – Erzeugerorganisation Tiefkühlgemüse eGen / Agrarmarkt Austria [Odesłanie prejudycjalne — Rolnictwo — Wspólna organizacja rynków — Program operacyjny w sektorze owoców i warzyw — Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007, zmienione rozporządzeniem (WE) nr 361/2008 — Artykuły 103b, 103d i 103 g — Pomoc finansowa Unii Europejskiej — Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 543/2011 — Artykuł 60 i pkt 23 załącznika IX — Inwestycje realizowane w gospodarstwach lub pomieszczeniach należących do organizacji producentów — Pojęcie — Uzasadnione oczekiwania — Pewność prawa]

24

2018/C 72/33

Sprawa C-529/16: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 20 grudnia 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht München – Niemcy) – Hamamatsu Photonics Deutschland GmbH / Hauptzollamt München (Odesłanie prejudycjalne — Wspólna taryfa celna — Kodeks celny — Artykuł 29 — Ustalanie wartości celnej — Transakcje transgraniczne między spółkami powiązanymi — Uprzednie porozumienie cenowe — Ustalona cena transferowa składająca się z kwoty uprzednio zafakturowanej i korekty ryczałtowej dokonanej po upływie okresu rozliczeniowego)

25

2018/C 72/34

Sprawa C-649/16: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 20 grudnia 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberster Gerichtshof – Austria) – Peter Valach i in. / Waldviertel Sparkasse Bank AG i in. [Odesłanie prejudycjalne — Współpraca sądowa w sprawach cywilnych — Rozporządzenie (UE) nr 1215/2012 — Zakres stosowania — Powództwo odszkodowawcze oparte na reżimie odpowiedzialności deliktowej, wytoczone przeciwko członkom rady wierzycieli z powodu odrzucenia przez nich planu restrukturyzacyjnego w postępowaniu w przedmiocie niewypłacalności]

26

2018/C 72/35

Sprawa C-571/17 PPU: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 22 grudnia 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank Amsterdam – Niderlandy) – Wykonanie europejskiego nakazu aresztowania wydanego wobec Sameta Ardica (Odesłanie prejudycjalne — Pilny tryb prejudycjalny — Współpraca policyjna i wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych — Europejski nakaz aresztowania — Decyzja ramowa 2002/584/WSiSW — Procedury przekazywania osób między państwami członkowskimi — Warunki wykonania — Podstawy fakultatywnej odmowy wykonania — Artykuł 4a ust. 1, dodany decyzją ramową 2009/299/WSiSW — Nakaz wydany do celów wykonania kary pozbawienia wolności — Pojęcie „rozprawy, w wyniku której wydano orzeczenie” — Zakres — Osoba prawomocnie skazana na karę pozbawienia wolności w wyniku rozprawy, która odbyła się w obecności tej osoby — Kara, której wykonanie zostało następnie częściowo zawieszone pod określonymi warunkami — Późniejsze postępowanie, w którego wyniku zarządzono wykonanie kary z powodu nieprzestrzegania tych warunków — Postępowanie w przedmiocie uchylenia, które odbyło się pod nieobecność zainteresowanego)

27

2018/C 72/36

Sprawa C-648/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Augstākā tiesa (Łotwa) w dniu 20 listopada 2017 r. – „Balcia Insurance” SE

27

2018/C 72/37

Sprawa C-696/17 P: Odwołanie od postanowienia Sądu (pierwsza izba) wydanego w dniu 10 października 2017 r. w sprawie T-841/16, Alex / Komisja, wniesione w dniu 8 grudnia 2017 r. przez Alex SCI

28

2018/C 72/38

Sprawa C-14/18 P: Odwołanie od wyroku Sądu (druga izba) wydanego w dniu 14 listopada 2017 r. w sprawie T-831/14, Alfamicro / Komisja, wniesione w dniu 5 stycznia 2018 r. przez Alfamicro – Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, Lda.

29

 

Sąd

2018/C 72/39

Sprawa T-76/15: Wyrok Sądu z dnia 18 stycznia 2018 r. – Kenup Foundation i in./EIT [Badania i rozwój technologiczny — EIT — Program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 — Zaproszenie do składania wniosków w celu wyznaczenia wspólnoty wiedzy i innowacji — Odrzucenie oferty skarżących — Rozporządzenie (WE) nr 294/2008 — Rozporządzenie (UE) nr 1290/2013 — Niezgodne z prawem delegowanie kompetencji]

31

2018/C 72/40

Sprawa T-747/15: Wyrok Sądu z dnia 16 stycznia 2018 r. – EDF/Komisja (Pomoc państwa — Pomoc przyznana EDF przez władze francuskie — Przekwalifikowanie na dotację kapitałową utworzonych w ramach zwolnienia z podatku rezerw księgowych na odnowienie sieci zaopatrzenia w energię elektryczną — Decyzja uznająca pomoc za niezgodną z rynkiem wewnętrznym — Powaga rzeczy osądzonej — Kryterium inwestora prywatnego)

32

2018/C 72/41

Sprawa T-68/16: Wyrok Sądu z dnia 17 stycznia 2018 r. – Deichmann / EUIPO – Munich (Przedstawienie krzyża umieszczonego na bocznej stronie buta sportowego) {Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku — Graficzny unijny znak towarowy przedstawiający krzyż umieszczony na bocznej stronie buta sportowego — Znak pozycyjny — Rzeczywiste używanie znaku towarowego — Artykuł 15 ust. 1 i art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 18 ust. 1 i art. 58 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/1001]}

32

2018/C 72/42

Sprawa T-204/16: Wyrok Sądu z dnia 16 stycznia 2018 r. – Sun Media / EUIPO – Meta4 Spain (METABOX) {Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego METABOX — Wcześniejsze słowne, krajowy i unijny, znaki towarowe META4 i wcześniejsze graficzne, krajowy i unijny, znaki towarowe meta4 — Względna podstawa odmowy rejestracji — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001] — Podobieństwo oznaczeń — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd}

33

2018/C 72/43

Sprawa T-273/16: Wyrok Sądu z dnia 16 stycznia 2018 r. – Sun Media / EUIPO – Meta4 Spain (METAPORN) {Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego METAPORN — Wcześniejsze, krajowe i unijne, słowne znaki towarowe META 4 oraz graficzne znaki towarowe meta4 — Względna podstawa odmowy rejestracji — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001] — Podobieństwo usług — Pojęcie usług komplementarnych — Podobieństwo oznaczeń — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd}

34

2018/C 72/44

Sprawa T-398/16: Wyrok Sądu z dnia 16 stycznia 2018 r.– Starbucks / EUIPO – Nersesyan (COFFEE ROCKS) {Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego COFFEE ROCKS — Wcześniejsze graficzne unijne znaki towarowe STARBUCKS COFFEE — Względna podstawa odmowy rejestracji — Podobieństwo oznaczeń — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001] — Artykuł 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009[obecnie art. 8 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2017/1001}

34

2018/C 72/45

Sprawa T-630/16: Wyrok Sądu z dnia 16 stycznia 2018 r. – Dehtochema Bitumat / ECHA (REACH — Opłata należna za rejestrację substancji — Ulga przyznana MŚP — Zalecenie 2003/361/WE — Pojęcie powiązanego przedsiębiorstwa — Złożenie „nieprawidłowego oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa” — Ulga wynosząca 50 % kwoty obowiązującej opłaty administracyjnej — Kompetencje ECHA — Zaprzestanie produkcji substancji)

35

2018/C 72/46

Sprawa T-804/16: Wyrok Sądu z dnia 18 stycznia 2018 r. – LG Electronics / EUIPO (Dual Edge) {Znak towarowy Unii Europejskiej — Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego Dual Edge — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/1001]}

36

2018/C 72/47

Sprawa T-231/17: Wyrok Sądu z dnia 16 stycznia 2018 r. – SE / Rada (Służba publiczna — Urzędnicy — Wynagrodzenie — Dodatki rodzinne — Artykuł 2 ust. 2 akapit trzeci załącznika VII do regulaminu pracowniczego — Pojęcie „dziecka pozostającego na utrzymaniu” — Pojęcie „dziecka, wobec którego urzędnik ma obowiązek alimentacyjny wynikający z orzeczenia sądowego opartego na ustawodawstwie państwa członkowskiego dotyczącego ochrony nieletnich” — Odmowa przyznania wnuczce urzędnika statusu dziecka pozostającego na utrzymaniu)

36

2018/C 72/48

Sprawa T-809/17: Skarga wniesiona w dniu 7 grudnia 2017 r. – Intercontact Budapest / CdT

37

2018/C 72/49

Sprawa T-816/17: Skarga wniesiona w dniu 14 grudnia 2017 r. – Luksemburg / Komisja

38

2018/C 72/50

Sprawa T-819/17: Skarga wniesiona w dniu 18 grudnia 2017 r. – Sierra / EUIPO

39

2018/C 72/51

Sprawa T-823/17: Skarga wniesiona w dniu 20 grudnia 2017 r. – Etnia Dreams/EUIPO – Poisson (Etnik)

40

2018/C 72/52

Sprawa T-834/17: Skarga wniesiona w dniu 29 grudnia 2017 r. – United Parcel Service / Komisja

41

2018/C 72/53

Sprawa T-835/17: Skarga wniesiona w dniu 29 grudnia 2017 r. – Eurofer / Komisja

42

2018/C 72/54

Sprawa T-837/17: Skarga wniesiona w dniu 28 grudnia 2017 r. – Negru/EUIPO – Sky (SkyPrivate)

43

2018/C 72/55

Sprawa T-3/18: Skarga wniesiona w dniu 9 stycznia 2018 r. – Holzer y Cia /EUIPO – Annco (ANN TAYLOR)

43

2018/C 72/56

Sprawa T-4/18: Skarga wniesiona w dniu 9 stycznia 2018 r. – Holzer y Cia /EUIPO – Annco (AT ANN TAYLOR)

44

2018/C 72/57

Sprawa T-5/18: Skarga wniesiona w dniu 3 stycznia 2018 r. – Hamburg Beer Company / EUIPO (Hamburg BEER COMPANY)

45

2018/C 72/58

Sprawa T-6/18: Skarga wniesiona w dniu 2 stycznia 2018 r. – Hamburg Beer Company / EUIPO (Hamburg Beer Company)

46

2018/C 72/59

Sprawa T-7/18: Skarga wniesiona w dniu 8 stycznia 2018 r. – inforsacom Informationssysteme/EUIPO (Business and technology working as one)

46

2018/C 72/60

Sprawa T-9/18: Skarga wniesiona w dniu 8 stycznia 2018 r. – Addiko Bank / EUIPO (STRAIGHTFORWARD BANKING)

47

2018/C 72/61

Sprawa T-12/18: Skarga wniesiona w dniu 11 stycznia 2018 r. – Zweirad-Center Stadler / EUIPO – Triumph Designs (Triumph)

47


PL

 

Top