Help Print this page 

Document C:2018:052:TOC

Title and reference
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 52, 12 lutego 2018

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 52

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 61
12 lutego 2018


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

2018/C 52/01

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

1


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał Sprawiedliwości

2018/C 52/02

Sprawa C-600/14: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 5 grudnia 2017 r. – Republika Federalna Niemiec / Rada Unii Europejskiej [Skarga o stwierdzenie nieważności — Działania zewnętrzne Unii Europejskiej — Artykuł 216 ust. 1 TFUE — Artykuł 218 ust. 9 TFUE — Ustalenie stanowiska reprezentowanego w imieniu Unii Europejskiej w ramach organu utworzonego przez umowę międzynarodową — Komisja Rewizyjna Międzyrządowej Organizacji Międzynarodowych Przewozów Kolejami (OTIF) — Zmiany Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF) i załączników do niej — Kompetencja dzielona między Unią i państwami członkowskimi — Kompetencje zewnętrzne Unii w obszarze, w którym Unia nie przyjęła dotychczas wspólnych zasad — Ważność decyzji 2014/699/UE — Obowiązek uzasadnienia — Zasada lojalnej współpracy]

2

2018/C 52/03

Sprawa C-598/15: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 7 grudnia 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de Primera Instancia de Jerez de la Frontera – Hiszpania) – Banco Santander, SA / Cristobalina Sánchez López (Odesłanie prejudycjalne — Dyrektywa 93/13/EWG — Umowy zawierane z konsumentami — Nieuczciwe warunki umowne — Uprawnienia sądu krajowego — Skuteczność ochrony przyznanej konsumentom — Umowa pożyczki hipotecznej — Pozasądowe postępowanie egzekucyjne z zabezpieczenia hipotecznego — Sądowe postępowanie uproszczone uznawania praw rzeczowych nabywcy z licytacji)

3

2018/C 52/04

Sprawa C-61/16 P: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 14 grudnia 2017 r. – European Bicycle Manufacturers Association (EBMA) / Giant (China) Co. Ltd, Rada Unii Europejskiej, Komisja Europejska [Odwołanie — Dumping — Rozporządzenie (UE) nr 502/2013 — Przywóz rowerów pochodzących z Chin — Rozporządzenie (WE) nr 1225/2009 — Artykuł 18 ust. 1 — Współpraca — Pojęcie „niezbędnych informacji” — Artykuł 9 ust. 5 — Wniosek o indywidualne traktowanie — Ryzyko obejścia]

3

2018/C 52/05

Sprawa C-189/16: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 7 grudnia 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Högsta förvaltningsdomstolen – Szwecja) – Boguslawa Zaniewicz-Dybeck / Pensionsmyndigheten [Odesłanie prejudycjalne — Zabezpieczenie społeczne pracowników migrujących — Rozporządzenie (EWG) nr 1408/71 — Artykuł 46 ust. 2 — Artykuł 47 ust. 1 lit. d) — Artykuł 50 — Emerytura gwarantowana — Świadczenie minimalne — Obliczanie uprawnień emerytalnych]

4

2018/C 52/06

Sprawa C-230/16: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 6 grudnia 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Frankfurt am Main – Niemcy) – Goty Germany GmbH / Parfümerie Akzente GmbH [Odesłanie prejudycjalne — Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Artykuł 101 ust. 1 TFUE — Selektywna dystrybucja luksusowych artykułów kosmetycznych — Postanowienie umowne zakazujące dystrybutorom włączania nieautoryzowanych osób trzecich do sprzedaży przez Internet — Rozporządzenie (UE) nr 330/2010 — Artykuł 4 lit. b) i c)]

5

2018/C 52/07

Sprawa C-243/16: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 14 grudnia 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de lo Social no 30 de Barcelona – Hiszpania) – Antonio Miravitlles Ciurana i in. / Contimark SA, Jordi Socias Gispert (Odesłanie prejudycjalne — Prawo spółek — Dyrektywa 2009/101/WE — Artykuły 2 i 6–8 — Dyrektywa 2012/30/UE — Artykuły 19 i 36 — Karta praw podstawowych Unii Europejskiej — Artykuły 20, 21 i 51 — Odzyskiwanie wierzytelności wynikających z umowy o pracę — Prawo do wytoczenia przed tym samym sądem powództwa przeciwko spółce i członkowi jej zarządu jako dłużnikowi solidarnie odpowiedzialnemu za długi spółki)

6

2018/C 52/08

Sprawa C-305/16: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 14 grudnia 2017 r. [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez First-tier Tribunal (Tax Chamber) – Zjednoczone Królestwo] – Avon Cosmetics Ltd / The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs [Odesłanie prejudycjalne — Podatek od wartości dodanej (VAT) — Szósta dyrektywa 77/388/EWG — Artykuł 11 część A pkt 1 lit. a) — Podstawa opodatkowania — Artykuł 17 — Prawo do odliczenia — Artykuł 27 — Szczególne środki stanowiące odstępstwo — Decyzja 89/534/EWG — System sprzedaży oparty na dostawie towarów za pośrednictwem osób niepodlegających opodatkowaniu — Opodatkowanie na podstawie wartości wolnorynkowej towaru ustalonej na ostatnim etapie sprzedaży — Włączenie kosztów poniesionych przez te osoby]

6

2018/C 52/09

Sprawa C-329/16: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 7 grudnia 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d'État – Francja) – Syndicat national de l'industrie des technologies médicales (Snitem), Philips France / Premier ministre, Ministre des Affaires sociales et de la Santé (Odesłanie prejudycjalne — Wyroby medyczne — Dyrektywa 93/42/EWG — Zakres stosowania — Pojęcie „wyrobu medycznego” — Oznakowanie CE — Uregulowania krajowe poddające oprogramowanie wspomagające przepisywanie leków procedurze certyfikacji ustanowionej przez organ krajowy)

7

2018/C 52/10

Sprawa C-403/16: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 13 grudnia 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Naczelny Sąd Administracyjny – Polska) – Soufiane El Hassani / Minister Spraw Zagranicznych (Odesłanie prejudycjalne — Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości — Rozporządzenie (WE) nr 810/2009 — Artykuł 32 ust. 3 — Wspólnotowy kodeks wizowy — Decyzja o odmowie wydania wizy — Prawo osoby ubiegającej się o wizę do odwołania się od tej decyzji — Obowiązek zagwarantowania przez państwo członkowskie prawa do środka odwoławczego do sądu)

8

2018/C 52/11

Sprawa C-408/16: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 6 grudnia 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curtea de Apel Bucureşti – Rumunia) – Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, dawniej Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România SA / Ministerul Fondurilor Europene – Direcţia Generală Managementul Fondurilor Externe [Odesłanie prejudycjalne — Zamówienia publiczne — Dyrektywa 2004/18/WE — Zakres stosowania — Rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 — Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny i Fundusz Spójności — Umowa o finansowanie budowy autostrady zawarta z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym przed przystąpieniem państwa członkowskiego do Unii Europejskiej — Pojęcie „nieprawidłowości” w rozumieniu rozporządzenia nr 1083/2006]

9

2018/C 52/12

Sprawa C-487/16 P: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 13 grudnia 2017 r. – Telefónica SA / Komisja Europejska (Odwołanie — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Rynki telekomunikacyjne portugalski i hiszpański — Klauzula o zakazie konkurencji zawarta w umowie pomiędzy dwiema spółkami — Ograniczenie ze względu na cel — Prawo do obrony — Odmowa przesłuchania świadków — Grzywny — Waga naruszenia — Okoliczności łagodzące)

10

2018/C 52/13

Sprawa C-567/16: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 7 grudnia 2017 r. [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Justice (Chancery Division) – Zjednoczone Królestwo] – Merck Sharp & Dohme Corporation / Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks [Odesłanie prejudycjalne — Własność przemysłowa i handlowa — Prawo patentowe — Produkty lecznicze stosowane u ludzi — Rozporządzenie (WE) nr 469/2009 — Artykuł 3 lit. b) — Dodatkowe świadectwo ochronne — Warunki uzyskania — Artykuł 10 ust. 3 — Wydanie świadectwa lub odrzucenie wniosku o wydanie świadectwa — Dyrektywa 2001/83/WE — Artykuł 28 ust. 4 — Procedura zdecentralizowana]

10

2018/C 52/14

Sprawa C-630/16: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 14 grudnia 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Helsingin hallinto-oikeus – Finlandia) – postępowanie wszczęte przez Anstar Oy [Odesłanie prejudycjalne — Zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych — Norma zharmonizowana EN 1090-1:2009+A1:2011 — Kryteria ustalania zakresu stosowania normy przyjętej przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) na podstawie mandatu Komisji Europejskiej — Elementy mocujące przeznaczone do zamocowania w betonie przed jego zastygnięciem, używane do mocowania płyt elewacyjnych i podpór murarskich do konstrukcji szkieletowej budynku]

11

2018/C 52/15

Sprawa C-636/16: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 7 grudnia 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado Contencioso-Administrativo no 1 de Pamplona – Hiszpania) – Wilber López Pastuzano / Delegación del Gobierno en Navarra (Odesłanie prejudycjalne — Status obywateli państw trzecich będących rezydentami długoterminowymi — Dyrektywa 2003/109/WE — Artykuł 12 — Przyjęcie decyzji o wydaleniu rezydenta długoterminowego — Okoliczności, jakie należy wziąć pod uwagę — Przepisy krajowe — Brak uwzględnienia tych okoliczności — Zgodność)

11

2018/C 52/16

Sprawa C-42/17: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 5 grudnia 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Corte costituzionale – Włochy) – postępowanie karne przeciwko M.A.S., M.B. [Odesłanie prejudycjalne — Artykuł 325 TFUE — Wyrok z dnia 8 września 2015 r., Taricco i in. (C-105/14, EU:C:2015:555) — Postępowanie karne dotyczące przestępstw w dziedzinie podatku od wartości dodanej (VAT) — Prawo krajowe przewidujące terminy przedawnienia mogące skutkować bezkarnością przestępstw — Naruszenie interesów finansowych Unii Europejskiej — Obowiązek sądu krajowego powstrzymania się od stosowania każdego przepisu prawa krajowego mogącego naruszać obowiązki nałożone na państwa członkowskie przez prawo Unii — Zasada ustawowej określoności czynów zabronionych i kar]

12

2018/C 52/17

Sprawa C-66/17: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 14 grudnia 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu – Polska) – Grzegorz Chudaś, Irena Chudaś / DA Deutsche Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft AG (Odesłanie prejudycjalne — Współpraca sądowa w sprawach cywilnych — Rozporządzenie (WE) nr 805/2004 — Zakres stosowania — Europejski tytuł egzekucyjny dla roszczeń bezspornych — Tytuły egzekucyjne, którym mogą zostać nadane zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego — Decyzja w sprawie kwoty kosztów związanych z postępowaniem sądowym zawarta w orzeczeniu niedotyczącym roszczenia bezspornego — Wyłączenie)

13

2018/C 52/18

Sprawa C-344/17: Postanowienie Trybunału dziesiąta izba) z dnia 30 listopada 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Torino – Włochy) – IJDF Italy Srl / Violeta Fernando Dionisio, Alex Del Rosario Fernando (Odesłanie prejudycjalne — Umowy konsumenckie — Dyrektywa 93/13/EWG — Ustawodawstwo krajowe umożliwiające pozwanie dłużnika głównego i poręczyciela przed tym samym sądem — Odstępstwo od zasad jurysdykcji szczególnej w sprawach konsumenckich — Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem)

13

2018/C 52/19

Sprawa C-622/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Vilniaus apygardos administracinis teismas (Litwa) w dniu 3 listopada 2017 r. – Baltic Media Alliance Ltd. / Lietuvos radijo ir televizijos komisija

14

2018/C 52/20

Sprawa C-626/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Giudice di Pace di Roma (Włochy) w dniu 3 listopada 2017 r. – Alberto Rossi i in. / Ministero della Giustizia

14

2018/C 52/21

Sprawa C-634/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Oldenburg (Niemcy) w dniu 13 listopada 2017 r. – ReFood GmbH & Co. KG / Landwirtschaftskammer Niedersachsen

16

2018/C 52/22

Sprawa C-638/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litwa) w dniu 15 listopada 2017 r. – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos / UAB „Skonis ir kvapas”

16

2018/C 52/23

Sprawa C-639/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Augstākā tiesa (Łotwa) w dniu 15 listopada 2017 r. – SIA „KPMG Baltics”, likvidējamās AS „Latvijas Krājbanka” administratore

17

2018/C 52/24

Sprawa C-643/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Supremo Tribunal Administrativo (Portugalia) w dniu 17 listopada 2017 r. – GE Power Controls Portugal – Unipessoal Lda / Fazenda Pública

17

2018/C 52/25

Sprawa C-644/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden (Niderlandy) w dniu 17 listopada 2017 r. – Eurobolt BV

18

2018/C 52/26

Sprawa C-646/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Brindisi (Włochy) w dniu 17 listopada 2017 r. – postępowanie karne przeciwko Gianluca Moro

19

2018/C 52/27

Sprawa C-647/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Högsta förvaltningsdomstolen (Szwecja) w dniu 20 listopada 2017 r. – Skatteverket / Srf konsulterna AB

19

2018/C 52/28

Sprawa C-650/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundespatentgericht (Niemcy) w dniu 21 listopada 2017 r. – QH

20

2018/C 52/29

Sprawa C-657/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgerichtshof (Niemcy) w dniu 24 listopada 2017 – Hussein Mohamad Hussein

20

2018/C 52/30

Sprawa C-659/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Corte suprema di cassazione (Włochy) w dniu 24 listopada 2017 r. – Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) / Azienda Napoletana Mobilità SpA

21

2018/C 52/31

Sprawa C-667/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari (Włochy) w dniu 24 listopada 2017 r. – Francesca Cadeddu / Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Cagliari i in.

22

2018/C 52/32

Sprawa C-672/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portugal) w dniu 28 listopada 2017 r. — Tratave — Tratamento de Águas Residuais do Ave, S.A. / Autoridade Tributária e Aduaneira

22

2018/C 52/33

Sprawa C-675/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato (Włochy) w dniu 30 listopada 2017 r. – Ministero della Salute / Hannes Preindl

23

2018/C 52/34

Sprawa C-683/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Supremo Tribunal de Justiça (Portugalia) w dniu 6 grudnia 2017 r. – Cofemel – Sociedade de Vestuário SA / G-Star Raw CV

23

 

Sąd

2018/C 52/35

Sprawa T-505/15: Wyrok Sądu z dnia 14 grudnia 2017 r. – Węgry / Komisja [EFRG i EFFROW — Wydatki wyłączone z finansowania — Rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, 1290/2005, 73/2009 i 1122/2009 — Wydatki poniesione na Węgrzech — Zgodność — Kontrola ustanowionych w rozporządzeniach wymogów w zakresie zarządzania — Kontrola przestrzegania zasad utrzymywania gruntów w dobrej kulturze rolnej zgodnej z ochroną środowiska — Korekty ryczałtowe i jednorazowe — Ryzyko dla Funduszów]

25

2018/C 52/36

Sprawa T-304/16: Wyrok Sądu z dnia 14 grudnia 2017 r. – bet365 Group / EUIPO – Hansen (BET 365) {Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku — Słowny unijny znak towarowy BET 365 — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Charakter odróżniający uzyskany w następstwie używania — Dowód — Używanie znaku towarowego do kilku celów — Artykuł 7 ust. 3 i art. 52 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 3 i art. 59 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2017/1001]}

26

2018/C 52/37

Sprawa T-609/16: Wyrok Sądu z dnia 14 grudnia 2017 r. – PB / Komisja [Służba publiczna — Urzędnicy — Zatrudnienie — Ogłoszenie o konkursie EPSO/AD/309/15 (AD 11) — Lekarze, miejsce pracy: Luksemburg — Niedopuszczenie do udziału w egzaminach etapu oceny zintegrowanej — Ograniczenie wyboru drugiego języka do mniejszej liczby języków urzędowych Unii — Zarzut niezgodności z prawem — Oczywisty błąd w ocenie — Odpowiedzialność — Krzywda]

26

2018/C 52/38

Sprawa T-792/16: Wyrok Sądu z dnia 14 grudnia 2017 r. – N & C Franchise / EUIPO – Eschenbach Optik (OJO sunglasses) {Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego OJO sunglasses — Wcześniejszy słowny międzynarodowy znak towarowy oio — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Podobieństwo oznaczeń — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]}

27

2018/C 52/39

Sprawa T-21/17: Wyrok Sądu z dnia 14 grudnia 2017 r. – RL / Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (Służba publiczna — Urzędnicy — Awans — Postępowanie w sprawie awansu w 2015 r. — Decyzja o nieawansowaniu skarżącego do grupy zaszeregowania AD 10 ze skutkiem od dnia 1 lipca 2015 r. — Przeniesienie do innej instytucji — System prorata temporis — Porównanie osiągnięć — Artykuł 45 regulaminu pracowniczego — Odpowiedzialność)

28

2018/C 52/40

Sprawa T-559/16: Postanowienie Sądu z dnia 7 grudnia 2017 r. – Durazzo/ESDZ (Służba publiczna — Urzędnicy — Awans — Postępowanie w sprawie awansu w 2014 r. — Akty niewywołujące niekorzystnych skutków — Oczywista niedopuszczalność — Decyzja o nieawansowaniu skarżącego — Artykuł 43 i art. 45 ust. 1 regulaminu pracowniczego — Porównanie osiągnięć — Uwzględnienie sprawozdań z oceny do celów awansu — Oceny wyłącznie opisowe — Brak metody umożliwiającej porównanie sprawozdań z oceny do celów awansu — Skarga oczywiście zasadna)

28

2018/C 52/41

Sprawa T-849/16: Postanowienie Sądu z dnia 14 grudnia 2017 r. – PGNiG Supply & Trading / Komisja (Skarga o stwierdzenie nieważności — Rynek wewnętrzny gazu ziemnego — Dyrektywa 2009/73/WE — Decyzja Komisji w sprawie zmiany warunków wyłączenia spod przepisów Unii zasad korzystania z gazociągu OPAL dotyczących dostępu stron trzecich do sieci oraz regulacji taryfowej — Brak bezpośredniego oddziaływania — Niedopuszczalność)

29

2018/C 52/42

Sprawa T-853/16: Postanowienie Sądu z dnia 7 grudnia 2017 r. – Techniplan / Komisja (Skarga na bezczynność — Zajęcie stanowiska przez Komisję — Skarga o odszkodowanie — Uchybienie wymogom formalnym — Wniosek o wydanie nakazu — Oczywista niedopuszczalność — Oczywisty brak właściwości)

30

2018/C 52/43

Sprawa T-284/17: Postanowienie Sądu z dnia 15 grudnia 2017 r. – Le Pen/Parlament (Skarga o stwierdzenie nieważności i o odszkodowanie — Prawo instytucjonalne — Członek Parlamentu Europejskiego — Przywileje i immunitety — Decyzja o uchyleniu immunitetu parlamentarnego — Ustanie interesu prawnego — Częściowe umorzenie postępowania — Skarga w części oczywiście niedopuszczalna, a w części prawnie oczywiście bezzasadna)

30

2018/C 52/44

Sprawa T-475/17: Postanowienie Sądu z dnia 14 grudnia 2017 r. – Rogesa / Komisja [Skarga o stwierdzenie nieważności — Dostęp do dokumentów — Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 — Rozporządzenie (WE) nr 1367/2006 — Dokumenty dotyczące instalacji produkującej mieszkankę granulatu rudy żelaza i rudy spiekanej — Dorozumiana odmowa dostępu — Wyraźna decyzja przyjęta przed wniesieniem skargi — Wniosek o umorzenia postępowania — Interes prawny — Oczywista niedopuszczalność]

31

2018/C 52/45

Sprawa T-768/17: Skarga wniesiona w dniu 22 listopada 2017 r. – Comprojecto-Projetos e Construções i in. / EBC

31

2018/C 52/46

Sprawa T-780/17: Skarga wniesiona w dniu 29 listopada 2017 r. – US / EBC

34

2018/C 52/47

Sprawa T-793/17: Skarga wniesiona w dniu 5 grudnia 2017 r. – Bruel / Komisja i SEAE

35

2018/C 52/48

Sprawa T-805/17: Skarga wniesiona w dniu 11 grudnia 2017 r. – BASF / ECHA

36

2018/C 52/49

Sprawa T-806/17: Skarga wniesiona w dniu 11 grudnia 2017 r. – BASF i REACH & colours / ECHA

37

2018/C 52/50

Sprawa T-811/17: Skarga wniesiona w dniu 12 grudnia 2017 r. – Classic Media / EUIPO – Pirelli Tyre (CLASSIC DRIVER)

38

2018/C 52/51

Sprawa T-812/17: Skarga wniesiona w dniu 15 grudnia 2017 r. – Seco Belgium i Vinçotte / Parlament

39

2018/C 52/52

Sprawa T-813/17: Skarga wniesiona w dniu 14 grudnia 2017 r. – Nerantzaki / Komisja

39

2018/C 52/53

Sprawa T-814/17: Skarga wniesiona w dniu 14 grudnia 2017 r. – Lietuvos geležinkeliai / Komisja

40

2018/C 52/54

Sprawa T-821/17: Skarga wniesiona w dniu 12 grudnia 2017 r. – Vitromed / EUIPO – Vitromed Healthcare (VITROMED Germany)

41

2018/C 52/55

Sprawa T-825/17: Skarga wniesiona w dniu 22 grudnia 2017 r. – Carbon System Verwaltungs / EUIPO (LIGHTBOUNCE)

42

2018/C 52/56

Sprawa T-826/17: Skarga wniesiona w dniu 22 grudnia 2017 r. – TeamBank / EUIPO – Fio Systems (FYYO)

42

2018/C 52/57

Sprawa T-831/17: Skarga wniesiona w dniu 29 grudnia 2017 r. – DRH Licensing & Managing / EUIPO – Merck (Flexagil)

43

2018/C 52/58

Sprawa T-305/15: Postanowienie Sądu z dnia 14 grudnia 2017 r. – Airdata / Komisja

44

2018/C 52/59

Sprawa T-234/16: Postanowienie Sądu z dnia 14 grudnia 2017 r. – Meissen Keramik / EUIPO – Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen (Meissen)

44

2018/C 52/60

Sprawa T-451/17: Postanowienie Sądu z dnia 18 grudnia 2017 r. – Verband der Deutschen Biokraftstoffindustrie / Komisja

44


PL

 

Top