Help Print this page 

Document C:2018:050:TOC

Title and reference
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 50, 9 lutego 2018

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 50

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 61
9 lutego 2018


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

 

PARLAMENT EUROPEJSKI
SESJA 2015-2016
Posiedzenie w dniu 7 marca 2016 r.
Protokoły posiedzeń zostały opublikowane w Dz.U. C 156 z 18.5.2017 .
SESJA 2016-2017
Posiedzenia w dniach od 8 do 10 marca 2016 r.
Protokoły posiedzeń zostały opublikowane w Dz.U. C 156 z 18.5.2017 .
TEKSTY PRZYJĘTE

1


 

I   Rezolucje, zalecenia i opinie

 

REZOLUCJE

 

Parlament Europejski

 

Wtorek, 8 marca 2016 r.

2018/C 50/01

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego za rok 2014 dotyczącego ochrony interesów finansowych UE – zwalczania nadużyć finansowych (2015/2128(INI))

2

2018/C 50/02

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie uwzględniania aspektu płci w pracach Parlamentu Europejskiego (2015/2230(INI))

15

2018/C 50/03

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie sytuacji uchodźczyń i kobiet ubiegających się o azyl w UE (2015/2325(INI))

25

 

Środa, 9 marca 2016 r.

2018/C 50/04

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 9 marca 2016 r. dotyczącej umowy w sprawie wyrobów tytoniowych (umowa z PMI) (2016/2555(RSP))

35

 

Czwartek, 10 marca 2016 r.

2018/C 50/05

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie wolności słowa w Kazachstanie (2016/2607(RSP))

38

2018/C 50/06

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie Egiptu, zwłaszcza Giulia Regeniego (2016/2608(RSP))

42

2018/C 50/07

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie Demokratycznej Republiki Konga (2016/2609(RSP))

45

2018/C 50/08

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie dążenia ku dobrze prosperującej gospodarce opartej na danych (2015/2612(RSP))

50

2018/C 50/09

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie sytuacji w Erytrei (2016/2568(RSP))

57

2018/C 50/10

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania za 2015 r. w sprawie byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii (2015/2895(RSP))

64

2018/C 50/11

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania za 2015 r. w sprawie Czarnogóry (2015/2894(RSP))

73

2018/C 50/12

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie unii bankowej – sprawozdanie za rok 2015 (2015/2221(INI))

80


 

II   Komunikaty

 

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Parlament Europejski

 

Środa, 9 marca 2016 r.

2018/C 50/13

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie zawarcia Porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej i Komisją Europejską (2016/2005(ACI))

91


 

III   Akty przygotowawcze

 

PARLAMENT EUROPEJSKI

 

Wtorek, 8 marca 2016 r.

2018/C 50/14

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 8 marca 2016 r. dotyczące stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniającego i uchylającego niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) (11779/1/2015 – C8-0008/2016 – 2013/0136(COD))

98

2018/C 50/15

P8_TA(2016)0068
Program pomocy na rzecz dostarczania owoców i warzyw, bananów oraz mleka do placówek oświatowych ***I
Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1308/2013 i rozporządzenie (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do programu pomocy na rzecz dostarczania owoców i warzyw, bananów oraz mleka do placówek oświatowych (COM(2014)0032 – C7-0025/2014 – 2014/0014(COD))
P8_TC1-COD(2014)0014
Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 8 marca 2016 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/… zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 i (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do programu pomocy dotyczącej dostarczania owoców i warzyw, bananów oraz mleka w placówkach oświatowych

101

2018/C 50/16

Poprawki przyjete przez Parlament Europejski w dniu 8 marca 2016 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy w zakresie dostępu do rynku usług portowych oraz przejrzystości finansowej portów (COM(2013)0296 – C7-0144/2013 – 2013/0157(COD))

102

2018/C 50/17

P8_TA(2016)0070
Harmonizacja wskaźników cen konsumpcyjnych ***I
Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zharmonizowanych wskaźników cen konsumpcyjnych i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2494/95 (COM(2014)0724 – C8-0283/2014 – 2014/0346(COD))
P8_TC1-COD(2014)0346
Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 8 marca 2016 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/… w sprawie zharmonizowanych wskaźników cen konsumpcyjnych oraz wskaźnika cen nieruchomości mieszkalnych i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2494/95

149

 

Środa, 9 marca 2016 r.

2018/C 50/18

Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec projektu rozporządzenia Komisji zmieniającego rozporządzenie Komisji (UE) nr 1178/2011 w odniesieniu do szkolenia, testowania i okresowego sprawdzania pilotów w zakresie nawigacji w oparciu o charakterystyki systemów (D042244/03 – 2016/2545(RPS))

150

2018/C 50/19

P8_TA(2016)0075
Redukcja zawartości siarki w niektórych paliwach ciekłych ***I
Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszącej się do redukcji zawartości siarki w niektórych paliwach ciekłych (tekst jednolity) (COM(2014)0466 – C8-0107/2014 – 2014/0216(COD))
P8_TC1-COD(2014)0216
Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 9 marca 2016 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/… odnoszącej się do redukcji zawartości siarki w niektórych paliwach ciekłych (tekst jednolity)

152

2018/C 50/20

P8_TA(2016)0076
Unikanie w Unii Europejskiej przekierowania handlu niektórymi podstawowymi lekami (tekst jednolity) ***I
Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie unikania w Unii Europejskiej przekierowania handlu niektórymi podstawowymi lekami (tekst jednolity) (COM(2014)0319 – C8-0015/2014 – 2014/0165(COD))
P8_TC1-COD(2014)0165
Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 9 marca 2016 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/… w sprawie unikania w Unii Europejskiej przekierowania handlu niektórymi podstawowymi lekami (tekst jednolity)

153

2018/C 50/21

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Protokołu zmieniającego do Umowy między Wspólnotą Europejską a Księstwem Andory ustanawiającej środki równoważne do tych, które zostały przewidziane w dyrektywie Rady 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek (COM(2015)0631 – C8-0028/2016 – 2015/0285(NLE))

154

2018/C 50/22

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie powołania dyrektora wykonawczego Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) (C8-0023/2016 – 2016/0902(NLE))

155

2018/C 50/23

P8_TA(2016)0079
Gwarancje procesowe dla dzieci będących podejrzanymi lub oskarżonymi w postępowaniu karnym ***I
Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie gwarancji procesowych dla dzieci będących podejrzanymi lub oskarżonymi w postępowaniu karnym (COM(2013)0822 – C7-0428/2013 – 2013/0408(COD))
P8_TC1-COD(2013)0408
Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 9 marca 2016 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/…w sprawie gwarancji procesowych dla dzieci będących podejrzanymi lub oskarżonymi w postępowaniu karnym

156

2018/C 50/24

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie ogólnych wytycznych dotyczących przygotowania budżetu na rok 2017, sekcja 3 – Komisja (2016/2004(BUD))

157

 

Czwartek, 10 marca 2016 r.

2018/C 50/25

P8_TA(2016)0086
Wprowadzenie nadzwyczajnych autonomicznych środków handlowych dla Republiki Tunezyjskiej ***I
Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzenia nadzwyczajnych autonomicznych środków handlowych dla Republiki Tunezyjskiej (COM(2015)0460 – C8-0273/2015 – 2015/0218(COD))
P8_TC1-COD(2015)0218
Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 10 marca 2016 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/… w sprawie wprowadzenia nadzwyczajnych autonomicznych środków handlowych dla Republiki Tunezyjskiej

165

2018/C 50/26

Poprawki przyjete przez Parlament Europejski w dniu 10 marca 2016 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych (COM(2014)0558 – C8-0164/2014 – 2014/0257(COD))

166

2018/C 50/27

Poprawki przyjęte przez Parlament Europejski w dniu 10 marca 2016 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 726/2004 ustanawiające wspólnotowe procedury wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych i nadzoru nad nimi oraz ustanawiające Europejską Agencję Leków (COM(2014)0557 – C8-0142/2014 – 2014/0256(COD))

280


Skróty i symbole

*

Procedura konsultacji

***

Procedura zgody

***I

Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie

***II

Zwykła procedura ustawodawcza: drugie czytanie

***III

Zwykła procedura ustawodawcza: trzecie czytanie

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w projekcie aktu)

Poprawki Parlamentu:

Nowe fragmenty tekstu zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą . Fragmenty tekstu, które zostały skreślone, zaznacza się za pomocą symbolu ▌ lub przekreśla. Zmianę brzmienia zaznacza się przez wyróżnienie nowego tekstu wytłuszczonym drukiem i kursywą i usunięcie lub przekreślenie zastąpionego tekstu.

PL

 

Top