Help Print this page 

Document C:2018:011:TOC

Title and reference
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 11, 12 stycznia 2018

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 11

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 61
12 stycznia 2018


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

 

PARLAMENT EUROPEJSKI
SESJA 2015–2016
Posiedzenia od dnia 18 do dnia 21 stycznia 2016 r.
Protokoły posiedzeń zostały opublikowane w  Dz.U. C 100 z 30.3.2017 .
TEKSTY PRZYJĘTE

1


 

I   Rezolucje, zalecenia i opinie

 

REZOLUCJE

 

Parlament Europejski

 

Wtorek, 19 stycznia 2016 r.

2018/C 11/01

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie rocznego sprawozdania dotyczącego polityki konkurencji UE (2015/2140(INI))

2

2018/C 11/02

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie roli dialogu międzykulturowego, różnorodności kulturowej i edukacji w promowaniu podstawowych wartości UE (2015/2139(INI))

16

2018/C 11/03

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie bilansu obecnej sytuacji i przyszłych wyzwań związanych z regulacją usług finansowych w UE: wpływ unijnych ram dotyczących regulacji finansowych i unii rynków kapitałowych oraz dalsze działania na rzecz ich usprawnienia (2015/2106(INI))

24

2018/C 11/04

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie czynników zewnętrznych utrudniających przedsiębiorczość kobiet w Europie (2015/2111(INI))

35

2018/C 11/05

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie strategii nabywania umiejętności służących zwalczaniu bezrobocia ludzi młodych (2015/2088(INI))

44

2018/C 11/06

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie „W kierunku aktu o jednolitym rynku cyfrowym” (2015/2147(INI))

55

 

Środa, 20 stycznia 2016 r.

2018/C 11/07

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 stycznia 2016 r. w poparciu dla procesu pokojowego w Kolumbii (2015/3033(RSP))

79

 

Czwartek, 21 stycznia 2016 r.

2018/C 11/08

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie układów o stowarzyszeniu / pogłębionych i kompleksowych stref wolnego handlu z Gruzją, Mołdawią i Ukrainą (2015/3032(RSP))

82

2018/C 11/09

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie klauzuli wzajemnej obrony (art. 42 ust. 7 TUE) (2015/3034(RSP))

89

2018/C 11/10

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie priorytetów UE na sesje Rady Praw Człowieka ONZ w 2016 r. (2015/3035(RSP))

92

2018/C 11/11

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie działalności Komisji Petycji w roku 2014 (2014/2218(INI))

105

2018/C 11/12

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie estońskich i brytyjskich marynarzy zatrzymanych w Indiach (2016/2522(RSP))

116

2018/C 11/13

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie sytuacji w Etiopii (2016/2520(RSP))

118

2018/C 11/14

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie Korei Północnej (2016/2521(RSP))

123


 

II   Komunikaty

 

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Parlament Europejski

 

Wtorek, 19 stycznia 2016 r.

2018/C 11/15

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Czesława Adama Siekierskiego (2015/2241(IMM))

128

2018/C 11/16

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Czesława Adama Siekierskiego (2015/2268(IMM))

130


 

III   Akty przygotowawcze

 

PARLAMENT EUROPEJSKI

 

Wtorek, 19 stycznia 2016 r.

2018/C 11/17

Poprawki przyjęte przez Parlament Europejski w dniu 19 stycznia 2016 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wieloletniego planu odbudowy zasobów tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym uchylającego rozporządzenie (WE) nr 302/2009 (COM(2015)0180 – C8-0118/2015 – 2015/0096(COD))

132

 

Środa, 20 stycznia 2016 r.

2018/C 11/18

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie uruchomienia na Łotwie zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych rejestracyjnych pojazdów (13060/2015 – C8-0338/2015 – 2015/0813(CNS))

147

2018/C 11/19

P8_TA(2016)0011
Domniemanie niewinności i prawo do obecności na rozprawie w postępowaniu karnym ***I
Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wzmocnienia określonych aspektów domniemania niewinności i prawa do obecności na rozprawie w postępowaniu karnym (COM(2013)0821 – C7-0427/2013 – 2013/0407(COD))
P8_TC1-COD(2013)0407
Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 20 stycznia 2016 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/… w sprawie wzmocnienia niektórych aspektów domniemania niewinności i prawa do obecności na rozprawie w postępowaniu karnym

148

2018/C 11/20

P8_TA(2016)0012
Środki ochrony indywidualnej ***I
Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków ochrony indywidualnej (COM(2014)0186 – C7-0110/2014 – 2014/0108(COD))
P8_TC1-COD(2014)0108
Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 20 stycznia 2016 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/… w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG

149

2018/C 11/21

P8_TA(2016)0013
Urządzenia spalające paliwa gazowe ***I
Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie urządzeń spalających paliwa gazowe (COM(2014)0258 – C8-0006/2014 – 2014/0136(COD))
P8_TC1-COD(2014)0136
Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 20 stycznia 2016 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/… w sprawie urządzeń spalających paliwa gazowe oraz uchylenia dyrektywy 2009/142/WE

150

2018/C 11/22

P8_TA(2016)0014
Urządzenia kolei linowych ***I
Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie urządzeń kolei linowych (COM(2014)0187 – C7-0111/2014 – 2014/0107(COD))
P8_TC1-COD(2014)0107
Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 20 stycznia 2016 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/… w sprawie urządzeń kolei linowych i uchylenia dyrektywy 2000/9/WE

151

2018/C 11/23

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 25 września 2015 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013 w odniesieniu do szczegółowych wymogów dotyczących składu produktów zbożowych przetworzonych i żywności dla dzieci oraz informacji na ich temat (C(2015)06507 – 2015/2863(DEA))

152

 

Czwartek, 21 stycznia 2016 r.

2018/C 11/24

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Kosowem, z drugiej strony (10725/2/2015 – C8-0328/2015 – 2015/0094(NLE))

155


Skróty i symbole

*

Procedura konsultacji

***

Procedura zgody

***I

Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie

***II

Zwykła procedura ustawodawcza: drugie czytanie

***III

Zwykła procedura ustawodawcza: trzecie czytanie

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w projekcie aktu)

Poprawki Parlamentu:

Nowe fragmenty tekstu zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą . Fragmenty tekstu, które zostały skreślone, zaznacza się za pomocą symbolu ▌ lub przekreśla. Zmianę brzmienia zaznacza się przez wyróżnienie nowego tekstu wytłuszczonym drukiem i kursywą i usunięcie lub przekreślenie zastąpionego tekstu.

PL

 

Top