Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:437:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 437, 18 grudnia 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 437

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 60
18 grudnia 2017


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

2017/C 437/01

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

1


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał Sprawiedliwości

2017/C 437/02

Sprawa C-389/15: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 25 października 2017 r. – Komisja Europejska / Rada Unii Europejskiej (Skarga o stwierdzenie nieważności — Decyzja Rady upoważniająca do otwarcia negocjacji dotyczących zmienionego porozumienia lizbońskiego w sprawie nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych — Artykuł 3 ust. 1 TFUE — Kompetencja wyłączna Unii — Wspólna polityka handlowa — Artykuł 207 ust. 1 TFUE — Handlowe aspekty własności intelektualnej)

2

2017/C 437/03

Sprawa C-467/15 P: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 25 października 2017 r. – Komisja Europejska / Republika Włoska [Odwołanie — Pomoc państwa — Pomoc przyznana przez Republikę Włoską producentom mleka — System pomocy związany ze zwrotem opłaty wyrównawczej od mleka — Decyzja warunkowa — Decyzja podjęta przez Radę Unii Europejskiej na podstawie art. 108 ust. 2 akapit trzeci TFUE — Rozporządzenie (WE) nr 659/1999 — Artykuł 1 lit. b) i c) — Pomoc istniejąca — Nowa pomoc — Pojęcia — Zmiana pomocy istniejącej z naruszeniem warunku zapewniającego zgodność pomocy z rynkiem wewnętrznym]

3

2017/C 437/04

Sprawy połączone C-593/15 P i C-594/15 P: Trybunału (czwarta izba) z dnia 25 października 2017 r. – Republika Słowacka / Komisja Europejska (Odwołanie — Środki własne Unii Europejskiej — Decyzja 2007/436/WE — Odpowiedzialność finansowa państw członkowskich — Utrata określonych należności celnych przywozowych — Obowiązek zapłaty na rzecz Komisji Europejskiej kwoty odpowiadającej stracie — Skarga o stwierdzenie nieważności — Dopuszczalność — Pismo Komisji Europejskiej — Pojęcie „aktu zaskarżalnego”)

3

2017/C 437/05

Sprawa C-599/15 P: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 25 października 2017 r. – Rumunia / Komisja Europejska (Odwołanie — Środki własne Unii Europejskiej — Decyzja 2007/436/WE — Odpowiedzialność finansowa państw członkowskich — Utrata określonych należności celnych przywozowych — Obowiązek zapłaty na rzecz Komisji Europejskiej kwoty odpowiadającej stracie — Skarga o stwierdzenie nieważności — Dopuszczalność — Pismo Komisji Europejskiej — Pojęcie „aktu zaskarżalnego”)

4

2017/C 437/06

Sprawa C-650/15 P: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 25 października 2017 r. – Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG), SNF SAS / Europejska Agencja Chemikaliów, Królestwo Niderlandów, Komisja Europejska [Odwołanie — Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) — Artykuł 57 — Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy — Oznakowanie — Artykuł 2 ust. 8 lit. b) — Wyłączenie — Artykuł 3 pkt 15 — Pojęcie „półproduktu” — Akryloamid]

5

2017/C 437/07

Sprawa C-687/15: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 25 października 2017 r. – Komisja Europejska / Rada Unii Europejskiej (Skarga o stwierdzenie nieważności — Konkluzje Rady Unii Europejskiej dotyczące Światowej Konferencji Radiokomunikacyjnej 2015 Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego — Artykuł 218 ust. 9 TFUE — Odstępstwo od przewidzianej formy prawnej — Brak wskazania podstawy prawnej)

5

2017/C 437/08

Sprawa C-39/16: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 26 października 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen – Belgia) – Argenta Spaarbank NV / Belgische Staat (Odesłanie prejudycjalne — Podatki dochodowe od osób prawnych — Dyrektywa 90/435/EWG — Artykuł 1 ust. 2 i art. 4 ust. 2 — Spółki dominujące i zależne różnych państw członkowskich — Wspólny system podatkowy — Możliwość odliczenia podlegającego opodatkowaniu zysku spółki dominującej — Przepisy krajowe mające na celu zniesienie podwójnego opodatkowania zysków wypłaconych przez spółki zależne — Brak uwzględnienia istnienia związku pomiędzy odsetkami od pożyczek a finansowaniem udziału prowadzącego do wypłaty dywidend)

6

2017/C 437/09

Sprawa C-90/16: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 26 października 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) – Zjednoczone Królestwo) – The English Bridge Union Limited / Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs [Odesłanie prejudycjalne — Podatki — Podatek od wartości dodanej (VAT) — Dyrektywa 2006/112/WE — Zwolnienie świadczenia usług ściśle związanych z uprawianiem sportu — Pojęcie „sportu” — Aktywność cechująca się elementem fizycznym — Gra w brydża porównawczego]

7

2017/C 437/10

Sprawa C-106/16: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 25 października 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Najwyższy – Polska) – postępowanie wszczęte przez POLBUD – WYKONAWSTWO sp. z o.o., w likwidacji (Odesłanie prejudycjalne — Swoboda przedsiębiorczości — Przekształcenie transgraniczne spółki — Przeniesienie statutowej siedziby, któremu nie towarzyszy przeniesienie rzeczywistej siedziby — Odmowa wykreślenia z rejestru handlowego — Przepisy krajowe uzależniające wykreślenie z rejestru handlowego od rozwiązania spółki po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego — Zakres stosowania swobody przedsiębiorczości — Ograniczenie swobody przedsiębiorczości — Ochrona interesów wierzycieli, wspólników mniejszościowych i pracowników — Zwalczanie praktyk stanowiących nadużycie)

7

2017/C 437/11

Sprawa C-195/16: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 26 października 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Kehl – Niemcy) – postępowanie karne przeciwko I [Odesłanie prejudycjalne — Transport — Prawa jazdy — Dyrektywa 2006/126/WE — Artykuł 2 ust. 1 — Wzajemne uznawanie praw jazdy — Pojęcie „praw jazdy” — Zaświadczenie o zdaniu egzaminu na prawo jazdy (CEPC) upoważniające jego posiadacza do kierowania pojazdami na terytorium państwa członkowskiego, które wystawiło to zaświadczenie przed wydaniem ostatecznego prawa jazdy — Sytuacja, w której posiadacz CEPC kieruje pojazdem w innym państwie członkowskim — Obowiązek uznawania CEPC — Sankcje nałożone na posiadacza CEPC za kierowanie pojazdem poza terytorium państwa członkowskiego, które wydało CEPC — Proporcjonalność]

8

2017/C 437/12

Sprawa C-201/16: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 25 października 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgerichtshof – Austria) – Majid Shiri, znany również jako Madzhdi Shiri. [Odesłanie prejudycjalne — Rozporządzenie (UE) nr 604/2013 — Ustalanie państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrywanie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego — Artykuł 27 — Środek zaskarżenia — Zakres kontroli sądowej — Artykuł 29 — Termin przeprowadzenia przekazania — Brak dokonania przekazania w wyznaczonym terminie — Obowiązki odpowiedzialnego państwa członkowskiego — Przeniesienie odpowiedzialności — Wymóg decyzji odpowiedzialnego państwa członkowskiego]

9

2017/C 437/13

Sprawa C-347/16: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 26 października 2017 r. – (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Administrativen sad Sofia-grad – Bułgaria) – Balgarska energiyna borsa AD (BEB) / Komisia za energiyno i vodno regulirane (KEVR) [Odesłanie prejudycjalne — Artykuły 101 i 102 TFUE — Dyrektywa 2009/72/WE — Artykuły 9, 10, 13 i 14 — Rozporządzenie (WE) nr 714/2009 — Artykuł 3 — Rozporządzenie (UE) nr 1227/2011 — Artykuł 2 pkt 3 — Rozporządzenie (UE) 2015/1222 — Artykuł 1 ust. 3 — Wyznaczenie i certyfikacja niezależnego operatora systemu przesyłowego — Ograniczenie liczby licencjobiorców uprawnionych do przesyłu energii elektrycznej na terytorium danego państwa]

10

2017/C 437/14

Sprawa C-407/16: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 26 października 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Augstākā tiesa – Łotwa) – „Aqua Pro” SIA / Valsts ieņēmumu dienests [Odesłanie prejudycjalne — Unia celna — Wspólnotowy kodeks celny — Artykuł 220 ust. 1 i art. 220 ust. 2 lit. b) — Retrospektywne pokrycie należności celnych przywozowych lub wywozowych — Pojęcie „zaksięgowania należności celnych przywozowych” — Decyzja właściwego organu celnego — Termin do złożenia wniosku o zwrot lub umorzenie — Obowiązek przekazania sprawy Komisji Europejskiej — Materiał dowodowy w przypadku skargi na decyzję właściwego organu państwa członkowskiego przywozu]

11

2017/C 437/15

Sprawy połączone od C-454/16 P do C-456/16 P i C-458/16 P: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 26 października 2017 r. – Global Steel Wire, SA (C-454/16 P), Moreda-Riviere Trefilerías SA (C-455/16 P), Trefilerías Quijano SA (C-456/16 P), Trenzas y Cables de Acero PSC SL (C-458/16 P) / Komisja Europejska [Odwołanie — Rozporządzenie (WE) nr 1/2003 — Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Europejski rynek stali sprężającej — Naruszenie art. 101 TFUE — Grzywny — Wytyczne w sprawie metody ustalania grzywien z 2006 r. — Punkt 35 — Zdolność płatnicza — Nowy wniosek o zmniejszenie kwoty grzywny ze względu na brak zdolności płatniczej — Pismo w sprawie odrzucenia — Skarga na to pismo — Dopuszczalność]

13

2017/C 437/16

Sprawy połączone C-457/16 P i od C-459/16 P do C-461/16 P: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 26 października 2017 r. – Global Steel Wire, SA (C-457/16 P), Trenzas y Cables de Acero PSC SL (C-459/16 P), Trefilerías Quijano SA (C-460/16 P), Moreda-Riviere Trefilerías SA (C-461/16 P) / Komisja Europejska [Odwołanie — Rozporządzenie (WE) nr 1/2003 — Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Europejski rynek stali sprężającej — Naruszenie art. 101 TFUE — Możliwość przypisania spółce dominującej noszącego znamiona naruszenia zachowania jej spółek zależnych — Pojęcie przedsiębiorstwa — Wskazówki co do istnienia jednostki gospodarczej — Domniemanie rzeczywistego wywierania decydującego wpływu — Następstwo prawne przedsiębiorstw — Kwota grzywny — Zdolność płatnicza — Przesłanki — Poszanowanie prawa do obrony]

13

2017/C 437/17

Sprawa C-534/16: Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 26 paźdzernika 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Najvyšší súd Slovenskej republiky – Słowacja) – Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky / BB construct s. r. o. (Odesłanie prejudycjalne — Podatek od towarów i usług (VAT) — Dyrektywa 2006/112/WE — Wpisanie do rejestru podatników VAT — Uregulowanie krajowe nakładające wymóg ustanowienia gwarancji — Zwalczanie oszustw podatkowych — Karta praw podstawowych Unii Europejskiej — Wolność prowadzenia działalności gospodarczej — Zasada niedyskryminacji — Zasada ne bis in idem — Zasada niedziałania wstecz)

14

2017/C 437/18

Sprawa C-505/17 P: Odwołanie od wyroku Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 8 czerwca 2017 r. T-341/13 RENV, Groupe Léa Nature / Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, wniesione w dniu 18 sierpnia 2017 r. przez Groupe Léa Nature

15

2017/C 437/19

Sprawa C-548/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof (Niemcy) w dniu 21 września 2017 r. – Finanzamt Goslar / baumgarten sports & more GmbH

16

2017/C 437/20

Sprawa C-552/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof (Niemcy) w dniu 21 września 2017 r. – Alpenchalets Resorts GmbH/Finanzamt München Abteilung Körperschaften

16

2017/C 437/21

Sprawa C-558/17 P: Odwołanie od wyroku Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 13 lipca 2017 r. w sprawie T-607/16, OZ / Europejski Bank Inwestycyjny, wniesione w dniu 22 września 2017 r. przez OZ

17

2017/C 437/22

Sprawa C-C-562/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Audiencia Nacional (Hiszpania) w dniu 25 września 2017 r. – Nestrade S.A. / Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) i Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC)

19

2017/C 437/23

Sprawa C-575/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d’État (Francja) w dniu 28 września 2017 r. – Sofina SA, Rebelco SA, Sidro SA / Ministre de l’Action et des Comptes publics

19

2017/C 437/24

Sprawa C-590/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation (Francja) w dniu 12 października 2017 r. – Henri Pouvin, Marie Dijoux, małżonka Henriego Pouvin / Electricité de France

20

2017/C 437/25

Sprawa C-595/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation (Francja) w dniu 16 października 2017 r. – Apple Sales International, Apple Inc., Apple retail France EURL / MJA, jako syndyk masy upadłości eBizcuss.com (eBizcuss)

21

2017/C 437/26

Sprawa C-596/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d'État (Francja) w dniu 16 października 2017 r. – Japan Tobacco International SA, Japan Tobacco International France SAS / Premier ministre, Ministre de l'Action et des Comptes publics, Ministre des Solidarités et de la Santé

22

2017/C 437/27

Sprawa C-600/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Giudice di Pace di Roma (Włochy) w dniu 16 października 2017 r. – Pina Cipollone / Ministero della Giustizia

22

2017/C 437/28

Sprawa C-602/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez tribunal de première instance de Liège (Belgia) w dniu 19 października 2017 r. – Benoît Sauvage, Kristel Lejeune / État belge

23

2017/C 437/29

Sprawa C-603/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Supreme Court of the United Kingdom (Zjednoczone Królestwo) w dniu 20 października 2017 r. – Peter Bosworth, Colin Hurley / Arcadia Petroleum Limited i in.

24

 

Sąd

2017/C 437/30

Sprawa T-627/15: Wyrok Sądu z dnia 7 listopada 2017 r. – Frame / EUIPO – Bianca-Moden (BIANCALUNA) {Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego BIANCALUNA — Wcześniejszy graficzny krajowy znak towarowy bianca — Ekonomia postępowania — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Identyczność towarów — Podobieństwo oznaczeń — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]}

26

2017/C 437/31

Sprawa T-628/15: Wyrok Sądu z dnia 7 listopada 2017 r. – Frame/EUIPO – Bianca-Moden (BiancalunA) {Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego BiancalunA – Odrzucenie — Wcześniejszy graficzny krajowy znak towarowy bianca — Względna podstawa odmowy rejestracji — Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd — Identyczność towarów — Podobieństwo oznaczeń — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]}

26

2017/C 437/32

Sprawa T-42/16: Wyrok Sądu z dnia 8 listopada 2017 r. – De Nicola / Rada i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (Odpowiedzialność pozaumowna — Służba publiczna — Personel EBI — Dyrektywy dotyczące laseroterapii — Artykuł 47 Karty praw podstawowych — Rozsądny termin — Nieprzestrzeganie reguł rzetelnego procesu — Szkoda materialna — Krzywda — Żądania przedstawione przez stronę w sprawie w toku przed Sądem do Spraw Służby Publicznej — Skierowanie sprawy w części do Sądu)

27

2017/C 437/33

Sprawa T-99/16: Wyrok Sądu z dnia 8 listopada 2017 r. – De Nicola / Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (Odpowiedzialność pozaumowna — Służba publiczna — Personel EBI — Mobbing — Nieprzestrzeganie reguł rzetelnego procesu — Artykuł 47 Karty praw podstawowych — Rozsądny termin — Żądania odszkodowania przedstawione w sprawie w toku przed Sądem do Spraw Służby Publicznej — Skierowanie sprawy w części do Sądu)

28

2017/C 437/34

Sprawa T-144/16: Wyrok Sądu z dnia 7 listopada 2017 r. – Mundipharma / EUIPO – Multipharma (MULTIPHARMA) [Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego MULTIPHARMA — Wcześniejszy słowny unijny znak towarowy MUNDIPHARMA — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

29

2017/C 437/35

Sprawa T-754/16: Wyrok Sądu z dnia 8 listopada 2017 r. – Oakley / EUIPO – Xuebo Ye (Przedstawienie przerywanej elipsy) {Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie do rejestracji graficznego unijnego znaku towarowego przedstawiającego figurę w kształcie przerywanej elipsy — Wcześniejszy graficzny unijny znak towarowy przedstawiający elipsę — Względna podstawa odmowy rejestracji — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2017/1001]}

29

2017/C 437/36

Sprawa T-776/16: Wyrok Sądu z dnia 8 listopada 2017 r. – Isocell/EUIPO – iCell (iCell.) (Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego iCell. — Wcześniejszy słowny unijny znak towarowy Isocell, wcześniejszy słowny międzynarodowy znak towarowy Isocell oraz wcześniejsze słowne znaki towarowe, międzynarodowy i krajowy, ISOCELL — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]}

30

2017/C 437/37

Sprawa T-777/16: Wyrok Sądu z dnia 8 listopada 2017 r. – Isocell/EUIPO – iCell (iCell. Insulation Technology Made in Sweden) (Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego iCell. Insulation Technology Made in Sweden — Wcześniejszy słowny unijny znak towarowy Isocell, wcześniejszy słowny międzynarodowy znak towarowy Isocell oraz wcześniejsze słowne znaki towarowe, międzynarodowy i krajowy, ISOCELL — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]}

31

2017/C 437/38

Sprawa T-80/17: Wyrok Sądu z dnia 8 listopada 2017 r. – Steiniger / EUIPO – ista Deutschland (IST) {Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego IST — Wcześniejszy graficzny unijny znak towarowy ISTA — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Właściwy krąg odbiorców — Podobieństwo towarów i usług — Podobieństwo oznaczeń — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]}

31

2017/C 437/39

Sprawa T-623/17: Skarga wniesiona w dniu 11 września 2017 r. – Previsión Sanitaria Nacional, PSN, Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija / SRB

32

2017/C 437/40

Sprawa T-657/17: Skarga wniesiona w dniu 27 września 2017 r. – Anabi Blanga / EUIPO – Polo/Lauren (HPC POLO)

33

2017/C 437/41

Sprawa T-667/17: Skarga wniesiona w dniu 21 września 2017 r. – Alkarim for Trade and Industry / Rada

33

2017/C 437/42

Sprawa T-698/17: Skarga wniesiona w dniu 11 października 2017 r. – Man Truck & Bus / EUIPO – Halla Holdings (MANDO)

35

2017/C 437/43

Sprawa T-703/17: Skarga wniesiona w dniu 12 października 2017 r. – Cypr / EUIPO – Papouis Dairies (Papouis Halloumi)

35

2017/C 437/44

Sprawa T-708/17: Skarga wniesiona w dniu 12 października 2017 r. – OPS / Komisja

36

2017/C 437/45

Sprawa T-709/17: Skarga wniesiona w dniu 13 października 2017 r. – M – Sansz / Komisja

37

2017/C 437/46

Sprawa T-710/17: Skarga wniesiona w dniu 13 października 2017 r. – LUX-REHAB Non-Profit Kft / Komisja

38

2017/C 437/47

Sprawa T-712/17: Skarga wniesiona w dniu 9 października 2017 r. – Ntolas / EUIPO – General Nutrition Investment (GN Laboratories)

40

2017/C 437/48

Sprawa T-713/17: Skarga wniesiona w dniu 14 października 2017 r. – MOTEX / Komisja

40

2017/C 437/49

Sprawa T-714/17: Skarga wniesiona w dniu 10 października 2017 r. – Aeris Invest / SRB

42

2017/C 437/50

Sprawa T-97/17: Postanowienie Sądu z dnia 25 października 2017 r. – Franmax / EUIPO – R. Seelig & Hille (her-bea)

42


PL

 

Top