Help Print this page 

Document C:2017:412:TOC

Title and reference
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 412, 4 grudnia 2017

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 412

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 60
4 grudnia 2017


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

2017/C 412/01

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

1

 

Trybunał Sprawiedliwości

2017/C 412/02

Wyznaczenie pierwszego rzecznika generalnego

2

2017/C 412/03

Wyznaczenie izby do rozpoznawania spraw, o których mowa w art. 107 regulaminu postępowania przed Trybunałem

2

2017/C 412/04

Wyznaczenie izby do rozpoznawania spraw, o których mowa w art. 193 regulaminu postępowania przed Trybunałem

2

2017/C 412/05

Decyzje podjęte przez Trybunał na zgromadzeniu ogólnym w dniu 3 października 2017 r.

2

2017/C 412/06

Listy do celów ustalenia składów orzekających dla spraw przekazywanych do izb złożonych z trzech sędziów

3

2017/C 412/07

Wybór prezesów izb złożonych z trzech sędziów

4

2017/C 412/08

Złożenie ślubowania przez nowych sędziów Sądu

4


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał Sprawiedliwości

2017/C 412/09

Sprawa C-413/15: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 10 października 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Supreme Court – Irlandia) – Elaine Farrell / Alan Whitty, The Minister for the Environment, Ireland, Attorney General, Motor Insurers Bureau of Ireland (MIBI) (Odesłanie prejudycjalne — Zbliżanie ustawodawstw — Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu użytkowania pojazdów mechanicznych — Dyrektywa 90/232/EWG — Artykuł 1 — Odpowiedzialność z tytułu uszkodzeń ciała doznanych przez wszystkich pasażerów innych niż kierowca — Obowiązkowe ubezpieczenie — Bezpośredni skutek — Dyrektywa 84/5/EWG — Artykuł 1 ust. 4 — Podmiot zobowiązany do wypłaty odszkodowania z tytułu szkód majątkowych i uszkodzeń ciała spowodowanych przez pojazd niezidentyfikowany lub nieubezpieczony — Możliwość powołania się na dyrektywę wobec państwa — Warunki, w których podmiot prawa prywatnego można uznać za działający w imieniu państwa i powołać się wobec niego na przepisy dyrektywy wywierające bezpośredni skutek)

5

2017/C 412/10

Sprawa C-501/15 P: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 11 października 2017 r. – Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) / Cactus SA, Isabel Del Rio Rodríguez [Odwołanie — Znak towarowy Unii Europejskiej — Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 — Graficzny znak towarowy zawierający elementy słowne „CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ” — Sprzeciw właściciela słownego i graficznego znaku towarowego Unii Europejskiej zawierającego element słowny „Cactus” — Klasyfikacja nicejska — Artykuł 28 — Artykuł 15 ust. 1 akapit drugi lit. a) — Rzeczywiste używanie znaku towarowego w formie skróconej]

6

2017/C 412/11

Sprawa C-661/15: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 12 października 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden – Niderlandy) – X BV / Staatssecretaris van Financiën [Odesłanie prejudycjalne — Unia celna — Wspólnotowy kodeks celny — Artykuł 29 — Przywóz pojazdów — Ustalanie wartości celnej — Artykuł 78 — Kontrola zgłoszenia — Artykuł 236 ust. 2 — Zwrot należności celnych przywozowych — Termin trzech lat — Rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 — Artykuł 145 ust. 2 i 3 — Ryzyko wadliwości — Termin dwunastu miesięcy — Ważność]

6

2017/C 412/12

Sprawa C-156/16: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 12 października 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht München – Niemcy) – Tigers GmbH / Hauptzollamt Landshut (Odesłanie prejudycjalne — Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 412/2013 — Artykuł 1 ust. 3 — Wspólnotowy kodeks celny — Artykuł 78 — Zasada uwarunkowania stosowania indywidualnych stawek cła antydumpingowego przedstawieniem ważnej faktury — Dopuszczalność przedstawienia ważnej faktury handlowej po dokonaniu zgłoszenia celnego — Odmowa zwrotu kosztów)

7

2017/C 412/13

Sprawa C-218/16: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 12 października 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim – Polska) – postępowanie wszczęte na skutek zażalenia Aleksandry Kubickiej [Odesłanie prejudycjalne — Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości — Rozporządzenie (UE) nr 650/2012 — Dziedziczenie i europejskie poświadczenie spadkowe — Zakres zastosowania — Nieruchomość położona w państwie członkowskim, którego prawu nie jest znana instytucja zapisu windykacyjnego („legatum per vindicationem”) — Odmowa uznania skutków rzeczowych takiego zapisu]

8

2017/C 412/14

Sprawa C-262/16: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 12 października 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) – Zjednoczone Królestwo) – Shields & Sons Partnership / The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (Odesłanie prejudycjalne — Podatki — Podatek od wartości dodanej — Dyrektywa 2006/112/WE — Artykuł 296 ust. 2 — Artykuł 299 — Wspólny system ryczałtowy dla rolników — Wyłączenie ze wspólnego systemu — Przesłanki — Pojęcie „kategorii rolników”)

8

2017/C 412/15

Sprawa C-278/16: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 12 października 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Aachen – Niemcy) – postępowanie karne przeciwko Frankowi Sleutjesowi (O desłanie prejudycjalne — Współpraca wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych — Dyrektywa 2010/64/UE — Artykuł 3 ust. 1 — Prawo do tłumaczenia ustnego i tłumaczenia pisemnego w postępowaniu karnym — Tłumaczenie „istotnych dokumentów” — Pojęcie „istotnych dokumentów” — Wyrok nakazowy wydany po zakończeniu jednostronnego postępowania uproszczonego, skazujący jego destynatariusza za drobne wykroczenie na grzywnę)

9

2017/C 412/16

Sprawa C-289/16: Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 12 października 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof – Niemcy) – Kamin und Grill Shop GmbH / Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV [Odesłanie prejudycjalne — Rolnictwo — Produkty ekologiczne — System kontroli ustanowiony w rozporządzeniu (WE) nr 834/2007 — Pojęcie „sprzedaży bezpośredniej konsumentowi lub użytkownikowi końcowemu”]

10

2017/C 412/17

Sprawa C-404/16: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 12 października 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Węgry) – Lombard Ingatlan Lízing Zrt. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság (Odesłanie prejudycjalne — VAT — Dyrektywa 2006/112/WE — Artykuł 90 ust. 1 — Bezpośredni skutek — Podstawa opodatkowania — Obniżenie w przypadku anulowania, wypowiedzenia lub rozwiązania — Obniżenie w przypadku całkowitego lub częściowego niewywiązania się z płatności — Odrębność — Wypowiedzenie umowy leasingu z uwagi na nieuiszczenie opłat)

10

2017/C 412/18

Sprawa C-224/17 P: Odwołanie od wyroku Sądu (dziewiąta izba) wydanego w dniu 17 lutego 2017 r. w sprawie T-369/15, Hernández Zamora, SA / Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, wniesione w dniu 27 kwietnia 2017 r. przez Hernández Zamora, SA

11

2017/C 412/19

Sprawa C-235/17: Skarga wniesiona w dniu 5 maja 2017 r. – Komisja Europejska / Węgry

11

2017/C 412/20

Sprawa C-390/17 P: Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba) wydanego w dniu 28 kwietnia 2017 r. w sprawie T-580/16, Azoulay i in. / Parlament Europejski, wniesione w dniu 28 czerwca 2017 r. przez Irit Azoulay, Andrew Borehama, Mirję Bouchard i Darrena Neville’a

12

2017/C 412/21

Sprawa C-433/17P: Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba) wydanego w dniu 3 maja 2017 r. w sprawie T-36/16, Enercon / EUIPO wniesione w dniu 17 lipca 2017 r. przez Enercon GmGB

13

2017/C 412/22

Sprawa C-512/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu (Polska) w dniu 22 sierpnia 2017 r. – HR

14

2017/C 412/23

Sprawa C-531/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgerichtshof (Niemcy) w dniu 8 września 2017 r. – Vetsch Int. Transporte GmbH

15

2017/C 412/24

Sprawa C-535/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden (Niderlandy) w dniu 11 września 2017 r. – NK w charakterze zarządcy w postępowaniu upadłościowym dotyczącym majątku OJ BV i PI / BNP Paribas Fortis NV

16

2017/C 412/25

Sprawa C-546/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Supremo (Hiszpania) w dniu 18 września 2017 r. – DISA Gas SAU / Administración del Estado, Redexis Gas S.L., i Repsol Butano S.A.

16

2017/C 412/26

Sprawa C-572/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Högsta domstolen (Szwecja) w dniu 28 września 2017 r. – Riksåklagaren / Imran Syed

17

2017/C 412/27

Sprawa C-573/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank Amsterdam (Niderlandy) w dniu 28 września 2017 r. – Openbaar Ministerie / Daniel Adam Popławski

18

2017/C 412/28

Sprawa C-578/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez le Korkein hallinto-oikeus (Naczelny sąd administracyjny) (Finlandia) w dniu 3 października 2017 r. – Oy Hartwall Ab

18

2017/C 412/29

Sprawa C-580/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Riigikohus (Estonia) w dniu 4 października 2017 r. – Mittetulundusühing Järvelaev / Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

19

2017/C 412/30

Sprawa C-587/17 P: Odwołanie od wyroku Sądu (druga izba) wydanego w dniu 20 lipca 2017 r. w sprawie T-287/16, Belgia / Komisja, wniesione w dniu 5 października 2017 r. przez Królestwo Belgii

21

2017/C 412/31

Sprawa C-594/17: Skarga wniesiona w dniu 13 października 2017 r. – Komisja Europejska / Republika Słowenii

21

 

Sąd

2017/C 412/32

Sprawa T-712/14: Wyrok Sądu z dnia 23 października 2017 r. – CEAHR/Komisja (Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Nadużycie pozycji dominującej — System selektywnej naprawy — Odmowa dostarczania przez producentów zegarków szwajcarskich części zamiennych zegarmistrzom prowadzącym własne zakłady naprawy zegarków — Rynek pierwotny i rynek posprzedażowy — Eliminacja wszelkiej skutecznej konkurencji — Decyzja w sprawie oddalenia skargi do Komisji)

23

2017/C 412/33

Sprawa T-7/15: Wyrok Sądu z dnia 19 października 2017 r. – Leopard / EUIPO – Smart Market (LEOPARD true racing) Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego LEOPARD true racing — Wcześniejszy graficzny unijny znak towarowy leopard CASA Y JARDIN — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

23

2017/C 412/34

Sprawa T-502/15: Wyrok Sądu z dnia 19 października 2017 r. – Hiszpania / Komisja (EFRG i EFRROW — Wydatki wyłączone z finansowania — Wydatki poniesione przez Hiszpanię — Ryczałtowe korekty finansowe — Rozporządzenia (WE) nr 1290/2005 i (UE) nr 1306/2013 — Obowiązek uzasadnienia — Ciężar dowodu — Proporcjonalność — Prawo do obrony)

24

2017/C 412/35

Sprawa T-736/15: Wyrok Sądu z dnia 19 października 2017 r. – Aldi / EUIPO – Sky (SKYLITe) [Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego skylite — Wcześniejszy słowny unijny znak towarowy SKY — Dowód używania wcześniejszego znaku towarowego — Artykuł 15 ust. 1 oraz art. 42 ust. 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Zasada 22 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2868/1995 — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009]

25

2017/C 412/36

Sprawa T-202/16: Wyrok Sądu z dnia 24 października 2017 r. – Keturi kambariai / EUIPO – Coffee In (coffee inn) {Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego coffee inn — Wcześniejszy graficzny krajowy znak towarowy coffee in — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001] — Rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku towarowego — Artykuł 42 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 47 ust. 2 rozporządzenia 2017/2001)}

25

2017/C 412/37

Sprawa T-404/16: Wyrok Sądu z dnia 23 października 2017 r. – Galletas Gullón / EUIPO – O2 Holdings (Kształt paczki herbatników) (Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku — Trójwymiarowy unijny znak towarowy — Kształt paczki herbatników — Stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku — Zakres używania — Brak zmiany charakteru odróżniającego)

26

2017/C 412/38

Sprawa T-418/16: Wyrok Sądu z dnia 23 października 2017 r. – Galletas Gullón / EUIPO – O2 Holdings (Kształt paczki herbatników) (Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku — Trójwymiarowy unijny znak towarowy — Kształt paczki herbatników — Stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku — Zakres używania — Brak zmiany charakteru odróżniającego)

27

2017/C 412/39

Sprawa T-441/16: Wyrok Sądu z dnia 23 października 2017 r. – Tetra Pharm (1997) / EUIPO – Sebapharma (SeboCalm) {Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego SeboCalm — Wcześniejszy słowny unijny znak towarowy Sebotherm — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]}

27

2017/C 412/40

Sprawa T-649/16: Wyrok Sądu z dnia 19 października 2017 r. – Bernaldo de Quirós / Komisja (Służba publiczna — Urzędnicy — Obsadzanie stanowisk — Przeniesienie ze stanowiska kierownika wydziału na stanowisko doradcy — Interes służby — Nadużycie władzy — Prawo do bycia wysłuchanym i obowiązek staranności — Zasada równoważności stanowisk)

28

2017/C 412/41

Sprawa T-683/16: Wyrok Sądu z dnia 19 października 2017 r. – Kuka Systems / EUIPO (MATRIX BODY SHOP) {Znak towarowy Unii Europejskiej — Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego MATRIX BODY SHOP — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/1001]}

29

2017/C 412/42

Sprawa T-686/16 P: Wyrok Sądu z dnia 19 października 2017 r. – Possanzini/Frontex (Odwołanie — Służba publiczna — Personel tymczasowy — Postępowanie w sprawie oceny w 2009 r. — Kompetencje zatwierdzającego — Zmiana pierwotnej oceny oceniającego przez zatwierdzającego — Uprzednie spotkanie konsultacyjne pomiędzy zatwierdzającym a oceniającym — Naruszenie istotnych wymogów proceduralnych — Badanie z urzędu)

29

2017/C 412/43

Sprawa T-705/16 P: Wyrok Sądu z dnia 19 października 2017 r. – Ramahatra/Parlament (Odwołanie — Służba publiczna — Urzędnicy — Procedura certyfikacji — Postępowanie w 2014 r. — Nieumieszczenie na liście urzędników wybranych do wzięcia udziału w programie kształcenia — Równe traktowanie — Artykuł 165 TFUE — Zarzut niezgodności z prawem)

30

2017/C 412/44

Sprawa T-810/16: Wyrok Sądu z dnia 23 października 2017 r. – Barmenia Krankenversicherung / EUIPO (Mediline) {Znak towarowy Unii Europejskiej — Zgłoszenie do rejestracji słownego unijnego znaku towarowego Mediline — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/1001] — Artykuł 7 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 7 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001)}

31

2017/C 412/45

Sprawa T-87/17: Wyrok Sądu z dnia 19 października 2017 r. – Kuka Systems / EUIPO (Matrix light) {Znak towarowy Unii Europejskiej — Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego Matrix light — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/1001]}

31

2017/C 412/46

Sprawa T-773/16: Postanowienie Sądu z dnia 16 października 2017 r. – Salehi / Komisja [Skarga na bezczynność — Rozporządzenie (WE) nr 539/2001 — Nieprzyjęcie przez Komisję aktów wykonawczych tymczasowo zawieszających zwolnienie niektórych kategorii obywateli danego państwa trzeciego z obowiązku wizowego — Zajęcie stanowiska przez Komisję — Oczywista niedopuszczalność]

32

2017/C 412/47

Sprawa T-580/17: Skarga wniesiona w dniu 24 sierpnia 2017 r. – Karp/Parlament

32

2017/C 412/48

Sprawa T-597/17: Skarga wniesiona w dniu 28 sierpnia 2017 r. – Poza Poza / SRB

33

2017/C 412/49

Sprawa T-639/17: Skarga wniesiona w dniu 21 września 2017 r. – Madrid Diario de la Noche i in. / Komisja i SRB

34

2017/C 412/50

Sprawa T-684/17: Skarga wniesiona w dniu 4 października 2017 r. – Amorepacific / EUIPO – Primavera Life (p primera Pure Sprout Energy)

35

2017/C 412/51

Sprawa T-688/17: Skarga wniesiona w dniu 6 października 2017 r. – Hola / SRB

35

2017/C 412/52

Sprawa T-689/17: Skarga wniesiona w dniu 5 października 2017 r. – Top Cable / SRB

36

2017/C 412/53

Sprawa T-696/17: Skarga wniesiona w dniu 9 października 2017 r. – Havenbedrijf Antwerpen i Maatschappij van de Brugse Zeehaven / Komisja

37

2017/C 412/54

Sprawa T-699/17: Skarga wniesiona w dniu 11 października 2017 – Polska przeciwko Komisji

38

2017/C 412/55

Sprawa T-715/17: Skarga wniesiona w dniu 11 października 2017 r. – Hermann Biederlack GmbH & Co. KG / EUIPO (Feeling home)

39

2017/C 412/56

Sprawa T-716/17: Skarga wniesiona w dniu 18 października 2017 r. – Germanwings / Komisja

39

2017/C 412/57

Sprawa T-227/17: Postanowienie Sądu z dnia 16 października 2017 r. – Falmouth University / Komisja

40


PL

 

Top