Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:382:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 382, 13 listopada 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 382

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 60
13 listopada 2017


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

2017/C 382/01

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

1

 

Sąd

2017/C 382/02

Przydział sędziów do izb

2


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał Sprawiedliwości

2017/C 382/03

Sprawa C-591/14: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 13 września 2017 r. – Komisja Europejska/Królestwo Belgii [Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Pomoc państwa — Decyzja 2011/678/UE — Pomoc przyznana na finansowanie badań przesiewowych na obecność pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (TSE) u bydła — Pomoc niezgodna z rynkiem wewnętrznym — Obowiązek odzyskania pomocy — Niewykonanie]

5

2017/C 382/04

Sprawa C-320/15: Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 14 września 2017 r. – Komisja Europejska/Republika Grecka (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 91/271/EWG — Oczyszczanie ścieków komunalnych — Artykuł 4 ust. 1 i 3 — Wtórne lub inne równie skuteczne oczyszczanie)

6

2017/C 382/05

Sprawa C-329/15: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 13 września 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Najwyższy – Polska) – ENEA S.A./Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (O desłanie prejudycjalne — Pomoc państwa — Pojęcie „pomocy przyznawanej przez państwa lub przy użyciu zasobów państwowych” — Obowiązek zakupu przez spółkę kapitałową z sektora energetycznego, stanowiącą w całości własność państwa, energii elektrycznej wytworzonej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła)

6

2017/C 382/06

Sprawa C-552/15: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 19 września 2017 r. – Komisja Europejska/Irlandia (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Swobodne świadczenie usług — Pojazdy samochodowe — Najem lub leasing samochodu przez osobę zamieszkującą w jednym z państw członkowskich od dostawcy mającego siedzibę w innym państwie członkowskim — Opłata rejestracyjna — Uiszczenie całej opłaty w chwili rejestracji — Zasady zwrotu opłaty — Proporcjonalność)

7

2017/C 382/07

Sprawa C-569/15: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 13 września 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden – Niderlandy) – X/Staatssecretaris van Financiën [Odesłanie prejudycjalne — Stosowanie systemów zabezpieczenia społecznego — Pracownicy migrujący — Ustalenie właściwego ustawodawstwa — Rozporządzenie (EWG) nr 1408/71 — Artykuł 14 ust. 2 lit. b) ppkt (i) — Osoba zwykle zatrudniona na terytorium dwóch lub większej liczby państw członkowskich — Osoba zatrudniona w państwie członkowskim i wykonująca pracę najemną na terytorium innego państwa członkowskiego w okresie trzymiesięcznego urlopu bezpłatnego]

8

2017/C 382/08

Sprawa C-570/15: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 13 września 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden – Niderlandy) – X/Staatssecretaris van Financiën [Odesłanie prejudycjalne — Stosowanie systemów zabezpieczenia społecznego — Pracownicy migrujący — Ustalenie właściwego ustawodawstwa — Rozporządzenie (EWG) nr 1408/71 — Artykuł 14 ust. 2 lit. b) ppkt (i) — Osoba zwykle zatrudniona na terytorium dwóch lub większej liczby państw członkowskich — Osoba zatrudniona w państwie członkowskim i wykonująca część działalności w państwie członkowskim miejsca zamieszkania]

8

2017/C 382/09

Sprawy połączone C-588/15 P i C-622/15 P: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 14 września 2017 r. – LG Electronics, Inc./Komisja Europejska [Odwołanie — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Światowy rynek kineskopów do telewizorów i monitorów komputerowych — Porozumienia i uzgodnione praktyki w dziedzinie cen, podziału rynków i klientów oraz ograniczeń produkcji — Prawo do obrony — Wysłanie pisma w sprawie przedstawienia zarzutów jedynie do spółek dominujących wspólnego przedsiębiorstwa, nie zaś do tego przedsiębiorstwa — Grzywna — Wytyczne w sprawie metody ustalania grzywien z 2006 r. — Punkt 13 — Ustalenie wartości sprzedaży mającej związek z naruszeniem — Sprzedaż wewnętrzna danego produktu poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) — Uwzględnienie sprzedaży w EOG wyrobów gotowych, w których został zainstalowany dany produkt — Równość traktowania]

9

2017/C 382/10

Sprawa C-589/15 P: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 12 września 2017 r. – Alexios Anagnostakis/Komisja Europejska [Odwołanie — Prawo instytucjonalne — Inicjatywa obywatelska wzywająca Komisję Europejską do przedłożenia wniosku prawodawczego dotyczącego umorzenia długu publicznego państw członkowskich znajdujących się w stanie wyższej konieczności — Wniosek o rejestrację — Odmowa Komisji — Oczywisty brak uprawnień Komisji — Rozporządzenie (UE) nr 211/2011 — Artykuł 4 ust. 2 lit. b) — Obowiązek uzasadnienia — Artykuł 122 TFUE — Artykuł 136 TFUE — Naruszenie]

10

2017/C 382/11

Sprawa C-628/15: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 14 września 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) – Zjednoczone Królestwo – The Trustees of the BT Pension Scheme/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs (Odesłanie prejudycjalne — Swobodny przepływ kapitału — Artykuł 63 TFUE — Zakres zastosowania — Przepisy podatkowe państwa członkowskiego — Podatek od osób prawnych — Ulga podatkowa — Fundusz emerytalny — Odmowa przyznania ulgi podatkowej na rzecz udziałowców niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od dochodów inwestycyjnych z tytułu dywidend będących pochodną dochodów zagranicznych — Interpretacja wyroku z dnia 12 grudnia 2006 r., Test Claimants in the FII Group Litigation (C-446/04, EU:C:2006:774) — Bezprawnie zatrzymana ulga podatkowa — Środki odwoławcze)

10

2017/C 382/12

Sprawa C-646/15: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 14 września 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez First-tier Tribunal (Tax Chamber) – Zjednoczone Królestwo) – Trustees of the P Panayi Accumulation & Maintenance Settlements/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs (Odesłanie prejudycjalne — Podatki bezpośrednie — Swoboda przedsiębiorczości — Swobodne świadczenie usług — Swobodny przepływ kapitału — Trust — Powiernicy trustu — Inne osoby prawne — Pojęcie — Opodatkowanie zysków kapitałowych wynikających ze wzrostu wartości aktywów utrzymywanych w truście z tytułu przeniesienia rezydencji podatkowej powierników trustu do innego państwa członkowskiego — Określenie kwoty podatku w momencie tego przeniesienia — Obowiązek bezzwłocznego uiszczenia podatku — Uzasadnienie — Proporcjonalność)

11

2017/C 382/13

Sprawa C-648/15: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 12 września 2017 r. – Republika Austrii/Republika Federalna Niemiec (Artykuł 273 TFUE — Spór pomiędzy państwami członkowskimi przedłożony Trybunałowi na mocy kompromisu — Podatki — Dwustronna umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania — Opodatkowanie odsetek z papierów wartościowych — Wyrażenie „wierzytelności powiązane z udziałem w zysku”)

12

2017/C 382/14

Sprawy połączone od C-673/15 P do C-676/15 P: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 20 września 2017 r. – The Tea Board/Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), Delta Lingerie [Odwołanie — Znak towarowy Unii Europejskiej — Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) — Znaki towarowe słowne oraz graficzne zawierający element słowny „darjeeling” lub „darjeeling collection de lingerie” — Sprzeciw właściciela unijnych znaków wspólnych — Znaki wspólne tworzone przez oznaczenie geograficzne „Darjeeling” — Artykuł 66 ust. 2 — Podstawowa funkcja — Kolizja ze zgłoszeniami indywidualnych znaków towarowych — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Pojęcie — Podobieństwo towarów lub usług — Kryteria oceny — Artykuł 8 ust. 5]

13

2017/C 382/15

Sprawa C-18/16: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 14 września 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem – Niderlandy) – K./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Odesłanie prejudycjalne — Normy dotyczące przyjmowania wnioskodawców ubiegających się o ochronę międzynarodową — Dyrektywa 2013/32/UE — Artykuł 9 — Prawo do pozostawania w państwie członkowskim do czasu rozpatrzenia wniosku — Dyrektywa 2013/33/UE — Artykuł 8 ust. 3 akapit pierwszy lit. a) i b) — Zatrzymanie — Weryfikacja tożsamości lub obywatelstwa — Uzyskanie informacji, na których opiera się wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej — Ważność — Karta praw podstawowych Unii Europejskiej — Artykuły 6 i 52 — Ograniczenie — Proporcjonalność)

13

2017/C 382/16

Sprawa C-56/16 P: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 14 września 2017 r. – Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)/Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP, Bruichladdich Distillery Co.Ltd [Odwołanie — Znak towarowy Unii Europejskiej — Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 — Artykuł 8 ust. 4 oraz art. 53 ust. 1 lit. c) i art. 53 ust. 2 lit. d) — Słowny unijny znak towarowy PORT CHARLOTTE — Wniosek o unieważnienie prawa do tego znaku towarowego — Ochrona udzielona wcześniejszym nazwom pochodzenia „Porto” i „Port” na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 i prawa krajowego — Wyczerpujący charakter ochrony udzielonej tym nazwom pochodzenia — Artykuł 118m rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 — Pojęcia „wykorzystania” i „przywołania” chronionej nazwy pochodzenia]

14

2017/C 382/17

Sprawa C-60/16: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 13 września 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Kammarrätten i Stockholm – Migrationsöverdomstolen – Szwecja) Mohammad Khir Amayry/Migrationsverket (Odesłanie prejudycjalne — Rozporządzenie (UE) nr 604/2013 — Ustalenie państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego — Artykuł 28 — Zatrzymanie osoby ubiegającej się o udzielenie ochrony międzynarodowej dla celów przekazania jej do odpowiedzialnego państwa członkowskiego — Termin na przeprowadzenie przekazania — Maksymalny okres zatrzymania — Obliczanie — Zaakceptowanie wniosku o przejęcie przed zatrzymaniem — Zawieszenie wykonania decyzji o przekazaniu)

15

2017/C 382/18

Sprawa C-111/16: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 13 września 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Udine – Włochy) – postępowanie karne przeciwko Giorgiowi Fidenatowi, Leandrowi Tabodze, Lucianowi Tabodze [Odesłanie prejudycjalne — Rolnictwo — Genetycznie zmodyfikowana żywność i pasza — Środki nadzwyczajne — Krajowy środek zakazujący uprawy genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy MON 810 — Utrzymanie lub odnowienie środka — Rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 — Artykuł 34 — Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 — Artykuły 53 i 54 — Warunki stosowania — Zasada ostrożności]

16

2017/C 382/19

Sprawa C-132/16: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 14 września 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Varhoven administrativen sad – Bułgaria) – Direktor na Direktsia „Obzhałvane i danachno-osiguritelna praktika” – Sofia/Iberdrola Inmobiliaria Real Estate Investments” EOOD (Odesłanie prejudycjalne — Podatki — Wspólny system podatku od wartości dodanej — Dyrektywa 2006/112/WE — Artykuł 26 ust. 1 lit. b) i art. 168 i 176 — Odliczenie podatku naliczonego — Usługi budowlane lub remontowe dotyczące obiektu należącego do osoby trzeciej — Wykorzystanie usług przez osobę trzecią i przez podatnika — Nieodpłatne świadczenie usług na rzecz osób trzecich — Zaksięgowanie kosztów wyświadczonych usług jako kosztów ogólnych podatnika — Ustalenie istnienia bezpośredniego i ścisłego związku z działalnością gospodarczą osoby trzeciej lub z działalnością gospodarczą podatnika)

17

2017/C 382/20

Sprawy połączone C-168/16 i C-169/16: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 14 września 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour du travail de Mons – Belgia) – Sandra Nogueira i in./Crewlink Ireland Ltd (C-168/16), Miguel José Moreno Osacar/Ryanair Designated Activity Company, dawniej Ryanair Ltd (C-169/16). [Odesłanie prejudycjalne — Współpraca sądowa w sprawach cywilnych — Jurysdykcja — Jurysdykcja w sprawach dotyczących indywidualnych umów o pracę — Rozporządzenie (WE) nr 44/2001 — Artykuł 19 pkt 2 lit. a) — Pojęcie „miejsca, w którym pracownik zazwyczaj świadczy pracę” — Sektor lotniczy — Personel latający — Rozporządzenie (EWG) nr 3922/91 — Pojęcie „portu macierzystego”]

17

2017/C 382/21

Sprawa C-177/16: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 14 września 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Augstākā tiesa – Łotwa) – Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra – Latvijas Autoru apvienība/Konkurences padome (Oesłanie prejudycjalne — Konkurencja — Artykuł 102 TFUE — Nadużycie pozycji dominującej — Pojęcie „niesłusznej ceny” — Opłaty pobierane przez organizację zbiorowego zarządzania prawami autorskimi — Porównanie z opłatami stosowanymi w innych państwach członkowskich — Wybór państw odniesienia — Kryteria oceny cen — Ustalenie wysokości grzywny)

18

2017/C 382/22

Sprawa C-183/16 P: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 20 września 2017 r. – Tilly-Sabco SAS/Komisja Europejska, Doux SA [Odwołanie — Rolnictwo — Mięso drobiowe — Mrożone kurczaki — Refundacje wywozowe — Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 689/2013 ustalające refundację na poziomie 0 EUR — Zgodność z prawem — Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 — Artykuły 162 i 164 — Przedmiot i charakter refundacji — Kryteria ustalania ich kwot — Właściwość dyrektora generalnego Dyrekcji Generalnej (DG) ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich do podpisania spornego rozporządzenia — Nadużycie władzy — „Komitologia” — Rozporządzenie (UE) nr 182/2011 — Artykuł 3 ust. 3 — Zasięgnięcie opinii Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych — Przedłożenie projektu rozporządzenia wykonawczego podczas posiedzenia tego komitetu — Dochowanie terminów — Naruszenie istotnych wymogów proceduralnych — Stwierdzenie nieważności z utrzymaniem skutków w mocy]

19

2017/C 382/23

Sprawa C-184/16: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 14 września 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis – Grecja) – Ovidiu-Mihaita Petrea/Ypourgou Esoterikon kai Dioikitikis Anasygrotisis (Odesłanie prejudycjalne — Dyrektywa 2004/38/WE — Dyrektywa 2008/115/WE — Prawo do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich — Pobyt obywatela państwa członkowskiego na terytorium innego państwa członkowskiego pomimo zakazu ponownego wjazdu na terytorium tego państwa — Zgodność z prawem decyzji o cofnięciu zaświadczenia o rejestracji oraz decyzji o wydaleniu z terytorium — Możliwość powołania się na zarzut niezgodności z prawem wcześniejszej decyzji — Obowiązek tłumaczenia)

20

2017/C 382/24

Sprawa C-186/16: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 20 września 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curtea de Apel Oradea – Rumunia) – Ruxandra Paula Andriciuc i in./Banca Românească SA (Odesłanie prejudycjalne — Ochrona konsumentów — Dyrektywa 93/13/EWG — Nieuczciwe warunki w umowach konsumenckich — Artykuł 3 ust. 1 i art. 4 ust. 2 — Ocena nieuczciwego charakteru warunków umownych — Umowa kredytowa zawarta w walucie obcej — Ryzyko kursowe w całości obciążające konsumenta — Znacząca nierównowaga wynikających z umowy praw i obowiązków stron — Moment, w którym należy oceniać znaczącą nierównowagę — Warunki „wyrażone prostym i zrozumiałym językiem” — Poziom informacji, który musi zostać zapewniony przez bank)

21

2017/C 382/25

Sprawy połączone C-215/16, C-216/16, C-220/16 i C-221/16: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 20 września 2017 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha – Hiszpania) – Elecdey Carcelen SA (C-215/16), Energías Eólicas de Cuenca SA (C-216/16), Iberenova Promociones SAU (C-220/16), Iberdrola Renovables Castilla La Mancha SA (C-221/16)/Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha [Odesłanie prejudycjalne — Środowisko — Energia elektryczna pochodzenia wiatrowego — Dyrektywa 2009/28/WE — Promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych — Artykuł 2 akapit drugi lit. k) — System pomocy — Artykuł 13 ust. 1 akapit drugi lit. e) — Opłaty administracyjne — Dyrektywa 2008/118/WE — Ogólne zasady dotyczące podatku akcyzowego — Artykuł 1 ust. 2 — Dodatkowe podatki pośrednie służące szczególnym celom — Dyrektywa 2003/96/WE — Opodatkowanie produktów energetycznych i energii elektrycznej — Artykuł 4 — Minimalne opodatkowanie energii — Opłata obciążająca turbiny wiatrowe przeznaczone do produkcji energii elektrycznej]

22

2017/C 382/26

Sprawa C-223/16: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 14 września 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato – Włochy) – Casertana Costruzioni Srl/Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche della Campania e del Molise, Agenzia Regionale Campana per la Difesa del Suolo – A.R.CA.DI.S. (Odesłanie prejudycjalne — Dyrektywa 2004/18/WE — Artykuł 47 ust. 2 i art. 48 ust. 3 — Oferent powołujący się na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia wymogów organu zamawiającego — Utrata przez wspomniane podmioty wymaganych zdolności — Uregulowanie krajowe przewidujące wykluczenie oferenta z postępowania przetargowego i udzielenie zamówienia konkurentowi)

23

2017/C 382/27

Sprawa C-300/16 P: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 20 września 2017 r. – Komisja Europejska/Frucona Košice a.s. (Odwołanie — Pomoc państwa — Pojęcie „pomocy” — Pojęcie „korzyści gospodarczej” — Kryterium wierzyciela prywatnego — Przesłanki stosowania — Zastosowanie — Ciążące na Komisji Europejskiej obowiązki w dziedzinie dochodzenia)

24

2017/C 382/28

Sprawa C-350/16 P: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 13 września 2017 r. – Salvatore Aniello Pappalardo i in./Komisja Europejska [Odwołanie — Wspólna polityka rybołówstwa — Odpowiedzialność pozaumowna Unii Europejskiej — Żądanie naprawienia szkody — Rozporządzenie (WE) nr 530/2008 — Środki nadzwyczajne Komisji Europejskiej — Wystarczająco istotne naruszenie normy prawnej — Możliwość powołania się na to naruszenie — Zasada niedyskryminacji — Powaga rzeczy osądzonej]

24

2017/C 382/29

Sprawa C-503/16: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 14 września 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal da Relação de Évora – Portugalia) – Luís Isidro Delgado Mendes/Crédito Agrícola Seguros – Companhia de Seguros de Ramos Reais, SA (Odesłanie prejudycjalne — Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z ruchem pojazdów mechanicznych — Dyrektywy 72/166/EWG, 84/5/EWG, 90/232/EWG i 2009/103/WE — Kradzież pojazdu — Wypadek w ruchu drogowym — Uszkodzenie ciała i szkoda materialna poniesione przez ubezpieczonego właściciela pojazdu jako pieszego — Odpowiedzialność cywilna — Odszkodowanie — Pokrycie przez obowiązkowe ubezpieczenie — Klauzule wyłączające — Uregulowanie krajowe wyłączające możliwość otrzymania odszkodowania z ubezpieczenia przez ubezpieczonego właściciela pojazdu — Zgodność z wymienionymi dyrektywami — Pojęcie poszkodowanej osoby trzeciej)

25

2017/C 382/30

Sprawa C-158/17 P: Odwołanie od wyroku Sądu (druga izba) wydanego w dniu 25 stycznia 2017 r. w sprawie T-187/16, Anton Riemerschmid Weinbrennerei und Likörfabrik GmbH & Co. KG/Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, wniesione w dniu 29 marca 2017 r. przez Anton Riemerschmid Weinbrennerei und Likörfabrik GmbH & Co. KG

26

2017/C 382/31

Sprawa C-188/17 P: Odwołanie od postanowienia Sądu (dziewiąta izba) wydanego w dniu 14 marca 2017 r. w sprawie T-839/16, Todorow/Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wniesione w dniu 12 kwietnia 2017 r. przez Sławczo Asenowa Todorowa

26

2017/C 382/32

Sprawa C-245/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Hiszpania) w dniu 11 maja 2017 r. – Pedro Viejobueno Ibáñez i Emilia de la Vara González/Consejería de Educación de Castilla-La Mancha

26

2017/C 382/33

Sprawa C-321/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez tribunal du travail de Nivelles (Belgia) w dniu 29 maja 2017 r. – /Partena, Assurances Sociales pour Travailleurs Indépendants ASBL, Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti), Union Nationale des Mutualités Libres (Partenamut) (UNMLibres) OJ ( *1 )

27

2017/C 382/34

Sprawa C-437/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberster Gerichtshof (Austria) w dniu 19 lipca 2017 r. – Gemeinsamer Betriebsrat EurothermenResort Bad Schallerbach GmbH/EurothermenResort Bad

28

2017/C 382/35

Sprawa C-448/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Krajský súd v Prešove (Republika Słowacka) w dniu 25 lipca 2017 r. – EOS KSI Slovensko s.r.o./Ján Danko, Margita Jalčová

28

2017/C 382/36

Sprawa C-469/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof (Niemcy) w dniu 4 sierpnia 2017 r. – Funke Medien NRW GmbH/Bundesrepublik Deutschland

30

2017/C 382/37

Sprawa C-473/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Supremo (Hiszpania) w dniu 2 sierpnia 2017 r. – Repsol Butano S.A./Administración del Estado

31

2017/C 382/38

Sprawa C-474/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesverwaltungsgericht (Niemcy) w dniu 8 sierpnia 2017 r. – Bundesrepublik Deutschland/Sociedad de Transportes SA

31

2017/C 382/39

Sprawa C-480/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Köln (Niemcy) w dniu 9 sierpnia 2017 r. – Frank Montag/Finanzamt Köln-Mitte

32

2017/C 382/40

Sprawa C-513/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Köln (Niemcy) w dniu 22 sierpnia 2017 r. – postępowanie mandatowe przeciwko Josefowi Baumgartnerowi

33

2017/C 382/41

Sprawa C-521/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tallinna Ringkonnakohus (Estonia) w dniu 1 września 2017 r. – c.v. SNB-REACT i in./Deepak Mehta.

34

2017/C 382/42

Sprawa C-564/17: Skarga wniesiona w dniu 25 września 2017 r. – Komisja Europejska/Królestwo Belgii

34

2017/C 382/43

Sprawa C-574/17 P: Odwołanie od wyroku Sądu (druga izba) wydanego w dniu 19 lipca 2017 r. w sprawie T-752/14, Combaro SA/Komisja Europejska, wniesione w dniu 28 września 2017 r. przez Komisję Europejską

35

 

Sąd

2017/C 382/44

Sprawa T-138/15: Wyrok Sądu z dnia 28 września 2017 r. – Aanbestedingskalender i in./Komisja (Pomoc państwa — Środki finansowe przyznane przez władze niderlandzkie na stworzenie i wprowadzenie platformy TenderNed do udzielania zamówień publicznych drogą elektroniczną — Decyzja stwierdzająca brak pomocy państwa — Usługi o charakterze nieekonomicznym świadczone w interesie ogólnym)

37

2017/C 382/45

Sprawa T-411/15: Wyrok Sądu z dnia 4 października 2017 r. – Gappol Marzena Porczyńska/EUIPO – Gap (ITM) (GAPPOL) {Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego GAPPOL — Wcześniejszy słowny unijny znak towarowy GAP — Skarga wzajemna — Względne podstawy odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001] — Renoma — Czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy — Artykuł 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 8 ust. 5 rozporządzenia 2017/1001) — Obowiązek uzasadnienia — Artykuł 75 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 94 rozporządzenia 2017/1001)}

38

2017/C 382/46

Sprawa T-695/15: Wyrok Sądu z dnia 3 października 2017 r. – BMB/EUIPO – Ferrero (Pojemnik na słodycze) (Wzór wspólnotowy — Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do wzoru — Zarejestrowany wzór wspólnotowy przedstawiający pojemnik na słodycze — Wcześniejszy trójwymiarowy międzynarodowy znak towarowy — Kształt standardowego pojemnika, który może być wypełniony słodyczami — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Stosowanie prawa krajowego — Artykuł 25 ust. 1 lit. e) rozporządzenia (WE) nr 6/2002 — Artykuł 62 i art. 63 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002)

39

2017/C 382/47

Sprawa T-765/15: Wyrok Sądu z dnia 27 września 2017 r. – BelTechExport/Rada (Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa — Środki ograniczające skierowane przeciwko Białorusi — Zamrożenie środków finansowych — Zawieszenie stosowania środków — Obowiązek uzasadnienia — Prawo do obrony — Prawo do bycia wysłuchanym — Błąd w ocenie)

39

2017/C 382/48

Sprawa T-206/16: Wyrok Sądu z dnia 28 września 2017 r. – Bodegas Verdúguez/EUIPO (TRES TOROS 3) [Znak towarowy Unii Europejskiej — Zgłoszenie słownego unijnego znaku towarowego TRES TOROS 3 — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Znak towarowy wina, który zawiera oznaczenia geograficzne — Artykuł 7 ust. 1 lit. j) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

40

2017/C 382/49

Sprawa T-453/16: Wyrok Sądu z dnia 3 października 2017 r. – Ellinikos Syndesmos Epicheiriseon gia ti Diacheirisi ton Diethnon Protypon GS1/EUIPO – 520 Barcode Hellas (520Barcode Hellas) {Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego 520Barcode Hellas — Względna podstawa odmowy rejestracji — Artykuł 8 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2017/1001] — Określenie charakteru oznaczenia, na które powołano się w sprzeciwie — Inne wcześniejsze oznaczenie 520 — Określenie towarów i usług, na których opiera się sprzeciw}

41

2017/C 382/50

Sprawy połączone T-495/16 RENV I i T-495/16 RENV II: Wyrok Sądu z dnia 28 września 2017 r. – Hristov/Komisja i EMA (Służba publiczna — Powołanie — Stanowisko dyrektora zarządzającego agencji regulacyjnej — EMA — Postępowanie w sprawie naboru i mianowania — Skład komisji preselekcyjnej — Bezstronność — Kryteria oceny — Mianowanie innego kandydata — Powaga rzeczy osądzonej)

42

2017/C 382/51

Sprawa T-562/16: Wyrok Sądu z dnia 26 września 2017 r. – Hanschmann/Europol (Służba publiczna — Europol — Nieprzedłużenie umowy — Odmowa zawarcia umowy na czas nieokreślony — Zadośćuczynienie — Stwierdzenie nieważności przez Sąd do spraw Służby Publicznej — Wykonanie wyroków w sprawach F-27/09 i F-104/12)

42

2017/C 382/52

Sprawa T-563/16: Wyrok Sądu z dnia 26 września 2017 r. – Knöll/Europol (Służba publiczna — Europol — Nieprzedłużenie umowy — Odmowa zawarcia umowy na czas nieokreślony — Zadośćuczynienie — Stwierdzenie nieważności przez Sąd do spraw Służby Publicznej — Wykonanie wyroków w sprawach F-44/09 i F-105/12)

43

2017/C 382/53

Sprawa T-717/16: Wyrok Sądu z dnia 26 września 2017 r. – Waldhausen/EUIPO (Przedstawienie zarysu głowy konia) [Znak towarowy Unii Europejskiej — Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego przedstawiającego zarys głowy konia — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]

44

2017/C 382/54

Sprawa T-755/16: Wyrok Sądu z dnia 26 września 2017 r. – La Rocca/EUIPO (Take your time Pay After) [Znak towarowy Unii Europejskiej — Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego Take your time Pay After — Brak charakteru odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Obowiązek uzasadnienia — Artykuł 75 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 207/2009]

44

2017/C 382/55

Sprawa T-779/16: Wyrok Sądu z dnia 28 września 2017 r. – Rühland/EUIPO – 8 seasons design (Lampa w kształcie gwiazdy) [Wzór wspólnotowy — Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do wzoru — Zarejestrowany wzór wspólnotowy przedstawiający lampę w kształcie gwiazdy — Wcześniejszy wzór wspólnotowy — Podstawa unieważnienia — Indywidualny charakter — Inne całościowe wrażenie — Artykuł 6 i art. 25 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 6/2002]

45

2017/C 382/56

Sprawa T-153/17: Skarga wniesiona w dniu 30 września 2017 r. – FV/Rada

45

2017/C 382/57

Sprawa T-521/17: Skarga wniesiona w dniu 6 sierpnia 2017 r. – Hernández Díaz/SRB

46

2017/C 382/58

Sprawa T-554/17: Skarga wniesiona w dniu 16 sierpnia 2017 r. – Gonzalez Calvet/SRB

47

2017/C 382/59

Sprawa T-575/17: Skarga wniesiona w dniu 17 sierpnia 2017 r. – Algebris (UK) i in./SRB

47

2017/C 382/60

Sprawa T-600/17: Skarga wniesiona w dniu 4 września 2017 r. – Remolcadores Nosa Terra i in./Komisja i SRB

48

2017/C 382/61

Sprawa T-609/17: Skarga wniesiona w dniu 6 września 2017 r. –Francja/Komisja

49

2017/C 382/62

Sprawa T-615/17: Skarga wniesiona w dniu 8 września 2017 r. – Ardigo i UO/Komisja

50

2017/C 382/63

Sprawa T-631/17: Skarga wniesiona w dniu 19 września 2017 r. – Hola/Komisja i SRB

50

2017/C 382/64

Sprawa T-632/17: Skarga wniesiona w dniu 15 września 2017 r. – Erdősi Galcsikné/Komisja

51

2017/C 382/65

Sprawa T-633/17: Skarga wniesiona w dniu 15 września 2017 r. – Sárossy/Komisja

52

2017/C 382/66

Sprawa T-634/17: Skarga wniesiona w dniu 15 września 2017 r. – Pint/Komisja

53

2017/C 382/67

Sprawa T-636/17: Skarga wniesiona w dniu 15 września 2017 r. – PlasticsEurope/ECHA

54

2017/C 382/68

Sprawa T-637/17: Skarga wniesiona w dniu 20 września 2017 r. – Policlínico Centro Médico de Seguros i Medicina Asturiana/Komisja i SRB

55

2017/C 382/69

Sprawa T-638/17: Skarga wniesiona w dniu 21 września 2017 r. – Helibética/Komisja i SRB

56

2017/C 382/70

Sprawa T-641/17: Skarga wniesiona w dniu 20 września 2017 r. –Ferri/BCE

57

2017/C 382/71

Sprawa T-652/17: Skarga wniesiona w dniu 26 września 2017 r. – Eddy’s Snack Company/EUIPO – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Eddy’s Snackcompany)

57

2017/C 382/72

Sprawa T-668/17: Skarga wniesiona w dniu 27 września 2017 r. – Maico Holding/EUIPO – Eico (Eico)

58

2017/C 382/73

Sprawa T-673/17: Skarga wniesiona w dniu 26 września 2017 r. – Port Autonome du Centre et de l'Ouest i in./Komisja

59

2017/C 382/74

Sprawa T-674/17: Skarga wniesiona w dniu 26 września 2017 r. – Le Port de Bruxelles i Région de Bruxelles-Capitale/Komisja

60

2017/C 382/75

Sprawa T-393/16: Postanowienie Sądu z dnia 13 września 2017 r. – Omnicom International Holdings/EUIPO – eBay (dA/tA/bA/y)

61

2017/C 382/76

Sprawa T-394/16: Postanowienie Sądu z dnia 13 września 2017 r. – Omnicom International Holdings/EUIPO – eBay (DATABAY)

61


 


PL

 

Ze względu na ochronę danych osobowych, niektóre informacje zawarte w tym wydaniu nie mogą zostać ujawnione, stąd publikacja nowej oryginalnej wersji.

Top