Help Print this page 

Document C:2017:357:TOC

Title and reference
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 357, 23 października 2017

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 357

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 60
23 października 2017


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

2017/C 357/01

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

1


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał Sprawiedliwości

2017/C 357/02

Sprawa C-139/17 P: Odwołanie od wyroku Sądu (druga izba) wydanego w dniu 17 stycznia 2017 r. w sprawie T-225/15 QuaMa Quality Management GmbH/Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, wniesione w dniu 20 marca 2017 r. przez QuaMa Quality Management GmbH

2

2017/C 357/03

Sprawa C-421/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Naczelny Sąd Administracyjny (Polska) w dniu 13 lipca 2017 r. – Szef Krajowej Administracji Skarbowej przeciwko Polfarmex Spółka Akcyjna w Kutnie

3

2017/C 357/04

Sprawa C-422/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Naczelny Sąd Administracyjny (Polska) w dniu 13 lipca 2017 r. – Szef Krajowej Administracji Skarbowej przeciwko Skarpa Travel sp. z o.o. w Krakowie

3

2017/C 357/05

Sprawa C-477/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Centrale Raad van Beroep (Niderlandy) w dniu 8 sierpnia 2017 r. – Raad van bestuur van Sociale verzekeringsbank/D. Balandin i in.

4

2017/C 357/06

Sprawa C-482/17: Skarga wniesiona w dniu 9 sierpnia 2017 r. – Republika Czeska/Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej

4

2017/C 357/07

Sprawa C-490/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Okręgowy w Warszawie (Polska) w dniu 11 sierpnia 2017 r. – Passenger Rights sp. z o.o. przeciwko Deutsche Lufthansa AG

5

2017/C 357/08

Sprawa C-506/17: Skarga wniesiona w dniu 18 sierpnia 2017 r. – Komisja Europejska/Republika Słowenii

6

 

Sąd

2017/C 357/09

Sprawa T-411/10 RENV: Wyrok Sądu z dnia 12 września 2017 r. – Laufen Austria/Komisja (Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Belgijski, niemiecki, francuski, włoski, niderlandzki i austriacki rynek instalacji sanitarnych do łazienek — Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 101 TFUE i art. 53 porozumienia EOG — Grzywny — Solidarne nałożenie grzywny na spółkę dominującą i spółkę zależną — Pułap 10 % obrotu — Obliczenie pułapu w odniesieniu do samego tylko obrotu spółki zależnej w odniesieniu do okresu naruszenia poprzedzającego nabycie tej spółki przez spółkę dominującą)

8

2017/C 357/10

Sprawa T-671/14: Wyrok Sądu z dnia 12 września 2017 r. – Bayerische Motoren Werke/Komisja [Pomoc państwa — Regionalna pomoc inwestycyjna — Pomoc Niemiec dla BMW na duży projekt inwestycyjny w Lipsku dotyczący produkcji dwóch modeli samochodów elektrycznych (i3 i i8) — Decyzja uznająca pomoc za częściowo zgodną, a częściowo za niezgodną z rynkiem wewnętrznym — Artykuł 107 ust. 3 lit. c) TFUE — Artykuł 108 ust. 2 i 3 TFUE — Zachęcający skutek pomocy — Konieczność pomocy]

8

2017/C 357/11

Sprawa T-374/15: Wyrok Sądu z dnia 7 września 2017 r. – VM/EUIPO – DAT Vermögensmanagement (Vermögensmanufaktur) [Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku — Słowny unijny znak towarowy Vermögensmanufaktur — Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Brak charakteru odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Artykuł 52 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009]

9

2017/C 357/12

Sprawa T-451/15: Wyrok Sądu z dnia 7 września 2017 r. – AlzChem/Komisja [Dostęp do dokumentów — Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 — Dokumenty dotyczące postępowania w sprawie kontroli pomocy państwa — Odmowa dostępu — Wyjątek dotyczący ochrony celów kontroli, dochodzenia i audytu — Obowiązek przeprowadzenia konkretnego i indywidualnego badania — Nadrzędny interes publiczny]

10

2017/C 357/13

Sprawa T-572/15: Wyrok Sądu z dnia 8 września 2017 r. – Aldi/EUIPO – Rouard (GOURMET) [Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego GOURMET — Wcześniejszy graficzny unijny znak towarowy ORIGINE GOURMET — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Zawieszenie postępowania administracyjnego — Zasada 20 ust. 7 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 2868/95]

10

2017/C 357/14

Sprawa T-578/16: Wyrok Sądu z dnia 8 września 2017 r. – Gillet/Komisja (Służba publiczna — Personel kontraktowy — Były pracownik najemny prawa belgijskiego — Dodatek wyrównawczy przysługujący na podstawie art. 6 et 7 decyzji C(2005) 1287 — Ponowne przeliczenie kwoty dodatku wyrównawczego przez administrację w ramach aktualizacji procedur zarządzania — Akt niekorzystny — Akt wyłącznie potwierdzający — Obowiązek uzasadnienia — Zwrot nienależnych kwot)

11

2017/C 357/15

Sprawa T-678/16 P: Wyrok Sądu z dnia 12 września 2017 r. – Siragusa/Rada (Odwołanie — Służba publiczna — Urzędnicy — Zakończenie służby — Wniosek o przejście na emeryturę — Zmiana przepisów regulaminu pracowniczego po złożeniu wniosku — Cofnięcie wcześniejszej decyzji — Kwalifikacja prawna zaskarżonej decyzji)

12

2017/C 357/16

Sprawa T-835/16: Postanowienie Sądu z dnia 8 września 2017 r. – Louvers Belgium/Komisja (Skarga o stwierdzenie nieważności i o odszkodowanie — Zamówienia publiczne na dostawy i usługi — Procedura przetargowa — Dostawa firanek, obić ściennych i zasłon wewnętrznych oraz powiązane usługi zakładania, czyszczenia i konserwacji — Odrzucenie oferty jednego z oferentów — Umorzenie postępowania przetargowego — Umorzenie postępowania — Skarga prawnie oczywiście bezzasadna)

12

2017/C 357/17

Sprawa T-451/17 R: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 29 sierpnia 2017 r. – Verband der Deutschen Biokraftstoffindustrie/Komisja [Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Obliczanie poziomu emisji gazów cieplarnianych — Biodiesel — Komunikat Komisji Europejskiej BK/abd/ener.c.1(2017)2122195 — Wniosek o zawieszenie wykonania — Brak pilnego charakteru]

13

2017/C 357/18

Sprawa T-181/17: Skarga wniesiona w dniu 18 sierpnia 2017 r. – PC/EASO

13

2017/C 357/19

Sprawa T-446/17: Skarga wniesiona w dniu 15 lipca 2017 r. – TK/Parlament

15

2017/C 357/20

Sprawa T-450/17: Skarga wniesiona w dniu 18 lipca 2017 r. – Eurosupport – Fineurop support/EIGE

16

2017/C 357/21

Sprawa T-474/17: Skarga wniesiona w dniu 1 sierpnia 2017 r. – Portugalia/Komisja

16

2017/C 357/22

Sprawa T-476/17: Skarga wniesiona w dniu 27 lipca 2017 r. – Arysta LifeScience Netherlands/Komisja

17

2017/C 357/23

Sprawa T-480/17: Skarga wniesiona w dniu 3 sierpnia 2017 r. – Grecja/Komisja

18

2017/C 357/24

Sprawa T-487/17: Skarga wniesiona w dniu 3 sierpnia 2017 r. – UE/Komisja

19

2017/C 357/25

Sprawa T-511/17: Skarga wniesiona w dniu 7 sierpnia 2017 r. – Corra González i in./SRB

19

2017/C 357/26

Sprawa T-516/17: Skarga wniesiona w dniu 4 sierpnia 2017 r. – Imasa, Ingeniería y Proyectos/Komisja i SRB

20

2017/C 357/27

Sprawa T-517/17: Skarga wniesiona w dniu 4 sierpnia 2017 r. – Grúas Roxu/Komisja i SRB

21

2017/C 357/28

Sprawa T-524/17: Skarga wniesiona w dniu 7 sierpnia 2017 r. – Folch Torrela i in./SRB

21

2017/C 357/29

Sprawa T-525/17: Skarga wniesiona w dniu 7 sierpnia 2017 r. – Taberna Ángel Sierra i in./SRB

22

2017/C 357/30

Sprawa T-532/17: Skarga wniesiona w dniu 11 sierpnia 2017 r. – Coral Venture/SRB

22

2017/C 357/31

Sprawa T-550/17: Skarga wniesiona w dniu 12 sierpnia 2017 r. – Troszczynski/Parlament

23

2017/C 357/32

Sprawa T-557/17: Skarga wniesiona w dniu 17 sierpnia 2017 r. – Liaño Reig/SRB

24

2017/C 357/33

Sprawa T-571/17: Skarga wniesiona w dniu 22 sierpnia 2017 r. – UG/Komisja

25

2017/C 357/34

Sprawa T-576/17: Skarga wniesiona w dniu 24 sierpnia 2017 r. – Mas Que Vinos Global/EUIPO – JESA (EL SEÑORITO)

26

2017/C 357/35

Sprawa T-595/17: Skarga wniesiona w dniu 4 września 2017 r. – Demp/EUIPO (Przedstawienie kombinacji kolorów szarego i żółtego)

26

2017/C 357/36

Sprawa T-598/17: Skarga wniesiona w dniu 5 września 2017 r. – Włochy/Komisja

27

2017/C 357/37

Sprawa T-602/17: Skarga wniesiona w dniu 4 września 2017 r. – Hiszpania/Komisja

27

2017/C 357/38

Sprawa T-603/17: Skarga wniesiona w dniu 5 września 2017 r. — Republika Litewska / Komisja Europejska

29

2017/C 357/39

Sprawa T-610/17: Skarga wniesiona w dniu 6 września 2017 r. – ICL-IP Terneuzen i ICL Europe Coöperatief/Komisja

30

2017/C 357/40

Sprawy połączone: T-481/13 i T-421/15: Postanowienie Sądu z dnia 6 września 2017 r. – Systran/Komisja

31

2017/C 357/41

Sprawa T-548/16: Postanowienie Sądu z dnia 6 września 2017 r. – Clarke/EUIPO

32

2017/C 357/42

Sprawa T-549/16: Postanowienie Sądu z dnia 6 września 2017 r. – Papathanasiou/EUIPO

32

2017/C 357/43

Sprawa T-550/16: Postanowienie Sądu z dnia 6 września 2017 r. – Dickmanns/EUIPO

32


PL

 

Top