Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:357:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 357, 23 października 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 357

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 60
23 października 2017


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

2017/C 357/01

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

1


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE

 

Trybunał Sprawiedliwości

2017/C 357/02

Sprawa C-139/17 P: Odwołanie od wyroku Sądu (druga izba) wydanego w dniu 17 stycznia 2017 r. w sprawie T-225/15 QuaMa Quality Management GmbH/Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, wniesione w dniu 20 marca 2017 r. przez QuaMa Quality Management GmbH

2

2017/C 357/03

Sprawa C-421/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Naczelny Sąd Administracyjny (Polska) w dniu 13 lipca 2017 r. – Szef Krajowej Administracji Skarbowej przeciwko Polfarmex Spółka Akcyjna w Kutnie

3

2017/C 357/04

Sprawa C-422/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Naczelny Sąd Administracyjny (Polska) w dniu 13 lipca 2017 r. – Szef Krajowej Administracji Skarbowej przeciwko Skarpa Travel sp. z o.o. w Krakowie

3

2017/C 357/05

Sprawa C-477/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Centrale Raad van Beroep (Niderlandy) w dniu 8 sierpnia 2017 r. – Raad van bestuur van Sociale verzekeringsbank/D. Balandin i in.

4

2017/C 357/06

Sprawa C-482/17: Skarga wniesiona w dniu 9 sierpnia 2017 r. – Republika Czeska/Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej

4

2017/C 357/07

Sprawa C-490/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Okręgowy w Warszawie (Polska) w dniu 11 sierpnia 2017 r. – Passenger Rights sp. z o.o. przeciwko Deutsche Lufthansa AG

5

2017/C 357/08

Sprawa C-506/17: Skarga wniesiona w dniu 18 sierpnia 2017 r. – Komisja Europejska/Republika Słowenii

6

 

Sąd

2017/C 357/09

Sprawa T-411/10 RENV: Wyrok Sądu z dnia 12 września 2017 r. – Laufen Austria/Komisja (Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Belgijski, niemiecki, francuski, włoski, niderlandzki i austriacki rynek instalacji sanitarnych do łazienek — Decyzja stwierdzająca naruszenie art. 101 TFUE i art. 53 porozumienia EOG — Grzywny — Solidarne nałożenie grzywny na spółkę dominującą i spółkę zależną — Pułap 10 % obrotu — Obliczenie pułapu w odniesieniu do samego tylko obrotu spółki zależnej w odniesieniu do okresu naruszenia poprzedzającego nabycie tej spółki przez spółkę dominującą)

8

2017/C 357/10

Sprawa T-671/14: Wyrok Sądu z dnia 12 września 2017 r. – Bayerische Motoren Werke/Komisja [Pomoc państwa — Regionalna pomoc inwestycyjna — Pomoc Niemiec dla BMW na duży projekt inwestycyjny w Lipsku dotyczący produkcji dwóch modeli samochodów elektrycznych (i3 i i8) — Decyzja uznająca pomoc za częściowo zgodną, a częściowo za niezgodną z rynkiem wewnętrznym — Artykuł 107 ust. 3 lit. c) TFUE — Artykuł 108 ust. 2 i 3 TFUE — Zachęcający skutek pomocy — Konieczność pomocy]

8

2017/C 357/11

Sprawa T-374/15: Wyrok Sądu z dnia 7 września 2017 r. – VM/EUIPO – DAT Vermögensmanagement (Vermögensmanufaktur) [Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku — Słowny unijny znak towarowy Vermögensmanufaktur — Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Brak charakteru odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Artykuł 52 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009]

9

2017/C 357/12

Sprawa T-451/15: Wyrok Sądu z dnia 7 września 2017 r. – AlzChem/Komisja [Dostęp do dokumentów — Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 — Dokumenty dotyczące postępowania w sprawie kontroli pomocy państwa — Odmowa dostępu — Wyjątek dotyczący ochrony celów kontroli, dochodzenia i audytu — Obowiązek przeprowadzenia konkretnego i indywidualnego badania — Nadrzędny interes publiczny]

10

2017/C 357/13

Sprawa T-572/15: Wyrok Sądu z dnia 8 września 2017 r. – Aldi/EUIPO – Rouard (GOURMET) [Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego GOURMET — Wcześniejszy graficzny unijny znak towarowy ORIGINE GOURMET — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Zawieszenie postępowania administracyjnego — Zasada 20 ust. 7 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 2868/95]

10

2017/C 357/14

Sprawa T-578/16: Wyrok Sądu z dnia 8 września 2017 r. – Gillet/Komisja (Służba publiczna — Personel kontraktowy — Były pracownik najemny prawa belgijskiego — Dodatek wyrównawczy przysługujący na podstawie art. 6 et 7 decyzji C(2005) 1287 — Ponowne przeliczenie kwoty dodatku wyrównawczego przez administrację w ramach aktualizacji procedur zarządzania — Akt niekorzystny — Akt wyłącznie potwierdzający — Obowiązek uzasadnienia — Zwrot nienależnych kwot)

11

2017/C 357/15

Sprawa T-678/16 P: Wyrok Sądu z dnia 12 września 2017 r. – Siragusa/Rada (Odwołanie — Służba publiczna — Urzędnicy — Zakończenie służby — Wniosek o przejście na emeryturę — Zmiana przepisów regulaminu pracowniczego po złożeniu wniosku — Cofnięcie wcześniejszej decyzji — Kwalifikacja prawna zaskarżonej decyzji)

12

2017/C 357/16

Sprawa T-835/16: Postanowienie Sądu z dnia 8 września 2017 r. – Louvers Belgium/Komisja (Skarga o stwierdzenie nieważności i o odszkodowanie — Zamówienia publiczne na dostawy i usługi — Procedura przetargowa — Dostawa firanek, obić ściennych i zasłon wewnętrznych oraz powiązane usługi zakładania, czyszczenia i konserwacji — Odrzucenie oferty jednego z oferentów — Umorzenie postępowania przetargowego — Umorzenie postępowania — Skarga prawnie oczywiście bezzasadna)

12

2017/C 357/17

Sprawa T-451/17 R: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 29 sierpnia 2017 r. – Verband der Deutschen Biokraftstoffindustrie/Komisja [Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Obliczanie poziomu emisji gazów cieplarnianych — Biodiesel — Komunikat Komisji Europejskiej BK/abd/ener.c.1(2017)2122195 — Wniosek o zawieszenie wykonania — Brak pilnego charakteru]

13

2017/C 357/18

Sprawa T-181/17: Skarga wniesiona w dniu 18 sierpnia 2017 r. – PC/EASO

13

2017/C 357/19

Sprawa T-446/17: Skarga wniesiona w dniu 15 lipca 2017 r. – TK/Parlament

15

2017/C 357/20

Sprawa T-450/17: Skarga wniesiona w dniu 18 lipca 2017 r. – Eurosupport – Fineurop support/EIGE

16

2017/C 357/21

Sprawa T-474/17: Skarga wniesiona w dniu 1 sierpnia 2017 r. – Portugalia/Komisja

16

2017/C 357/22

Sprawa T-476/17: Skarga wniesiona w dniu 27 lipca 2017 r. – Arysta LifeScience Netherlands/Komisja

17

2017/C 357/23

Sprawa T-480/17: Skarga wniesiona w dniu 3 sierpnia 2017 r. – Grecja/Komisja

18

2017/C 357/24

Sprawa T-487/17: Skarga wniesiona w dniu 3 sierpnia 2017 r. – UE/Komisja

19

2017/C 357/25

Sprawa T-511/17: Skarga wniesiona w dniu 7 sierpnia 2017 r. – Corra González i in./SRB

19

2017/C 357/26

Sprawa T-516/17: Skarga wniesiona w dniu 4 sierpnia 2017 r. – Imasa, Ingeniería y Proyectos/Komisja i SRB

20

2017/C 357/27

Sprawa T-517/17: Skarga wniesiona w dniu 4 sierpnia 2017 r. – Grúas Roxu/Komisja i SRB

21

2017/C 357/28

Sprawa T-524/17: Skarga wniesiona w dniu 7 sierpnia 2017 r. – Folch Torrela i in./SRB

21

2017/C 357/29

Sprawa T-525/17: Skarga wniesiona w dniu 7 sierpnia 2017 r. – Taberna Ángel Sierra i in./SRB

22

2017/C 357/30

Sprawa T-532/17: Skarga wniesiona w dniu 11 sierpnia 2017 r. – Coral Venture/SRB

22

2017/C 357/31

Sprawa T-550/17: Skarga wniesiona w dniu 12 sierpnia 2017 r. – Troszczynski/Parlament

23

2017/C 357/32

Sprawa T-557/17: Skarga wniesiona w dniu 17 sierpnia 2017 r. – Liaño Reig/SRB

24

2017/C 357/33

Sprawa T-571/17: Skarga wniesiona w dniu 22 sierpnia 2017 r. – UG/Komisja

25

2017/C 357/34

Sprawa T-576/17: Skarga wniesiona w dniu 24 sierpnia 2017 r. – Mas Que Vinos Global/EUIPO – JESA (EL SEÑORITO)

26

2017/C 357/35

Sprawa T-595/17: Skarga wniesiona w dniu 4 września 2017 r. – Demp/EUIPO (Przedstawienie kombinacji kolorów szarego i żółtego)

26

2017/C 357/36

Sprawa T-598/17: Skarga wniesiona w dniu 5 września 2017 r. – Włochy/Komisja

27

2017/C 357/37

Sprawa T-602/17: Skarga wniesiona w dniu 4 września 2017 r. – Hiszpania/Komisja

27

2017/C 357/38

Sprawa T-603/17: Skarga wniesiona w dniu 5 września 2017 r. — Republika Litewska / Komisja Europejska

29

2017/C 357/39

Sprawa T-610/17: Skarga wniesiona w dniu 6 września 2017 r. – ICL-IP Terneuzen i ICL Europe Coöperatief/Komisja

30

2017/C 357/40

Sprawy połączone: T-481/13 i T-421/15: Postanowienie Sądu z dnia 6 września 2017 r. – Systran/Komisja

31

2017/C 357/41

Sprawa T-548/16: Postanowienie Sądu z dnia 6 września 2017 r. – Clarke/EUIPO

32

2017/C 357/42

Sprawa T-549/16: Postanowienie Sądu z dnia 6 września 2017 r. – Papathanasiou/EUIPO

32

2017/C 357/43

Sprawa T-550/16: Postanowienie Sądu z dnia 6 września 2017 r. – Dickmanns/EUIPO

32


PL

 

Top